Jk, m mm En dit zijn de knallers van deze week: GGS protesteert tegen 'stiekeme' aanlegvergunning AH-weggetje Soest kiest vier projecten voor lokaal preventief jeugdbeleid 699 1398 149 Vraagtekens bij provincie over ontsluitingsweg Soest Ook (brom-)fietsers moeten blazen bij vliegende brigade 6027493 2- N IJ HOF IcSéfiSTOAG OpgN BOS EN DUIN 3 7/ 75e JAARGANG NO. 17 WOENSDAG 18 DECEMBER 1996) Interpellatie in raadsvergadering Beschadigingen door vuurwerkbom KLAREN «TROMP Sg A. van der Lee Van Breukelen 5 Vast-goed NATUURLIJK WONEN^^/^r DEZE WEEK m RUUD SMIT visspecialiteiten HET VLEESCENTRUM Ossehaas hele of aan stuk per kilo39?° 3 Actueel 5 Actueel 7 Actueel 17 Sport Bijlagen Soester Courant wijkt twee keer van woensdag af Snelkraakje in benzinestation OVER 2 WEKEN '(,'r iac. de bruin TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT Intentieverklaring van 15 instellingen (Ufkvc* Navel hand sinaasappels OOO 2 kilo Z77 Santé aa rdappelen j pp Krabflakes Magere varkens rollade Amerikaanse beenham Roombrie VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Voor huidverzorging op top niveau Sla snel om naar pagina 11 audio ance Andeweg y Wij' wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 1997 Henk, Tiny, Jeroen en Daniëlle \e en 2e kerstdag zijn wij gesloten. Vrijdag 27 december 1996 Winterswing feest met jaren 60-70-80 muziek i Vanaf 21.30 uur. Woensdag 1 januari 1997 N ieuwj aars bal met live muziek Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15, Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct Gecontr. op|. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie: Van Weeaestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest heeft boos gereageerd op de vergunning die het College van B. en W. wil verlenen voor de aanleg van de zgn. Albert Heijn- ontsluitingsweg in Soestdijk. GGS- fractievoorzitter Harry Witte heeft het College per brief een interpella tie aangekondigd, die in de raads vergadering van morgenavond aan de orde komt. Volgens Witte gaat het College met de vergunning - formeel gaat het om "een ontsluitingsweg met rotondes gelegen tussen de Burg. Grothestraat en de Stadhouderslaan" - op twee manieren de fout in. In de eerste plaats passeren B. en W. op deze manier de gemeente raad en in de tweede plaats beroepen ze zich ook nog op een niet-bestaand arti kel in de Wet op de Ruimtelijke Orde ning. "Mijn fractie wenst op te merken dat de procedure rond bestemmingsplan Soest dijk toch wel heel bizarre vormen begint aan te nemen. Wij zouden deze kort willen samenvatten als onzorgvuldig en wat betreft de omgang met de gemeen teraad als onbehoorlijk," aldus Witte. De fractie neemt de zaak hoog op en heeft daarom voor de raadsvergadering van 19 december een interpellatie aan gekondigd. Witte betwist dat B. en W. de bevoegd heid hebben om de vrijstelling te verle nen, omdat het College heeft verzuimd de gemeenteraad in kennis te stellen van het verzoek daartoe. In principe is het mogelijk dat de gemeenteraad zélf de beslissing neemt, wanneer tenminste één-vijfde deel van de raad dat verlangt, maar dan moet het College de raad na tuurlijk wel informeren, en volgens de wet zelfs "onverwijld". Blindelings? Dat is volgens Witte niet gebeurd. "Wij hebben geen enkel verzoek van uw kant ontvangen. We hebben het in de krant moeten lezen. Gekker nog: we hebben nooit een tekening van de weg en het tracé te zien gekregen, laat staan dat we het in de commissie ROVW hebben kunnen bespreken." Hetzelfde geldt vol gens Witte overigens ook voor de frac ties van de Collegepartijen (VVD, CDA en PvdA). Hij maakt daaruit op dat het College kennelijk denkt dat de coalitie fracties elk voorstel wel blindelings zul len steunen... Door een explosie van een vuurwerk- bom is de nooduitgang van de tennishal van LTC Soestdijk beschadigd. Bij de ontploffing werden hout en de alumi nium tochtstrip vernield. De schade be draagt 