Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia 100 JAAR P.V.O. (Urrrnf (Baesbeeker (ütliïp 100 JAAR MUZIEKVERENIGING P.V.O. PAGINA 7 rrf^S>mf .Aectjfeti JèrJjuitersgxlhe man .^Soesf De leeftijd bereiken van 100 jaar is een mijlplaat waarbij je hoort stil te staan. Vrienden en kennissen feliciteren een jubilaris dan uitbundig. De Muziekver eniging P.V.O. zal in 1999 tal van activi teiten organiseren rondom dit jubileum. I Soest zal wat dat betreft merken welke plaats de P.V.O. in de Soester gemeen schap inneemt. Wij, het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest, heb ben al vele tientallen jaren een speciale band met de P.V.O. Een band die wij zeer waarderen. Die band heeft voor beide verenigingen een rol gespeeld in hun ontwikkeling. Daarbij wil ik bijvoor beeld wijzen op het feit dat de opzet van onze huidige gildefeesten in 1973 een- speciale impuls heeft gekregen door een samenwerking met de P.V.O. Beide verenigingen organiseerden ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsju bileum van H.M. Koningin Juliana op woensdag 5 september een groots feest programma op het huidige gildeterrein De Blaak. Soest liep massaal uit voor dit feest en beide verenigingen bemerkten dat Soest rijp was voor grootschaliger feesten en dat beide verenigingen over een groot organisatie- en improvisatie: talent beschikten, welke in de daarop volgende jaren benut is. Jaarlijks maken wij tijdens onze gilde- feesten gebruik van de muzikale talenten die P.V.O. en zijn verschillende orkesten bezit, of dat nu is door een optreden van de Eemlander Blaaskapel dan wel wan neer de gehele harmo nie aan een gilde- optocht deelneemt en het volkslied ten geho re brengt. Andersom is ons gildekorps regel matig bereid in te gaan op een uitnodiging van P.V.O. om bijvoor beeld deel te nemen aan de Taptoe op Koninginnedag. Het bestuur van het gilde heeft gezien het jubileum en de jarenlange band tus sen beide verenigingen dan ook graag de feesttent tijdens de gildefeesten op don derdag 26 augustus ter beschikking ge steld aan P.V.O. om een muzikaal evene ment te organiseren. Wij hopen dat ook in de komende eeuw de Muziekvereniging P.V.O. zijn plaats in onze gemeenschap zal kunnen behouden en dat wij nog vaak van eikaars kennis en diensten gebruik kun nen maken. Wat ons betreft is de P.V.O. niet meer weg te denken uit Soest. Wij wensen jullie veel succes met de organisatie van de verschillende activiteiten in jullie jubi leumjaar. Rene van Hal, Ouderman Het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest feliciteert de Muziekvereniging P.V.O. met haar eerste eeuwfeest. Onze muziekvereniging bestaat in 1999 honderd jaar. P.V.O. is de afkorting van Patientia Vincit Omnia. Dit is de Latijnse naam voor geduld overwint alles. P.V.O. is 5 januari 1898 opgericht als fanfare. Aaneiding was de inhuldiging van Wilhelmina als Koningin. September 1898 ging de vereniging van start met ca. 15 leden. In 1899 kregen we de Koninklijke goed keuring, vandaar dat we dit jaar als jubi leumjaar aanhouden. Door de jaren heen heeft de vereniging hoogte- en dieptepunten gekend. Oprichting Op vijf januari 1898 werd de vereniging geboren in cafe "De Koopmansbeurs" dat later hotel "Eemland" zou worden. De oprichtingsdrang werd vergroot door de gedachte aan de Nationale feesten die in september van dat jaar in Amsterdam zouden worden gehouden als prinses Wilhelmina Koningin zou worden. Burgemeester Lothe Doelen Grothe leid de de vergadering en vond het een zede lijke plicht voor Soest om een eigen fan fare te hebben. De geplande mars langs het paleis op de Dam is er nooit van gekomen. Anderhalf jaar na de oprichtingsvergadering trad het korps voor het eerst naar buiten. Een heus concert nabij de boom die ter ere van de kroning van prinses Wilhelmina was geplant op de hoek korte Brinkweg Burgemeester Grothestraat. Heel Soest was letterlijk uitgelopen om te horen, dat geduld veel overwint, zo niet alles. De eerste dirigent en tevens voorzitter was meester G.F. van Eyndthoven van de openbare school. Deze dirigent heeft ook de naam bedacht voor de muziekvereni- g'n.