En dit zijn de knallers van deze week: 798 98 VVD verwerpt insinuaties van GGS 'Rommelig' oud nieuw houdt politie bezig intratuin Soest geniet voor het laatst van kostelijke Thomasvaer en Pieternel 6 halen 5 betalen Aimabel i/cm deii pinden 6027493 Gevraagd VASTE-, en INVAL- LOPERS pIaIrIaIdIoIr Runder- riblappen diepvries spinazie Ct Astrid ■wPtr6'' Liberalen stellen 'Soester Doorloper' in Tel. 06 - 53 91 12 37 Brandjes en vernielingen KLAREN TROMP ALLES NU 25% KORTING Woningen in Soest: 95 Nieuwjaar CDA Bekeuringen Soester Courant Drukke nieuwjaarsbijeenkomst in raadhuis NEFKENS A0tS SOEST wie ander C1000 Beaujolais Village primeur VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Onze supertrouwe medewerkster heeft op maandag 4 januari 1999 om 13.50 uur het leven geschonken aan een dochter Peter en Astrid, van harte proficiat! Slijterij - Wijnhandel Gezichtsbehandeling - Dr. Spiller: (5 kwartier) 49,5 - Décleor: (4 kwartier) 80 Pedicure 3 Actueel 3 Actueel 11 Sport 15 Soesterberg OML l Bouwen in de polder? Een tweede Visserstaete? Geen sprake van, ten minste: als het van de WD afhangt. De liberale gemeenteraadsfractie wijst de onlangs door GGS geventi leerde verdachtmakingen op deze twee politiek zeer omstreden pun ten ferm van de hand. Fractievoorzitter Bert Krijger maakte afgelopen zondag in zijn nieuwjaars- speech duidelijk dat de VVD als politie ke partij er duidelijk voor kiest om een aantal dingen niet te doen. Hij noemde in dat verband het bouwen in de polder en de eventuele plannen voor een twee de Visserstaete ("alleen de naam al..." aldus Krijger), waarvan Gemeentebe langen Groen Soest in het recent ver spreide mededelingenblaadje melding maakte en daarbij direct met de be schuldigende vinger naar de Collegepar tijen wees, zoals ook de WD. ïóijger beperkte zijn weerwoord aan de collega's van Gemeentebelangen verder tot wat vage spot over de naam. "Waar staat GGS voor? Betekent dat Grootste Gemene Soester, of Gemeentelijke Ge deputeerde Staten, of Ga Gemeen schappelijk Slippen, of Gezelschap Groot Soest?" Hij tekende er overigens bij aan dat GGS het krantje wel érg se lectief verspreid leek te hebben. Hij had het in elk geval niet in de bus ontvan gen, terwijl hij bewust géén NEE-NEE- sticker heeft geplakt. "De jongens van GGS roepen wel eens meer wat. Als het te gek wordt hebben wij daar in Soest allang oplossingen voor. Voor baldadige pubers hebben we het HALT-project ingericht. Daar zijn nog wel wat plaatsjes vrij om al het vuurwerk weer netjes op te ruimen," al dus Krijger, die GGS tenslotte om schreef als "de Grootste Groene Strij ker". Durven Eerder had Krijger tijdens de WD- nieuwjaarsreceptie in de Soester Duinen de lof bezongen van WD-wethouder Neks Blommers en haar kunstbeleid. Voor een ander beleid op dit punt zijn de liberalen niet te porren. "Je moest eens durven, met zo'n wethouder voor kunst!" aldus Krijger. Zo vond hij het "liberal blue" langs de Koningsweg een prachtig gezicht, ook nu de eerste repa raties al hebben plaatsgevonden. Verder kon men zijn verbazing proeven over het feit dat de brandweer de gebruike lijke éne procent van de bouwsom voor kunst in de nieuwe kazerne had gebruikt' voor de aanleg van "rood kunstlicht", wat hij associeerde met contactadver tenties voor ontuchtig vertier en ver maak op de Lange Brinkweg. De WD- opvatting over kunst, zo viel uit Krijgers betoog op m maken, is dat kunst "bena- derbaar", "Ijereikbaar" en "begrijpbaar" moet zijn Verder roerde de WD-fractievoorzitter de kwestie-Braamhage nog even aan. "Minder bouwen, waar de WD aan meewerkt, leidt soms tot wat proble