4 jaai u 'Grondvc Wim van Itonrn actueel zuiver Dierenteh 13 verwaai WOENSDAG 13 JANUARI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 4 Meningen van lezers Eenzaam Eenzaam (2) bouwbedrijf soest Iets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant WOENSDAG 13 JANUARI 1999 OFFICIËLE BEKENDMAK ING VAN PEGEMEENTE SOEST WOENSDAG 13 JAN Eigenaar percei DETROMSL De salade- en koud buffet specialist 035-6022871 Steenhoffstr Misschien te veel eer, maar voor de le zers moet duidelijk zijn dat Visser wel provocerende stukjes mag schrijven in de krant waarop ik een abonnement heb, maar dat ik zijn zienswijze op het project Vereenzaming Ouderen Soest (VÓS) niet deel. Visser is nu nog mans genoeg om over al zijn neus in te steken en zal dus voor lopig niet eenzaam zijn. Maar zijn tijd komt mogelijk ook. Hij zal anders piepen als ie zijn kinde ren, kleinkinderen en vrienden heeft overleefd. Hopelijk is het hem dan nog gegeven om zonder hulp van anderen nieuwe kennissen te verwerven om z'n verhalen aan kwijt te raken. Giel Wester In zijn column onder de titel "Als de VOS zijn passie preekt" heeft de heer J. Visser (voormalig raadslid Groen Links/Progressief Soest) een aantal on begrijpelijke en ongefundeerde uitspra ken gedaan over het project Vereenza ming Ouderen Soest (VOS). Het is niet mijn stijl om op dergelijke tendentieuze artikeltjes in te gaan. Ech ter, gehoord de vele reacties van zowel betrokken ouderen als de vrijwilligers, meen ik toch te moeten reageren. Diver se mensen zijn door het gewraakte arti kel bijzonder gekwetst. Het is jammer dat de heer Visser niet zo zorgvuldig is geweest om contact op te nemen met de VOS die zich reeds een aantal jaren verdiept in de problematiek van de vereenzaming van ouderen. Het is betreurenswaardig dat de huidi ge maatschappij initiatieven, zoals de VOS die ontplooit, noodzakelijk maakt. Dit wordt nog eens bevestigd door onze dagelijkse praktijk, uit gesprekken met ouderen en bovendien versterkt door de overweldigende en hartverwarmende reacties van de 66 deelnemers van de Kerst-Inn op le kerstdag. Graag bena druk ik dat voor de Kerst-Inn geen cent overheidsgeld besteed is daar zij volle dig gefinancierd is door een Soester on dernemer met een groot hart. De aan wezigheid van de burgemeester is als een morele steun door de vrijwilligers ervaren. Ik heb contact opgenomen met Groen Links/Progressief Soest om te horen of de uitspraken van de heer Visser stroken met hun standpunt. Er is mij uitdrukke lijk verzekerd dat het geheel voor zijn rekening is en niet in overeenstemming met het standpunt van deze partij. Gelet op het voorafgaande moeten wij constateren dat de heer Visser volstrekt eenzaam staat in zijn standpunt. Vanuit die eenzaamheid is hij dan ook van har te uitgenodigd om de Kerst-Inn 1999 bij te wonen, welke wederom zal worden georganiseerd zonder één Euro of Gul den van de overheid. U ziet, wij zijn niet rancuneus, maar willen het wel graag beschaafd houden. Tenslotte: de insinuatie in het artikel van Visser "SWOS pas op je centen" mist elke grond, te meer daar de administra tie van SWOS en van VOS door de ge meente en door externe accountants wordt gecontroleerd. lid NVOB lid Bouwgarem MEER DAN 35 JAAR EEN BEGRIP IN DE BOUW NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD LAANSTRAAT 52 - 3762 KE SOEST - TEL. (035) 601 50 73 - FAX (035) 601 74 96 Ik wens de heer Visser in 1999 veel wijs heid en zorgvuldigheid!!! Pieter de Wind, vrijwilliger en bestuurslid projectgroep VOS HOOGT Uitgave: Gemeente Soest Centrale Voorlichting Raadhuisplein 1 - 3762 AV Soest Telefoon 035 - 609 34 55 Internet: www.soest.nl E-mail: intö@soest.nl BOUWZAKEN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn op de Volgende aanvragen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften, vergunning te verlenen voor het: 1.* vernieuwen en veranderen van een bedrijfspand, Amersfoortsestraat 66; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 2. plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, Buntweg 25; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 3. plaatsen van een zwembad onder een bestaande overkapping, Duinweg 47; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 4. bouwen van een middenspanningsruimte, nabij Parallelweg 19; (artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 5. uitbreiden van een woonhuis, Steenhoffstraat 64a; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 6.