erth P.V.O. in de jaren 1987-1998 pagina 1 ONEN B.V. ERTH BV laren 100 JAAR MUZIEKVERENIGING P.V.O. PAGINA 9 Waarborg- •nstallaleur verwarming jastoesteilen RAAT 34a SOEST 5 - 601 24 72 5-601 11 87 IJ 7/601 24 73 JIZEN 602 21 44 601 26 83 542 49 44 531 00 70 623 85 15 524 24 44 Ruim 10 jaar P.V.O... dat is maar een klein stukje geschiedenis van een 100- Ijarige vereniging Maar toch hebben die 10 jaar een enorme indruk op mij ^gemaakt. Een indruk die bestond uit sla- f peloze nachten, prachtige concerten/uit- voeringen, gezellige optredens, oeverloze ten lange vergaderingen en intensieve L repetities. Kortom: het houd je wel bezig! De periode begint overigens rustig en kalm. Naast de traditionele optredens op Koning innedag, de Avondvierdaagse, de Anjercol lecte, de intocht van Sint Nicolaas; het win- terconcert en de showavond in februari is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Alleen in de bestuurskamer is het onrustig: Er zijn vacatures bij de drumband en de mini/majorettes en er is een vacature tam- boermaitre. In 1988 lopen de voorbereidingen voor het 90-jarig bestaan als een rode draad door het jaar heen. Achter de schermen wordt gezwoegd voor een feestelijk jubileumjaar; voor de schermen is P.V.O. dat jaar 12 x te zien en te horen in en om Soest. En hoe... want dankzij de inspanningen van Lou Boef staat P.V.O. aangetreden in het nieuwe uni form: witte overhemden en zwarte broek; daarop een zwarte stropdas en een blauw modem jasje. De drumband draagt hetzelf de: alleen is hier het jasje geruild voor een blauwe bloeson. De mini/majorettes zijn ook in het blauw: een lichtblauwe kleur, afge stemd op het blauw van het orkest en de drumband. Het nieuwe P.V.O.-logo straalt op uniform, briefpapier en enveloppe. P.V.O. is herkenbaar! In datzelfde jaar wordt de "ingewikkelde" structuur van P.V.O. vereen voudigd: een dagelijks bestuur met een aan tal bestuursleden die speciaal verantwoorde lijk zijn voor resp. drumband, showgroepen en orkest. Bovendien werd in januari 1988 het eerste P.V.O.-Nieuws uitgebracht! En... P.V.O.-Nieuws is er nog steeds!! Dankzij de voortrekkersrol van P. V.O. werd dit jaar door de gemeente Soest een instrumentensubsidie toegekend aan alle Soester muziek(koor)- verenigingen. En ook deze subsidie is er nog steeds... Het 90-jarig bestaan van P.V.Q. was inmid dels aangebroken 1989. Met tientallen akti- viteiten heeft P.V.O. haar "verjaardag" ge vierd: een Blaaskapellenfestival, een jubi leumreceptie, een Taptoe, de muzikale hap pening, het PV.O.-solistenconcours, de spannende dropping, een smakelijke barbe cue en twee feestelijke concerten waren de ingrediënten voor dit verjaardagsfeestje. En intussen blies P.V.O. er lustig op los bij de optocht versierde fietsen, het vertrek en de komst van "oude" en "nieuwe" burgemees ter, verschillende concerten op de bejaarden centra en de eerste steenlegging van het gemeentehuis. P.V.O. had een-fantastisch jubileumjaar! Tijd om zich ergens zorgen over te maken was er absoluut niet. Logisch dat P.V.O. het in 1990 even "iets kalmer aan wilde doen". Hoewel: 14 keer was P.V.O. weer te zien en te horen. En bin nen de P.V.O.-muren was het niet echt stil: er werd een evenementencommissie in het leven geroepen; Peter Johansen werd drum- band-instructeur (jong, enthousiast en des kundig); de showgroepen "groeien uit hun jas" (puppyrettes, minirettes en majorettes) en natuurlijk zijn er weer bestuurswisselin gen. Maar... P.V.O. telt inmiddels wel 127 leden!!! Een contributie-verhoging levert altijd veel gesprekstof op: ook toen het bestuur in 1991 voorsteIde .de contributie met 2.50 per maand te verhogen. Jammer, maar het be stuur werd door haar leden teruggefloten en het voorstel haalde bakzeil. (Ja jammer, maar wel democratisch..) Toch was het con tributiebedrag eigenlijk geen belemmering om lid te worden van P.V.O.: het ledental groeide naar 131 leden en er werden zelfs wachtlijsten aangelegd!! Overigens was 1991 geen slecht financieel jaar: de gemeen te Soest kwam op de proppen met 15.000,- subsidie, zodat we konden den ken aan extra repetitieruimtes en kleine ver bouwingen. Natuurlijk maakten we ook muziek en waren er verschillende gezellig- heidsaktiviteiten. Kortom... P.V.O. mar cheerde opgewekt naar 1992. Waar de eerste repetitie, is het nieuwe jaar in