(3 3e/?p jrg ƒ-*•* van! NIET DE EERSTEWEL DE BESTE NATUURUJK De nieuwe Country C Western clubs 10 lssssn 70,00 gaan wser van start op 20 januari. Visser IGENDE EST Geschil om bekeuring laait hoog op Juwelierszaak nagenoeg leeggeroofd Danscentrum 24 en 26 januari spoedcursus 15 lessen 155,00 Ruim 400 inzendingen van Puzzelkluif UITVERKOOP 30-50% The Outpost 1 ACTUEEL Hil-ton herenmode _pagina 2 WOENSDAG 6 JANUARI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 3 RI1999 PEN LAANSTRAAT 67 - BAARN - TELEFOON 035 - 541 55 88 WU RUIMEN MAAR EEN MAAL PER JAAR DE BOEKENOPRUIMING STAAT NU VOOR U KLAAR KOM DUS SNEL NAAR BOEKHANDEL VAN DE VEN WINKEL CENTRUMHARTJE-ZUID 'Omgaan met stress op het werk' Voor tonnen aan sieraden en horloges COlltlCO juwelier Wie vergelijkt leest de Soester Courant Neem gratis je partner mee Trekking vandaag verricht Woensdag 20 januari Informatieavond over nieuw bestemmingsplan Klein Engendaal In 1989 was dit nog steeds het geval GANT COTTONFIELD op de gehele wintercollectie Riverwoods Dockers Als de vos de passie preekt... Soester krijgt acht maanden cel Wieldoppen weg Nieuwjaarsreceptie GroenLinks-PS SOEST Ook voor service moet u bij ons zijn 8-00 tot 14.00 UUR 'a9e prijs: half kilo gshuis voor 66 bewoners, Ook in de aanleunflois ing en verzorging van orgende heeft gevolgd; diploma p B/C-niveau; n affiniteit heeft kunt u uw schriftelijke nmé-de Haan, 10,3761 CN Soest. Steenkamp, nk aan de Soesterberg- - in één zitting bij opbod :r aanbehoren staande en I bekend gemeente Soest, Jlbehoren, staande en ge- idaslraal bekenfi gemeen- intiare; V i en verder aanbehoren, uitmakende een gedeelte sektie G nummer 8286 'erstraat 37 te Soest, uit end gemeente Soest, sek- re; blijven en verder aanbe et 39, kadastraal bekend are 76 are; stand f 4.887,- ■stand 211,- 6.319,- 203,- um van veiling wordea gever kan de President nderhands zal geschie- t goedkeuring voorge len bieding. dienen zorg te dragen achtsbelasting, het no- P donderdag 4 februa- 999. ng van hun bankrela- avies elingen? OPRUIMING! Een bekeuring van zestig gulden was het onderwerp van een heftige discussie tussen politie, gemeente en mevrouw Rouwendaal, wonend aan de Peter van den Breemerweg en ontvanger van de bekeuring. Re- den waren een rijrichtingsverbod en het bordje 'uitgezonderd bestem- mingsverkeer'. Pas na drie dagen aanhoudend bellen en overleggen werd besloten Mevrouw Rouwend- aal in het gelijk te stellen en de bon 'ongedaan te maken'. De familie Rouwendaal woont aan de Van den Breemerweg tussen de twee borden waar het rijrichtingsverbod op I staat. Hierop staat aangegeven dat de I weg 's ochtends in de ene en 's middags I in de andere richting gesloten is voor autoverkeer. Eronder hangt het bord I 'uitgezonderd bestemmingsverkeer', f Aangezien de familie tussen de twee L» borden woont, ligt voor de hand dat ze zichzelf als bestemmingsverkeer be- I schouwt. L Niet iedereen deelt die mening echter, zoals de agent die vorige week dinsdag- middag mijnheer Rouwendaal een bon gaf omdat hij op de verkeerde tijd in de P verkeerde richting reed. I Omdat de daaropvolgende discussie niets uithaalde, is mevrouw Rouwend- I aal de dag erna naar het gemeentehuis gegaan. Aldaar werd haar het gelijk ge geven, en zij moest maar naar de poli tie om haar geld terug te vragen. Bij de politie aangekomen werd mevrouw Rouwendaal vriendelijk ontvangen en na aanhoren van haar verhaal kreeg ze opnieuw volkomen gelijk. Totdat een collega van deze behulpzame medewer ker het tegendeel beweerde. Er zou geen uitzondering zijn omdat de weg te gevaarlijk is. Toen daarna gewezen werd op het bord wat onder het verbod hangt, zou deze man 'er persoonlijk op toezien dat dat bord verdwijnt'. "Zelfs dat vind ik niet erg," aldus me vrouw Rouwendaal,dat zou de situa tie een stuk duidelijker maken. Maar toen mijn man de bekeuring kreeg hing het er nog wel. Bovendien spreken de agenten elkaar tegen. Bij de ene kunnen vreemden nog gewoon doorrijden, en bij de ander mogen we zelf niet eens. Dat bestaat