* uitbreiden van twee woonhuizen, Vliegtuiglaan 3 en 5; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 7. bouwen van 7 aangebouwde carports (wijz. verleende vergunning), Vredehofstraat 30. (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een ter mijn van twee weken, derhalve van donderdag 14 januari tot en met woensdag 27 januari 1999 eventuele bedenkingen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze aanvragen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dage lijks van 8.30 - 12.30 uur, in het gemeentehuis, afdeling planologie en bouwen (balie bouwza ken), Raadhuisplein 1, ter inzage. De met een gemerkte bouwplannen liggen tevens ter inzage in de Dependance Publieksza- ken, Dorpsplein 17 te Soesterberg, geopend dinsdag en donderdag van 14.00 - 16.00 uur. BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN INGEDIEND BOUWPLAATS Bartolottilaan 38 (98583) Beatrixlaan 45 (98745) Buys Ballotlaan 21 (98743) Fazantpad 8 (99002) Gustaaf Gelderhof 18 (98744) Hofstedering (ong.) (98735) Irenelaan 39 (98747) Kolonieweg 3 (98540) Koninginnelaan 28 (99003) Koninginnelaan 99 (98229) Koppenlaan 17 (98736) Nieuweweg 62 (98681) Nijverheidsweg 18 (99004) Olijkeweg 36 (98742) Parallelweg nabij nr. 19 (98737) Prins Bernhardlaan 43 (98614) Prins Hendriklaan 6 (98746) Van Weedestraat 25 (98063) Waldeck Pyrmontlaan 54 (98490) Wilgenblik (98476) Zuidergracht 45-49 (98740) BETREFT HET INGEDIEND uitbreiden en verbouwen van een woonhuis 21-12-98 plaatsen van een blokhut 28-12-98 verbouwen en uitbreiden van een tandartsenpraktijk 28-12-98 verbouwen van een garage tot woonruimte 30-12-98 wijzigen van de gevel en het plaatsen van een blokhut 28-12-98 plaatsen van 4 kunstwerken 21-12-98 bouwen van een schutting en een schuurtje 29-12-98 bouwen van een woonhuis 24-12-98 plaatsen van een pinbox 31-12-98 wijzigen van de gevelindeling 21-12-98 uitbreiden van een woonhuis 21-12-98 verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 21-12-98 bouwen van een middenspanningsruimte 31-12-98 uitbreiden van een woonhuis 24-12-98 bouwen van een middenspanningsruimte 21-12-98 verbouwen en uitbreiden van een woonhuis met een praktijkruimte 24-12-98 plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel) 28-12-98 wijzigen van de voorgevel (wijziging verleende vergunning) 21-12-98 veranderen en vergroten van een woonhuis 21-12-98 bouwen van 40 appartementen met gemeenschappelijke ruimten 28-12-98 uitbreiden van een tijdelijke kantoorruimte 23-12-98 Deze aanvragen kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling planologie en bou wen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN BETREFT HET plaatsen van een blokhut plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak veranderen van een woonhuis aanbrengen van een vluchtweg Perceel: Vliegtuiglaan 40 Kerkpad NZ 35 Soesterbergsestraat 133 Betreft: 1 eik 1 plataan 1 kastanje, 1 berk en 1 Corsicaanse den VERZONDEN 31-12-98 23-12-98 23-12-98 21-12-98 21-12-98 BOUWPLAATS Beatrixlaan 45 (98745) Eigendomweg 75 (98710) Kerkpad Z.Z. 106 (98727) Koninginnelaan 46 (98406) Lange Brinkweg 26 (98689) Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd be zwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Bur gemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BINNEN 6 WEKEN na de VERZENDDATUM worden ingediend. - De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Afdeling Planologie en Bou wen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. AANWIJZING BIJZONDERE DAGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, EERSTE EN TWEEDE LID VAN DE WINKELTIJDENWET Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 3, eerste en tweede lid van de Winkeltijdenwet voor de eerste helft van 1999 de volgende dagen heeft aangewezen als dagen waarop de in de artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verbo den niet gelden: zondag 3 en 17 januari 1999 Deze aanwijzing geldt voor zowel Soest als Soesterberg en betekent dat in de winkels alsmede de bedrijven waar gewoonlijk goederen aan het publiek plegen te worden verkocht dan wel te koop worden aangeboden, die dagen voor het publiek geopend mogen zijn. Tevens is de uitoefening van straathandel, voor degenen die daarvoor vergunning van ons col lege hebben, op deze dagen toegestaan. AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 1 januari t/m 7 januari 1999 De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ontvangen: VRIJSTELLING/VERGUNNING BESTEMMINGSPLAN SOESTDIJK 1997 De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn op de volgende aanvraag met toepassing van artikel 7.4. onder b. voorschriften bestemmingsplan Soestdijk 1997, vrijstelling/vergunning te verlenen voor het: vergroten en veranderen van een woonhuis, Waldeck Pyrmontlaan 54. Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een ter mijn van vier weken, derhalve van donderdag 14 januari tot en met woensdag 10 februari 1999 eventuele bedenkingen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze aanvraag betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dage lijks van 8.30 - 12.30 uur, in het gemeentehuis, afdeling planologie en bouwen (balie bouwza ken), Raadhuisplein 1, ter inzage. AANWIJZING PARKEERPLAATS MINDERVALIDE Burgemeester en wethouders maken in verband met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend, dat zij besloten hebben: door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het RW-90 met onderbord XT-06-GA nabij de woning Spinet 36 een parkeerplaats voor mindervalide aan te £even. N.B.: Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het bezwaar dient te "Worden gericht aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere be palingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tij delijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de president van de rechtbank te Utrecht, Post bus 16005, 3500 DA te Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd van 210,- voor een natuurlijk persoon of 420,- voor een rechtspersoon. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van f BESCHIKKINGEN WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend, dat bij besluit van 5 januari 1999 vergunning in gevolge de Wet milieubeheer is verleend aan: 1. J. de Ridder b.v. Het betreft hier een herziene vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het civiel- en cultuurtechnisch bedrijf. De inrichting is gelegen in/op het perceel Veldm. Montgomeryweg 61a te Soesterberg 2. Norvold International b.v. Het betreft een vergunning in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting. De hoofdactiviteit van de inrichting betreft een natuursteen-groothandel. Tevens vinden zaag- en slijpwerkzaamheden aan natuursteen plaats, voor het leveren op maat. De inrichting is gelegen in/op het perceel Amersfoortsestraat 68 te Soesterberg 3. Gebr. Tammer b.v. Het betreft een vergunning in verband' met een verandering in de werking van de inrich ting, waarvoor al eerder vergunning werd verleend. De hoofd-activiteit van de inrichting betreft een transportbedrijf, alsmede zand- en grindhandel en onderhoud van auto's en ma chines. De inrichting is gelegen in/op het perceel Amersfoortsestraat 7 te Soesterberg 4. Aannemersbedrijf Nico Strumpel v.o.f. Het betreft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het opslaan van tuinbenodigdheden en bestratingsmaterialen. De inrichting is gelegen in/op het perceel Dorresteinweg 68 te Soest 5. Metaalbewerkingsbedrijf ASI Soest b.v. Het betreft een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning in verband met een ver andering van de inrichting waarvoor al eerder een vergunning werd verleend. Het bedrijf houdt zich bezig met de fabricage en reparatie van hydraulische cilinders en aggregaten. De inrichting is gelegen in/op het perceel Kostverlorenweg 6-14 Soest. Aan de desbetreffende vergunning(en) zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. De vergunning(en) en de andere daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 13 januari tot 24 februari 1999 - in het gemeentehuis, kamer 2.29 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur - in de bibliotheek Albert Cuyplaan, tijdens de openingsuren, - in de dependance publiekzaken, Dorpsplein Soesterberg, tijdens openingsuren Gedurende deze termijn kan BEROEP worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking; d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; e. andere belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een VOORLOPIGE VOORZIENING. Dit verzoek moet eveneens binnen de genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de hierboven genoemde afdeling van de Raad van State. Voor het instellen van beroep/verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor die datum een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen: afdeling groen en milieu, telefoon 035- 6093593 VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 1 januari t/m 7 januari 1999 Datum verzending: 7 januari 1999 De volgende kapvergunningen zijn verleend: Diegenen die menen in hun belangen te worden geschaad door een eventuele vergunning kun nen dit mondeling of schriftelijk binnen 4 weken na deze bekendmaking kenbaar maken bij de afdeling groen milieu van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, telefoonnum mer 035J60Q3709 - 1 Perceel: Perceel Braamhage Dr. Rupertlaan 32 Duinweg 1 Nassaulaan 16 Verleend aan de gemeente Soest: Ereprijsstraat 22 Betreft: 1 beuk 1 berk 1 taxus 1 berk en 1 prunus 3 berken INFORMATIEAVOND BESTEMMINGSPLAN KLEIN ENGENDAAL EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN Op woensdag 20 januari 1999 vanaf 19.30 uur wordt er in de raadzaal van het gemeentehuis een informatieavond gehouden over een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Klein En gendaal. Dit gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de wijken Smitsveen en Overhees, aan de westzijde door de den Biieklaan, aan de zuidzijde door de spoorlijn Utrecht-Baarn en aan de oostzijde door de Nieuweweg. Ongeveer tien jaar geleden werd er voor dit gebied ook al een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan had grotendeels een zogenaamd globaal karakter. Op basis van dit plan, dat begin jaren '90 bij Koninklijk Besluit onherroepelijk verklaard werd, is nadien de gehele wijk Klein Engendaal stapsgewijs bebouwd. De eerste buurt verrees aan de noordzijde, de latere Amnestylaan e.o. Recent is de laatste buurt gereedgekomen: de Houts nip. Al deze buurten zijn gebouwd op basis van de uitwerkingsvoorschriften van het globale bestemmingsplan en met behulp van een bijzondere procedure in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de zogenaamde artikel 19 WRO procedure. Op basis van de voorschriften van het nu nog geldende bestemmingsplan en artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet het college van burgemeester en wethouders dit globale bestemmingsplan, voor zover dit nog niet gebeurd is, nader uitwerken. WAT GAAT ER VERANDEREN Eigenlijk niet veel. Alle bestaande functies zijn in het nieuwe plan gedetailleerd bestemd, vast gelegd en afgestemd op de actuele inzichten. Verder zijn er een paar kleine gedeelten van het aangrenzende bestemmingsplan Smitsveen en het tracé van de Koningsweg, voor wat betreft het gedeelte dat door de wijk Klein Engendaal loopt, om logische redenen binnen de plangrenzen gehaald. Het nieuwe plan Klein Engendaal voorziet niet in nieuwe woongebieden. Het college van bur gemeester en wethouders is van mening dat de wijk "vol" is. Meer woningbouw of verdichting zal onherroepelijk het huidige woonklimaat en de sfeer van de wijk aantasten. INSPRAAK Tijdens de informatieavond zal er na een algemene toelichting op het plan gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en tot het eventueel in discussie gaan met de opstellers van het plan. Na afloop kan er een formulier meegenomen worden waarop reacties aangegeven kunnen worden. Dit formulier moet voor 1 maart 1999 ingediend worden bij de gemeente Soest. Uiteraard staat het ook vrij een persoonlijke brief te sturen. Na afloop van de inspraakprocedure zullen de reac ties verwerkt en met een advies voorgelegd worden aan het college van burgemeester en wet houders. Deze zullen daarover een besluit nemen, dat daarna voorgelegd zal worden aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Openbare werken. Indien deze com missie het met het college eens is, kan het plan gereed gemaakt worden voor de zgn. le tervi- sielegging. Het streven is erop gericht dit te laten plaatsvinden in de maand april 1999. Met deze le tervisielegging start de formele procedure rond het bestemmingsplan waarover wij u te zijner tijd nader zullen berichten. BESCHIKKINGEN (Ex art. 8.23) WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend, dat bij besluit van 5 januari 1999 hebben beslo ten over te gaan tot het actualiseren van de vergunning ingevolge van de Wet milieubeheer van: 1. Deege Metaalfinishing b.v. Het betreft hier.de actualisering van de vergunning voor het coatingbedrijf annex zeefdrukkerij. De inrichting is gelegen in/op het perceel Postweg 43,45,47 Soesterberg. 