êv In 1903 schonk de burgerij aan P.V.O. een vaandel dat spoedig vol zat met lau wertakken en medailles want P.V.O. behaalde verschillende successen op concoursen. In 1921 kreeg P.V.O. er houten blaasins trumenten bij wat tot gevolg had dat de fanfare harmonie werd. In 1924 had P.V.O. inmiddels een andere dirigent. Onder leiding van deze diri gent, die maar liefst 30 jaar dirigeerde, werden verschillende successen op con coursen behaald. Een van deze concour sen was internationaal en vond plaats in het Zwitserse Luzern. In 1930 behaal de P.V.O. op een concours in Baarn in de afdeling Uitmuntendheid de eerste prijs met Lof. 50 jaar P.V.O. Na 1945 breekt voor P.V.O. een periode van nieuwe bloei aan, met als hoogte punt de viering van het 50-jarig bestaan. In 1949 werd de basis gelegd voor een uniformenfonds door J.K. de Bruin. Hij kon het niet langer aanzien dat P.V.O. na meer dan 50 jaar nog altijd niet geünifor meerd was. Men had zich tot die tijd met een P.V.O. pet en een insigne tevreden gesteld. In 1953 worden door P.V.O. obligaties uitgegeven a 10,- stuk om de nieuwe uniformen aan te schaffen. Op deze manier werd er 8000,- ingeza meld. Twee honderd obligatiehouders gaven hun 10,- meteen kado. In 1954 presenteerde P.V.O. zich in de nieuwe uniformen. In 1966 wordt de obligatie schuld afgelost. Het bestuur hoopt dat niet iedereen ze komt verzilveren. In 1966 had P.V.O. een dieptepunt met nog maar 12 leden. Maar in dat jaar wer den de heren Jaarsveld en Lagemaat voorzitter resp. secretaris. Zij stelden een vijf jaren plan op. Er werden 650 donateurs geworven, een nieuwe dirigent werd benoemd en tevens werd er een jeugdorkest opgericht. Vanaf dat jaar zat P.V.O. weer in de lift. Repetitielokaal In 1968 kreeg P.V.O. een-stenen repeti tielokaal aan de Beetzlaan. Tot die tijd repeteerden ze in een houten schuurtje aan de Korenweg. Ook in dit jaar kreeg P.V.O. nieuw instrumentarium. Het geld hiervoor werd bijeengebracht door de gemeenschap van Soest. In 1975 krijgt P.V.O. eindelijk een eigen muziekge- bouw om het groeiende aantal leden onderdak voor de repetitie en oefening te bieden. Dit gebouw aan de Rembrandt- laan 9 dient tot op heden nog steeds als ons verenigingsgebouw. Ondertussen zijn er al veel jubilarissen in de vereniging geweest. Een van de bekendste is wel Hannes Staal de smid van Soest. Hij kreeg bij zijn 64 jaar lid maatschap de Eremedaille in Brons ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau. In 1970 gaat het majorettenkorps van start in samenwerking met de Soester Turnclub later bekend als De Spring- bokken. In 1974 kwamen er ook nog puppyrettes bij, hiervoor bleek veel animo. De muziekvereniging telt op dat moment tweehonderd leden. Inmiddels is er uit de vereniging ook een blaaskapel ontstaan. Dit groepje telt ongeveer 20 leden en speelt voornamelijk op bruiloften en par tijen, braderieen en andere festiviteiten. Al jaren verschijnt P.V.O. op vaste evenementen waaronder Koninginnedag (vroeger het defile langs het paleis Soestdijk), de Taptoe, Sinterklaas inha len en vele zowel binnen- als buiten concerten. Sinds twee jaar heeft P.V.O. er een nieuwe traditie bij. Met de twee gezamenlijke dirigenten van de drum band en het orkest geven P.V.O., muziekvereniging G.A. Heinze uit Muiderberg en Prins Mauritsband uit Bussum een uitvoering in het Spant. Hierbij wordt een orkest gevormd van meer dan honderd muzikanten. Bij de laatste uitvoering van 19 oktober 1996 was het Spant volledig uitverkocht. Tevens heeft P.V.O. een groep van 20 muzikanten in opleiding. Na de nodige zelfstudie worden zij d.m.v. een leer lingenorkest voorbereid op het "grote orkest". Verder is er nog een groep bin nen P.V.O. die zich heeft gespecialiseerd in Egerlander-muziek, de Eemlander Blaaskapel. Sinds kort is er ook nog een groep muzikanten die zich heeft toege legd op het spelen van het repertoire van o.m. Duke Ellington en Glen Miller. Deze groep noemt zichzelf Big Band Blow en heeft inmiddels al enkele optre dens achter de rug. 100 jaar! Momenteel werkt de muziekvereniging naar het lOO-jarig bestaan toe. Voor dit jubileumjaar staan al diverse festivi teiten gepland. Voor zowel de uitvoering als de financiële ondersteuning hopen wij op steun van de Gemeente Soest, de Soester bevolking en de Soester zaken- kring.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 25