De Soester Courant De Soesterbergse Courant meteen doen toch? ...of bel: Soest 6014152 o UIT Soest 50 jaar geleden iiulwecrktwcriic Ladk Als u onderstaande bon inzendt, dan ontvangt u de Soester Courant de Soesterbergse Courant tot 1 apriM 999 GRATIS! Hulpverle Vogelbescherming Nederland te gast in Groeneveld Help de Sint 'n handje, giro 404040 serka/crne aardbaar eerka/crne aardbaar ecrkazcrne I a a ii vü iit til) a'3 Courant tot Naam: Adres: Postcode/plaats Handtekening A-rticles Coura».* »e Soe«e WOENSDAG 6 JANUARI 1999 Koffiedrinken met de boswachter SOESTER COURANT PAGINA^' WOENSDAG 6 JAr \ieAH (ndweerka/.criie .1 ya ardb aa i iuthvecrkazrriic Aanvaardbaar Maul ïga;».ttir aardbaar intbveerka/crnc i; aanvaardbaar nubvecrka/criic aanvaardbaar ecrkazcrne aardbaar „uiwecrka/cr.K- aanvaardbaar Ï£9rfJ»>" ik M> 't- H' Ldweerkazcrnt 'aanvaardbaar it AH* ,13 mdweerka/crnc aanvaardbaar praMI |\s indweerka/.crne 'aanvaardbaar uidvvecrka/.crnc [aanvaardbaar ludweerka/.crne aanvaardbaar Man 4 rAtJBafa»/ •j. 3 ^4 luthvecrkazcrne .1 lljStS aanva ardbaar itAIM indwtcrkaz.crne (aanvaardbaar ik AHA ;i-l Udweerkaicrnt aanvaardbaar indweerkazcriic r rWnzcrne raar I" foABZ Indweerkazcrne ^aanvaardbaar fifAHX Indweerkazcrnc 'aanvaardbaar \iaAlt'/ |nd vveerkazrrne Aanvaardbaar veerkazcrtie vaardbaar Maal d<aliv« .JtSia Man Vi dteKik-ei ïn 4—S-* Tw ii aulr dwvtst'i "VkiihuH; <J*vvüt«f Tm» Tw" wtó-'-r- Geen postzegel! op de gel V. Weed OAVHJPJ 3 Atlu weken GRATIS Deze aanbieding is een proefabonnement, dat zonder opzegging vóór 28 februari 1999, per 1 april 1999 overgaat in een definitief abonnement. Kosten per halfjaar 16,50. Een acceptgirokaart* wordt u automatisch toegezonden. Geldt ook voor proefabonnement. Weekend-opvangdienst Maatschappelijke DienstverJi Hulp in dringende moeilijk! zaterdag, zondag en algemeer feestdagen, tel. 6245555. Stichting Hulpdienst Soeste Hulp aanvragen dagelijks tusse 10.00 uur, tel. (0346) 3f 352097. Nazorg borstkankerpatiënti Informatie: Borstkanker infon trum Utrecht (BIC), tel. 030- di. t/m. vrij. 10.00-13.00 uur, Werkgroep Kind en Ziekenht Behartigt de belangen van ouders vóór, tijdens en na d huisopname. Informatie: mevr ling, tel. 6014470. Vrouwenspreekuur Iedere donderdag 20.00-2: Stadsring 31A (Vrouwenhuis foort, tel. (033)4616612. Als j« wilt blijven kan dat. Meidentelefoon Voor specifieke meisjesp Maandag 19.00-21.00 uur; 16.00-18.00 uur; donderde 21.00 uur, tel. (030)2322020 Vrouwen in de Bijstand Vrouwen die problemen hebt terrein van de bijstand kunnei terecht bij de werkgroep Vrou Bijstand, telefonisch dagelij 13.00 of na 18.00 uur. S 6017431 of 6018555. Spreekuur: elke 2e vrijdag maand, 10.00-11.30 uur, in hf tionaal Vrouwencentrum, Smi VTO-samenwerkingsverba Vroegtijdige Onderkenning lingsstoornissen bij kinderen 240, 3800 AB Amersfc (033)4637285. Slachtofferhulp Soest Praatpaal en vraagbaak voor s van misdrijven en verkeerso tel. 6027719. Slachtofferhulp Eemfand 24 uur per dag telefonisch 1 voor Soest, Soestdijk Sc tussen 7.00 en 23.00 uur: tel. tussen 23.00 en 7.00 uur: vit kamer van de Amersfoortse 033-4666666. Al Anon-groep Soest Steun aan familie van degen* matig veel drinkt of dronk, te of 5415474 Baarn. Ouders van een overleden Landelijke zelfhulp-organisai Contactadres: Eveline Moss breestraat 543, 3765 XR 6014310. Thuishulpcentrale Eenilar De THC biedt partners en f dementerenden, van chroniscl ouders van verstandelijk of 1 gehandicapte kinderen hulp of