men. Dan kun je minder waarmaken dan je had gedacht. Toch wordt het Braamhage-complex volgens hem een mooi project. "Het komt er wel, maar wat moeizaam." Ook noemde hij de Veronica-uitzending van "Over de Balk", waarin de Soester fop-vops ter sprake werden gebracht (o.a. door hem zelf), als een voorbeeld van de zaken waarmee Soest vooroploopt. Hij consta teerde overigens dat Soest de laatste tijd zo "opgeruimd" is geworden. Doorloper Aan het slot van zijn toespraak lanceer de Krijger een nieuwe politieke prijs, de Soester Doorloper (wat naar verluidt een verzilverde schaats zal zijn), die de WD dit jaar gaat uitreiken aan Soester vrijwilligers die zich belangeloos inzet ten voor de medemens. De liberale te genhanger van de Gouden Oliebol (een initiatief van GroenLinks-Progressief Soest) is bestemd voor vrijwilligers die "doorlopen", ook als het moeilijk is. Hij wordt in de loop van het jaar voor het eerst uitgereikt. Voor de zekerheid voegde Krijger er gelijk maar aan toe dat de winnaars óók Soesterbergers kunnen zijn. "De hele geschiedenis van Soesterberg is verbonden met Soest. Sommige Soesterbergers roepen wel eens een Calimero-effect op ten aanzien van Soest, maar dat is maar een minder heid die zich graag hard laat horen." Millenniumproof Krijger wenste zijn gehoor - enkele tien tallen WD-leden en een handvol gas ten van andere politieke gezindheid - toe dat ze volgend jaar allemaal "millen niumproof" zouden blijken. Of de WD-afdeling ook voldoende toegerust is om de volgende eeuw in te gaan is voor het bestuur nog wel eens een reden tot zorg. Voorzitter Harry Snel klaagde Bert Krijger (VVD). in zijn welkomstwoord zijn nood over het verontrustende feit dat de WD- Soest/Soesterberg, na twee zeer succes volle verkiezingen, voor het eerst in haar historie moeite had om nieuw ka der te vinden. "Politiek zijn we sterk genoeg, maar hoe lang gaat het nog goed met de afdeling?" Inmiddels was er al wel een nieuwe secretaris gevon den, liet hij verheugd weten, voordat hij de aanwezigen een "liberaal 1999" toe wenste. Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. De viering van oud nieuw is in Soest redelijk rustig verlopen. De politie spreekt wel van een "romme lige" nacht, met nogal wat kleine brandjes en vernielingen. Voor zover bekend is er slechts één per soon licht gewond geraakt. Op de Mo lenstraat kreeg een 16-jarig meisje een verdwaald stuk vuurwerk in haar oog. Omdat de ambulance nogal lang op zich liet wachten werd ze door een kennis naar het ziekenhuis in Baarn gebracht. Verder rukten politie en brandweer met enige regelmaat uit wegens brandmel dingen en vernielingen, o.a. van de Smitsweg, waar de "flappentap" van een bank schade had opgelopen door vuur werk, dat daar door een meisje en een jongen - beiden 15 jaar - was afgesto ken. De schade zou vergoed worden. Een brandje werd gemeld van de Becke- ringhstraat, waar met vuurwerk een heg in de fik was geraakt. Dat gebeurde ook aan de Prins Bernhardlaan, maar de be woners wisten het vuur zelf te blussen, al knapten door de hitte de ruiten van een kas achter de heg. Aan de Vosse- veldlaan was 's middags al een brandje gemeld in een papiercontainer en 's avonds was het ook raak aan de Tbrf- streek en de Tamboerijn. De politie had nog het nodige te stellen met een 52-jarige dronkeman, die 's nachts de Molenstraat onveilig maakte door tegen auto's te trappen en te schreeuwen. