Actie jeugd voor eigen honk 89?°* En dit zijn de knallers van deze week: 1098 HAARMODE AK15 AH-supermarkt wordt 'vrolijker' COHB8 VAN ESSEN Wintertijd 6027493 1 1 WOENSDAG 23 OKTOBER 1996 75e JAARGANG NO. 9 Jongeren zijn na nieuw uitstel het wachten beu GRATIS 2 maanden abonnement HET VLEESCENTRUM 3 Actueel 5 Actueel 7 Actueel 15 Sport 13 Soesterberg Soester bekent negen inbraken in woonplaats Snelkraak aan Van Weedestraat I t t T7 I Z- JENSMA INSTALLATIE TECHNIEK JENSMA INSTALLATIE TECHNIEK Nieuw ontwerp van architect Jan Peters KLAREN SlbMP ONGEMAKKEN VOORDEEL BIJ DIMA Werken aan onze straat, extra voordeel voor u. Mandarijnen zonder pit 2 kilo ^3 Verse kabeljauwfilet Runder ribiappen kilo nu *7 8 i VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest A. van der Lee DE NIEUWE MAREA VANAF 34.950,- r—- Redactie administratie Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 p Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30, Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Ongeveer dertig jongeren voeren sinds maandag in en rond het ge meentehuis actie voor een jeugd honk. Ze zijn het oneens met het ge meentebestuur dat de besluitvor ming over een overdekte ontmoe tingsplaats heeft uitgesteld. "Het probleem is dat de gemeente wel wil vergaderen, maar verder niets doet," aldus Jessica Egbers namens de kwade jongeren die maandag middag naar het Raadhuisplein to gen. In afwachting van een herstructurering binnen de Stichting Welzijnswerk Soest (SWS) stelde de gemeenteraad een be sluit over een jeugdhonk vorige week uit. Op zijn vroegst in januari zal de dis cussie worden opgepakt. Pas dan is be kend hoe het verder moet met de SWS, de instelling die het jeugdhonk moet gaan begeleiden. Ds jongeren, van ongeveer veertien tot en met zeventien jaar, zijn het wachten beu. Ze houden zich iedere avond er gens op straat op, meestal in Overhees. "Elke dag worden we ergens wegge stuurd. In speeltuintjes, in het winkel centrum," aldus een jongere. Jessica Egbers: "We hebben echt overal al gezeten. De politie heeft een keer gezegd dat we maar naar de duinen moesten gaan, maar toen ze ons daar vonden, kregen we allemaal een boete van tachtig gulden. De vorige keer had den we ons voorgenomen dat we actie zouden ondernemen als er weer uitstel zou komen." Overlast In een rapport van de SWS kwam in het voorjaar van 1995 naar voren dat menig bewoner van Overhees zich niet op zijn gemak of onveilig voelt als de jongeren op straat samenscholen. Namens basis scholen en verenigingen (vooral bij C- drie) is herhaaldelijk geklaagd over ver nielingen, geluidsoverlast en rondslinge rende troep. Een jongere: "Als we ergens zitten, bel len de mensen meteen dat ze overlast hebben. Soms paaken we wel overlast. Als we een meningsverschil hebben, praten we hard, maar tegenwoordig rui men we alles op. En als er mensen ko men, doen we altijd vriendelijk tegen ze. We doen niks verkeerd. We zitten er al leen en roken een jointje, meer niet." Een leeftijdgenoot: "Als er een jeugd honk komt, is er minder criminaliteit op straat." In 1991 schoof de gemeenteraad een jeugdhonk al op de lange baan, omdat ze niet zomaar 450.000 gulden aan een ontmoetingsruimte wilde besteden. Met name het CDA zei destijds dat het nieuwe buurthuis van de SWS uitkomst zou gaan bieden en een jeugdhonk niet nodig was. Na de realisering van De Schoof bleek dit niet het geval. Thuisvoelen Fabienne Venecourt, die het onderzoek vorig jaar verrichtte, maar inmiddels niet meer werkzaam is bij de