Het harmonie-orkest van P.V.O. Het oudste lid dat P.V.O. ooit heeft gekend: HANNES STAAL pagina m I ZONEN - REPARATIES VAN N MACHINES VOOR - OOE-HET-ZELVER aolontstoppers - shang-afstomers - oormachines - etc. 17.00 -17.00 UUR AK-VAKANT1E >2 EH Soest 95 89 100 JAAR MUZIEKVERENIGING P.V.O. PAGINA II Het lijkt allemaal nog zo kort geleden dat we het 90-jarig bestaan van P.V.O. vier den. Met tal van aktiviteiten werd dit gevierd en met vertrouwen naar de toe komst gekeken. Sinds die tijd is er nogal wat gebeurd met de vereniging. Naast de vaste optredens zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse concert, de taptoe, het inhalen van de Avondvierdaagse en Sinterklaas, kwam er een aantal bij: het nieuwjaars concert, het Spantconcert in samenwer king met muziekverenigingen uit Bussum en Muiderberg en het jaarlijkse Brinkconcert in Baarn. Hierbij begint P.V.O. een uitzondering te worden. Steeds vaker ziet men collegaverenigin gen stoppen met het zogenaamde "straat werk". Deze verenigingen leggen zich alleen toe op het geven van concerten. In 1992 werd de dirigeerstok overgeno men door onze huidige dirigent Peter Rieken. Mede op zijn initiatief werd de deelname aan concoursen weer opgepakt en gestart met een leerlingenorkest. Deze leerlingen kunnen, na een gedegen oplei ding door eigen leraren of muziekschool, zich verder bekwamen in het samenspe len en vormen daardoor een welkome aanvulling op het ongeveer 45 leden tel lende orkest. Zoals bij elke vereniging zijn werk, studie, verhuizing en soms helaas overlijden van leden er de oorzaak van dat de bezetting, die op enkele plek ken al minimaal is, kritisch wordt. Toch wordt er door veel inzet van dirigent en leden mzuiek op een zo hoog mogelijk niveau gemaakt, zonder daarbij de onderlinge sfeer en gezelligheid uit het oog te verliezen. Het orkest repeteert wekelijks op maan dagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. Hierna wordt nog vaak een sectierepeti tie van een half uur gehouden. Het reper toire is zeer gevarieerd, van populair tot klassiek. Dit blijkt wel uit het feit dat een aantal leden meer doen dan alleen met het orkest musiceren. Zij zijn dan ook de drijfveren achter de Big Band Blow en de Eemlander Blaaskapel. Ook Occasio- nal Brass (een steeds wisselende bezet ting) heeft al meerdere malen van zich laten horen bij kerkdiensten en in 1998 bij de dodenherdenking. Een hoogtepunt was de begeleiding van de kerstnachtmis vanuit de Open Hof live live op televisie in 1995. In het jubileumjaar 1999, waar in P.V.O. haar 100-jarig bestaan viert, zal bij tal van aktiviteiten de vereniging van haar kunnen blijk geven en aantonen dat zij niet 100 jaar oud maar 100 jaar jong en springlevend is. rei. 035 - 6014685 speciaalvervoer koeriersdiensten opslag MEER DAN 30 JAAR EEN BEGRIP IN DE BOUW Aangesloten bij de Stichting Bouwgarant Hannes Staal werd geboren op 19 mei 1896 in een huisje op de hoek van de Korte Brinkweg en de Stadhouders laan. Het grootste deel van zijn leven heeft hij doorgebracht in het huis aan de F.C. Kuiperstraat waar ook zijn smederij was gevestigd: Hannes Staal, "Ome Hannes", de Smid. Toen Hannes heel jong was kreeg hij de ingewandenziekte. Aangezien er op Soest geen kinderdokter was, werd hij per tentwagen naar Baarn gebracht. Daar had men weinig hoop. Drie soorten medicijnen kreeg zijn moeder mee naar huis en wonder boven wonder kwam hij er bovenop. De dokter zei tegen zijn moeder: Uw zoon heeft "nieuwe" inge wanden gekregen. Dit zal nooit vanzelf doodgaan; je zult hem dood moeten slaan." Vanaf zijn twaalfde speelde hij op de waldhoorn. Na een ongeluk op negen tienjarige leeftijd, waardoor hij volgens de doktoren al vrij vroeg zijn tanden zou moeten missen, bleef er eigenlijk alleen de bas óver als instrument waarop hij zou kunnenspelen. Gelukkig voor Hannes was dat voor het ongeluk al zo'n beetje zijn lievelingsinstrument gewor den. Bovendien had de fanfare dringend behoefte aan een basblazen Trouw oefende