Neuzen staan in Soestdijk niet bepaald in dezelfde richting VANAF zASfrfSr Her Vroege vogel aanbiedingen bij C1000 Nul 0-25% JUBILEUMKOKTING Strijd tegen rondweg, AH en Woningbouw N.euwe 2000 auto smeeing tl wilt toch leuk!! 1000 ijl W9RTMANN .eW« Auto„, 6027493 J WOENSDAG 6 NOVEMBER 1996 75e JAARGANG NO. iQ- W. Pyrmontlaan en V Talmalaan: 'Niets veranderen' HET VLEESCENTRUM 18?° Sportief of modieus klassiek. Een ruime selektie van de betere merken hebben wij in huis: HERENMODE KLAREN 1 88 3 Actueel 5 Actueel 7 Actueel 17 Sport Bewoners oostelijke dorpsrand verenigen zich in Vrij Polderland Soester stel gepakt met weed en hasj arrivato il primo novello il primo vino deH'anno 1996. Novello di Teroldego vdt 1996 0,75 Itr. iW- Schouderkarbonade Perssinaasappels Belegen kaas VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest 'jk '..lÊT.sê 'fii. A. van der Lee #Van Breukelen 5 Vast-goed geldig t/m vrijdag 22 november 1996 <CVeUs uit ±200 occas/ 6 RIJ NU EEN SMEEING OCCASION EN BETAAL 'M PAS IN JANUAR11998' Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Bewoners van de Waldeck Pyrmontlaan en de Verlengde Talmalaan zijn allerminst tevreden met de voorstellen van de klankbordgroep Soestdijk. Evenals bij de Koningsweg-route kan de conclusie worden getrokken dat er grote onenigheid onder de inwoners van Soestdijk bestaat en dat er nau welijks sprake kan zijn van een consensusvoorstel, zoals in het rapport van adviesbureau Arends Samhoud wordt vastgesteld. De Waldeck Pyrmontlaan vreest weer grote verkeersdrukte in de straat als de afsluiting wordt weggehaald. De invoe- De Waldeck Pyrmontlaan wordt een flessenhals als het voorstel van de klankbordgroep wordt uitgevoerd. Dit zeggen de bewoners én andere inwoners van de wijk. Foto: Goos van der Wilt. ring van eenrichtingsverkeer en 30 kilometerzones zullen wat dat betreft weinig uitmaken, zeggen de bewoners. Deze maatregelen moeten het sluip- verkeer ontmoedigen, maar volgens de bewoners van de Waldeck Pyrmontlaan is deze route nog te kort en wordt hun straat, vooral aan de zijde van de Beetzlaan, weer een 'flessenhals' als de Burgerlijke Beleidsaanbevelingen wor den uitgevoerd. Bewoners van de Prinsenhof, de Schrikslaan en het Nassauplantsoen delen deze mening overigens. De Waldeck Pyrmontlaan wijst in dit verband ook op de veiligheid van het grote aantal scholieren dat doordeweeks door de straat fietst. Verlengde Talmalaan De Verlengde Talmalaan-bewoners zijn het evenmin eens met de plannen van de klankbordgroep. Ook zij vrezen voor een grote toename van het verkeer. Bo vendien zitten ze met het probleem dat ze als gevolg van het eenrichtingsverkeer een flink stuk door de wijk Soestdijk moeten rijden, voordat ze de Beuken laan en de Dalweg kunnen bereiken. Daarnaast willen ze dat de bewoners van de Heetakker voortaan via het po litiebureau en de rotonde de Dalweg kunnen bereiken, zodat ze niet over de Verlengde Talmalaan en door de wijk Soestdijk hoeven te rijden. Een bewo ner van de Heetakker, die woensdag avond insprak, denkt er net zo over. De bewoners van de Waldeck Pyrmontlaan en de Verlengde Talmal aan willen eigenlijk dat er niets veran dert. Volgens hen is er geen sprake meer van verkeersoverlast in Soestdijk. Sinds begin jaren negentig zijn de twee stra ten afgesloten, nadat de bewoners klaagden over sluipverkeer. Daarna ver legde het probleem zich naar de Prinsenhof. Toen ook daarvoor fysieke maatregelen werden getroffen, week het doorgaande verkeer uit naar de Korte Bergstraat en de Hellingweg. Daar geldt inmiddels eenrichtingsverkeer, maar de bewoners van deze twee straten willen dat de afsluitingen op de Verlengde Tal malaan en de Waldeck Pyrmontlaan worden verwijderd. Zij zijn dan ook ui termate tevreden met de uitkomsten van de vergaderingen van de klankbord groep, waarin het er volgens insiders verbaal af en toe hard aan toe ging. Nieuwstraat De bewoners van de Nieuwstraat heb ben geen moeite met de intensiteit van het verkeer. "Iedereen mag door de straat rijden, als ze het maar normaal doen. Het is nu onwijs gevaarlijk en er is jarenlang niets aan gedaan. Het is nu de tijd om te investeren. Wij