Danscentrum Gerla r\ ■a 4 voorn F m de zonnebloem KOR van Ml GROENEVELD Win vau llaorn Europa Kinderhulp dringend op zoek naar gastgezinnen Werk aan de weg in Soest Natuurvriendelijke aquarellen van Hetty Uyland Tot zie Eigen Bijdrs Prins Hendi klei WOENSDAG 6 JANUARI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 4 WOENSDAG 6 JANU Meningen van lezers Kwaliteit Openbaar Onderwijs Oud en nieuw Ander concert in kasteel Groeneveld NRV-lezing over Caribisch gebied SOEST COUNTRY A3VCE In herberg De Roskam Baarn Met Seniorenbus doordeweeks naar Molendael verliefdZ STEUN ONS WERK-GIRO 145 Textielinzameling en Spullenhulp WOENSDAG 6 JANUARI 1999 ACTUEEL OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE GEMEENTE SOEST Jii Cl LINNEN-EN Van Weede: se HARTJE - Zl s< In de Soester Courant van woensdag 16 december j.1. werd melding gemaakt van de mislukte poging het Openbaar On derwijs in een Stichting onder te bren gen. Sinds de bekostiging van het onder wijs via de "Lumpsum-vorm" plaats vindt, zijn in veel gemeenten de open bare scholen, zowel basis als voortgezet onderwijs "verzelfstandigd". M.a.w. ei gen verantwoordelijkheid voor inrich ting en financiering van het te geven onderwijs. Vooral dat laatste is sinds de lumpsumbekostiging een veel besproken probleem. Om welke reden(en) de gemeente Soest het openbaar onderwijs wil verzelfstan digen wordt in het persbericht niet uit gelegd. Op zich al heel opmerkelijk, maar wat ik storend vond, was de ma nier waarop en passant over "kwaliteits verbetering van het openbaar onderwijs" werd gesproken. Want zo viel te lezen: "steeds meer ouders kiezen voor het bij zonder onderwijs". Nu is het nooit slecht om voortdurend de geleverde kwaliteit proberen te verbeteren, maar als het zonder gedegen uitleg in oorzakelijk verband wordt gebracht met de terug loop van het aantal leerlingen in het openbaar onderwijs in de afgelopen ja ren, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat stilzwijgend verwezen wordt naar de "ondermaatse prestaties van de werkers in het veld". Het onder wijzend personeel dus. Nu werk ik zelf niet in het openbaar onderwijs, maar als "kerstboodschap" is dat voor de betrokken hardwerkende docenten bepaald geen opsteker. Meer een voetzoeker. In het in diezelfde week in de Volks krant van 19 dec. j.1. (en op het internet) door de Inspectie van het Onderwijs gepubliceerde onderzoek naar de pres taties van achthonderd basisscholen heb ik geen goede of slechte scholen in Soest kunnen ontdekken. De terugloop van het aantal leerlingen heeft m.i. een geheel andere oorzaak. Het is meer een kwestie van witte en zwarte scholen. De populatie van het openbaar onderwijs in Soest is overwe gend allochtoon, wat voor steeds meer "autochtone ouders" aanleiding is om hun kind(eren) naar "witte" (lees bijzon der onderwijs) scholen te brengen. De relatie met gebrek aan kwaliteit van het gegeven onderwijs zie ik niet, wel met een groeiende tweedeling in de samen leving. Waarom wordt een dergelijke factor niet gewoon genoemd, of voelt men zich schuldig? Heeft het gemeen tebestuur het probleem in de afgelopen decennia misschien op z'n beloop gela ten? Laat het veld het maar oplossen. Het openbaar onderwijs zal opnieuw de borst nat moeten maken nu drommen asielzoekers wederom nogal eenzijdig doorstromen. Wil je de tweedeling in het onderwijs en samenleving doorbreken dan zal die van het openbaar en bijzonder onderwijs moeten verdwijnen en tevens een ande re bekostigingsvorm gekozen moeten worden. G.A.M. Andeweg Wat is er de hele dag door, en vooral 's avonds, veel geknald en vuurwerk afge stoken. Maar wat blijft er dan een enor me troep achter, die andere jaren tot in het vooijaar bleef liggen. Gelukkig hebben nu een paar mensen uit onze straat na uren lang vegen de hele straat weer schoon gemaakt. Onze Kamperfoeliestraat ziet er weer heel schoon uit. Geweldig! Het mooie is nog dat deze mensen zelf geen vuurwerk hebben afgestoken. Wat zou het fijn zijn als degenen die vuur werk afsteken ook de volgende keer zelf de rommel opruimden. fam. Smits KASTEEL NATIONAAL CENTRUM RAARN VOOR BOS, NATUUR EN LANDSCHAP Tel. 035 - 542 04 46 Het eerder voor zondag 10 januari aan gekondigde optreden van harpiste Qwy- net Wentink in kasteel Groeneveld gaat niet door. In plaats daarvan is er een concert door Izhar Elias (gitaar) en Corinne van