toch niet?" Uiteindelijk werd haar verteld dat als ze de volgende dag nog eens zou bellen, inmiddels wel met de betreffende agent Het stukje Peter van den Breemerweg waar 's morgens en 's middags een rijver bod geldt. gesproken zou zijn. Zodoende kreeg ze de volgende dag het nieuws te horen dat er niet betaald hoefde te worden, maar nog steeds kreeg ze de agent die de bon had uitgedeeld niet te spreken. "Ze zei den dat hij, toen hij aan mijn man de bon gaf, had gezegd dat hij het nog uit zou zoeken, maar mijn man kan zich daar niets van herinneren. Volgens mij verzinnen ze dat om hun fout minder erg op te laten vallen. Bovendien wordt alles via via geregeld. Ze zitten elkaar allemaal de hand boven het hoofd te houden." MAKELAAR/TAXATEUR 0. G. YOOV 1A> Alle werkzaamheden op het gebied van (ver)koop, taxaties, (ver)huur en beheer, worden niet alleen professioneel, maar ook met enthousiasme en betrokkenheid uitgevoerd. En dat verschil merkt u direct. Want naast de belangrijke zake lijkheid, is het menselijke aspect bij onroerend goed aangelegenheden natuur lijk ook belangrijk. Een vrouw heeft in deze mannenwereld ook op dat gebied meer in huis. Interesse in een nadere kennismaking? Bel voor een vrijblijvende afspraak. Speenkruidstraat 55 3765 AB Soest Tel 035 6037490 Fax 035 6 0 37491 Werkstress is een verschijnsel dat steeds vaker lijkt voor te komen in onze maat schappij. Veel mensen die last hebben van langdurige spanning op het werk lukt het om in de weekenden, de vakan tie of met een paar weken ziek zijn weer genoeg energie op te doen om aan het werk te gaan. Anderen die dit moeilijk volhouden op langere termijn hebben vaak allerlei Wachten als hoofdpijn, ver moeidheid, slapeloosheid, piekeren, concentratieproblemen. Voor deze laatste groep starten het RIA GG Amersfoort Omstreken en het Maatschappelijk Werk Amersfoort in het voorjaar 1999 de training 'Omgaan met stress op het werk'. Deze training is bedoeld voor mensen die bij aanvang van de training aan het werk zijn en last hebben van langdurige spanning die met het werk te maken heeft. De training heeft als doel het bewust worden van oorzaken van stress en het aanleren van vaardigheden om beter om te gaan met stress. Er is daarnaast veel ruimte om ervaringen uit te wisselen. Thema's die in de training aan de orde komen zijn omgaan met situaties die spanning oproepen, het omgaan met conflicten en grenzen, omgaan met tijdsdruk en steun vragen. De training omvat tien bijeenkomsten op maandagmiddag van 14.30-17.00 uur, op de volgende data: 8, 15, 22 fe bruari, 1, 8, 15, 22 en 29 maart en 12 en 19 april 1999. Mevrouw M. Pak van het Maatschappelijk Werk Amersfoort en de heer G. Tak van het RIAGG Amersfoort Omstreken, verzorgen de training. De training wordt gehouden in het gebouw van het RIAGG Amers foort Omstreken, Westsingel 41 te Amersfoort. Men kan zich aanmelden bij het secre tariaat van de afdeling Preventie op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00-13.00 uur, telefoon: 033- 4603500. Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een gesprek met de trainers. Voor meer informatie kan men contact opnemen met mevrouw Pak, Maat schappelijk Werk Amersfoort, telefoon: 033-4633924 of met mevrouw Krale van RIAGG Amersfoort Omstreken, telefoon: 033-4603500. O? tJ7 I V msssfsas PULSAR C?/*SfO SB'IKO Onbekende daders hebben vorige week kans gezien nagenoeg de ge hele voorraad aan sieraden en hor loges te roven van de juwelierszaak Colitico aan de Van Weedestraat. De waarde van de buit bedraagt vol gens de politie enkele honderddui zenden guldens. De eigenaar van de zaak, een 52-jarige Soester, ontdekte woensdagmorgen dat de zaak gedurende de nacht was leegge plunderd. Over de wijze waarop dat is gebeurd wil de politie geen concrete mededelingen doen, maar naar verluidt zijn de dieven erin geslaagd de winkel binnen te komen via het naastgelegen pand. De juwelier deed onverwijld aangifte bij de politie. Die heeft de zaak nog in on derzoek. Een buurtonderzoek, dat vo rige week na