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en schold de politie de huid vol, wat hem op een proces-verbaal we gens belediging kwam te staan. Uitein delijk bleek hij drie a vier auto's te heb ben toegetakeld met deuken en krassen. Tenslotte vernielde hij ook de buiten spiegel nog van de politieauto. Ook bushaltes waren niet veilig. Aan de Koningsweg werden van twee abri's de ruiten vernield. Dat was ook het geval aan de Willaertstraat en de Albert Cuy- plaan. Aan de Spinet werd een slaapka merraam met vuurwerk beschadigd. |"VAN DEN1 accountancy 1 belaatingadvi Koningsweg 29, Soest Telefoon (35) 603 70 00 Narcissus 'Bridal Crown' inclusief terracotta vaas geeft al in januari het lente-gevoel. Deze licht geurende trosnarcis is wit met een geel hart en dubbeibloemig. Van 7.95 voor AMERSFOORT Amsterdamseweg 139 Tel. 033-4611203 HET GROENE WARENHUIS l Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Di. t/m za. vanaf 9.00 uur. Ma. vanaf 10.00 uur. nakalaars Ook 's avonds en in 't weekend (M) Burg. Grothestraat 54 zie pagina 2 Wij moeten plaats maken voor de VOORJAARS COLLECTIE Daarom nemen wij afscheid van onze WINTERCOLLECTIE Exclusieve damesmode, Byoux, Beenmode, Lederaccessoires, Schoenen ZUID PROMENADE 5 SOEST TEL 6024314 Het aantal woningen in de gemeen te Soest is in 1998 met 95 toegeno men. Op 1 januari 1998 bedroeg het aantal woningen 18.156, waarvan in Soest 15.511 en in Soesterberg 2.645. Op 31 december 1998 is het aantal 18.251 geworden, waarvan 15.601 in Soest en 2.650 in Soesterberg. De vermeerdering van de woningen was in Soest met 169 en in Soester berg met 7, bij elkaar 176. Sloop en verbouwing gaf de volgende cijfers: voor Soest 79 en voor Soesterberg 2, tezamen 81. De CDA-afdeling Soest/Soesterberg houdt haar nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 8 januari. Dat gebeurt vanaf 20.00 uur in restaurant Van den Brink aan de Soesterbergsestraat. De politie is het jaar goed begonnen met het uitreiken van bekeuringen in de blauwe zone aan de Smitsweg. Daar kregen drie autobezitters een prent we gens het ontbreken van de parkeerschijf. Op de. Molenstraat werden drie bekeu ringen uitgedeeld wegens het negeren van het parkeerverbod bij het kruispunt met de Middelwijkstraat. in Soest voor de Aanmelden: tel. 601 41 52 meubel- en verlichtingsystemen Enige honderden Soesters zijn maandagavond getuige geweest van het tiende - en helaas laatste - optre den van Thomasvaer en Pieternel tijdens de gemeentelijke nieuw jaarsreceptie. Met een kostelijke voorstelling, waarin de plaatselijke politiek als vanouds op de hak werd genomen, namen ze afscheid van het publiek. Daarmee is een einde gekomen aan een tienjarige traditie, waarin gemeentese cretaris Wim de Kam (Thomasvaer) en Els Stolwijk (Pieternel) het in de raad zaal bijeengestroomde volk vermaakten met al dan niet scherpe teksten waarmee de Soester politici een leerzame spiegel werd voorgehouden. Van de Soester Thomasvaer en Pieter nel kan gezegd worden dat ze op het hoogtepunt van hun "carrière" gestopt zijn. Het optreden van maandagavond was volgens velen het beste van de af gelopen tien jaar. Niet alleen omdat De Kam en Stolwijk - ook nu weer schitte rend uitgedost - uitstekend in hun rol zaten, maar ook omdat het publiek kon genieten van een stukje bijna professio neel cabaret, vertolkt door Rozemarijn Klifman en Rösamint Faas, met Henny Stalenhoef achter de piano. Zij namen het begin en het slot van de voorstelling - de "graduale" en de "finale" - voor hun rekening. Lachsalvo's Ook wat de tekst betreft, ditmaal een coproductie van Eit Algra en Ab Faas (die ook de regie voerde), was er spra ke van een "ijzersterke" Thomasvaer en Pieternel. Regelmatig klonken er dave rende lachsalvo's en luid applaus, als er weer eens een typisch staaltje van