1.500 gulden. Witte heeft ook de verslagen van de College-vergaderingen erop nageplozen - zowel de openbare als de niet-open- bare - maar geen letter gevonden over het wettelijk voorgeschreven verzoek. Ook tijdens de afgelopen commissie vergadering ROVW - "toch wel de com missie die als eerste zou moeten woren geïnformeerd over dit soort plannen" - heeft de betreffende wethouder (Ten Hove, PvdA) met geen woord over de kwestie gerept. Experimenteren Witte maakt zich ook kwaad over de verwijzing van het College naar artikel 48 van de Wet Ruimtelijke Ordening. Het gaat kennelijk om een drukfoutje, maar Witte wrijft het College wel onder de neus dat zo'n artikel 48 helemaal niet bestaat. "Of leeft het College soms in de veronderstelling dat Soest een D-ge- meente is en u zelf een beetje kunt ex perimenteren met de wet...?" Witte stelt B. en W. sarcastisch een for mulering voor het "nieuwe" artikel voor, in de trant van: "In gevallen waarin het College verwacht dat er raadsleden zijn die de normale bestemmingsplan procedure wenste te volgen en daarvoor ijzersterke argumenten hebben, kan het College ervoor kiezen om artikel 19 lid 3 WRO te vergeten en op eigen houtje vrijstellingen en aanlegvergunningen gaan uitdelen." Voor de bewoners van de nieuw te bouwen woningen bij Braam- hage en de bezoekers van de nieuwe Albert Heijn mag de ge meente Soest niet zomaar een ontsluitingsweg naar de Stad houderslaan laten aanleggen. De provincie maakt hierop een voor behoud. Dit blijkt uit de reactie van de pro vinciale planologische commissie (ppc). Deze commissie heeft het ont- werp-bestemmingsplan Soestdijk ge toetst, voordat het provinciebestuur zich er definitief over uitlaat. Volgens de commissie is de nieuwe weg naar de Stadhouderslaan als ontsluitings route niet nodig. Omdat de ontslui tingsweg een waardevol natuurge bied doorsnijdt, wil de ppc dat de ge meente het plan nader onderbouwd. Ook wil de ppc dat de gemeente de plannen voor de hoofdwegen- structuur en de filosofie daarachter in de toelichting op het bestemmings plan verwerkt. Pas dan zou de pro vincie eventueel de maatschappelijke uitvoerbaarheid en het draagvlak er van kunnen vaststellen. Burgemees ter en wethouders van Soest hebben inmiddels besloten de gevraagde in formatie op papier te zetten. Verder kan de ppc in hoofdlijnen in stemmen met het ontwerp-bestem- mingsplan. Behalve automobilisten zullen ook (brom-)fietsers de resterende weken van dit jaar worden gecontroleerd op het nuttigen van alcohol. Dit meldt de politie regio Utrecht. In de provincie zullen nog dit jaar dui zenden bestuurders van auto's en (brom-)fietsen de blaastest moeten on dergaan. Dit gebeurt tijdens 25 contro les van de zogenoemde 'vliegende bri gade'. Deze controles worden op steeds wisse lende locaties uitgevoerd. Het is de be doeling dat ongeveer 7.500 blaastesten worden afgenomen. Verwacht wordt dat bij de controles van de districtskorpsen nog eens vijfduizend weggebruikers staande worden gehouden om te blazen. Bij de test kunnen drie letters tevoor schijn komen. Een 'p' betekent prima, een 'a' geeft aan dat er teveel is gedron ken en bij een 'f moet de blazer vrezen voor zijn rijbewijs. De weggebruiker die teveel heeft gedronken, krijgt tevens een rode kaart. Voor degene die wel heeft gedronken, maar onder het toegestane alcoholpromillage van 0,5 procent zit, heeft de politie een gele kaart op zak. De overtreders kunnen volgens het lik- op-stuk beleid meteen een accept-giro kaart meekrijgen. Bemiddeling Hypotheken Wij maken er meer van! Ook 's avonds en in 't weekend Burg. Grothestraat 54 Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 24 zie pagina Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVERHÏIOSWEG 9, 3762 IP SOEST TEL. 035 6019706 FAX 6026856 Dnton an Ditriat moi iholon - Manriwprk Rotan en Pitriet meubelen - Mandwerk Natuurlijke vloerbedekking - Woondecoraties Ao*i Eetkamerstoel 