vragen niet, wij eisen maatregelen. Anders graven wij gewoon een gat. Het is belachelijk dat je er één miljoen gulden voor nodig hebt om de automobilisten dat aan hun verstand te peuteren," aldus bewoner R. Hilbrands. Ook op de Koninginnelaan moeten maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met name op het gedeelte tussen de Nieuw straat en het Nieuwerhoekplein is het bijzonder druk. Voor de Nieuwstraat worden de kosten door de ambtenaren geraamd op één miljoen gulden, voor de Koninginnelaan 1,5 miljoen en voor de invoering van eenrichtingsverkeer en aanleg van drempels in de wijk wordt rekening gehouden met een bedrag van 700.000 gulden. Besluit De plannen voor de Nieuwstraat en de Koninginnelaan (en eventueel ook de Beetzlaan) moeten nog worden uitge werkt door de ambtenaren. Na dé slui ting van de inspraakprocedure (woens dag 13 november) brengen ze advies uit aan het college. Bij dit advies worden de Burgerlijke Beleidsaanbevelingen van de klankbordgroep en de inspraak- reacties gevoegd. Het college neemt ver volgens een standpunt in en doet de gemeenteraad een voorstel. Dit wordt op dinsdag 3 december in de commis sie verkeer behandeld. Deze vergade ring begint om 19.30 uur, burgers kun nen dan inspreken. Op donderdag 19 december neemt de gemeenteraad een besluit over de hoofdwegenstructuur voor de wijk Soestdijk én de Konings wegroute. (Zie ook pagina 3). Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9,3762 EP S0ES1 TEL. 035 6014706 FAX 6026856 Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Biefstuk (botermals) per kilo Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Desch, van Gils, Arrow, Wellington of Bilmore, Paul Shark, State of Art, Konen, Marz, Point, Schiesser, John Miller, Trenco, Cavori, Wimmers, Blue Willis, Sportman e.a. •m SOESTERBERGSESTRAAT 51SOEST; TEL. 035 - 6012400 Uw Herenmode specialist. onroerend goed /vJl ♦Bemiddeling \m^Q\ Hypotheken Wij maken er meer van! Ook 's avonds en in 't weekend Burg. Grothestraat 54 Keuze brandweerkazerne: 'Speels' of'zakelijk'. Celstraffen tot 12 jaar ge ëist tegen roofovervallers. Busplan botst op eenrichtingsverkeer. CDA-plan voor jongerenraad Eerste WS-huizen Overhees beveiligd. Radio Soest heeft z'n nieuwe studio. Kerstmarkt Kerkebuurt kan concurrentie niet aan. Taalachterstand allochtone jongeren aangepakt. ■Vi Eindelijk lokalen voor twee basisscholen. Sport blijft in overleg met gemeente. Voorsprong SEC nu al acht punten. Alles zit Hees op dit moment tegen. Red Stars zegeviert in fluitconcert. Bewoners van de oostelijke dorps- rand van Soest hebben zich vere nigd in Vrij Polderland. Deze groe pering gaat zich sterk maken voor het behoud van de polder en het knotwilgengebied langs de Stad houderslaan. En dat betekent strijd tegen de nieuwe vestiging van Albert Heijn en z'n ontsluitingsweg, de rondweg en eventuele woning bouw in de polder. Op alle manieren zal de nieuwe vereni ging trachten te voorkomen dat de groene oostrand van Soest wordt aange tast door stenen, cement en asfalt. De reeds bestaande actiecomités De Groene Driehoek (Stadhouderslaan, Lange en Korte Brinkweg) heeft tach tig leden geleverd aan Vrij Polderland. De verwachting is dat er tenminste nog zeventig leden bijkomen uit de Kerke buurt en cle Van Lenneplaan. Dit aan tal mensen reageerde eerder dit jaar positief op het voorstel een sterke ver eniging op te richten. Met Vrij Polder land willen de initiators tevens voorko men dat de verschillende verenigingen tegen elkaar worden uitgespeeld door de gemeente. Met geldende bestemmingsplannen, het De politie heeft vorige week een 29- jarige man en een even oude vrouw uit Soest aangehouden die in het be zit waren van een flinke hoeveelheid weed. De soft drugs - enkele tiental len zakjes - werden aangetroffen in de auto waarmee het stel in de om geving van de Weegbreestraat reed. Na de aanhouding volgde een huis zoeking waarbij nog eens zo'n 200 zakjes weed en enkele tientallen zak jes hasj werden aangetroffen. Bij het verhoor bekenden ze dat ze met de verkoop van het spul de laatste tijd zo'n 4000 gulden hadden verdiend. De zakjes werden in beslag genomen. Streekplan