r\ ichoeman C7 Erepenning voor J.G.R. Hartwigsen Soesterberg 1998 in vogelvlucht In de rij voor de cockpit Zjmtcrt. J^gïnaï ietariaats- Wat te doen na overlijden en uitvaart Wij en de wijkagent (6) 'Grotere politiezorg wordt gewaardeerd in Soesterberg' Met de beste wensen, ook voor het vrijwilligerswerk Laatste vlooienmarkt 1998 Jaarwisseling veel vernielingen WOENSDAG 6 JANUARI 1999 Nieuwjaarsbijeenkomst in De Drie Eiken le hypotheek past we houden genoeg ver om onze sfeer et huis te geven.' Parochies in Soest hiebestuur Soest- p zoek naar een :WERK(ST)ER 20 uur per week are informatie en ig van het taken- al 035 - 602 62 13 CZ is er voor f ziekenfonds èn particulier Mchtvaartmuseum kreeg veel bezoek ken daar maar op. Computer gestolen Iets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant Kerkdiensten Medische dienst Hulpverlening^J Onderborden geplaatst Schoolvolleybal weer succes KORFBAL Sportagenda Oud nieuw in Soesterberg Kliederaars l SPULLENHULP Met Seniorenbus doordeweeks naar Molendael Agenda 4 SOESTERBERGSE XOURANT I Ss- mr>r\A/^ a i a mi i a r—\ i jaaa Correspondentie-adres: P. Taai, Van Maarenplein 1, 3769 EN Soesterberg Klachten bezorging: C. van Bameveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 huis is een prachtig bezit dat je eigen smaak kunt inrichten, schil- 'erbouwen. Toch kan de stap van :n groot zijn. Bovendien is het te- a ondoenlijk om je weg te vinden van hypotheekvormen en fiscale ecies waar de hypotheekadviseurs i thuis zijn. 2e werken onafhanke- ers en kunnen u dus op weg hel- f advies en nuttige informatie. Een likbaarder dan u misschien denkt, te iets moois op. e Schoeman Hypotheekadviseur Hjy p o t h e k e n Middelwijkstraat 54, Soest Telefoon 035 - 60 36 290 www.schoeman.nl Zaterdag 2 januari werd de eerste nieuwjaarsbijeenkomst van de ge meente Soest in De Drie Eiken ge houden en werd de eerste gemeen telijke erepenning van het jaar 1999 ujjtgereikt. Meer dan honderd 55+'ers waren afge lopen zaterdagmorgen naar de grote zaal van De Drie Eiken gekomen, op ffitnodiging van de ouderenbonden en het bestuur van het betrokken centrum. De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met zijn bekende gezelligheid en sfeer mag een toenemende belangstelling ge nieten. Om ruim tien uur heette dhr. Cees Verheus namens de organisatie een ieder welkom. In zijn 'jaarrede1 stond hij even stil bij de inzet van vele vrijwilligers en de financiële steun van gemeente en SWOS met als resultaat: een groots jaar 1998. Uit een deskundig onderzoek bleek dat De Drie Eiken in haar functioneren een hoge plaats inneemt. Gezien de toena me van de vergrijzing deed hij een be roep op de gemeente Soest om voor alle dienstencentra structureel geld vrij te maken voor een medewerk(st)er, zoals Soesterberg die kent in de persoon van mw. Tosca van Bussel. Met enige spijt deelde hij mede dat het geplande optreden van Thomasvaer en Pieternel niet kon doorgaan. Het be stuur had bezwaar tegen enkele tekstue le opmerkingen die daarna door mw. Anneke Pley werden herschreven. Ech ter waren de uitvoerenden van mening dat zulks ontoelaatbaar was en men al leen achteraf commentaar kon geven, één en ander ook tot grote teleurstelling van mw. Pley. De toekomst van de Drie Eiken zag er volgens Verheus rooskleurig uit, al hangt aan alles wel een prijskaartje. Vooral de geplande verbouwingskosten van het dienstencentrum