Veen (fluit). Zij spelen werken van Guiliani, Castelnuovo-Te- desco, Natalli, Rodrigo en Piazzolla. Aanvang 15.00 uur. Toegang: f 12,50; jongeren tot 12 jaar f 7,50, Reserveren: tel. 5420446. Zaterdag 9 januari houdt de afdeling Soest/Baarn van de Nederlandse Reis- vereniging (NRV) een lezing over het Caribisch gebied. De heer De Boer leidt de aanwezigen aan de hand van dia's o.a. over de eilanden Aruba, St. Maar ten, Jamaica, St. Lucia en Barbados. De lezing wordt gehouden in "De Deel" achter de Oude Kerk. Aanvang 14.30 uur. Entree f 5,-. BOUWBEDRIJF SOEST MEER DAN 35 JAAR EEN BEGRIP IN D£ BOUW NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE LAANSTRAAT 52 - 3762 KE SOEST - TEL. (035) 601 50 73 ONDERHOUD FAX (035) 601 74 96 Kinderen uit Frankrijk, Engeland, Duitsland en Nederland willen zich graag drie weken "thuis" voelen in uw gezin. Geeft u hen deze zomer de vakantie die ze zo hard nodig hebben? Europa Kinderhulp zoekt weer gezin nen die in de zomerperiode voor drie weken een kind in huis willen nemen. Het gaat om kinderen die weinig zeker heid kennen in hun bestaan, vaak emo tioneel beschadigd zijn en afkomstig uit een arme omgeving. Kinderen van zes tot twaalf jaar, voor wie de vakantie heel lang duurt. Omdat er bijvoorbeeld geen speelruimte is waar zij wonen of omdat ze ouders hebben die er door ziekte of financiële problemen onderdoor dreigen te gaan. Kinderen die met aanmerkelijk minder tevreden moeten zijn dan onze kinderen, maar kinderen die net als onze kinderen graag fietsen en zwem men leren of eens een dagje uit willen. Het is niet altijd makkelijk om een kind in je gezin op te nemen dat door zijn achtergronden om heel veel aandacht, begrip en geduld vraagt. Het in huis nemen van een kind wordt daarom heel goed voorbereid. Als mensen zich aan melden krijgen ze eerst het informatie boekje met achtergrondinformatie en vakantiedata toegestuurd. Daarna komt altijd iemand, op telefonische afspraak, langs om alles door te spreken. Pas na het gesprek beslist men over een defini tieve aanmelding. Gedurende het ver blijf van de gastkinderen kunt u uiter aard op begeleiding rekenen. Vakantiedata: Nederlandse groep: 26 juli t/m 14 au gustus Franse groepen: 4 t/m 25 juli 20 juli t/m 10 augustus Schneeberg: 26 juli t/m 13 augustus Londen: 26 juli t/m 16 augustus Berlijn: 23 juli t/m 13 augustus Europa Kinderhulp kan niet bestaan zonder de inzet en energie van haar gastgezinnen en mocht u uiteindelijk besluiten om ons te helpen dan wil zij graag met u kennismaken. Een tele foontje naar een van onderstaande me dewerkers kan daarvoor zorgen. Voor meer informatie: Hennie van Deun (036-5346950) of Ellen Lootsma (036-5333056). Nadere planning Als het weer het toelaat worden de vol gende werkzaamheden uitgevoerd: De asverspringingen in de Beetzlaan worden - als onderdeel van de verkeers maatregelen Soestdijk - van een drem pel voorzien. Tijdens het werk worden auto's en motoren omgeleid. Ook de busjes van buslijn 73 zullen deze routes volgen. Tijdens de aanleg op donderdag 7 ja nuari van de drempel tussen de St. The- resiastraat en de Hellingweg^ vindt de omleiding plaats via de Nieuwstraat, Vinkenweg en Nachtegaalweg. Tijdens de aanleg op vrijdag 8 januari van de drempel' bij de versmalling tus sen de Albert Hahnweg en de Koekoek- weg vindt de omleiding plaats via de Albert Hahnweg, Leeuwerikweg en de Koekoekweg. Op de Nassaulaan wordt - vanaf maandag 11 januari - het wegprofiel aangepast. Voorwaarde is dat de bewo ners inmiddels hebben ingestemd met de plannen. Tijdens het werk blijft ver keer in beide richtingen mogelijk. Ook zal de voorrangsregeling op de aanslui tingen van de Nassaulaan en de Wald eck Pyrmontlaan op de Julianalaan ver vallen. Hiermee ontstaat een gelijkwaar dige kruising. Het verkeer op de Julianalaan heeft niet langer automa tisch voorrang. Voor de bebouwing van Boerenstreek fase II wordt het gebied bouwrijp ge maakt. Hierdoor zal men op de Dorre- steimveg enige hinder kunnen ondervin den van het werkverkeer. Op en rond het winkelcentrum Zuid promenade vinden diverse bouwwerk zaamheden plaats. De bouwwerkzaam heden leggen beslag op parkeerplaatsen. Bereikbaarheid winkels, bedrijven, woningen en afvalinzameling tijdens werkzaamheden Tijdens de werkzaamheden worden de winkels, de bedrijven en woningen aan afgesloten weggedeelten zo veel moge