biedt te koop aan 1 SLEEPT 4 jaargetij Soest houdt rekening met onteigening Van Breukelen Vastgoed UITVERKOOP <3 40-60% KORTING i Derde feestje voor Seniorenbus 'Grondverwerving kost 1,7 miljoen' zuiver scheerwol ümsi Lady Spring field £Lv iACTUEEL Dierentehuis 't Hart neemt 13 verwaarloosde honden op SOESTER COURANT PAGINA 5 Nog geen akkoord grondverkoop voor doortrekken ontsluitingsweg voor verkoopinformatie: Van Breukelen Vast-goed Assurantiën A-rticles JeanPaul op de gehele wintercollectie cT OMiijnj xxojm judsg roop of te geef? een "kleintje" oester Courant DE TROMSLAGER 035-6022871 Steenhoff straat 58 -»»»»' PAGINA 4 WOENSDAG 13 JANUARI 1999 Landloper slaapt maandenlang in tentje in bos Service bij .Schoemaker Onder invloed van drank achter stuur Medewerkers verheugd met Gouden Oliebol Eigenaar perceel ziet noodzaak ontsluitingsweg niet in D66 en PvdA: 'Controleren op laden en lossen' Telefoon: 035 - 601 03 44 "N/vioc: IN ENGENDAAL zaal van het gemeentehuis /oor het gebied Klein En- ïn Smitsveen en Overhees, spoorlijn Utrecht-Baarn en 'erd er voor dit gebied ook genaamd globaal karakter, erroepelijk verklaard werd, eerste buurt verrees aan de gereedgekomen: de Houts- orschriften van het globale de Wet op de Ruimtelijke igsplan en artikel 11 van de r en wethouders dit globale ken. gedetailleerd bestemd, vast- ar kleine gedeelten van het ngsweg, voor wat betreft het 'nen binnen de plangrenzen >ieden. Het college van bur- woningbouw of verdichting c aantasten. iet plan gelegenheid zijn tot 3 opstellers van het plan. Na aangegeven kunnen worden, leente Soest. Uiteraard staat aakprocedure zullen de reac- ;e van burgemeester en wet- orgelegd zal worden aan de ire werken. Indien deze com- orden voor de zgn. Ie tervi- maand april 1999. Met deze >plan waarover wij u te zijner 5 januari 1999 hebben beslo- /an de Wet milieubeheer van: »oesterberg. ide bij de op 23 augustus Soest. ter bescherming van het mi- ïn liggen ter inzage van 13 ja- 1.30 uur is openingsuren intwerp-beschikking; :t geven van de bracht; aiet in staat brengen. srechtspraak van de Raad van ffen van een VOORLOPIGE nde termijn worden gericht aan d van State. Voor het instellen ;n verschuldigd. lijn, tenzij voor die datum een De beschikking treedt dan niet Koninginnelaart 40 Soest Tel.: (035) 601 79 62 Fax. (035) 6026061 O f +-> r-b CO o 5 V. Weedestraat 4-8 - Soest q ARI 1999 E ONDERHOUD *3 FAX (035) 601 74 96 trale Voorlichting Soest igenaar pand Regentesselaan en op straffe van een dwang- 0.000,00 de bewoning binnen e staken. diende bezwaarschrift id te verklaren; ïrweging te besluiten dat it d.d. 25-08-1998 niet in nt te blijven en een Wet op de Ruimtelijke '-procedure starten t.b.v. de Troost-Mondst en mw. A.D.C. schriftelijk op de hoogte stel let besluit, conform de concept ontheffing verlenen voor het kampvuren aan betreffende n ongegrond verklaren en de dien een voorbereidingsbesluit /ervolgens bij GS een verkla- n bezwaar aanvragen. In het dierentehuis 't Hart zijn der tien van de 77 ernstig verwaarloos de honden opgenomen, die in Dalf- sen door justitie in beslag zijn geno men. In overleg met justitie en de landelijke dierenbescherming hebben de honden, waaronder zes puppies, een tijdelijk on derdak en verzorging gekregen aan de Eemweg. Medewerkers van het tehuis zijn, nadat bekend was dat professionele opvang en verzorging voor de honden werd gezocht, naar Dalfsen gegaan om de honden op te halen. De salade- en koud buffet