passief oppassen door vi Informatie: tel. 033-463133^ Contactpersoon Soest: Tinek tel. 6022395. Thuiszorg/Maatschappeli Stichting Thuiszorg en Maat: Werk N.O. Utrecht. Bure Burg. Grothestraat 74, 3764 tel. 6036800, fax 6036888. Jongerenspreekuur GGD Voor jongeren van 12 tot 20 t dag 15.30-16.30 uur, Zor Amersfoort. Psycho-profylaxe Stichting Psycho-profylaxe ding op de bevalling. Contai v.d. Poll, Clauslaan 23, 3761 tel. 6031396. Steunpunt Rouwverwerkin Contactadres: Nelleke Wijn Brinkweg 18, 3761 ED 6022122 (9.00-11.00 ui 6014310. Telefonische Hulpdiensi Eemland j en nacht bereikbaar in en sociale nood, tel. 624555 Kinder- en jeugdtelefoon, 12.00-21.00 uur, tel. 62455: Adviesbureau voor vach en vachtproblemen bij hond Rita Pouw, Den Blieklaan 3 Soest. Behandeling volgen tel. 6012855. Wie hulp zoekt, maar het ji ren bij het Centraal Meldpu 11.00 uur, tel. 6031119. Vogelbescherming Nederland viert dit jaar haar honderdjarig jubileum. Net als Staatsbosbeheer werd de or ganisatie opgericht in 1899. Zon dagmorgen 10 januari komt Vogel bescherming, als gast bij die andere jubilaris, Staatsbosbeheer, koffie drinken met de boswachter. Vogelbescherming Nederland is hon derd jaar geworden. In alle bibliotheken en gemeentehuizen in Nederland han gen de prachtige affiches van Vogelbe scherming. De NCRV laat in de komen de maanden films over de Vogelparadij zen zien in Nederland en de rest van de wereld. Er komen jubileumboeken en 'speciale radio- en televisie-uitzendin gen, kunsttentoonstellingen en nog veel Maar waarom is Vogelbescherming hon derd jaar geleden opgericht en wie wa ren die mensen? Wat is er gebeurd, dat er zo'n vereniging, naast Natuurmonu menten, Staatsbosbeheer en andere na tuurbeschermingsorganisaties, moest komen? Konden die ook niet voor de vogels zorgen? En wat heeft honderd jaar vogels beschermen eigenlijk opge leverd? De rode lijst van bedreigde vo gelsoorten wordt als maar langer! Op deze en natuurlijk uw eigen vragen krijgt u antwoord van Hans Peeters, hoofd voorlichting van Vogelbescher ming Nederland, Dick Jonkers, actief lid van de Vogelwerkgroep Gooi- en Vecht en natuurlijk Huub Berger, de boswach ter van Staatsbosbeheer tijdens Koffie drinken met de boswachter. Zondagmorgen 10 januari 1999, 11.00 uur. Kosten f 4,- p.p. inclusief koffie. HET SOESTER KIND VRAAGT UW AANDACHT. Zoals U allen wel bekend zal zijn heeft Soest een schoolartsendienst. De kinde ren worden nu op school regelmatig onderzocht en de zwakkeren onder hen komen in aanmerking voor uitzending naar een koloniehuis. pm tot een doeltreffende uitzending te kunnen overgaan heeft de Afdeling So ciale zaken in onze gemeente het initia tief genomen tot oprichting van een ei gen Afdeling Soest van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings oorden en Gezondheidskolonies te Amsterdam. Het Centraal Genootschap beschikt over 10 prima ingerichte tehui zen. Welke kinderen kunnen nu uitgezonden worden? Alle zwakke kinderen, waarvan de huis- öf schoolarts het nodig oordeelt, komen hiervoor in aanmerking. Het Centraal Genootschap plaatst zich op neutraal standpunt, d.w.z. alle kinderen kunnen ih haar tehuizen worden opgenomen, ongezien hun godsdienstige overtuiging, fti het briefje voor de ouders staat: '•Steeds wordt voor en na iedere maal tijd en bij het opstaan en naar bed gaan der kinderen door directrice of haar plaatsvervangster het tijdstip aangege ven, waarop, in volledige stilte alle kin deren de gelegenheid