lijk bereikbaar gehouden. Als de huis- vuilauto's vanwege werkzaamheden niet langs de woningen kunnen rijden, zorgt het personeel van het aannemersbedrijf voor het verplaatsen van de containers naar een verzamelplaats. Voorwaarde is wel dat de afvalcontainers 's morgens op het trottoir van de woning of daar direct bij staan. Ook moet het juiste huisnum mer nog duidelijk leesbaar zijn om in het bezit te blijven van de eigen contai ner. De verkeersveiligheid Ter plaatse van werkzaamheden wordt van het verkeer extra oplettendheid ge vraagd en een aanpassing van de snel heid. Dit in verband met de veiligheid van alle weggebruikers en degenen, die de werkzaamheden uitvoeren. Men wordt verzocht gebruik te maken van de aangegeven omleidingsroutes. Het is van groot belang dat stop- en parkeer verboden niet worden overtreden. Fiet sers en vooral bromfietsers moeten extra opletten op de fietspaden waar men tij delijk in twee richtingen rijdt. Over de bereikbaarheid van woningen en perce len worden, voor de uitvoering van de werkzaamheden, afspraken gemaakt met de betrokkenen. VOOR BEGINNERS 10 lessen 85,- per persoon Aanvang cursus: maandag 18 januari Inschrijving-informatie: dagelijks (behalve op zondag) telefoon 035 - 602 28 11 602 03 04 Alb. Cuyplaan 198b Soest Kunstenares Hetty Uyland uit Soest maakte via een aantal cursussen kennis met diverse disciplines. Ze leerde met verschillende materialen werken en ook hoe ze bepaalde composities tot stand kan brengen. Ze exposeert haar werk in Herberg De Roskam in Baarn tot half fe bruari 1999. Schilderen betekent voor haar ontspan ning: "Lekker je gevoelens kunnen ui ten," zegt ze. Ze werkt momenteel het liefst met aquarel, maar dat kan zo weer veranderen. De natuur inspireert haar, Hetty is ook een natuurmens. "Als ik niet kan schilderen ben ik in de tuin te vinden." Er hangen schilderijen met sprekende narcissen en tulpen, maar ook een mandje met kleine viooltjes, speels ge componeerd. Twee dartele koolmeesjes bungelend op een tak en andere subtiele natuurschetsen. Speciaal voor deze ex positie richtte Hetty een "winterhoek" in; een aquarel die een soepele skiër in volle swing toont, en een tweetal afbeel dingen met van die gezellig ouderwetse Friese doorlopers met banden. "Die waren van mijn opa en ook mijn man heeft er nog op geschaatst." Ze zijn zo aantrekkelijk geschilderd dat je ze zo zou onderbinden. De Seniorenbus rijdt van maandag tot en met vrijdag elke middag van Soest naar Medisch Centrum Mo lendael in Baarn en weer terug. Op maandag is de heenreis tussen 15.00 en 15.30 uur en de terugreis om 16.30 uur, van dinsdag tot en met vrijdag vertrekt de Seniorenbus tussen 14.30 en 15.00 uur wordt om 16.00 uur de terugreis aanvaard. De minimumbijdrage voor deze rit ten is 1,75 gulden per persoon. Wie gebruik wil maken van de Senioren- bus, wordt verzocht zo tijdig moge lijk te reserveren, tel. 6019190. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. "Ooit kreeg ik een opdracht van een Ajax-fan om een outfit op papier te zet ten, want de originele leg je in de kast en deze hang je aan de muur. Dat gaf me een reuze voldoening omdat ik mijn gevoel erin kwijt kon. Achter elk werk zit een bepaalde gevoelswaarde en daar om is schilderen zo heerlijk: je kunt je erin uiten." Ellen de Jong Onze ruim 30.000 vrijwilligers in 1400 afdelingen zorgen jaarlijks o.a. voor 70.000 dagjes uit en 940.000 bezoeken bij zieken en gehandicapten. Postbus 2100, 4800 CC Breda - Telefoon (076) 60 20 60 kringloopcentrum l SPULLENHULP J De Schans 20 3764 AX Soest Tel. (035) 601 87 30 Nog bruikbare kleding, textiel en schoenen kunnen naar Spullenhulp gebracht worden of naar de textielhal op het industrieterrein. Het kan ook opgehaald worden; dan moet u even bellen. Onbruikbare kleding en textiel kunnen in de textielcontainers bij de winkelcentra gedeponeerd worden of afgegeven worden op het afvalstof- fenpark De Schans. Afleveradressen: De Schans 20 en Industrieweg 27 Aflevertijden: Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur Voor inlichtingen kunt u bellen naar nummer 601 87 30. Uitgave: Gemeente Soest Centrale Voorlichting Raadhuisplein 1 - 3762 AV Soest Telefoon 035-609 34 55 Internet: www.soest.nl E-mail: info@soest.nl INFORMATIEAVOND BESTEMMINGSPLAN KLEIN ENGENDAAL EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN Op woensdag 