SWS, trok de conclusie dat de jongeren een eigen jeugdhonk moeten hebben, omdat ze zich niet thuisvoelen in De Schoof, waar ook de postzegelclub en andere vereni gingen gebruik van maken. Tijdens een house-party, in maart 1995, liep het vol ledig uit de hand. Bij een massale vecht partij raakte een SWS-medewerker licht gewond en werden vernielingen aange richt. Nadat het rapport van de SWS was be studeerd, kwam het college op het idee om de houten keet van de opgeheven Ongeveer dertig jongeren verzamelden zich maandagmiddag in de hal van het gemeentehuis om te roken, te drinken en naar muziek te luisteren. Veel liever doen ze dit in een eigen jeugdhonk. postduivenvereniging Soest te kopen en in te richten voor de jongeren. Hiervan werd afgezien, omdat het niet als de oplossing van de problematiek werd ge zien. Uiteindelijk zou de raad bij de vorige week gehouden begrotingsbehandeling een voorstel voor een jeugdhonk gaan bespreken. Hiervan werd afgezien, om dat de SWS een nieuwe structuur krijgt. GroenLinks/Progressief Soest pro beerde nog een lans te breken door een motie in te dienen. De fractie had 75.000 gulden per jaar voor de jonge ren over. Hiervan werd afgezien, omdat dit bedrag niet toereikend zou zijn. De maat is nu vol voor de jongeren. Ze zeggen dat ze ongeveer met zijn zeventigen zijn. "We willen ergens heen kunnen, waar het warm is. Het wordt nu weer koud 's avonds en we kunnen ner gens terecht. Soms is er een feest in Bos en Duin, maar dat is één avond in de zoveel weken." Waar het jeugdhonk komt, maakt ze niet uit, al denken ze dat Overhees de meest geschikte wijk is. De fietsenstal ling onder de gymzaal van de voorma lige Kardinaal Alfrink mavo aan de Di Lassostraat (tegenwoordig het Orlando- gebouw) is al eens geopperd. Maar voorlopig moeten de jongeren plaats nemen in de wachtkamer. Jessica Egbers: "We gaan deze week door met actievoeren, ook al weten we dat de gemeente pas volgend jaar een besluit neemt. We willen laten zien dat we ons ervoor willen inspannen." (Zie ook pagina 3). De geavanceerde Nokia 1610 zaktelefoon met batterij, lader, een handige clip en duidelijke handleiding Een debitel FreeSpace abonnement op Het Mobiele Netwerk van PTT Telecom Gratis debitel GSM-welkomstpakket FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO Zuidpromenade 15, Soest, Tel.: 601 28 74 Incl. btw Alleen in combinatie met abonnement. Aanbieding geldig tot 30-11-1996 Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Sucadelappen (de echte) per kilo 10?° Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Soest krijgt extra politie-surveillanten. Radio Soest springt gat in de lucht Mogelijk volgend jaar invoering diftar-systeem. Schut lapt regels weer aan laars. Onderzoek borst kanker in Soest. Soest wint met het mes op de keel. Ondanks zege is BDC nog niet klaar. Laatste stukje ontbreekt bij SoVoCo. Geen belasting voor toerist. Bijeenkomst moet bewoners de Engh activeren. Sterke groei klachten geluidshinder. Tempo-versnellingen WZ'49 genoeg. In de nacht van zaterdag 26 op zon dag 27 oktober, komend weekeinde dus, gaat de wintertijd in. Dat is goed nieuws voor degenen die een extra uurtje willen slapen. Officieel wordt de zomertijd zondagmorgen om 3.00 uur afgeschaft. De klok moet dan op 2.00 uur worden gezet. Met de aanhouding van een 27-jarige Soester heeft de politie negen inbra ken opgelost. De man, die de politie na onderzoek op het spoor was ge komen, zit nog in bewaring. Aan de hand van het verhoor is ook een zeventien-jarige