lopen behoor lijk in de cijfers, wat mogelijk gedekt kan worden door een gemeentelijke meevaller. In dit verband dacht hij ook aan sponsoring. Tot slot wenste hij een ieder een gelukkig en gezond 1999 toe. Gemeentepenning Omstreeks 11.00 uur betrad burgemees ter Hans de Widt de bomvolle ruimte en kreeg nagenoeg direct het woord. Het was zijn eerste nieuwjaarsbijeenkomst binnen de gemeente Soest, derhalve een primeur voor het vliegdorp. Hij roem de de inzet van veel vrijwilligers waar door er vele fijne en gezellige activitei ten konden worden ontplooid. Hij wil de een ieder daarvoor wel bedanken, wat uiteraard onmogelijk was en daar om had hij zich enkel geconcentreerd op de ook aanwezige J.G.R. Hartwigsen. Deze keek hem bijzonder verbaasd aan, want alles was buiten hem om geregeld. Vanwege zijn vele arbeid, niet alleen in kerk en vereniging, maar in het bijzon der voor de verdiensten ten behoeve van de Stichting De Drie Eiken, had de ge meenteraad besloten hem de gemeente lijke erepenning uit te reiken. Meer dan 22 jaar maakte betrokkene deel uit van het bestuur van de stichting. Zijn tech nische kennis heeft hij ten dienste van De Drie Eiken gegeven, alsmede van het functioneren van de beheerder en het contact met de bewonerscommissie. Gezien zijn leeftijd van 83 jaar legt hij deze functie neer, echter onder gelijktij dige benoeming tot adviseur van de technische commissie van de stichting. Onder applaus van de aanwezigen werd hem de penning uitgereikt en kreeg zijn echtgenote een bloemenhulde. GROEP ZORGVERZEKERINGEN Vraag.nu gratis een persoonlijke offerte bij: Het vliegdorp Soesterberg, met zijn ruim 6000 inwoners, kende in het jaar 1998 diverse onderwerpen die in min of meerdere mate de tongen ^roerden. In vogelvlucht gaan ze even aan ons voorbij. We leerden dat in Sterrenberg de Stich- ïg Abrona is gevestigd, met een scala in activiteiten. Het grote gebouw op [et adres Kampweg 3 kreeg de nieuwe 'aam Aëromedisch Instituut en werd in ïbruari door ZKH Prins Willem lexander bezocht. AGAVS organiseer- ie het geslaagde stratenvolleybal- en phoolvoetbaltoernooi. Bewoners aan [e Amersfoortsestraat protesteerden te- :n de bouw van kantoorvilla's en ver- •upering van hun straat. Apollo wordt logelijk nog groter. Armoede en ver- ïnzaming stond herhaaldelijk in het ieuws. Aviodome had belangstelling )or Soesterberg. De fam. Hagmeijer ganiseerde een bijna droge Avondvier- tagse. Bewoners van de Buijs Ballot- an vochten helaas tevergeefs voor hun ierbaar plekje grond. De bibliotheek 'erd uitgebreid met Internet. De brand- 'eer vierde luisterrijk haar 75-jarig be gaan als vereniging. De grootste brand 'as aan de Sterrenbergweg. Dorpshuis 'urgstede organiseerde veel zaken in iet belang van het dorp. Aad Zwinge- lar werd Prins Zotteklap VIII en is in 999 het vlaggenschip van de plaatselij ke Carnavalsvereniging. De Caroluskerk Teeg pastor van der Heijden ter verster king van Zr. Anne-Marie en Victor Jas- lerse jubileerde daar als koster. De Ca- >lusschool had nogal wat wisselingen in erkrachten maar wist ook van organi- ;ren. Met verdriet begonnen we af- :heid te nemen van het Klooster Cena- :el. De Drie Eiken had bijna elke dag vel wat, ook daar weten ze van organi- ;eren. Het tankbataljon in de Dumou- linkazerene was er luid en duidelijk en we leerden wie en wat de Ketting Oli- vier Kazerne is. De geluidswal langs de snelweg werd