'Atlanta' Uitstekende kwaliteit eetkamerstoel van geloogd pitriet. Een voorbeeld van hoe mooi, duurzaam en voordelig bij ons samengaan. Normaal p.st. f 229,- met bon 4 VOOR F 595, Burg. Grothestraat 1 a (naast Wibra) - Soest - Tel. 035 - 6022768 Wij zorgen ervoor! zie pagina 25 van weedestraat 149 3761 cd soest tel.035-60 15 288 Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Zie onze adv, op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar PvdA tvil meer overleg in Soestdijk. Politie houdt scholieren een poosje in de gaten. GGS wil beuken AMEV kopen Vernieuwde lokalen voor PWA-school Stam/SoVoCo schuift weer plaatsje op. Doelstelling Red Stars nu duidelijk. Kerstcross zit vol met kampioenen. Kaartenverhoudingen in nadeel van Soest. Seniorenpagina. Op 't Hoogt. Met o.a.: Grofvuil-lijn: op een dag 400 telefoontjes. Kerstcross courant Met alles over de 41ste veidrit in Soestduinen. In verband met de feestdagen ver schijnen de komende twee edities van de Soester Courant op een an dere dag dan gebruikelijk: dinsdag 24 december en donderdag 2 januari. Voor de krant van dinsdag 24 de cember geldt dat zowel advertenties als kopij uiterlijk op vrijdag 20 de cember om 10.00 uur moeten zijn in geleverd. Op vrijdag 20 december sluit het kantoor van de Soester Courant al om 12.30 uur. Ook op dinsdag 24 december gaan de deuren eerder dicht (om 14.00 uur). Vanzelfspre kend is het kantoor op 25 en 26 de cember gesloten. Wenskaarten De bezorgers van de Sóester Cou rant, die elke week weer en wind trotseren, komen dit jaar ook weer met een wenskaart langs de deur. Dit mag alleen op dinsdag 24 december bij de abonnees in hun wijk. De abonnees wordt verzocht de wens kaart in ontvangst te nemen en niet terug te geven aan de bezorger. Uit de winkel van een benzinestation aan de Weegbreestraat zijn zondag morgen vroeg enkele sloffen sigaretten buitgemaakt. Om iets voor drie uur re den de daders met een auto tegen de toegangsdeur om vervolgens via het onstane gat de winkel te betreden. ■w Uifil i.o. winkelcentrum Soest-Zuid GALLENKAMP PELSWEG 1 SOEST - TELEFOON 035 6012857 voor een degelijke taaltraining! ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS- PORTUGEES - ITAUAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS START Dl REKT! Telefoon 033 - 4729097 Met de plechtige ondertekening van een intentieverklaring hebben maar liefst 15 Soester of regionale instel lingen vorige week afgesproken om intensiever samen te gaan werken bij de aanpak van het zgn. "lokaal preventief jeugdbeleid". De bedoe ling is dat daarmee een actieve bij drage wordt geleverd aan het wel- zijns- en hulpverleningsaanbod voor jongeren tot 21 jaar. Anders gezegd: het voorkomen van over last, vandalisme en kleine crimina liteit. Naast de gemeente Soest, die gerepre senteerd werd door welzijnswethouder Pieter ten Hove (PvdA) en ambtenaar Karin van der Meer, ondertekenden ook de vertegenwoordigers van de volgende instellingen het document: Stichting Werkgelegenheids Initiatieven Eemland (de JWG-organisatie), Stichting Wel zijnswerk Soest, Kinderparadijs de Vrije Teugel, Internationaal Vrouwen- centrum, Griftland College, Mavo- Soest, Directeurenconvent basisonder wijs, AJO/JAC-Amersfoort, Onder wijsvoorrangsbeleid Eemland, Kruis werk N.O. Utrecht, St. Thuiszorg en Maatschappelijk Werk N.O. Utrecht, Jeugdgezondheidzorg GGD-Eemland, politie Eemland-noord en de vereniging Sportraad Soest. De instellingen beloven daarmee dat ze ook zoveel mogelijk zullen meewerken aan de werkzaamheden van de stuur groep, die eerder dit jaar al werd geïn stalleerd, en zullen proberen overlap pingen te voorkomen. De gemeente Soest heeft beloofd dat ze een coördine rende rol zal vervullen en randvoorwaar den zal scheppen om aan de intentie verklaring te kunnen voldoen (zaal- ruimte, koffie, agenda's, etc.), maar houdt verder volgens de tekst van de verklaring opvallend veel slagen om