inwoner van Soest aangehouden, die de verdachte bij een inbraak aan de Van Lennep- laan heeft geholpen. Hij kreeg een proces-verbaal. Ook twee helers wer den bezocht en ieder voorzien van een boete van zeshonderd gulden. In hun woning trof de politie een hoe veelheid apparatuur aan, die inmid dels is terug bezorgd bij de rechtma tige eigenaren. Bij de 27-jarige Soester werd even eens een deel van de buit gevonden, die werd teruggebracht naar de eige naren. De Soester pleegde de negen inbraken tussen 1988 en nu. Uit een zaak aan de Van Weedestraat is vrijdagmorgen rond drie uur audiovisu ele apparatuur gestolen. Dit is gebeurd bij een snelkraak, waarbij de ruit van de winkel werd ingegooid. Een getuige zag de daders even later met de spullen in een auto wegrijden in de richting van het Nieuwerhoekplein. In het belang van liet onderzoek wil de politie geen verdere mededelingen doen. Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN K0PIEERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9,3762 EP SOEST IEL 035 6014706 FAX 6026856 wil graag iedereen bedanken voor de enorme belangstelling tijdens de opening van het nieuwe bedrijfspand aan de Beckeringhstraat 29 te Soest. Beckeringhstraat 29 - 3762 EV Soest Tel.: 035 - 60 17 317 Fax: 035 - 60 26 216 De gemeenteraad krijgt zijn zin. Het uiterlijk van de nieuwe Albert Heijn-supermarkt, die achter de Burgemeester Grothestraat moet verrijzen, wordt een stuk speelser en levendiger. Met lichte steensoor ten en rondere lijnen wordt het aan zien van het gebouw gewoon een stuk "vrolijker". Dat is althans de opzet geweest van de Soester architect Jan Peters, die het oor spronkelijke ontwerp van zijn collega Henk Lotze in een paar weken heeft getransformeerd. Het basisplan van Lotze - door de politiek in diverse toon aarden verguisd - heeft Peters als uit gangspunt gebruikt. De veranderingen van zijn hand hebben dan ook voorna melijk betrekking op het uiterlijk aan zien van het gebouw, dus met name de gevels. Peters werd ingeschakeld door project ontwikkelaar E. van den hengel - die namens Ahold optreedt - nadat Lotze zijn handen van het eerst ontwerp had afgetrokken. De beide architecten heb ben kontakt gehouden - "we hebben een uitstekende verstandhouding," aldus Peters - en ook samen een gesprek ge voerd met de Welstandscommissie, die na de politieke commotie van het eer ste ontwerp ook met de kwestie in de maag zat. Inmiddels heeft de Welstands commissie het nieuwe ontwerp goedge keurd. De politiek heeft het nieuwe plan inmid dels ook omarmd. De bouwaanvraag - onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Wij maken er meer van! Ook 's avonds en in 't weekend Burg. Grothestraat 54 zie pagina 2 KOOK- TAFELCUITUUR KAD0& DESIGN Van Weedestraat 54a - Soest - '-,1- v. - waartoe het besluit inmiddels formeel overigens al wél genomen is - wordt besproken in de raadscommissie Ruim telijke Ordening van 5 november, maar zal daarna ongetwijfeld naar de provin cie worden gestuurd, die uiteindelijk het licht definitief op groen moet zetten. Peters beschouwt het aangepaste ont werp voor de nieuwe supermarkt niet als een spoedklusje dat hij even tussen- de-bedrijven-door heeft gedaan. "Maar het moest natuurlijk wel snel gebeuren, al was het maar omdat er iedere dag dat het langer duurt renteverlies wordt ge leden." Basisplan ongewijzigd Het basisplan van Lotze heeft hij - zo als ook de afspraak was - ongewijzigd gelaten. "Wij hebben er alleen met an dere ogen naar gekeken. Zo'n gebouw is natuurlijk