Hannes iedere dag na het werk, dat 's .morgens om 6 uur begon en 's avonds om 8 uur eindigde, trouw een half uur. Zijn buurman had daar wel wat moeite mee want zijn kinderen konden niet slapen. Op verzoek van Hannes heeft buurman Venema toen zijn kinde ren opgehaald en nadat zij de bas gezien én gehoord hadden sliepen ze als rozen. Het bleek dat zij bang waren geweest voor het geluid. Hannes heeft tot zijn 77e jaar in Soest gewoond. Sinds zijn vrouw in 1957 is overleden, woonde hij in bij de familie Friebel waar hij onder de goede zorgen van mevrouw Friebel kwam. Toen de familie Friebel zou gaan verhuizen naar .Drente kwam. Hannes.voor._de.keus.ta.. staan: Meegaan of naar een bejaardente huis. Dat laatste sprak hem absoluut niet aan en de warme vriendschap van de familie Friebel maakte de keus niet al te moeilijk. Tijdens de 70-jarige jubileumavond van P.V.O. op 22 maart 1968 is Hannes het feestelijk middelpunt. Hij krijgt zowel een koninklijke onderscheiding, de ere medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, als een onderschei ding van de Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen voor zijn 64- jarig lidmaatschap van P.V.O. Tijdens deze avond kreeg hij uit handen van de heer Hoegen Dijkhof officieel zijn nieu we instrument, waar hij trouwens al een tijdje op had geoefend, uitgereikt. Als P.V.O. 85 jaar bestaat in 1983 blaast erelid Hannes Staal (86 jaar) op de bas nog steeds zijn partijtje mee. Al is hij dan geen lid meer van P.V.O. In Drente werd hij al snel lid van "De Bergklanken" in Ruinerwold en daar blijft hij tot 29 oktober 1983 muzikant. Zijn slechte ogen bemoeilijken het spe len. Omdat hij nog wel de kerkmuziek blijft verzorgen, hij kent die immers uit zijn hoofd, mag hij de bas houden. Op het afscheidsfeest van deze zeer kleurrij ke figuur uit de Soester samenleving met de actieve muziekbeoefening zal natuur lijk ook P.V.O. van zich laten horen ter wijl ook burgemeester P. Scholten van de partij zal zijn. Bij zijn vertrek uit Soest heeft Hannes een abonnement op de Soester Courant gekregen zodat hij op de hoogte blijft van het reilen en zeilen'van zijn geboorteplaats. SBB® tr' 'A-, ..f-.eVC Hallo, ik ben Ans v/d Ruit- Hornsveld. Er werd aan mij gevraagd om een stukje te schrijven over de majorette's omdat ik er vanaf het begin bij was. Ik was 15 jaar toen P.V.O. begon met de majorette's. Mijn zus Geert en ik hebben ons op gegeven en we moesten komen in de technische school op de Eng. Daar kregen we les van Willem, een soldaat. Een schat van een jongen maar het was net of je in het leger zat het ging van: "Rechts om, Rechts om keert, Halt" en zo verder maar we hebben wel schik gehad. Ons eerste optreden was in Beukendal. Ik weel hief" alle narnen rrreermaartk-zal er zo veel mogelijk op schrijven: Geert Hornsveld, Corry Kok, Marijke Hooft, Toos v/d Deijsel, Janny Huisman, Henny ten Hoedt, Ans v/d Broek, Rita v/d Broek. Deze meiden deden van af het begin mee, er waren er nog meer maar daar weet ik de namen niet meer van. O, wat waren wij nerveus de eerste keer; maar het ging geloof ik wel goed. Onze Geert was Hoofd majorette en ach ter haar liepen Corry Kok en Henny ten Hoedt en dan de rest van de Lady's. Later werd ik Hoofd majorette en liepen Ans en Rita v/d Broek achter mij en weer later liepen Tineke Luytelaar en ik voor op. Ik ben ook nog leidster geweest en na 10 jaar ben ik er mee opgehouden. Maar het is nu 30 jaar later en we hebben een hoop gedaan toen: Défilés, Sinter klaas, een optreden in Amsterdam, we zijn op de TV geweest met Martin Bro- zius-im- "Kleine anensen- hebben grote wensen", wedstrijden, Taptoe's, serena des. Ik weet niet alles meer, maar het was een leuke tijd. Ik hoop met de rëunie weer een hoop van die meiden terug te zien en vooral Willem, onze eerste trai ner. Allemaal de groeten en tot 16 januari. Doei. Ans v/d Ruit, Bloemheuvel 40 3769 JZ Soesterberg Telefoon: 0346 350311

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 29