teveel gesnoeid en moet meer lawaai tegenhouden. De Goede- Doelen-Pot gaf twee mille aan de Prut- telpot. De Huurders Commissie Soester berg werd geboren en kon direct al spre ken. De ijsbaan ging bijna onder, maar herleefde dankzij financiële steun. De Jongbloedlaan renoveerde en kreeg be zoek van de kerstman. HKH Prinses Margriet bezocht het KdK. We namen afscheid van de Hoeksteen en kregen daarvoor de Vredekerk. Op 1 juli werd het Luchtvaart Monument 'De Vleugel' feestelijk in gebruik genomen en kreeg het dorp zijn onderborden. Het Mil. Luchtvaart Museum trok meer bezoe kers dan anders en kreeg een nieuwe baas en een PR-dame. Odeon werd bijna het beste muziekkorps van Neder land. Het Oranje Comité verzorgde de zoveelste feestelijke Koninginnedag. Zelfs zes inwoners kregen een lintje. Politiek was er in de komst van vier Soesterbergse raadsleden. De Postiljon kreeg zijn 200e leerling en roerde de trom. Dan de Rademakerstraat, renova tie maar het bleef nog bij praten. Rondje Soesterberg stond hoog in luisterdicht heid. De Weth. de Haanschool gaf ruim te aan een Postiljonklas. Thomasvaer en Pieternel gaven dankzij Anneke Pley een veel beter jaaroverzicht. De vliegba sis liet zich zien en horen en Lockerbie werd ineens belangrijk voor het vlieg dorp. De Ver. Soesterbergs Belang vier de haar 20-jarig bestaan, maar was daarna vrij stil. De oudjes vertelden over hun Soesterberg van heel vroeger. En tenslotte, werd het Zwarte Wegje tien jaar. In het interview met dhr. Pieren in de krant van vorige week, noemde hij wat er allemaal moest gebeuren na overlijden. Daarop kwamen di verse reacties binnen met het ver zoek dit te vermelden. Derhalve on derstaande 15 punten. 1. Nagaan of er een testament is, dan wel een codicil i.v.m. boedelverdeling etc. 2. Belastingdienst inlichten en Sofi- nummer vermelden en vragen om toe zending van Aangiftebiljet F, indien de overledene jaarlijks een aangiftebiljet invulde. Zo neen, mogelijk een T-biljet vragen i.v.m. vele buitengewone lasten ref./Fax: >35-601 60 11 !EN ARCHITEKTUUR >rsteenkanalen in ontwerpen Adviezen irverbouwingen :cessoires 'rojecten geopend van: 13.00 lot 17,00 uur van 10.00 tol 17.00 uur 84 - Soest, (035) 601 06 52 Het Mil. Luchtvaart Museum hield de laatste paar dagen van 1998 de zo bekende 'cockpitdagen'. Diverse i vliegtuigen openden hun cockpit- I ruimte en men mocht zich even een I vlieger voelen. Het werd een en- I thousiast bezoek met vooral jonge I mensen die in de rij stonden om dat I gevoel even te mogen beleven, r Op 30 en 31 december trok het museum opvallend veel bezoek. Van heinde en ver waren ze gekomen om de traditio- nele open cockpitdagen mee te maken. I Bij diverse oude maar ook vrij recente vliegtuigen stonden soms rijen, meest ■jonge mensen, geduldig te wachten tot- V dat ook zij even in de stoel van de vlie- genier mochten zitten. Een deskundige i van de Koninklijke Luchtmacht vertel- I de voor de zoveelste keer de betekenis I van de vele knopjes en handles, p Ook de 4-jarige Ronald uit Veenendaal f* bezocht voor het eerst met zijn vader het Ronald uit Veenendaal (4) in "zijn" cockpit. museum. Bij het binnengaan van de Ir. Vreedenburghal stond hij oog in oog met een enorm groot vliegtuig dat ook op het water kan landen, en bleef als aan de grond genageld staan. 