j 129,' rfÉSgfat En dit zijn de knallers van deze week: Mstsner Toch onenigheid in klankbordgroep WD: slalommen beter dan hobbelen PROVAK 98 89 998 749 eeVflg AutO/0/ auto smeeing 1 dxnxjuzoif fOcmtcLHons ^Van Breukelenj 5 Vast-gped COMBi VAN ESSEN BLADBLAZER DEMONSTRATIE 6027493 Combineer veelzijdigheid met voordeel miiï 75e JAARGANG NO. 10 WOENSDAG 30 OKTOBER 1996 nm Direct omwonenden Koningsweg kondigen AROB-procedure aan TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT Herfst-aanbieding Normale prijs 169,00 <50 00 nu HERENMODE HET VLEESCENTRUM 3 Actueel 5 Actueel 15 Soesterberg 17 Sport 9 Cultuur Tasje terug... Twee ontwerpen voor brandweerkazerne vanavond te zien Bromfietser gewond nT=TTT Fractie onderzoekt klachten over verkeersdrempels HOOIJER Soesterbergsestraat 4, Soest Telefoon 035-6026900 KLARENig Tromp S§ Roombrie Schouderham Hollandse Malse biefstuk garnalen 500 gram 898 Visfriet Nicola aardappelen 5 kilo yw 1 VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest ■i m A. van der Lee U kunt kiezen uit een exclusieve kollektie Als complete set nuf 575,00 MODE uit ±2°° °«as;o„^£ RIJ NU EEN SMEEING OCCASION EN BETAAL 'M PAS IN JANUAR11998* Redactie en administratie Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15, Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG In de klankbordgroep Koningsweg tracé mag dan consensus zijn be reikt over de verkeersplannen voor deze route, op één lijn zitten de ver schillende belangengroepen aller minst. Met name de huurders verenigingen KLM-woningen en De Veenbes (samen het Konings weg-comité) hebben nog steeds grote bezwaren en zullen civielrech telijke procedures niet uit de weg gaan. Tevens pleiten ze voör een rondweg door de polder. Hoewel de gemeenteraad in maart van dit jaar besloot dat het tracé tussen de Biltseweg en de Birkstraat de hoofd slagader van het Soester wegennet moet worden (een besluit over een rondweg is uitgesteld), uitten beide groeperingen woensdagavond nogmaals hun bezwa ren. Ook hadden ze kritiek op de klankbordgroep. De Veenbes vindt dat de stem van de direct omwonenden van de-route zwaar der zou moeten wegen dan die van an deren. Dit blijkt niet uit de aanbevelin gen, concludeerde A.W.F. van Nues van De Veenbes vorige week woensdag tij dens de inspraakavond. Volgens hem zijn er nu al omwonenden die met ademhalingsmoeilijkheden kampen. Andere klachten zijn stank overlast en geluidshinder. Deze proble men worden, aldus Van Nues, alleen maar erger als de Koningsweg wordt verbeterd. In de aanbevelingen mist hij overigens plannen voor isolerende voor zieningen langs de route. voor een degelijke taaltraining! ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS PORTUGEES ITA1JAANS - ZWEEDS NEOERLANDS START Dl REKT! Telefoon 033 -4729097 Rondweg Namens de huurdersvereniging KLM- flats sprak Martin Bibo ook al van aan doeningen aan de luchtwegen bij bewo ners. Hij kondigde een AROB-proce dure aan als de gemeenteraad de plan nen doorzet. "Leg een rondweg langs de spoorbaan in de polder aan. Zo'n be sluit zal een betere bijdrage leveren aan de toekomstige ruimtelijke en economi sche ontwikkeling van Soest. Mensen zijn belangrijker dan grassprietjes." Hij kreeg steun van Van Nues. "Het is voor ons onbegrijpelijk dat de politiek meer dan twintig miljoen gulden be steedt aan een tracé, terwijl ze weet dat over tien of vijftien jaar toch voor een oplossing in de polder wordt gekozen." Nieuweweg De middenstanders aan de Nieuweweg en van winkelcentrum De Smitshof zijn boos dat ze niet waren uitgenodigd voor de klankbordgroep. Het excuus van Joep Lax van het adviesbureau Arends Samhoud, dat er niet te veel mensen in de klankbordgroep moeten zitten, ging er bij hen niet in. Zij hikken vooral tegen de voorgestelde maatregelen op de kruising van de Nieuweweg en de Koningsweg. Op deze kruising moet linksaf slaan onmogelijk worden gemaakt. Vanaf de Koningsweg kan het verkeer straks niet meer de Nieuweweg op en vanaf de Nieuweweg mag het verkeer niet meer in de richting van Soest-Zuid rijden. Ondanks voor zieningen tegen