Soes ter politiek of een opvallende eigenaar digheid van een der Soester politici op de korrel werd genomen. Eerder had het voltallige College van Burgemeester en Wethouders in het gangetje tussen de raadhuishal en de raadzaal de hand moeten drukken van al die Soesters - afkomstig uit alle hoeken van de plaat selijke samenleving (mogelijk met uit zondering van Soesterberg, waar ze weer hun "eigen" feestje hadden) - die ter gelegenheid van het nieuwe jaar el kaar en het gemeentebestuur de beste wensen kwamen aanbieden. Aftellen Het zag er bij de entree al feestelijk uit, omdat de route versierd was met een paar honderd theelichtjes in jampotjes en ander glaswerk, waarmee bode Teus van Gent het gemeentehuis een feeërie ke uitstraling had gegeven. Zoals ge bruikelijk hield burgemeester De Widt een kort nieuwjaarstoespraakje, waarin hij de aanwezigen in het Engels een oud-Chinese heilwens meegaf: "May you live in interesting times". Volgens de burgemeester was dat zeker het geval, nu de 20e eeuw er bijna opzit, en dat gold ook voor Soest. Op zijn bevel be gon een computer in de raadhuishal de tijd af te tellen die ons in dit millennium nog rest. Met een citaat van Wouter van Dieren - van de Club van Rome - stelde ook de burgemeester vast dat de gewone men sen meer belang zijn gaan hechten aan hun eigen, directe omgeving en dat het "buurtleven" en zorg-voor-elkaar een periode van nieuwe bloei beleven. Hij vroeg zich af of de nieuwe trends -"frut sels de deur uit, ballast overboord; min der individualisme en meer aandacht voor de buren" - zich ook" in Soest zou den voordoen. Volgens hem kan dat de geborgenheid en het gevoel van veiligheid alleen maar ten goede komen. "Laten we daar met z'n allen aan werken. Er is ook hard gewerkt en er is veel goeds tot stand gekomen," meende De Widt. Hij roem de in dat verband vooral de enorme in zet van vrijwilligers op tal van plaatse lijke terreinen. "Zonder hun inspanning zou Soester er heel anders uitzien." 44.100 In een korte vooruitblik stelde hij vast dat de financiële situatie van Soest nog altijd niet rooskleurig is. Wel was het aantal inwoners van de gemeente in het afgelopen jaar nog weer eens met 350 toegenomen. De burgemeester verslik te zich - ook bijna een traditie - nog even in het exacte aantal "onderdanen" van Soest en Soesterberg (dat zijn er inmiddels 44.100). Als de stijging door gaat moeten er bij de volgende raadsver kiezingen - in 2002 - twee stoelen in de raadzaal bij. Met gepaste trots merkte de burgemees ter verder op dat in Soest nu alle wonin gen op het riool zijn aangesloten, behal ve de zes huizen die er na de recente grenscorrectie met Baarn bijgekomen zijn, en dat er dit jaar weer allerlei ge meentelijke projecten op stapel staan: van 30-kilometergebieden, rotondes, woningbouw in de Boerenstreek en de textielinzameling door Spullenhulp tot de interactieve beleidsvorming en het gemeentelijk duurzaamheidsplan. De volledige tekst van Thomasvaer en Pieternel staat - traditiegetrouw - elders in deze Soester Courant afgedrukt. automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 6012364 kilo: 2 pakken a 450 gram per fles 6,98 Burg. Grothestraat 6 - Soestdijk Ossendamweg 28" - Soest - 035 Ruim 400 inzendingen van Puzzelkluif. Informatieavond over bestemmingsplan Klein Engendaal. Soesterberg 1998 in vogelvlucht. Erepenning voor J.G.R. Hartwigsen. In de rij voor cockpit. Geschil om bekeuring laait hoog op. Verslaafde Soester krijgt 8 maanden cel. Ethiopisch en Keniaas succes in Soest. Schoolvolleybaltoernooi weer succes.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1