'Pappa, Ronald vindt dat wel erg eng', en de hand van zijn pappa omklemmend liep hij verder met angstige blikken naar het grote monster kijkend wat hem zo drei gend had aangekeken. Of Ronald ook even in de cockpit van een vliegtuig wil de zitten. Nee, voor geen geld en dat liet hij duidelijk horen. Wel op afstand iets bekijken maar zelfs niet aan zo'n blin kende vogel komen. Stel je voor dat hij eens zou grommen. Dan maar in een formaat van zijn afmetingen en zo zat hij in een beweegbaar en wel grommend miniatuur vliegtuigje. Volgens de foto met veel plezier. Maar wie weet, komt eenmaal de tijd dat hij als een echte vlie ger door het leven zal gaan. onder andere ziektekosten en ook de kosten van overlijden etc. 3. Uitkeringsinstanties inlichten zoals bijvoorbeeld Sociale Verzekeringsbank, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, andere Pensioenfondsen. Steeds het re gistratienummer vermelden. I.v.m. het invullen van het F-biljet voor de Belas tingdienst vragen om een loon/uitke ringsspecificatie tot de datum van over lijden. Vragen om spoedige toezending daarvan. 4. Nagaan of er sprake is van recht op de overlijdensuitkering en zo ia, dit aan vragen. 5. Aanvragen van een AWW-uitkering, indien daar recht op is. 6. Weduwen-pensioen aanvragen bij of AOW-ABP of Bedrijfspensioenfonds. 7. Waar verzekerd voor ziektekosten? Inlichten en vragen om wijziging van de te betalen premie ziektekosten. 8. Indien AOW-uitkering, de Sociale Verzekerings Bank inlichten en vragen om wijziging van het uitkeringsbedrag. 9. Opzeggen of wijzigen van alle polis sen bij verzekeringsmaatschappijen. Let op: verzilveren van levensverzeke ringspolissen op het leven van de over ledene. Brand- en inboedelverzekerin gen wijzigen. Verzekering op wettelijke aansprakelijkheid. Premieverlaging vra gen. Autoverzekeringen etc. nagaan en wijziging tenaamstelling vragen. 10. Tenaamstelling van bank en/of gi rorekeningen wijzigen. Zonodig nieuwe machtiging regelen. Attent zijn op spaar- rekeningen-spaarbrieven of spaarbewij- zen. Mogelijk: geldleningen/doorlopen de kredieten of hypotheekleningen rege len met de banken. 11. Woningbouwvereniging, c.q. ver huurder van de woning inlichten. Vra gen om wijziging van de tenaamstelling van het huurcontract. 12. Abonnement op tijdschriften. Lid maatschap van verenigingen, dan wel organisaties. Mogelijk ook de automa tische afschrijvingen daarvan beëindi gen, dan wel wijzigen. De giro- of bank afschriften van het afgelopen jaar na gaan, dat is zeer belangrijk. 13. Gemeentelijke heffingen en provin ciale belastingen nagaan. Attent zijn op het algemeen tarief bij o.a. Rioolafvoer- recht van de gemeente. Milieuheffing van de Provincie. Onroerendgoedbelas- ting. 14. Enige maanden na de uitvaart ont vangt men meestal van de dienst Suc cessierechten een aangiftebiljet. Attent zijn op de juiste invulling daarvan. 15. Bij ieder overlijdensgeval kunnen zich mogelijk nog andere zaken voor doen. Dan naar bevind van zaken han delen. P.C. Pieren Onbekende daders hebben in het week einde ingebroken in een bedrijfspand aan de Amersfoortsestraat. Ze maakten een computer buit. Aangifte bij de po litie deed een 54-jarige inwoner van Zeist. Zondag 10 januari ROOMS-KATHOLIEKE KERK Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Voorganger: zr. M.A. van Erven Zaterdag 19.00 cantores Zondag 10.30 mmv Rejoyce, Wouden berg Cenakel, Amersfoortsestraat 18 Zondag 09.00 eucharistieviering; ande re dagen 07.30; gebedsdiensten: dage