inderdaad een soort doos, maar we hebben geprobeerd er iets van te maken wat een beetje speelser en ge zelliger oogt." Het hoekige uiterlijk van het eerste ont werp hebben daarom plaats gemaakt voor wat rondere daklijnen, een licht golvende luifel, allemaal wat "minder hard", zoals Peters uitlegt. De super markt zal ovèrigens nauelijks zuchtbaar zijn vanaf de drukste kant (de Burge meester Grothestraat), want daar gaat het gebouw vrijwel geheel verscholen achter de nieuwe winkels (op de huidige plaats van de bloemist Geytenbeek en het darnaat staande huis-met-rieten- dak). De entree van de supermarkt zelf ligt dertig meter van de Burgemeester Grothestraat, enigszins naar beneden aflopend het poldergebied in, in de rich ting van de Noorderweg. Lichte steensoorten Peters heeft ook gekozen voor een an der, lichter materiaal voor de gevels. De voorgevel (Burgemeester Grothestraat- zijde) wordt uitgevoerd in crèmekleurige en gebroken-witte steen, onderbroken door horizontale grijze banden ("spek lagen"); voor de gevels van de super markt zelf - \yaarin overigens veel glas wordt gebuikt - heeft hij gekozen voor een oker-kleurige steen, eveneens on derbroken door de grijze speklagen. De voorgevel van de supermarkt (Bur gemeester Grothestraat), waarachter plaats is voor enkele winkels. De entree van de supermarkt ligt aan de rechter kant, 30 meter vanaf de straat, en zal dus nauwelijks zichtbaar zijn. De zijgevel rechts (de oostelijke gevel) wordt in feite het winkelfront van Albert Heyn zelf, maar zal voornamelijk te zien zijn vanaf de parkeerplaats die achter Beversstein wordt aangelegd. Peters heeft daarvoor een aantal kolommen ("een soort zuilenrij") getekend, die wat hem betreft in "Albert Heyn-blauw" kunnen worden uitgevoerd en ook ge bruik kunnen worden voor vlaggen en reclame-uitingen. De achtergevel (te zien vanaf de -Noorderweg, wordt iets hoger (hoewel het hele gebouw tamelijk diep komt te liggen), omdat daarin de kantoorruimten van de supermarkt wor den ondergebracht. Peters koos hiervoor een "metallic" gevel. Kans gegrepen Het is niet de eerste supermarkt die op de tekentafels van het Soester architectenbureau aan de Larixlaan is "ontstaan". Peters had het ontwerp so wieso graag willen maken, zoals hij ver telt. "Maar nu de gelegenheid zich als nog voordeed hebben we die kans na tuurlijk niet voorbij laten gaan." De Soester architect heeft in de afgelopen jaren diverse projecten getekend die lan delijk de aandacht hebben getrokken, zoals de nieuwbouw van centraal beheer in Apeldoorn. Recente ontwerpen van zijn hand in Soest zijn o.a. nog de appartementencomplexen "Vïsserstaete" (Steenhoffstraat) en "Eigendomstede" (Eigendomweg/Koningsweg). Ook te kende hij het nieuwe ontwerp voor de bebouwing in Soest-zuid. Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie c Maandag 28 oktober a.s. zijn wij gesloten, om weer nieuwe ideeën op te doen in Londen. Voor een telefonische afspraak zijn wij bereikbaar op ons nummer 035 - 602 05 46. Dinsdag 29 oktober gaan wij weer gemotiveerd aan de slag. Koninginnelaan 22b - Soest Maak gebruik van de fantastische introductie aanbiedingen op de Marea: of Airco met klimaatregeling van 3.150,- Voor 1.500,- of LPi installatie van 3.950,- voor 2.450,- of Rentevrije lening van 15.000,-* -maximale loopptijd 36 maanden -vraag ma, voorwaarden AMERSFOORT: Amsterdamseweg 19, tel.: 033-46 35 535 SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-60 13 227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1