het teken stond van een nieuwjaarsborrel: en dat werd een gezellige boel!! Gezellig is het trouwens altijd wel bij P.V.O.: of het nu gaat om repetities (elke week), om optredens (zo'n 7 x dit jaar) of bij andere niet-muzika- le aktiviteiten zoals de Rommelmarkt, de Gildefeesten of het Sinterklaasfeest. Even leek P.V.O. ondergedompeld in grote proble men toen Piet Daalhuizen op 11 mei 1992 afscheid nam als dirigent. Joop Oversteegen nam tijdelijk de dirigentenstok over: op 31 augustus al stond Peter Rieken als kersverse dirigent voor P.V.O. En ook het eigen gebouw onderging een facelift: nieuwe rio lering, kleinere repetitieruimtes, een archief, een berging voor het oud papier en een nieu we bestrating maken het gebouw nog meer functioneel voor P.V.O. Als elk jaar een 'eigen kenmerk" heeft, dat wordt 1993 gekenmerkt door "malaise". Tenminste: dat was de mening van het bestuur: er was weinig motivatie, het aantal optredens werd minder en minder, er was weinig nieuws te beleven, het ledenaantal daalde naar 121 en tot overmaat van ramp besloot voorzitter H. Reulen afscheid te menen van P.V.O. Er stond het bestuur nogal wat te doen! Toch waren er ook (zoals altijd) weer hoogtepunten in het P.V.O.-jaar: een boerenkool-met-worst-nieuwjaarsreceptie; een optreden in het Ponypark Slagharen en het optreden op "The last Christmas-party" van de Amerikanen op Soesterberg. Boven dien liet de evenementencommissie ook goed van zich horen: een ongekend aantal deelnemers aan het PV.O.-solistenconcours, een oergezellige Paasbingo ,een avondje Theater met het "Collectenzakken Collec tief' en een ouderwetse Sinterklaasviering met de Sint, zijn Pieten en clowns. In dit jaar nam Peter Johansen afscheid van P.V.O.; een op.v.o.lger werd gauw gevonden: Rob de Graaf nam de leiding over de drumband op zich en deed dat compleet met tamboermai- tre-stok!Bovendien werd er een proffesio- nele docent aangetrokken: Laura Dijkhoff van het conservatorium uit Hilversum geeft vanaf dan les op dwarsfluit aan 4 leerling fluitisten. Hoezo... malaise?? Inmiddels lijkt het een traditie te worden dat er elk jaar weer nieu we gezichten bij P.V.O. te zien zijn: ook in 1994 zijn die nieuwe gezichten er. Zo hebben we in dat jaar een nieuwe voor zitter (Rob Joustra) kunnen benoemen, heeft Rob de Graaf P.V.O. alweer verlaten en is Martin Oosterdijk de nieuwe (en wel heel erg enthousiaste) drumbandinstructeur ge worden. (Martin komt evenals Peter Rieken vanuit Bussum). En zo ook zijn er elk jaar weer die nare diep tepunten en die leuke hoogtepunten. Wat een hoogtepunt had moeten worden: het KNF-concertconcours in Veenendaal werd een regelrechte ramp voor P.V.O.: wij degra deerden naar de 3e afdeling. Teleurgesteld en vol frustraties kwamen we terug in Soest. Maar: Patientia Vincit Omnia... Geduld overwint alles!!! Met dat geduld zijn er al plannen voor de deelname aan een nieuw concours. Hoogtepunten waren er ook: de nieuwjaars receptie met erwtensoep en roggebrood-met spek, een Franse avond voor alle leden en hun partner, een Kerstbingo en 10 optredens in Soest en omgeving. Een apart hoogtepunt was het hoogste punt van ons gebouw: een compleet nieuwe dakbedekking, waaronder de vereiste isolatielaag, meer dan 100 meter zinken dakgoot en een grondige opknap beurt van de gevel. Ook het gebouw mag weer gezien worden!! Na de dip in 1994 heeft P.V.O. het gevoel "er weer tegenaan te gaan". En dat is te merken: motivatie stijgt, 14 optredens in- en buiten Soest, een 2e prijs op het concours in Eibergen en weer -sinds jaren- een echt leer lingenorkest! Dat was een droom van P.V.O.: weer starten met een orkest, waar de leer ling-muzikanten zich kunnen presenteren. Voorzichtig is er begonnen met 7 leerlingen; tijdens het donateursconcert speelden al 12 leerling-muzikanten de sterren van de hemel en kreeg een welverdiend applaus!! En wedden dat het aantal blijft groeien?? Voor het eerst dit jaar een tweetal optredens van "Big Band Blow": een nieuwe formatie binnen de P.V.O.-gelederen. Onder leiding van Joop Oversteegen spelen zo'n 16 muzi kanten swingende muziek in een Big Band formatie. Succes? Nou reken maar!! En dat je erg lang plezier kunt hebben bij P.V.O. bleek dit jaar ook: Joop Oversteegen en Joop Hornsveld vierden beiden hun jubi leum als 50-jarig lid van P.V.O. Niet ieder een doej ze dat na. De "Tientjes-loterij" tenslotte was dit jaar een groot succes: Precies 1000 loten a 10,- per stuk werden er verkocht... een netto opbrengst van 9000,- en een eerste prijs voor P.V.O.