2. Aannemersbedrijf Van Schadewijk Het betreft hier de actualisering van de voorschriften behorende bij de op 23 augustus 1960 verleende hinderwet-/milieuvergunning. De inrichting is gelegen in/op het perceel Korte Brinkweg 35 Soest. Aan de desbetreffende vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het mi lieu. De vergunning en de andere daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 13 ja nuari tot 24 februari 1998 - in het gemeentehuis, kamer 2.29 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur - in de bibliotheek Albert Cuyplaan, tijdens de openingsuren - in de dependance publiekzaken, Dorpsplein Soesterberg, tijdens openingsuren Gedurende deze termijn kan BEROEP worden ingesteld door: a. de vergunninghouder; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking; d. degenen die bedenkingen hebben tégen wijzigingen die bij het geven van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; e. andere belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een VOORLOPIGE VOORZIENING. Dit verzoek moet eveneens binnen de genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de hierboven genoemde afdeling van de Raad van State. Voor het instellen van beroep/verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor die datum een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen: afdeling groen en milieu, telefoon 035- 6093593 BESLUITEN B. W. d.d. 5 JANUARI 1999 ONDERWERP Aanschrijving wegens illegaal gebruik kantoorpand t.b.v. wonen: Regentesselaan 4a Voorstel wethouder RVO inzake het ingediende bezwaarschrift tegen de door B.& W. op 25 augustus 1998 geweiger de bouwvergunning voor het plaatsen van een schutting op het perceel Wilhelminalaan 17 (98253) Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Cnor» 0O0O 17A0 r A to Cnoet Kampvuren bij scoutinggroepen Bedenkingen gericht tegen voornemen vrijstelling ex artikel 19 WRO te verlenen voor de uitbreiding van een woning op het perceel BESLISSING Gebruiker/eigenaar pand Regentesselaan 4a aanschrijven op straffe van een dwang som van f 100.000,00 de bewoning binnen 3 maanden te staken. Besloten: 1. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 2. In heroverweging te besluiten dat het besluit d.d. 25-08-1998 niet in stand dient te blijven en een artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening-procedure starten t.b.v. de schutting; 3. de fam. Troost-Mondst en mw. A.D.C. Snellers schriftelijk op de hoogte stel len van het besluit, conform de concept brieven. Permanente ontheffing verlenen voor het houden van kampvuren aan betreffende groepen. Bedenkingen ongegrond verklaren en de raad voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen. Vervolgens bij GS een verkla ring van geen bezwaar aanvragen. De BEDDEN' Bussum Brinl Soest van Weede De gemeente Soest zal z< miljoen gulden moeten uit£ in het bezit te komen van die ze nodig heeft voor de c king van de ontsluitingswt Albert Heijn in Soestdijk. Dat stelt J. Schadewijk, een v grondeigenaren met wie de ge onderhandeling is. Volgens S> gaat het in totaal om 4.200 meter grond. Hij was de eni vijf die in de commissie fint bruik maakte van het spreeki In de raadzaal rekende hij vo tweede deel van de Beek en I de gemeente zal gaan kosten 1,7 miljoen voor de grond\ schat hij de kosten voor de 1,4 miljoen gulden. Met de zijn gemaakt in de voorbereic Schadewijk uit op een t 3.470.000 gulden. "Een onverantwoorde invest een nodeloze weg", aldus de I geen overeenstemming heeft 1 de gemeente over de verkoc grond. Volgens hem biedt d( hem ongeveer dertig proce werkelijke waarde en bijkon ten. Hij zou niet alleen gro verkopen, maar bijvoorbeel In het dierentehuis 't H tien van de 77 ernstig vt de honden opgenomen, sen door justitie in besh men. In overleg met justitie en dierenbescherming hebbe waaronder zes puppies, ee derdak en verzorging gel* Eemweg. Medewerkers zijn, nadat bekend was dal opvang en verzorging vo werd gezocht, naar Dalf® de honden op te halen. voor particulieren en bedrijven

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 4