sluipverkeer in de Park laan, wordt verwacht dat het in de om liggende straten (zoals de Eigendom- weg) veel drukker zal worden. De win keliers vrezen voor de bereikbaarheid van hun winkels. Dat de klankbordgroep desondanks goed heeft gefunctioneerd, bleek vol gens Lax uit het feit dat er niet 40.000, maar hooguit veertig burgers op de inspraakavond waren afgekomen. In december zal blijken of de belangheb bende burgers inderdaad blij zijn met de resultaten van deze vorm van inspraak, Met name bewoners van de KLM-flats (achtergrond) en de flats aan de Veen besstraat blijven ageren tegen de verkeersplannen voor de Koningsweg. Foto: Goos van der Wilt. die voor het eerst in de geschiedenis van Soest werd toegepast. De stemming on der de burgers zal dan vooral worden bepaald door de mate waarin het col lege de burgerlijke beleidsaanbevelingen heeft overgenomen én wat de raad hier mee doet. Voorstel Eind november komt het college met het voorstel over de hoofdwegen structuur. De raadsfracties praten hier eerst in commissieverband over (dins dag 3 december) en nemen op donder dag 19 december een besluit in de ver gadering van de gemeenteraad. De burgerlijke beleidsaanbevelingen van de klankbordgroep Koningsweg-tracé, de ambtelijke kanttekeningen én de inspraakreacties van burgers worden door het college meegewogen bij het formuleren van het raadsvoorstel. De inspraaktermijn sluit op woensdag 13 november. Tijdens de commissieverga dering van 3 december kunnen burgers desgewenst inspreken op en bezwaar maken tegen de plannen voor de hoofdwegenstructuur, die dan concreet zijn. Hetzelfde geldt voor de maatregelen in de wijk Soestdijk. Hierover wordt van avond nog een inspraakavond gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. De aanvang is 19.30 uur. i de kleuren narine van katoen/polyester in de kleuren camel, groen en marine Maten 46-58, 49-59, 24-29 SOESTERBERGSESTRAAT 51SOEST; TEL 035 - 6012400 Uw Herenmode specialist. Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Hamlappen (de echte) per kilo 8.95 Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Leo van den Berg wil zelf jeugdhonk gaan opzetten. Groen licht voor afbraak Hoeksteen. Teleurstelling over rapport Heidemij. Jongeren: "We moeten ge woon rustig blijven." Eerste lustrum schietvereniging. Stam/SoVoCo Iaat pu bliek schrikken. Onrust onder bewoners Ossendamweg. WZ'49 Iaat unieke kans liggen. Centrumgebied Overhees Hary Witte: Van kraker tot vice-voorzitter. Slakkenhuis wordt presentatiecentrum. Red Stars spreekt nog woordje mee. De politie zag vrijdagavond op de Smitsweg een auto wegrijden met op het dak een duidelijk herkenbare schoudertas, die de bestuurster ken nelijk had vergeten. Omdat de poli tieauto haar niet kon bijhouden moesten de dienders de achtervol ging echter spoedig opgeven. Even later werd de tas aangetroffen op de hoek van de Weegbree-straat en de Dalweg. Inmiddels was de dame-in- kwestie al thuis aan de Heetakker, waar ze tot haar ontsteltenis ontdekte dat ze haar tas kwijt was en het bu reau belde. De politie kon alsnog uit komst brengen. In de brandweerkazerne aan de Lange Brinkweg worden vanavond de schets ontwerpen gepresenteerd die de twee geselecteeerde architectenbureaus heb ben gemaakt voor een nieuwe kazerne. De presentaties vinden plaats vanaf 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. De aanwezigen krijgen een enquêtefor mulier waarop zij hun bevindingen kun nen melden. Die bevindingen worden door de begeleidingscommissie betrok ken bij de uiteindelijke keuze tussen de beide ontwerpen voor de definitieve opdracht. Een 59-jarige bromfietser uit Soest is maandagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising Ossen- damweg/Schoutenkampweg. Hij werd aangereden door een auto, bestuurd door een 39-jarige Amersfoorter, die hem bij het afslaan naar links over het hoofd zag. De Soester klaagde over rug pijn en stelde zich onder dokters behandeling. zie pagina v Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN COPIERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9,3762 