20 januari 1999 vanaf 19.30 uur wordt er in de raadzaal van het gemeentehuis een informatieavond gehouden over een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Klein En- gendaal. Dit gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de wijken Smitsveen en Overhees, aan de westzijde door de den Blieklaan, aan de zuidzijde door de spoorlijn Utrecht-Baarn en aan de oostzijde door de Nieuweweg. Ongeveer tien jaar geleden werd er voor dit gebied ook al een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan had grotendeels een zogenaamd globaal karakter. Op basis van dit plan, dat begin jaren '90 bij Koninklijk Besluit onherroepelijk verklaard werd, is nadien de gehele wijk Klein Engendaal stapsgewijs bebouwd. De eerste buurt verrees aan de noordzijde, de latere Amnestylaan e.o. Recent is de laatste buurt gereedgekomen: de Houts nip. Al deze buurten zijn gebouwd op basis van de uitwerkingsvoorschriften van het globale bestemmingsplan en met behulp van een bijzondere procedure in de Wet op de Ruimtelijke Or dening, de zogenaamde artikel 19 WRO procedure. Op basis van de voorschriften van het nu nog geldende bestemmingsplan en artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet het college van burgemeester en wethouders dit globale bestemmingsplan, voor zover dit nog niet gebeurd is, nader uitwerken. WAT GAAT ER VERANDEREN Eigenlijk niet veel. Alle bestaande functies zijn in het nieuwe plan gedetailleerd bestemd, vast gelegd en afgestemd op de actuele inzichten. Verder zijn er een paar kleine gedeelten van het aangrenzende bestemmingsplan Smitsveen en het tracé van de Koningsweg, voor wat betreft het gedeelte dat door de wijk Klein Engendaal loopt, om logische redenen binnen de plangrenzen gehaald. Het nieuwe plan Klein Engendaal voorziet niet in nieuwe woongebieden. Het college van bur gemeester en wethouders is van mening dat de wijk "vol" is. Meer woningbouw of verdichting zal onherroepelijk het huidige woonklimaat en de sfeer van de wijk aantasten. INSPRAAK Tijdens de informatieavond zal er na een algemene toelichting op het plan gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en tot het eventueel in discussie gaan met de opstellers van het plan. Na afloop kan er een formulier meegenomen worden waarop reacties aangegeven kunnen worden. Dit formulier moet voor 1 maart 1999 ingediend worden bij de gemeente Soest. Uiteraard staat het ook vrij een persoonlijke brief te sturen. Na afloop van de inspraakprocedure zullen de reac ties verwerkt en met een advies voorgelegd worden aan het college van burgemeester en wet houders. Deze zullen daarover een besluit nemen, dat daarna voorgelegd zal worden aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Openbare werken. Indien deze com missie het met het college eens is, kan het plan gereed gemaakt worden voor de zgn. Ie tervi- sielegging. Het streven is erop gericht dit te laten plaatsvinden in de maand april 1999. Met deze le tervisielegging start de formele procedure rond het bestemmingsplan waarover wij u te zijner tijd nader zullen berichten. AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 25 december t/m 30 december 1998 De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ontvangen: Perceel: Duinweg 18 Vosseveldlaan 38 Apollo 143 Betreft: 1 spar (picea abies) beukenhaag van ca. 12 bomen 1 berk BESCHIKKINGEN WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend, dat bij besluit van 22 december 1998 vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend aan: 1. Rein Tupker Sier-en kunstsmederij Het betreft hier een herziene vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het op ambachtelijke wijze smeden van sier- en kunstobjecten in ijzer en brons. De inrichting is gelegen in/op het perceel Veldweg 6/6a te Soest Aan de desbetreffende vergunning(en) zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. De vergunning en de andere daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 6 ja nuari tot 17 februari 1999 - in het gemeentehuis, kamer 2.29 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur - in de bibliotheek Albert Cuyplaan, tijdens de openingsuren, Gedurende deze termijn kan BEROEP worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; e. andere belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een VOORLOPIGE VOORZIENING. Dit verzoek moet eveneens