specialist voor particulieren en bedrijven VOS lid Bouwgetènt MEER DAN 35 JAAR 1 BEGRIP IN OE BOUW De medewerkers van de Senioren bus zijn "zeer verheugd" met het winnen van de Gouden Oliebol. De prijs, die Progressief Soest elk jaar uitdeelt aan een persoon of instan tie die een bijdrage heeft geleverd aan een verbetering van de leefsi tuatie in Soest, is aanleiding voor het derde feestje binnen een jaar. Op 5 december vorig jaar bestond het project tien jaar en op 30 no vember mocht de bus de 125.000ste passagier meenemen. Reden voor Progressief Soest om de Seniorenbus te nomineren is de matelo ze inzet van vierenvijftig vaste chauf feurs, vier invallers en een handvol te lefonisten die vrijwillig hun werk doen. Door deze vrijwillige basis, en met be hulp van een bijdrage van de gemeente kan de Seniorenbus goedkoop passa giers blijven vervoeren. "We hebben een ijzersterk team," zegt Els Leertouwer, coördinator van de bus dienst, "Iedereen probeert constant zijn allerbeste beentje voor te zetten. De meeste van onze chauffeurs zijn huis vrouwen, vutters of gepensioneerden en stuk voor stuk trekken ze hele dagdelen rond in de bus. Sommigen zitten zelfs de hele dag, van negen tot half zes, in de bus. Dan wordt er wel afgewisseld wie rijdt en wie bijrijdt, maar er zijn vaste 'teams' die niets liever doen." De bijrijders zijn degenen die geld aan nemen, de mensen helpen met in- en uitstappen en de rijschema's bijhouden. "Sommigen doen het uit idealisme, an deren slechts om nog een beetje aan spraak te hebben." Zelf rijdt Els Leertouwer ook met de bus, maar daarnaast stelt ze ook de roosters samen en zorgt ze voor de chauffeurs. "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er heel veel werk is en er zijn geen chauffeurs." De roosters moeten zorgen voor een vlotte doorstroom van ritten, zodat er zo min mogelijk tijd ver spild wordt met het rijden tussen twee adressen. Als het even kan wordt zo een route uitgestippeld, waarlangs steeds iemand in- en uitstapt, liefst nog over lappend met andere opdrachten. "Desondanks gaat het soms 'te goed'. We moeten geregeld nee verkopen als iemand op een bepaalde tijd ergens heen wil bijvoorbeeld in Soest, en de bus rijdt in Soesterberg. In dat geval proberen we een andere oplossing te zoeken, maar als de passagier echt niet tien minuten wachten kan, dan moeten we toch doorverwijzen naar een ander vervoermiddel, wat gelijk veel duurder is." Logischerwijs is Els Leertouwer zeer verheugd met de prijs en alle aandacht die de seniorenbus daarmee krijgt. "Het kan niet op: eerst de zoveelste passagier, toen het jubileum en nu de Oliebol. Fantastisch," aldus Els Leertouwer die de ter hoogte van de Stadhouderslaan toch te kunnen voltooien wil het Colle ge een onteigeningsprocedure starten. Op basis van de beraadslagingen in de commissie financiën (afgelopen donder dag) lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de coalitie-fracties van WD, CDA en PvdA het voorstel in de gemeente raad (donderdag 21 januari) zullen steu nen. Het starten van de onteigeningsproce dure betekent niet dat de gemeente de grond per direct in bezit krijgt. De drie College-partijen willen dat wethouder Blommers er alles aan doet om de on derhandelingen toch tot een einde te brengen die alle partijen tot tevreden heid stemt. Onteigening vinden ze wel een hele grote stap die alleen in het ui terste geval mag worden toegepast. Het CDA en de overige fracties willen verder meer inzicht in de