lijks 12.15, 15.30 en 18.00 uur. De ka pel is de hele dag open. HERVORMD/GEREFORMEERD (Samen op Weg) Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 10.00 ds. T.S. van Leeuwen, Amersfoort STERRENBERG 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10.30 ds. H. Henstra Huisarts Vrijdag 18.00 - maandag 08.00 uur: P. Creutzberg, Dorpsplein 10, 351700. Tandarts Spreekuren 13.00 en 19.00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts H. J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, 352467; weekenddienst na afspraak; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Hulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Werkdagen 09.30-11.00 uur, 035- 6031119. Stichting Hulpdienst Soesterberg Hulp aanvragen: dagelijks 09.00-10.00 uur, 351789, b.g.g. 351658 of 352626. Kruiswerk Stichting Kruiswerk N.O. Utrecht 24 uur per dag bereikbaar onder 0900- 8344* (20 ct. per minuut). Maatschappelijk werk Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk N.O. Utrecht Generaal Winkelmanstraat 103, 352606, elke dinsdag en woensdag 09.30-10.30 uur. Politie Veldm. Montgomeryweg 2 (Kon. Mare chaussee); werkdagen 12.00-13.00 uur; centrale meldkamer: 035-5487411; alarmnummer: 1.1.2. Grofvuil 035-6093666. 3 AKERMArVANDE NEDERLANDSE LUCHTVAART Soesterberg, de bakermat van de Neder landse Luchtvaart. Wat sinds 1910 een feit is, werd pas eind 1998 duidelijk ge maakt. Het eerste veld in Nederland en zelfs van heel Europa dat officieel de status van vliegveld kreeg was in Soesterberg. Vier jaren daarna werd de Koninklijke Luchtmacht daar geboren, vandaar de dubbele betekenis van de bakermat. Zowel door middel van het monument 'De Vleugel' als door het plaatsen van onderborden wordt de ba kermat geëerd. En daar mag een Soes- terberger best een beetje trots op zijn. De sportvereniging AGAVS organiseer de in de kerstvakantie haar 'schoolvol- leybaltoernooi' waarin de plaatselijke drie scholen elkaar konden beconcurre ren. Helaas liet de Carolusschool het afweten en werd het een strijd tussen de Weth. de Haanschool en de Postiljon. Het enthousiasme was vooral bij de deelnemers groot, aangemoedigd door een enkele ouder die in alle drukte hier voor nog even tijd kon vinden. In een spannende en sportieve strijd wist de Postiljon de felbegeerde wisselbeker mee naar huis te nemen. Tot eind 1999 mag deze in hun prijzenkast staan. Korfbal Banninghal: zaterdag 9 janua ri, 12.00 KVO Fl-TZ Fl; 12.45 KVO Al-Wolderwijd Al; 13.55 KVG3-Spi- rit 4. Sinds enige tijd is ook in Soest de wijkagent weer "terug van weggeweest". De gemeente is daarvoor opgedeeld in zes wijken. Elke wijk heeft zijn eigen wijkagent, die vooral als aanspreekpunt fungeert, toezicht houdt en contact houdt met de bewoners, scholen, buurthuizen, organisaties, de gemeente en andere instellingen in de wijk. In deze rubriek, die op gezette tijden in de Soester Courant wordt opgenomen, maakt de lezer kennis met de politiemannen die in de wijkzorg zo'n centrale rol spelen. Zij belichten telkens een aspect van hun werk. Deze week: Evert Oosterman, wijkagent van Soesterberg. "Soesterberg heeft bijna altijd een eigen wijkagent gehad, maar nooit full-time," zegt Evert Oosterman, die nu deze belangrijke functie be kleedt. "Soesterberg is nu eenmaal een dorp apart..." Volgens de wijkagent, die sinds 1975 politieman is en sinds 1990 in Soest werkt, onderscheidt Soesterberg zich