de ontdekking van de roof De juwelierszaak bleef na de inbraak gesloten. plaatsvond, leverde vooralsnog weinig tastbare resultaten op. Tel. 035 - 601 79 54 Weegbreestraat 205-207 Internet: Sepp.demon.nl E-mail: danscentrum@sepp.demon.nl Tenminste ruim vierhonderd mensen hebben zich vastgebeten in de Puzzelkluif die op 23 de cember in de Soester Courant stond afgedrukt. Zoveel inzen dingen hadden tot gistermorgen de redactie bereikt. De coulante jury heeft besloten de (juiste) oplossingen die vanmorgen per post arriveerden ook nog mee te laten dingen naar de reischeque ter waarde van 250 gulden of een van de tien cadeaubonnen van 25 gulden. De juiste oplossing is: 'Het kerstfeest door de eeuwen heen heeft licht ge bracht voor iedereen. Het geeft ook veel gezelligheid een blij gevoel, saamhorigheid'. De trekking heeft vanmorgen plaats gevonden. Alle prijswinnaars krijgen telefonisch bericht. Bij de publicatie van de puzzel is door een misverstand een invulcou- pon voor de deelnemers achterwege gelaten (waarvoor onze verontschul digingen), zodat de puzzelaars hun improvisatietalenten moesten aan spreken. Dat is goed gelukt. De re dactie van de Soester Courant is het opgevallen dat een groot aantal puz zelliefhebbers ook over creatieve ta lenten beschikt en graag knutselt. Op woensdag 20 januari 1999 van af 19.30 uur wordt er in de raadzaal van het gemeentehuis een informa tieavond gehouden over een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Klein Engendaal. Dit gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de wijken Smitsveen en Overhees, aan de westzijde door de den Blieklaan, aan de zuidzijde door de spoorlijn Utrecht-Baarn en aan de oostzijde door de Nieuweweg. Ongeveer tien jaar geleden werd er voor dit gebied ook al een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan had grotendeels een zogenaamd globaal karakter. Op basis van dit plan, dat begin jaren '90 bij Ko ninklijk Besluit onherroepelijk verklaard werd, is nadien de gehele wijk Klein Engendaal stapsgewijs bebouwd. De eerste buurt verrees aan de noordzijde, de latere Amnestylaan e.o. Recent is de laatste buurt gereedgekomen: de Houts nip. Al deze buurten zijn gebouwd op basis van de uitwerkingsvoorschriften van het globale bestemmingsplan en met behulp van een bijzondere procedu re in de Wet op de Ruimtelijke Orde ning, de zogenaamde artikel 19 WRO procedure. Op basis van de voorschriften van het nu nog geldende bestemmingsplan en artikel 11 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening moet het college van bur gemeester en wethouders dit globale bestemmingsplan, voor zover dit nog niet gebeurd is, nader uitwerken. Waf gaat er veranderen? Eigenlijk niet veel. Alle bestaande func ties zijn in het nieuwe plan gedetailleerd bestemd, vastgelegd en afgestemd op de actuele inzichten. Verder zijn er een paar kleine gedeelten van het aangren zende bestemmingsplan Smitsveen en het tracé van de Koningsweg, voor wat betreft het gedeelte dat door de wijk Klein Engendaal loopt, om logische re denen binnen de plangrenzen gehaald. Het nieuwe plan Klein Engendaal voor ziet niet in nieuwe woongebieden. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de wijk "vol" is. Meer woningbouw of verdichting zal onher roepelijk het huidige woonklimaat en de sfeer van de wijk aantasten. Inspraak Tijdens de informatieavond zal er na een algemene toelichting op het plan ge legenheid zijn tot het stellen van vragen en tot het eventueel in discussie gaan met de opstellers van het plan. Na af loop kan er een formulier meegenomen worden waarop reacties aangegeven kunnen worden. Dit formulier moet voor 1 maart 1999 ingediend worden bij de gemeente Soest. Uiteraard staat het ook vrij een persoonlijke brief te sturen. Na afloop van de inspraakprocedure zullen de reacties verwerkt en met een advies voorgelegd worden aan het col lege van burgemeester en wethouders. Deze zullen daarover een besluit nemen, dat daarna voorgelegd zal worden aan de raadscommissie Ruimtelijke Orde ning, Volkshuisvesting en Openbare werken. Indien deze commissie het met het college eens is, kan het plan gereed gemaakt worden voor de zgn. Ie tervi- sielegging. Het streven is erop gericht dit te laten plaatsvinden in de maand april 1999. Met deze le tervisielegging start de formele procedure rond het bestem mingsplan waarover wij u te zijner tijd nader zullen berichten. SAR, GRILL RESTAURANT in 1979 wist met het ol. In 1999 zorgen wij dat dit niet veranderen zul. 