MS OPRUIMING Matrassen y* Foto-expositie Jet van Baaren in de Bundeling Hulleman optiek Eschertentoonstelling verlengd "Een nieuw jaar, een nieuw rekeningafschrift. '19 Nieuwjaarsconcert PVO en The Messengers MM RAD^O PROGRAMMA 10P SOEST f boos? OVERZICHT 541 55 94 iSTDIJK kkersbedrijf MONTUREN- OPRUIMING OP EEN GEDEELTE VAN DE COLLECTIE Bijvoorbeeld: - pocket - luxe afritsbare tijk - schouder comfort zone (andere maten ook leverbaar) Radio Soest M.M. Jubileumreceptie honderd jaar PVO Klachten bezorging Soester Courant Gevraagd VASTTE BEZORGERS Aanmelden: tel. 601 41 52 Rabobank Soest-Baarn VRIJWILLIGERSHULP NODIG? Radio Soest Clipboard Woensdag 13 janvari, Petrus en Pauluskerk Soest in bedrijf 'Ontmoeting met...' Religie als poëzie in 't Hart van Soest WOENSDAG 6 JANUARI 1999 SOESTER COURANT EETHOEK ertafel van geolied, ersenhout. x 90 cm. 1870.- n en 300 x 100 cm. el. Bekleed met leer ïstoel.V.a 495.- CSTEL 1 fauteuils. fig eiken patiné. oor 3995.- dressoir massief kersenhout. 90 h x 50 cm d. 3350.- RM BANK Sloffen bekleding. 'oor 2290.- RM BANK r. Met verstelbare rug. 'OOR 3495.- >0% op. eutische leiding. :ooling-down. (rriax, 10 pers.). epsverband. trainen. feer. leid doe je bij: >A Soest >013814 ing - plaatsing >RKOMENDE KZAAMHEDEN DAK-garantie wan SHELL ïn butaan m in voorc.v. installa- »eg 37a (035) !S< 601 43 32 PAGINA 9 De komende maanden is er in het gezondheidscentrum de Bundeling aan de Schoutenkampweg in Soest een foto-expositie te zien van de Soesterse Jet van Baaren. Er hangen 28 foto's in de wachtkamer en de gangen. Het zijn o.a. landschappen in Engeland, Noorwegen en Nieuw Zeeland, een serie over de geboorte van biggetjes, schepen in Urk en een zigeunerjongetje in Andalusië. De foto's zijn allemaal in kleur. Inhou delijk zijn ze heel verschillend. Sommi ge landschapsfoto's zijn door hun ab stractie niet meer herkenbaar als land schap, zoals een prachtige blauw-witte foto van een waterval. Andere, zoals de pasgeboren biggetjes of de jonge cello- speler, zijn heel emotioneel geladen. De foto's zijn gemaakt met oog voor detail en compositie. De kleuren en lijnen die een nonchalante kijker voor gewoon aanneemt, zijn op deze foto's belangrij ke aspecten in het totale beeld. Van Baaren is een fotografe die zich niet bemoeit met de technische kant van het fotograferen, ze drukt haar foto's bij voorbeeld niet zelf af. Voor haar gaat het om het weergeven van dat wat ze om zich heen ziet. Ze heeft niet één onderwerp, alles kan vastgelegd worden. Jet van Baaren is geboren in Naarden en groeide op in Utrecht. Ze heeft drie kin deren en vier kleinkinderen. Vijf jaar woonde en werkte ze in Amerika. Toen ze terugkwam maakte ze het conserva torium af en ging lesgeven aan de Re gionale Muziekschool in Amersfoort en Soest. Later is ze op uitnodiging van Anner Bijlsma cello-methodiek gaan geven aan het Koninklijk Conservato rium in Den Haag. Muziek -cello- is haar vak. Daarnaast heeft ze altijd veel belangstelling gehad voor andere expressievormen zoals ïtseren, fotograferen en bewegingsex- ïssie. Voordat ze in Soest en Amers- >ort ging werken, volgde zij in -Amster- fam op de Werkschuit een basiscursus iet veel verschillende expressie-tech- ieken. Daarna gaf ze les op de Werk