niet of nauwelijks van Soest als het om politiezaken gaat. "Maar ja, die bult ligt ertussen, hè... Veel Soesterbergers voe len zich soms een beetje tekort gedaan. Onterecht, maar het is er niet uit te krij gen." Evert Oosterman probeert er in elk ge val voor te zorgen dat er in dat opzicht niets op de politie aan te merken is. Sa men met surveillant Dennis Hoogeveen houdt hij - vanuit de politiepost bij de Marechaussee - zijn ogen en oren goed open in het vliegdorp, dat naar zijn ei gen ervaring inderdaad meer georiën teerd is op Amersfoort en Zeist dan op Soest. "Daar winkelen de mensen en gaan de kinderen naar school." De politiezorg is in Soesterberg de laat ste twee jaar duidelijk toegenomen, en dat wordt zeer gewaardeerd, merkt hij. Evenals de zichtbaarheid van de politie, als gevolg van het feit dat hij dikwijls op de fiets door het dorp rijdt. Het is ook van groot belang dat de wijkagent zich thuisvoelt in het Soesterbergse "net werk". Evert Oosterman ziet het niet alleen als een opdracht om bij de Soesterbergse bevolking het gevoel van achterstelling weg te nemen, maar ook wil hij de men sen afhelpen van het vooroordeel dat het waarschuwen van de politie geen zin heeft ("De politie zie je nooit als je ze nodig hebt."). "Als er ergens iets aan de hand is, dan kunnen de mensen me al tijd vinden. Ik zorg ervoor dat ik bij ern stige feiten altijd binnen tien minuten ter plaatse ben." Vragen of opmerkingen? Bel 5487411. De servicemedewerker van de politie noteert alle berichten en geeft ze zo nodig door aan de wijkagent Het werd de afgelopen dagen door velen gezegd en het zal nog wel een poosje zo gaan. Het is te hopen dat men woord houdt en de andere in derdaad 'het beste wenst'. In gesprek met ouderen hoort men vaak: 'Vroeger was het zo anders, beter'. Meestal ligt de oorzaak in een gemis aan iets en ook aan het huidige tempo dat ze moeilijk kunnen bijhouden. Alles verandert en soms enorm snel en elke verandering is geen verbetering. Ook in dit nieuwe jaar zullen de aantallen wet ten, regels en voorschriften wel weer worden uitgebreid om de hele meute in bedwang te kunnen houden. Naast de dagelijkse arbeid zijn er 'nog' de moge lijkheden van ontspanning in vele vor men, die gedragen worden door veel vrijwilligers. Dat zijn mensen die soms al hun vrije tijd inzetten voor heel veel zaken die weer ten dienste van de ande re zijn. Vrijwilligerswerk kost vaak veel eigen geld. 'Dat is aftrekbaar van de belasting', werd er geroepen. Iemand die daar in duikt weet dat dat meestal maar loze kreten zijn. De politiek stelt duide lijk: 'vrijwilligerswerk uitstekend, als het mij maar geen geld kost!' Helaas begrij pen ze niet dat juist dat vrijwilligerswerk de kurk is van een groot gedeelte van ons sociaal verkeer. De meeste commis sies, verenigingen en soms instellingen zoals kerken bestaan bij de gratie van vrijwilligers. De plaatselijke brandweer is er dank zij 'vrijwilligers'. De plaatse lijke sportverenigingen idem dito. In De Drie Eiken wordt veel gedaan..., juist. Deze krant bestaat..., enz. Met de bes te wensen..., mogelijk dat we die ook kunnen omzetten in daden. Meehelpen in dat korps van vrijwilligers en niet al leen negatieve kritiek uiten. Natuurlijk mag en moet alles gezegd kunnen wor den, het is echter wel 'de toon' die het leven met elkaar zo mooi kan maken. Met de beste wensen! Bijna onopvallend werd op zondag 27 