EP SOEST IEL 035 6014706 FAX 6026856 SONY TR330 VIDEO-8 CAMERA 10x motorzoom Minimale lichtsterkte 0,6 Lux Normaal 1499,- Korting f 300,- FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO Zuidpromenade 15, Soest, Tel.: 601 28 74 Aanbieding zolang de voorraad strekt. Internet HTTP://www.combi.nl "Het is inderdaad hier en daar een ramp. Over sommige drempels kom je nog niet fatsoenlijk heen met een vaartje van 15 kilometer per uur, of je krijgt een enorme klap en je schiet uit je stoel." Aldus het VYD- raadslid Peter van der Weij na af loop van het "proefritje" dat de frac tie zaterdag maakte met de Senio ren-bus. Aanleiding voor het fractie-uitstapje - ook de VVD-politici Neks Blommers, Ellen Huberts en Bartho Anderson maakten het ritje mee - waren de klach ten die de fractie onlangs te horen kreeg van de zijde van de SWOS-werkgroep Seniorenbus. "Doe toch eens wat aan die drempels," was het verzoek van de chauffeurs van de bus, die dagelijks met oudere eri gehandicapte Soesters door het dorp rijdt. Met name de passagiers - en vooral de genen die met een rolstoel achterin zit ten - ondervinden bij talrijke verkeers drempels het hoogteverschil op uiterst onaangename wijze. Bovendien is het ook niet zonder gevaar. Wethouder Blommers, die voor de gelegenheid dit maal zelf in de rolstoel gezeten was, werd bij het "nemen" van de beruchte drempels in de Obrechtstraat min of meer gelanceerd. "Ze ging zowat door het dak," aldus Van der Weij. De fractie bezocht met Seniorenbus chauffeur Theo van den Berg allerlei plekjes in Soest en Soesterberg. Ook de Albert Cuyplaan, met zijn (acht) drem pels, en de veel te steile afrit van het parkeerterrein bij het winkelcentrum Overhees stonden op het programma, evenals het nieuwe plateau aan het be gin van de Smitsweg. Ook in Apollo (Soesterberg) werd proefondervindelijk gehobbeld. Naast de chauffeurs van de Seniorenbus zijn het ook de bezorgers van de warme maaltijden ("je moet oppassen, anders drijft de gehaktbal in de vla") die niét bijzonder te spreken zijn over het grote ZATERDAG 2 NOVEMBER Bij aankoop van een bladblazer: gratis tuinsnoer. onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Taxaties Wij maken er meer van! Ook 's avonds en in 't weekend Burg. Grothestraat 54 zie pagina 3+7 100 gram vers van 't mes, 100 gram 200 gram 500 gram Ti T. ENZEN OOGMET/NG OOGDRUKMETING aantal bijna-onneembare drempels in Soest. Trouwens, ook van de politie, de brandweer en de ambulancedienst is nogal wat kritiek te horen. Liever chicanes Voor de WD-fractie is, zeker na het uitstapje van zaterdag, de conclusie dui delijk. Veel verkeersdrempels in Soest zijn inderdaad een crime en de fractie wil met de aanleg daarvan stoppen. "We zijn niet tegen verkeersremmers en we hebben ook geen probleem met snel heidsbeperkingen, maar dan liever met chicanes of andere middelen. Op de Obrechtstraat zou je bijvoorbeeld met een ander (eenzijdig) parkeerregiem hetzelfde resultaat kunnen bereiken als nu met die drempels." In het vervolg zal de WD-fractie beslist geen medewerking meer verlenen aan de aanleg van drempels, laat Van der Weij weten, en opteren voor chicanes (halve afsluitingen waardoor het auto- Enkele fractieleden van de VVD, voordat ze in de Seniorenbus over de drempels in Soest reden. verkeer moet slalommen). "In de klank bordgroep is opnieuw om drempels in Soestdijk gevraagd, maar daar voelen we niets voor." Of de fractie zal aan dringen op het weghalen van al be staande drempels laat hij in het midden. "Dat zou het mooiste zijn, maar we moeten natuurlijk eerst het verloop van de discussie over de wegenstructuur af wachten." Autobedrijf V.11 HUtN Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag 22 Bijvoorbeeld: KOLBERT 439,00 PANTALON179,00 SHIRT 89,90 STROPDAS 39,90 1 PAAR SOKKEN 15,95 763,75 Deze aklic geld! de hele maand November m ZUIDPROMENADE f2 ZUIDPROMENADE f2 3768 EM SOEST TELEFOON 035 - 602 35 30 tfU i/" 'Zonder rente zonder kosten SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-60 13 227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1