schuit. Die ervaring heeft grote invloed gehad op haar latere opvattingen en inpak van het lesgeven aan de Muziek- ihool. Een heel belangrijke ervaring in |et werken met kinderen was bijvoor- ;eld dat ze het cellospelen combineer- le met andere expressievormen. VOOR O O G Z O R G BRILLEN - OOGMETING - CONTACTLENZEN Register-optometristen - Contactlensspecialisten A.N.V.O. BURG. GROTHESTRAAT10 - 3761 CM SOESTDIJK - TEL. 601 38 59 Emotionele expressie Jet van Baaren: Het cellospelen valt ei genlijk in twee delen uiteen, je hebt de techniek en de vrije beweging van het spelen èn de emotionele expressie. Ik heb altijd veel aandacht besteed aan de techniek, omdat je die nodig hebt om je te kunnen uiten. Al vijfentwintig jaar geleden gaf ik naast individuele lessen, ook les aan groepjes kinderen. In de groepen waren kinderen vrijer. Daar werkte ik ook met andere middelen, bij voorbeeld schilderen en mime. Ik maakte bijvoorbeeld voor de radio een programma met een groepje tienja rige jongetjes waar ik al twee jaar mee werkte. We praatten in dat groepje over schilderen, gefantaseerde schilderijen. Ongeveer tien minuten praten. In dat gesprek zetten we dat schilderij neer, we zagen het voor ons, en bespraken grof weg de muzikale invulling van dat schil derij. Hoe zou dat werk kunnen klin ken? Dan gingen de kinderen samen improviseren op hun cello en daarna speelden ze het schilderij. Zowel het gesprek als het gespeelde stuk werden uitgezonden. Dat was nieuw in die tijd en heel bijzonder om te doen. Een be langrijke ervaring, zowel voor mij als voor de leerlingen, als voor hun ouders. Muziek was een emotionele gebeurtenis voor deze kinderen. Het had direct met hun eigen leven en hun eigen fantasie te maken". Het goede van directeur Herkenrath van de Muziekschool was volgens Jet van Baaren dat hij iedere docent vrij liet. Daardoor kon zij met haar leerlingen andere creatieve vakken aan muziek verbinden, iets was in die tijd heel nieuw en baanbrekend was. Iets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant Jet van Baaren bij een van haar foto's in het gezondheidscentrum. 'Voor mezelf Naast het lesgeven is Jet van Baaren al tijd bezig geweest met andere expressie vormen. Ze is al dertig jaar lid van Ar- tishock, waar ze bijvoorbeeld creatieve cursussen gevolgd heeft zoals modelte kenen. Fotografie is iets wat ze al jaren doet en waar ze, nu ze geen les meer geeft, veel tijd aan kan besteden. Jet van Baaren: "Ik doe dingen omdat ik ze in teressant vind. Ik kijk om me heen en zie heel veel. De natuur is een inspira tiebron, maar ook dingen en mensen. Ik leg dat vast met foto's en vind het leuk om die ook aan andere te laten zien. Maar ik doe het toch in de eerste plaats voor mezelf. Ik heb er behoefte aan om me uit te drukken. Dat kan door lesge ven, maar ook door fotograferen en boetseren." De foto's zijn ingelijst te koop. De prij zen variëren van f 175,- tot f 250.