hebben hun gebe den te doen. Ook bezoeken de kinde ren, wanneer de ouders of voogden daartoe de wens aan het Afdelingsbe stuur te kennen geven, onder geleide de kerk hunner gezindte, in de omgeving Van het Koloniehuis." Dit is geen holle phrase, maar voor hon derd procent de volle waarheid. Dit tot geruststelling van sommigen onder U. De Afdeling Soest is eind November een feit geworden. Het bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter, de heer K. de Haan, Wethouder van Sociale Zaken; Secretaresse, Mej. L. v.d. Broek; Penningmeesteresse, Mevr. H. van der Swan-de Kievit; leden, de heer H. Swart, Mej. L. Genefaas en Mej. A. Pentega. Keuringsartsen de heer J. Stro band, Soest en de heer A. Splinter, Soesterberg. Het was de oorspronkelijke bedoeling dit bestuur op een zo breed mogelijke basis samen te stellen. Wij betreuren het ten zeerste, dat wij in deze doelstelling piet mochten slagen, daar sommige per sonen, die de inleidende vergadering bijwoonden, zich niet volledig met doel en werkwijze van het Centraal Genoot schap konden verenigen. Reeds genieten enige Soester kinderen van de heerlijke zeelucht in "Russen duin" te Bergen aan Zee en in "Kerdijk" in Egmond aan Zee. Wie eenmaal de glunderende gezichten van spelende kinderen in koloniehuizen heeft gezien, kan niet genoeg verheugd zijn, dat er dergelijke instellingen bestaan, die deze zwakke kinderen misschien voor hun hele verdere leven vrijwaren tegen t.b.c. en andere ziekten. Door de orde, de rust en de regelmaat, het op tijd naar bed gaan enz. komen deze kinderen ziender ogen bij. Zij doen veel aan sport, spe len, wandelen, zwemmen, kortom alles is op hun herstel gericht, zodat zij weer bestand zijn tegen het leven van iedere dag. Mocht blijken dat een verblijf van zes weken te kort is, dan wordt overge gaan tot een verlengd verblijf of worden ze naar een ander koloniehuis gezon den. Nu de financiële zijde van het geheel. Natuurlijk dragen de ouders zoveel mo gelijk zelf bij in de kosten, die nood zakelijkerwijze aan deze uitzending ver bonden zijn. Het is zonneklaar, dat niet ieder in staat is alle kosten zelf te dra gen, zodat hulp van andere zijde nodig is. Daarom doet de Afdeling Soest van het Centraal Genootschap een beroep op U allen. Het oude spreekwoord is ook hier van toepassing: "Vele kleintjes maken een grote". Door Uw grotere of kleinere bijdragen stelt U onze Afdeling in staat in haar jipzet te kunnen slagen, zodat talloze Soester kinderen kunnen genieten van de gezonde zeelucht aan de kust of bos- lucht op de Veluwe. Zeg nu niet: "Mijn kind heeft het niet nodig, dus ik geef maar niet." Neen. Geef des te meer uit pure dankbaarheid, dat gij zulke gezon de kinderen hebt. Ter zijner tijd zal er een daadwerkelijk beroep op u worden gedaan. Het be stuur is er van overtuigd, dat zij niet tevergeefs bij U zal aankloppen, omdat gij allen het grote voordeel en de diepere betekenis voor de gehele Soester Ge meenschap begrijpt. Het Centraal Ge nootschap heeft ook voor U een bood schap: "Weest mild voor het zwakke kind". DE SOESTER RAAD BIJEEN. Donderdagavond kwam de raad onzer gemeente in openbare zitting bijeen on der leiding van de Burgemeester. Alle leden waren aanwezig. Het werd ditmaal slechts een korte vergadering, mede doordat het nader voorstel van B. en W. tot herstel en verbetering van het land goed "Colenso" door B. en W. werd te ruggenomen. Na opening met gebed stelde de Voor zitter de agenda aan de orde. 1. Mededeling