-lid Diana van Dorrestein. De opbrengst dichtte het gat in de kas van P. V.O.-penningmeester At Hooft. En dat gat werd weer veroorzaakt door de gaten in het dak. Vandaar... De "burgerlijke stand" van P.V.O. in 1996 meldde 104 leden! Een forse teruggang door het noodgedwongen opheffen van de majo rette-groep. Te weinig belangstelling, het vertrek van Yvonne Giltay als instructrice en de slechte motivatie kostte de majorettes "de kop". Met veel energie werden er twee nieuwe instructrices uit Amersfoort gehaald en werd er hard gewerkt met de overgeble ven minirettes. Dat leverde in ieder geval een 3e prijs op bij het concours in Amersfoort. En er is nog meer goed nieuws te melden: P.V.O. geeft een Nieuwjaars concert voor de inwoners van Soest, het leer lingenorkest groeit tot 15 leerling-muzikan ten, de redactie van P.V.O.-Nieuws wordt uitgebreid en brengt een geheel nieuwe lay- out uit. P.V.O. is er weer: 12 keer in 1994 en het orkest speelt samen met de Prins Maurits Band uit Bussum en muziekvereniging G.A. Heize uit Muiderberg in het Spant te Bussum. Een Spant-concert met meer dan 100 muzikanten... daar word je even stil van. Kortom... het gaat niet zo gek bij P.V.O.!! Sinds lange tijd daalde het ledental van P.V.O. in 1997 onder het magische getal van 100!! De uitdaging om niet de minirettes verder te gaan o.l.v. twee instructrices was niet groot genoeg en P.V.O. moest noodge dwongen de "showgroepen" opheffen. Dat kost leden en dat kost negatieve energie. Gelukkig is deze negatieve energie omgezet in positieve energie: want het lijkt wel of P.V.O. Weer volop gaat bruisen! Optredens van het orkest, de drumband, de Eemlander Blaaskapel, Big Band Blow en'het leerlin genorkestDit laatste orkest haalt een eerste prijs op het concours om "De grote prijs van Midden-Nederland"; de Eemlander Blaas kapel krijgt nieuwe energie o.l.v. Adri Verlaan en de slagwerkers halen prijzen op het solistenconcours in Huizen. En het har monie-orkest laat zich ook niet kennen: met een 1ste prijs komen ze thuis van het con cours in Gorinchem. Er is bovendien van alles te doen: Paasbingo, een smartlappen- feest, kamperen bij de boer, een introductie- borrel voor het Spantconcert. En als klap op de viiurpijl: het aantal leerlingen bij P.V.O. groeit en groeit: er zijn inmiddels 28 leerlin gen op les; een deel ervan zit in het leerlin genorkest. Over belangstelling hebben we niet te klagen!! Een domper op dit jaar is de milieuproble matiek waar we mee geconfronteerd wor den: P.V.O. maakt teveel geluid: 14 decibel teveel... en dat moet geïsoleerd worden. En isolatie kost machtig veel geld: de onderhan delingen en vergaderingen met de gemeente, met aannemers, met een technisch adviesbu reau volgen en volgen. De meest "wrede ge ruchten" gaan door Soest. Blijft P.V.O. bestaan? Ja... natuurlijk blijft P.V.O. bestaan! In 1998 staan we vlak voor het grote feest... 100 jaar P.V.O. En dat kun je merken: het gonst van de (voorbereidende) aktiviteiten voor het 100 jarig bestaan. Bovendien geeft P.V.O. haar 3e Nieuwjaarsconcert; de Eem lander Blaaskapel blaast op een ongekend hoog aantal feesten en evenementen en het leerlingenorkest is. inmiddels tot 18 muzi kanten uitgebreid!! Het donateursconcert is weer een groot succes en het orkest reist op 28 november af naar Huizen om daar mee te doen aan het KNFM-concert concours. Het bestuur heeft de afgelopen tijd hard achter de schermen gewerkt: er ligt een geheel nieuwe versie van de statuten en het huis houdelijk reglement; de bar wordt beheerd door een uitgebreide barcommissie en de milieuproblematiek (geluidsoverlast) wordt serieus aangepakt. Er wordt heel wat verga derd, gerepeteerd en overlegd. Er wordt les gegeven aan leerlingen, er wordt hard gewerkt op de repetitie-avonden en er wor den steeds weer nieuwe ideeën aangedragen. Van maandag t/m donderdag en op zaterdag brandt er licht in het P.V.O.-gebouw: wordt er weer gewerkt! Kortom: P.V.O. staat in de startblokken om haar 100-jarig bestaan te vieren. Dat wordt een prachtfeestüü! Peter Smeets, Secretaris P.V.O.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 27