-. gratis, elke dag van 2 tot S De tentoonstelling "M.C. Escher - een leven in beeld" is deze maand nog vier dagen te zien in kastéél Groeneveld. Voor het eerst ook ge durende de avonduren. De directie van kasteel Groeneveld is er, na overleg met de Escher Stichting en de vele bruikleengevers, in geslaagd de gehele tentoonstelling in het nieuwe jaar nog enkele dagen te behouden. Met name de scholen in de regio hebben daar ook op aangedrongen. In de laatste maanden van 1998 hebben meer dan 40.000 bezoekers de biogra fische tentoonstelling bekeken. Gezien de grote publieke belangstelling voor deze tentoonstelling en het verzoek van scholen uit de regio om een extra open stelling, was er alle reden de mogelijk heid van een verlenging te onderzoeken. En met succes. Voor het eerst is kasteel Groeneveld ook gedurende de avondu ren open. Een aantal scholen uit Soest, Baarn, Bussum en Amersfoort waren niet in de gelegenheid met al hun leerlingen deze boeiende tentoonstelling te bezoeken. Het Baarns Lyceum en het Griftland College uit Soest zijn nu in staat alsnog deel te nemen aan het educatieve pro ject rond deze tentoonstelling over Ne derlands meest bekende graficus. De tentoonstelling "M.C. Escher - een leven in beeld" in kasteel Groeneveld, is uitsluitend nog te bezichtigen op don derdag 7 en vrijdag 8 januari van 10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 9 en zon dag 10 januari van 10.00 tot 17.00 uur. Daarna gaat de collectie terug naar de bruikleengevers in Japan, Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland. Ét- .4;: ZAAK BEDDEN' Bussum Brinklaan 79 Tel: 035-6915152 Soest van Weedestraat 11-13 Tel: 035 - 6030952 In het Radio Soest-Middag Magazine van zondag 10 januari (14.00-16.00 uur) presenteren Ernst Jawetz en Eef v.d. Horst o.a. de volgende onderwerpen: 100 jaar PVO, met Hetty Verlaan; Soes ter jongeren over de activiteiten in Soest; kennismaking met nieuwe Soes- ters (oud-Baarnaars van de Biltseweg); het beroep van de week; Raad waar-ie staat; gemeente Soest op Internet; goe de voornemens en verwachtingen voor 1999. Techniek: Ivo van Gurp. De Soester muziekvereniging PVO houdt op zaterdag 9 januari een feeste lijke receptie ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. Dat gebeurt in het PVO-gebouw aan de Rembrandtlaan 9. Ook de donateurs van PVO zijn hier hartelijk welkom. De receptie begint om 15.30 uur en duurt tot ca. 17.30 uur. Indien u op woensdag om 18.00 uur de Soester Courant nog niet in uw bezit heeft, kunt u tot 18.30 uur naar ons kantoor bel len (tel. 601 41 52). De krant wordt dan dezelfde avond nog nabezorgd. Als u later dan 18.30 uur belt, kunt u de klacht op het antwoordapparaat inspreken. In dat geval krijgt u de krant de vol gende dag in de namiddag be zorgd. m Soest voor de Meer weten? Loop even binnen bij uw Rabobank. Of kijk op www.rabobank.nl/euro Uw rekeningafschrift wordt vernieuwd! Op het afschrift dat de postbode u vanaf 7 januari 19 99 brengt, staat uw saldo in guldens in euro's vermeld. Zo kunt u alvast wennen aan de waarde van de nieuwe munt. Voor die gewenning hebben we drie jaar, want het duurt nog tot 2002 voordat we de nieuwe euromunten en -biljetten in de portemonnee krijgen.Maartegen die tijd bent u er ai aardig mee vertrouwd. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Soest - Soesterberg Een paar weken geleden kon u in deze rubriek lezen wat het werk van een re dacteur bij Radio Soest precies behelst. Wij zijn daar toen wat dieper op inge gaan, omdat Radio Soest altijd wel be hoefte heeft aan enthousiaste collega's. Voor enkele uurtjes per week, maar meer mag ook. En misschien, dachten wij, steekt er in u wel een gedreven re dacteur die graag als vrijwilliger wat tijd in Radio Soest wil steken. Bijvoorbeeld omdat het hele huis inmiddels is geschil derd, de tuin er winterklaar bij ligt, alle schilderijtjes weer recht hangen en het Vlijtig Liesje ook zonder uw permanen te zorg en aandacht wel tot bloei komt. Maar behalve redacteuren zijn ook pro grammamakers, technici, presentatoren en verslaggevers van harte welkom. Keus genoeg dus. Wat doet bijvoorbeeld een verslaggever bij uw lokale zender? Heel eenvoudig: hij doet verslag. Flauw? Goed, we ver tellen u er graag wat meer over. Een verslaggever van Radio Soest gaat erop uit, de straat op, Soest en Soesterberg in. Hij ondervraagt mensen over alles en nog was. Over wat ze vinden van het gemeentelijk verkeersbeleid bijvoor beeld. Of van de (on-)toegankelijkheid van (openbare) gebouwen in Soest. Of hoe ze denken over een rookverbod in bedrijven. Buitenmens Het aantal onderwerpen en thema's is natuurlijk onuitputtelijk. Soms wordt de keuze van een onderwerp ingegeven door actuele ontwikkelingen in Soest, maar soms ook worden reportages ge maakt over betrekkelijk tijdloze thema's. Alles is in principe interessant, zolang het maar op een of andere manier met Soest en haar inwoners heeft te maken. De verslaggever is dus voor een groot deel een "buitenmens". Maar ook is hij vaak te vinden bij openingen, bijeen komsten, recepties, jubilea, vieringen, kortom bij alle denkbare gebeurtenissen die zich voordoen in de Soester samen leving. Hij maakt daarvan korte repor tages van tenminste zes en ten hoogste tien minuten. Die reportages worden dan uitgezonden in verschillende pro gramma's: Soest Actueel is daar bijvoor beeld heel geschikt voor, maar ook pro gramma's als "Lunchroom" of "Soest 55+". Nog niet zolang geleden torste een ver slaggever van Radio Soest opnameap paratuur met een gewicht van om en nabij de tien kilo mee. Sinds drie kwart jaar weegt de apparatuur niet zwaarder dan een paar ons, en is de omvang teruggebracht tot die van een fors uitgevallen pakje sigaretten. Verslaggever voor Radio Soest is zowat het leukst denkbare wat je kunt doen als je denkt dat je Vlijtig Liesje het alleen wel afkan. Als je er plezier in hebt met mensen van allerlei snit en coupe om te gaan, en als je sociale contacten, col legialiteit en gezelligheid daarnaast niet minder plezierig vindt, bel dan even collega Gerda Alders, tel. 6018253. Voor een korte, maar informatieve re portage over Radio Soest... Wat begonnen is als een "voorzich tige poging" begint al uit te gloeien tot een "echte traditie". Muziekver eniging PVO is voor het vierde ach tereenvolgende jaar de "voortrek ker" van het Nieuwjaarsconcert, dat dit jaar wordt gehouden op woens dag 13 januari. En evenals voorgaande jaren heeft PVO ook dit jaar weer gasten uitgenodigd: Gospelgroup The Messengers, o.l.v. dirigent Gert Mannee zal dit Nieuw jaarsconcert opluisteren met een aantal passende songs. Daarnaast is uiteraard het harmonieorkest van PVO o.l.v. Peter Rieken present met enkele populiir- klassieke muziekstukken. Op het programma staan o.a. "Soleipn and Festive Music", "The Wise Teddy- bear" en een