van ingekomen stukken, b. Schrijven van de Directie der Neder landse Spoorwegen inzake sluiting der spoorwegovergang nabij halte Soestdijk. Voor kennisgeving aangenomen. De heer KRUYFF maakt bij dit punt de opmerking, dat tijdens de ontvangst van de eerste electrische trein in onze ge meente door de directie der Spoorwe gen beloften zijn gedaan met betrekking tot de onbewaakte overwegen in onze gemeente en verbetering van de over weg nabij station Soestdijk. Van deze beloften is nog geen enkele ingelost. Spr. vraagt zich af, waarom in andere gemeenten wel flikkerlichten bij onbewaakte overwegen worden ge plaatst en niet in onze gemeente. Hij verzoekt B. en W. de directie der Spoor wegen aan haar beloften te herinneren en indien dit niet mocht baten, de mi nister te verzoeken aan de Spoorwegen de plicht op te leggen om afdoende maatregelen voor onze gemeente te tref fen. De VOORZITTER merkt hierna op, dat plaatsing van flikkerlichten bij drie overwegen wel zal plaats hebben. De spoorwegen hebben hiervoor reeds inlichtingen bij het gemeentebestuur ingewonnen. 4. Voorstel van B. en W. tot toekenning van een aanvullend crediet in verband met de verbouw en de inrichting van het gemeentehuis. B. en W. stellen voor een aanvullend crediet te verstrekken van f15000,-, n.1. flO.000,- voor afwerking van de ver bouw en f5000,- voor meubilering. De heer A.P. HILHORST wijst er op dat de indertijd ingediende begroting werd teruggebracht tot f30.000,-, hetgeen mogelijk was door alle luxe in de plan nen de toen vervallen. Als gevolg van het thans gevraagde cre diet, moet spr. concluderen, dat de toen gemaakte begroting niet juist is geweest. Hoewel de raad het voorstel thans wel zal moeten goedkeuren, wenst spr. toch het aanbrengen van een nieuwe lambri sering te doen vervallen. De heer NOODER meent, dat bedoelde begro ting wel juist was. Nu voorlopig niet aan een nieuw gemeentehuis kan worden gedacht, voelt spr. er veel voor het ge bouw goed te verbeteren en daarin ook op te nemen het aanbrengen van een lambrisering van tegels. Weth. VAN ZADELHOFF wijst er op, dat de oorspronkelijke begroting reeds in Juni 1946 werd opgemaakt, terwijl bij verlaging der begroting de gedachte be stond dat men binnen enkele jaren over een nieuw gemeentehuis zou kunnen beschikken. Zo optimistisch zijn wij thans niet meer en spr. is de mening toe gedaan, dat een nieuw gemeentehuis nog wel 20 a 25 jaar zal uitblijven. B. en W. menen daarom grondige verbeterin gen en veranderingen te moeten aan brengen, welke in de oorspronkelijke plannen niet waren opgenomen. Con form het voorstel wordt hierna besloten. Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek. Deze kinderen kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar vinden ze een liefdevol thuis, maar geld voor extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een 'nood'bijdrage van 25,- op giro 404040 bezorgt u een kind al 'n heerlijk avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even. Uit de Soester Courant van 4 Januari 1949 Brinkpoortstraat 32, 7411 HS Deventer, Tel.: 0570 - 6II 899 Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: receptie@kinderhulp.nl Terpsichore De volksdansvereniging Terpsi ganiseert op vrijdag 8 jam nieuwjaarsinstuif o.l.v. Gertrui in de gymzaal, Spinetpad, Am Zielhorst. Zaalschoenen verplii vang 20.00 uur. Entree: led< niet-leden f 7,50. Info: Henn tel. 0346-352637.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 16