van de provincie en andere beleidsplannen in de hand zal Vrij Pol derland nauwlettend de procedures in de gaten houden en vanaf het eerste moment bezwaar maken tegen elk plan dat aantasting van de polder en het knotwilgengebied tot gevolg heeft. Daarbij zal Vrij Polderland niet over één nacht ijs gaan. Enkele leden van provin ciale staten in Utrecht zijn op uitnodi ging op bezoek geweest om poolshoogte te nemen van de huidige situatie. Publieke acties Vrij Polderland denkt reeds na over pu blieke acties, die gehouden moeten wor den, zodra het gemeentebestuur het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan ter visie legt. Dit gebeurt vermoedelijk be gin volgend jaar. Doel van de acties is dat zoveel mogelijk burgers bezwaar gaan maken tegen de plannen voor het eerste deel van de rondweg. De raadscommissie ruimtelijke ordening heeft gisteravond al vergaderd over het nieuwe bouwplan voor Albert Heijn. In dien de commissie dit heeft goedge keurd (het resultaat van de discussie kon niet meer in deze editie worden meege nomen), wil het college via een artikel 19-procedure bij de provincie goedkeu ring vragen voor een wijziging van het geldende bestemmingsplan. Hiertegen zal Vrij Polderland direct bezwaar aan tekenen. Al vermoedt de vereniging dat de provincie niet akkoord gaat met de artikel 19-procedure, omdat de ge meente geen officieel ontwerp-bestem mingsplan ter visie heeft gelegd. Verder zal Vrij Polderland zich met hand en tand verzetten tegen het even tuele tweede deel van de rondweg (van de Stadhouderslaan tot de brandweer kazerne). Een dergelijke weg is in strijd met het provinciale Streekplan en de Ecologische Hoofd Structuur. Toch heeft de gemeente het ingenieursbureau DHV opdracht gegeven onderzoek te doen naar een dergelijke rondweg. Met het rapport van DHV hoopt de ge meente, aldus Vrij Polderland, de pro vincie over te halen. Vrij Polderland is op haar hoede en zal meteen actie on dernemen als in het rapport wordt ge steld dat een rondweg en woningbouw Regio: Trentinö Prijs per fles VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 Soest Speciale feestopeningstijden: 11 t/m 15 november 9.00-21.00 Minervaweg 3, 3741 GR Baarn, Tel.: 035-54 86 111 Mi mm ruj&rs tv WmvMtnstn, ov-er Donderdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.00 - 10.00 uur: kilo Ó98, 2 kilo VvV Donderdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.00 - 10.00 uur: doos 100 sfuks Donderdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.00 - 10.00 uur: vers van 't mes! TfiO kilo in de polder aanvaardbaar zijn. Het DHV-rapport komt waarschijnlijk begin 1997 vrij. Juridische stappen Hoe meer leden, des te meer financiële draagkracht zal de vereniging hebben om bijvoorbeeld juridische stappen te kunnen ondernemen. Het lidmaatschap kost 35 gulden. Daarnaast wil Vrij Pol derland de leden helpen bij het indienen van planschade. Ze roept de leden op nu al een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Alle bewoners van de oostelijke dorpsrand kunnen desgewenst een standaardbrief van Vrij Polderland opsturen. Daarin wordt onder meer gesteld dat de bewo ners van de dorpsrand nu al planschade lijden. "Bij een eventuele verkoop is namelijk nu al te verwachten dat de waarde van de woning is gedaald door het vooruitzicht op de bestemmings planwijzigingen," aldus de tekst in de brief. Wie lid wil worden, kan 35 gulden over maken op bankrekeningnummer 35.99.04.513 of postbanknummer 212775. Enkele contactpersonen zijn Henk van Arkel, tel. 6011462, Rob Swart, tel. 6010659, Paul van Reeuwijk, tel. 6024073, Hans Koenis, tel. 6025515 en Hans de Koning, tel. 6021259. De polder mag niet worden aangetast. Vrij Polderland bindt de strijd aan met iedereen, die daar anders over denkt. Foto: Herman van Dam. Autobedrijf UIIHUCN Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag 16 zie pagina BAARN Laanstraat 65 (035) 541 54 18 EXCLUSIEVE DAMES- EN HERENMODE 3761 CJ SOESTDIJK Burg. Grothestraat 7 (035) 601 44 88 *Zonder rente zonder kosten SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-60 13 227 t

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1