de arm. Zuinig Zo staat er dat het beschikbaarstellen van additionele middelen (vrij vertaald: geld) "tot de mogelijkheden behoort", maar dan moet zo'n verzoek ook nog aan allerlei voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat duidelijk moet zijn dat de jongeren zélf ook (medeverantwoorde lijkheid dragen of willen dragen. In uit zonderlijke gevallen levert de gemeente "enige administratieve ondersteuning", klinkt het zuinig. Alle vertegenwoordigers van de instel lingen waren vorige week dinsdag in het gemeentehuis samengeroepen voor de plechtigheid. Onder hen ook een aantal gemeenteraadsleden van de commissie R.O./Welzijn. Tijdens het rondje "voor stellen" mochten ze ook reageren op de volgende prikkelende stelling: "Ik zie (g)een duidelijke rol weggelegd voor de eigen instelling/partij bij de totstandko ming van een lokaal preventief jeugd beleid." tussen 13.00-16.30 uur, 12,50 p.p. Speciale openingstijd van 10.00 tot 17.00 uur Minervaweg 3, 3741 GR Baarn, Tel.: (035) 54 86 111 Her Uwf ruyóirs ft Wmnyvtmtn, wtr 5 kilo 500 gram kilo kilo 100 gram Dat alle "officials" de stelling met ja be antwoordden mocht nauwelijks een ver rassing heten. Van de zijde van de poli tiek werd vooral onderstreept dat de behoefte aan concrete projecten ter beteugeling van het vandalisme en het andere ongerief onverminderd groot is, al klonk hier en daar ook scepsis door. De gemeenteraad heeft 50.000 gulden voor het "beleids- en actieplan" uitge trokken, in afwachting van concrete voorstellen van de stuurgroep, die daar voor twee jaar de tijd heeft gekregen. 'Geen pakken papier' Wethouder Ten Hove, die de eerste handtekening zette, kwam nog tijdens de bijeenkomst voor de dag met vier concrete projecten, die de stuurgroep de komende maanden op de rails wil gaan zetten. Volgens de stuurgroep voldoen ze alle vier aan de gestelde randvoor waarden: "kort, krachtig, praktisch,^ in de tijd begrensd en geen pakken pa pier". Het College heeft inmiddels met de projecten ingestemd. Het gaat om de volgende actiepunten uit het beleids- en actieplan: 1. Het huidige aanbod in kaart brengen en bekend maken (instellingen moeten beter op de hoogte zijn van eikaars aan bod, om gaten en overlappingen te voorkomen); 2. Het Meelopersproject (jongeren "los weken" van hun criminele vriendjes die met extreem gedrag de gang van zaken in een groep verstoren); 3. Een "quick scan" onder jongeren in Wethouder Pieter ten Hove tekende, als eerste de intentieverklaring. Naast hem ambtenaar Karin van der Meer. Soesterberg (een onderzoekje om na te gaan of er voor de jeugd in Soesterberg geen activiteiten worden ontwikkeld die niet aansluiten bij hun "belevingswe reld"); 4. Een anti-racismeproject (met bijvoor beeld voorlichting en bezoekjes aan een theatervoorstelling of een asielzoekers centrum en eventueel zelfs een reisje naar Auschwitz). Kosten Bij elk van de projecten heeft een instel ling zich in principe bereid verklaard de nodige (extra) "mensuren" te maken om de kar te trekken. Het in kaart brengen van bestaande aanbod wordt bijvoor beeld overgelaten aan een medewerker van het JAC; voor het Meelopersproject zal Leo van den Berg (Vrije Teugel) een jaar lang als "bemiddelaar" optreden; de "quick scan" in Soesterberg wordt uitge voerd door iemand van de SWS, even als de uitwerking van het anti-racisme project. De kosten bedragen resp. 7.000, 20.000, 3.000 en 4.000 gulden. Dat kan betaald worden uit het budget van 50 mille, al was daarvan eigenlijk al de helft weggezet voor een jeugdhonk. Zo lang dat er toch niet is vindt de stuurgroep dat het geld beter voor de projecten gebruikt kan worden. Voor de rest van het budget worden in januari nadere voorstellen verwacht. Mooi voor minder geld bij: Vosseveldlaan 47 Soest Beh. volgens afspr. 035 - 601 20 13 PARTYCENTRUM BOSSTRAAT 80 - SOEST TELEFOON 035-6022344 Vanaf 19.00 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1