december een vrij grote vlooienmarkt in de Banninghal gehouden. Gerard en Jo- landa van Willigenburg uit Maarn zijn bedreven in dit vak en organiseren di verse soortgelijke markten in de regio. Deze keer waren ongeveer vijftig aan meldingen ontvangen van particulieren die hun zolder hadden opgeruimd en vele bijzondere artikelen voor een spot prijsje te koop aanboden. Bijvoorbeeld een met de hand geborduurd 16e-eeuws tafereel in gouddraad, van 150 bij 50 centimeter, voor slechts 50 gulden. En zo lag het er vol, waardoor de "verste" koper helemaal uit de Achterhoek was gekomen. Er waren veel kijkers maar of dat ook allemaal kopers waren viel te betwijfelen. Gerard en Jolanda waren best tevreden, daarom komen ze in 1999 zeker weer terug. Ook in Soesterberg hebben politie en brandweer een betrekkelijk rustig oud nieuw achter de rug. Er moest wel uit gerukt worden naar een brandende ca ravan bij het kruispunt Generaal Win- kelmanstraat/Buys Ballotlaan. Aan de Rademakerstraat werden de ruiten van een bushalte vernield en zowel aan de Plesmanweg als aan het Dorpsplein moeten telefooncellen het ontgelden. Aan de Gen. Winkelmanstraat werd nog een auto beschadigd met vuurwerk. De politie heeft zondag een 13-jarig meisje en een 12-jarige jongen betrapt toen ze bezig waren met waterverf tek sten te schilderen op de gevel van de Carolusschool aan de Rademakerstraat. Ze werden thuis afgeleverd met de op dracht dat ze de rommel zelf moesten schoonmaken óf, als ze dat niet deden, ervoor betalen. kringloopcentrum J De Schans 20 3764 AX Soest Tel. (035) 601 87 30 Winkelopeningstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur; zaterdag 9.00-12.00 uur Spullen brengen: dinsdag, donderdag en vrijdag 13.00-18.00 uur zaterdag van 9.00-12.00 uur. Spullen ophalen: Na telefonische afspraak maandag gesloten JU Veel Soesterbergers hebben zich geër gerd aan zinloze vernielingen die vandar len in de eerste vroege uren van het nieuwe jaar hebben aangericht aan dij- verse telefooncellen, bushokjes en conr tainers. Bezoekers uit Amsterdam diè op Nieuwjaarsdag het vliegdorp bezoch ten, spraken hun verbazing uit over zot- veel gepleegde vernielingen en dat wij van hen wat zeggen. Anderen meenden stellig dat dit 's nachts omstreeks 4 uur werd gepleegd door jongelui die niet in Soesterberg wonen. Een pluim op de hoed voor velen die op Nieuwjaarsdag de resten van hun afgestoken vuurwerk opruimden, waardoor het vliegdorp meer toonbaar werd en kinderen geen kans kregen hun hgnden aan resten vuurwerk te bezeren. De Seniorenbus rijdt van maandag tot en met vrijdag elke middag van Soest naar Medisch Centrum Mo lendael in Baarn en weer terug. Op maandag is de heenreis tussen 15.00 en 15.30 uur en de terugreis om 16.30 uur, van dinsdag tot en met vrijdag vertrekt de Seniorenbus tussen 14.30 en 15.00 uur wordt om 16.00 uur de terugreis aanvaard. De minimumbijdrage voor deze rit ten is 1,75 gulden per persoon. Wie gebruik wil maken van de Senioren bus, wordt verzocht zo tijdig moge lijk te reserveren, tel. 6019190. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Woensdag 6 januari 19.00 politiek vragenhalfuur, bibl. Vrijdag 8 januari 20.00 nieuwjaarsreceptie VOS, KdK Zondag 10 januari 14.00 koersbal, Drie Eiken Maandag 11 januari 09.00 kijkdag Domeinen Dinsdag 12 januari 12.30 warme maaltijd, Drie Eiken

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 15