aantal walsen van Strauks onder de naam "Ein Waizertraum". Het De maandelijkse uitzending van het Radio Soest-programma "Soest in be-, drijf" staat op vrijdag 8 januari (17.00, uur) in het teken van de euro. Daarvoor wordt een interview uitgezonden met Europarlementariër Carla Peijs, Neder lands euro-woordvoerder in Brussel. Zij spreekt o.a. over de "big bang" of een langere periode om te wennen aan de euro-prijzen. De uitzending wordt ge completeerd met muziek en korte be richtjes. Het programma wordt herhaald op zaterdag 9 januari. Presentatie: Henk de Jong en Bert Krijger. Reacties zijn altijd welkom bij Radio Soest, ant woordnummer 43, 3760 WB Soest. In het Radio Soest-programma "Ont moeting met..." heeft Ernst Jawetz op donderdag 7 januari (11.00 uur) een gesprek met Iris van Erven, Joop Pieke- ma en Fred Vogelezang, naar aanleiding van de verschijning van het boek "Eem- land" in de serie Utrechtse biografieën. Herhaling: dinsdag 12 januari 17.00 uur. In "Ontmoeting met..." van dinsdag 12 januari (11.00 uur) spreekt Miep Jansen met Henny Zonderland uit Zeist, me disch adviseur van Memisa, die o.a. in Tanzania, Kongo en Soedan heeft ge werkt. koor zingt typische gospelsongs, zoals "Every. time I feel the spirit", "Rock-a- my-soul", "Whade in the water" en "Just a closer walk". Gezamenlijk presenteren het PVO-or- kest en The Messengers het bekende "Battle hymne of the Republic" in een arrangement van Willky Hautvast. Een niet alledaagse, maar toch goed passen de combinatie van harmonieorkest en gospelkoor. Overigens is het niet de eerste keer dat PVO en The Messengers samen voor het publiek staan. Op donderdag 25 maart 1976 (bijna 23 jaar geleden) pre senteerden PVO en The Messengers zich ook al samen aan het publiek. Het toeval wil dat ook dit concert zich af speelde in de Petrus Pauluskerk aan het Kerkplein. Wellicht zijn er nog Soes- ters die zich dit concert goed kunnen herinneren. Als we de recenties van des tijds nalezen was het die donderdag avond een "uniek muzikaal gebeuren". Ongetwijfeld zullen de leden van beide verenigingen ook nu weer garant staan voor een zelfde muzikaal hoogtepunt. Elke belangstellende is van harte wel kom op woensdag 13 jauari in de H.H. Petrus Pauluskerk aan het Kerkplein. Om 20.00 uur zullen de eerste tonen klinken. In 't Hart van Soest, het Radio Soest- irogramma op dinsdag 12 januari f16.00 uur) praat Jan Visser met de in ïoest geboren priester C. van Schade lijk (78) over diens 50 jaar rijke roomse »ven en werk als pastor. Hij diende :rtig jaar lang een parochie in Utrecht et woont nu weer in zijn geboortedorp, ilumnist René Eybersen staat stil bij :1e Soester beleidsplannen en Visser lelst het vers "Januari" van de Vlaamse diêhter René Verbeeck. Hét programma wordt herhaald op zon dag januari om één uur. Zondag aan- ide om één uur wordt in "'t Hart" de hpname herhaald van het interview menbouwmeester Ir. Cees Douma en de coli|mn van Eit Algra over "Fossielen". Techniek" Frank Smit. voor speciale aanbiedingen op internet www.tref.nl/eQinlaVrl/soholtRn-l VAN DONDERDAG T/M WOENSDAG FM 10p9 (stereo); ether: FM 105.9. Elke dag nieuws op de hele uren DONDERDAG 7 JANUARI 07.00 RADIO SOESTT NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Ingrid de Jong. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz. 10.00 RADIO SOEST NON-STOP 11.00 ONTMOETING MET... Ernst Jawetz in gesprek met Iris van Erven, Joop Piekema en Fred Vogelezang n.a.v. het boek over Eemland. 12.00 RADIO SOEST NON-STOP 13.00 LUNCHROOM pr. Mini Schneider. 14.00 OPERETTELAND Streken, landen en steden; pr. Paul Spamaaij. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 DE VERREKIJKER chr. programma voor de jeugd; pr. Rita van Zweeden e.a. 17.00 RADIO SOEST NON-STOP 18.00 Sluiting. VRIJDAG 8 JANUARI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Miep Jansen. 10.00 OVER HET VOETLICHT pr. Ad van Wijngaarden. 11.00 SOEST 55+ pr. Elli v.d. Wel. 12.00 SPORTCAFÉ-LUNCHROOM pr. Joop v. Ipenburg. 13.00 LUNCHROOM pr. Ria Hilhorst. 14.00 RADIO SOEST NON-STOP 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 JAZZY LISTENING pr. Peter v.d. Weij. 17.00 ORLANDO pr. Jan Visser. 18.00 Sluiting. ZATERDAG 9 JANUARI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST 09.00 OUD GOUD pr. Ap Kruitbosch. 12.00 COCKTAIL pr. Cock Schouten. 15.00 ORLANDO (H) 16.00 MUSICA AETERNA pr. Liesbeth en Jaap Gankema. 17.00 RAAD VAN KERKEN 18.00 Sluiting. ZONDAG 10 JANUARI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 INTERLUDIUM pr. Jacques v.d. Griendt. 09.00 RELIGIE EN POëZIE pr. Maria Drost. 10.00 OMMETJE IN NATUUR EN MILIEU pr. Ina Aangeenbrug/Annelies Nelis. 11.00 HET RAADHUISPLEIN (H) 12.00 PARA-CONTACT pr. Ronald Groenensteijn. 13.00 'T HART VAN SOEST (H) 14.00 SOEST M.M pr. Ernst Jawetz/Eef v.d. Horst. 16.00 U\V FAVORIETE KEUZE Klassiekelverzoekplaten; pr. Jap van Vuur- en/MiekelBoon (aanvragen: postbus 3062, 3760 DB Soest). 17.00 HET BOEK BINNENSTEBUI TEN 1 pr. Herman Spoor. 18.00 Sluiting. MAANDAG 11 JANUARI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST 09.00 SOE$T ACTUEEL pr. Eef v.d. H 10.00 RADIO SOEST NON-STOP 11.00 RONDJE SOESTERBERG pr. Anneke Viktering. 12.00 RADIO SOEST NON-STOP 13.00 LUNCHROOM pr. Gerda Aid® 14.00 ALLE^UIT DE KAST 15.00 SOESMCTUEEL (H) 16.00 MUZIflkPALET pr. Wim Leeuwmkamp. 17.00 DE DEIDE HELFT pr. Joop van IpAburg. 18.00 Sluiting^ DINSDAG JANUARI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Jan Visser. 10.00 NEDERliANDS OP RADIO SOEST pr. Thari SchröderA 11.00 ONTMOETING MET... Miep Jansen in gespkk met dhr. Zonderland van Memisa. 1 12.00 RADIO S0ËST NON-STOP 13.00 LUNCHROOM pr. Ada van Os. 14.00 RADIO SOftST NON-STOP 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 'T HART VAN SOEST pr. Jan Visser. 17.00 ONTMOETING MET... (H) 18.00 Sluiting. WOENSDAG 13 JANUARI 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Ingrid de Jong. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz. 10.00 UW FAVORIETE KEUZE Populaire verzoekplaten; pr. Jap van Vuur- en en Mieke Boon (aanvragen: postbus 3062, 3760 DB Soest). 11.00 HET RAADHUISPLEIN Gemeente-informatie; pr- Ben van Os/ Yvonne Dijkhuis. 12.00 RADIO SOESrr NON-STOP 13.00 LUNCHROOM pr. Lonneke Meijer. 14.00 RADIO SOEST NON-STOP 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 A COUNTRY SONG pr. Gerard van Holland. 17.00 DIVERTIMENTO pr. Jacques v.d. Griendt. 18.00 Sluiting. Radio Soest, 6093851/60938S2.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 9