binnen de genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de hierboven genoemde afdeling van de Raad van State. Voor het instellen van beroep/verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor die datum een verzoek is gedaan töt het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen: afdeling groen en milieu, telefoon 035- 6093593 VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 25 december t/m 30 december 1998 Datum verzending: 30 december 1998 De volgende kapvergunningen zijn verleend: Diegenen die menen in hun belangen te worden geschaad door een eventuele vergunning kun nen dit mondeling of schriftelijk binnen 4 weken na deze bekendmaking kenbaar maken bij de Afdeling groen milieu van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, telefoonnum- ner 035-6093709 Perceel: Gen. Winkelmanstraat 102 Morane 11 Sterrenbergweg 40A Betreft: 1 meidoorn 1 prunus 6 fijnsparren en 9 coniferen Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA, te Soest. AANWIJZING BIJZONDERE DAGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3 EERSTE EN TWEEDE LID VAN DE WINKELTIJDENWET Burgemeester en wethouders van Soest maken hierbij bekend dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 3, eerste en tweede lid van de Winkeltijdenwet voor de eerste helft van 1999 de volgen de dagen heeft aangewezen als dagen waarop de in de artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervat te verboden niet gelden: zondag 3 en 17 januari 1999 Deze aanwijzing geldt voor zowel Soest als Soesterberg en betekent dat in de winkels alsmede de bedrijven waar gewoonlijk goederen aan het publiek plegen te worden verkocht dan wel te koop worden aangeboden, die dagen voor het publiek geopend mogen zijn. Tevens is de uitoefening van straathandel, voor degenen die daarvoor vergunning van ons col lege hebben, op deze dagen toegestaan. AANVRAAG EN ONTWERP-BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een verzoek om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben ontvangen van: 1. Drukkerij Brink Het betreft een aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning. De hoofdactiviteit van de inrichting betreft een offset-drukkerij. De inrichting is gelegen in/op het perceel Dorresteinweg 12a Soest Aan de desbetreffende vergunning(en) zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu. De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 6 januari tot 3 februari 1999. - in het gemeentehuis, kamer 2.29 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur - in de bibliotheek Albert Cuyplaan, tijdens de openingsuren - in de dependance publiekszaken Soesterberg, tijdens de openingsuren Gedurende deze termijn kan een ieder gemotiveerde SCHRIFTELIJKE BEDENKINGEN te gen het ontwerp van de beschikking inbrengen bij het gemeentebestuur (Postbus 2000, 3760 CA Soest). Deze worden mede ter inzage gelegd. Wanneer de indiener van bedenkingen daarom verzoekt, worden zijn persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt. Dit verzoek moet schriftelijk tegelijkertijd met de bedenkingen bij het gemeen tebestuur worden ingediend. Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BEDENKINGEN inbrengen op een openbare zitting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtewisseling, waarbij de vergunningaanvrager eveneens wordt uitgenodigd. U gelieve daartoe desgewenst vóór 27 januari 1999 een afspraak te maken. BEROEP tegen de beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn bedenkingen heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te bren gen, dan wel de beschikking straks afwijkt van het ontwerp. Voor nadere inlichtingen: afdeling groen en milieu, telefoon 035- 6093593 Het ministerie van VWS heeft om met ingang van 1 januari 19 gen bijdrage voor verblijf in eei lingsoord (geestelijke gezondhi af te schaffen. In de afgelop werden de cliënten, afhankelijk inkomen, dikwijls met een hc bijdrage geconfronteerd. Geluk per 1 januari afgelopen. Juist voor een instelling als Pr driksoord bij Lage Vuursche, een korte opname en intensiei deling en begeleiding voorkon: dat langduriger en kostbaarder dig is, is het belangrijk dat 1 drempels ontbreken. Prins Hendriksoord is met m mensen voor wie het afstand u thuis in combinatie met beh het beste middel is om te b 1 GELD1

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 4