't Luykje, al jaren een begrip! STCEHHOff STRAAT 47 SOEST ■ÉÉliM 035-6018252 V. Weedestraat 8A - Soest De projectgroep "Vereenzaming Oude ren Soest" (VOS) wil meer geld. Het College van B W zegt dat dit geen kerntaak is voor een gemeentebestuur zoals "Tafeltje-dek-je" (eten) en de Ouderenbus (mobiliteit). Kun je eenzaamheid bestrijden met (overheids)geld? Ik denk het niet. Een zaamheid zit bij rijk en arm binnen in de ziel net als angst (AOS), jaloezie (IOS), heimwee (HOS), depressiviteit (DOS), verdriet (ook VOS) en wat te denken van tweezaamheid (TOS). Ga er maar aan staan. Het gemeentebestuur stelde voor 1999 opnieuw f 28.700 gulden beschikbaar. Voornamelijk personeelskosten(l). Honderden vrijwilligers doen hun best voor de ouderen, want eenzaam- heidsbestrijding is geen politiek pro bleem maar een maatschappelijk pro bleem. Als een gemeenteraad iets subsidieert, moet ze eerst de doelgroep in kaart brengen en precies weten wat de men sen willen. Dat is niet zo moeilijk bij gehandicapten, voetballers en muzikan ten, maar wie melden zich spontaan als eenzamen? Het enige wat eenzame ouderen echt willen is aandacht en lief de van hun kinderen, hun kleinkinde ren, van hun vrienden en kennissen. Ik zou nergens zo eenzaam van worden als van een Kerst-Inn voor eenzamen onder leiding van een coördinator. Ik zat ook niet te wachten op een burge meester, die zijn kerstdiner in Zwolle even onderbreekt om een gezellig uurtje langs te wippen. Hoe goed bedoeld ook. SWOS pas op je centen. De Utrechtse rechtbank heeft don derdag een 30-jarige aan heroïne verslaafde Soester veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man viel zijn moeder steeds lastig voor geld. De Soester beroofde eind augustus zijn moeder met geweld van een gouden sla- venarmband, nadat hij een kamerraam uit zijn voegen had gerukt. Toen de vrouw het raam wilde sluiten, trok hij de armband van haar pols. Eerder die maand had de verdachte zijn moeder ook al geld afgeperst door haar met een asbak te bedreigen. Van een andere poging tot afpersing werd de Soester door de rechtbank vrijgesproken wegens een fout in de tenlastelegging. De rechtbank hield in haar vonnis reke ning met het strafblad van de man. Te gen de Soester was een jaar gevangenis straf geëist, waarvan vier maanden voor waardelijk. Een 79-jarige bewoner van de Johannes Poststraat ontdekte maandag dat de vier wieldoppen van zijn auto gestolen wa ren. Hij deed aangifte bij de politie. GroenLinks/Progressief Soest houdt haar feestelijke nieuwjaarsreceptie op woensdag 13 januari in Artishock, Steenhoffstraat 46A, aanvang 20.00 uur. Dan zal onder meer de Gouden Oliebol 1998 worden uitgereikt aan secretaris- coördinator Els Leertouwer en de 54 vrijwilligers van de Seniorenbus. Deze organisatie, die twee bussen heeft rijden die door vrijwilligers worden bestuurd, valt onder de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS). Het wordt de 55-plus- sers in de hele gemeente Soest mogelijk gemaakt voor een klein bedragje ver voerd te worden. Op 5 december 1998 bestond deze groep tien jaar. De dertiende Gouden Oliebol, een jaar lijkse prijs die door GL/PS is ingesteld voor personen en/of organisaties die zich heel verdienstelijk maken voor de samenleving in de gemeente Soest, zal worden uitgereikt door GL/PS-fractie- voorzitter Ans Mann, terwijl tevens met een aantal genomineerden zal worden gesproken. Eigen technische dienst met 24- uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35c Tel. 035 - 602 93 6f

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 3