financiële con sequenties hebben. "Je kunt je. afvragen of je tegen iedere prijs de Beek en Daal- selaan moet doortrekken. Wat het CDA betreft is er wel een plafond", aldus frac tievoorzitter Teun Middelkoop. Hij wil de niet vertellen waar de financiële grens van de christen-democraten ligt, dit tot grote teleurstelling van D66 en GGS. Kees Boerkoel van de PvdA vindt het evenwel niet minder dan lo gisch dat er in het openbaar geen bedra gen worden genoemd, omdat dat de on derhandelingspositie van de gemeente zou kunnen verzwakken. In dat verband merkte ook Neks Blommers op dat ze alleen in vertrouwelijkheid met de raadsleden wil praten over bedragen. J. Schadewijk, een van de bezitters van grond die de gemeente nodig heeft, stel de dat hij volgens een waarde-expert drie- tot viermaal zoveel moet hebben als dat de gemeente hem biedt. Die op- De ontsluitingsweg leidt nu alleen tot de parkeerplaats achter Albert Heijn. De gemeente wil de grond daarachter kopen, desnoods onteigenen, om de weg te kun nen doortrekken naar de Stadhouders laan. merking had Middelkoop schrik aange jaagd: "Hij hoeft niet gelijk te hebben, maar de rechter kan ook bepalen dat hij niet helemaal ongelijk heeft." D66, GGS, GL/PS en GPV/RPF/ SGP zijn tegen een onteigeningsproce dure, maar vormen met negen van de 27 zetels een minderheid in de raad. Zij zijn ook tegen de doortrekking van de ontsluitingsweg, omdat ze de noodzaak ervan niet inzien, het buitengebied niet verder willen aantasten en het onverant woord vinden om zoveel geld (vermoe delijk 2,5 tot 3,5 miljoen gulden) uit te geven. Beroep De (verkeers)technische discussie is ech ter al afgerond. De gemeenteraad heeft immers besloten dat de weg wordt door getrokken en ook de provincie vindt het goed. Tegen het besluit van de provin cie is beroep aangetekend bij de Raad van State. Een uitspraak in deze zaak is nog niet gedaan en zolang dat niet is gebeurd, zal de gemeente zeker niet overgaan tot onteigening. Hetgeen niet wegneemt dat WD, CDA en PvdA volgende week zullen instem men met het starten van de onteige ningsprocedure. Op het moment dat de gemeente zich de grond wil verwerven of overgaan tot onteigening, zal de ge meenteraad eerst nog moeten instem men met het krediet dat daarvoor nodig is. Hetzelfde geldt voor de kosten van de aanleg van de weg en de rotonde. Na een melding van een wandelaar heeft de politie vrijdagmorgen aan de Kooilaan in het Pijnenburgbos een 35-jarige man aangehouden die in een geïmproviseerde tent sliep. Het kostte nogal moeite om de landloper wakker te krijgen. Hij verklaarde dat hij al vier maanden de nacht in het bos doorbrengt. Hoewel hij aanvan kelijk zijn naam niet wilde prijsgeven, vertelde hij dat hij dagelijks naar een vriendin in Utrecht kan gaan om te eten en te drinken. De politie heeft hem daar uiteindelijk naar toe ge bracht. 5-6093593 Els Leertouwer voor één van de twee Seniorenbussen. in mei zelf tien jaar als vrijwilligster voor de Seniorenbus werkt. Al meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid en huishoude lijke apparaten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige k reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleuren TV defect; wasautomaat stuk; koel kast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! exR££l Schoemaker Burg. Grothestraat 9 De politie heeft het rijbewijs van een 41- jarige Soester ingevorderd, omdat hij in dronken toestand auto reed. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aange houden. Een defecte koplamp had de aandacht van de politie getrokken. Tijdens een routinecontrole werd ook op de Amsterdamsestraatweg een Soes ter (51) beboet voor het rijden onder invloed. Hij moet 390 gulden betalen en kreeg een rijverbod. De chaos die zij daar aantroffen, was onbeschrijfelijk. De honden moesten verblijven in kooien, varkensstallen, aanhangers en in een veewagen en leef den in een dikke laag van hun eigen uit werpselen. Sommige puppies hadden nog nooit enig daglicht gezien en maan den geen verzorging gehad. Af en toe werd er wat eten gegeven, maar verder werd er niet naar omgekeken. Bijna alle honden zaten onder de vlooien en wor men. Omdat de honden met pluimvee in een ruimte waren ondergebracht waren bij een aantal volwassen honden de hoek tanden afgeknipt. De medewerkers van 't Hart hebben ook de 81 parelhoenders gevangen, die elders zijn ondergebracht. De overige honden zijn ondergebracht in dierentehuizen in Deventer, Zwolle, Apeldoorn, Schalkhaar en nabij Arn hem. Alle honden zijn inmiddels onderzocht door de dierenarts en maken het nu re delijk. Ze hebben medicijnen gekregen tegen de wormen en worden behandeld tegen vlooien. Als de honden gezond zijn en weer aangesterkt, wordt voor hen een nieuw en goed tehuis gezocht. Bussum Brinklaan 79 Tel: 035 - 6915152 Soest van Weedestraat 11-13 Tel: 035 - 6030952 De doortrekking van de Beek en Daalselaan (de ontsluitingsweg achter Albert Heijn) zal nog wel een poos op zich laten wachten. De ge meente is er nog niet in geslaagd de grond te verwerven die nodig is voor de aanleg van het gedeelte tussen de supermarkt en de Stadhouderslaan. Met twee van de vijf grondeigenaren komt de gemeente waarschijnlijk tot een minnelijke schikking, denkt wethouder Neks Blommers. Een akkoord met de overige drie, waaronder een bedrijf, ligt niet voor de hand, omdat het bod van de gemeente en de vraagprijs van de ei genaren te ver uit elkaar liggen. Om de Beek en Daalselaan en de roton- De gemeente Soest zal zeker 1,7 miljoen gulden moeten uitgeven om in het bezit te komen van de grond die ze nodig heeft voor de doortrek king van de ontsluitingsweg achter Albert Heijn in Soestdijk. Dat stelt J. Schadewijk, een van de vijf grondeigenaren met wie de gemeente in onderhandeling is. Volgens Schadewijk gaat het in totaal om 4.200 vierkante meter grond. Hij was de enige van de vijf die in de commissie financiën ge bruik maakte van het spreekrecht. In de raadzaal rekende hij voor wat het tweede deel van de Beek en Daalselaan de gemeente zal gaan kosten. Naast de 1,7 miljoen voor de grondverwerving schat hij de kosten voor de aanleg op 1,4 miljoen gulden. Met de kosten die zijn gemaakt in de voorbereiding kwam Schadewijk uit op een totaal van 3.470.000 gulden. "Een onverantwoorde investering voor een nodeloze weg", aldus de Soester die geen overeenstemming heeft bereikt met de gemeente over de verkoop van zijn grond. Volgens hem biedt de gemeente hem ongeveer dertig procent van de werkelijke waarde en bijkomende kos ten. Hij zou niet alleen grond moeten verkopen, maar bijvoorbeeld ook een paddock en een stal moeten afbreken en herbouwen. Dat de gemeente een onteigeningspro cedure wil starten, schiet bij hem in het verkeerde keelgat. Schadewijk meent dat het algemeen belang niet is gediend bij de ontsluitingsweg. Hij meent dat er niet veel gebruik van zal worden ge maakt en baseert zich daarbij mede op een brief van de gemeente. Tunnel Schadewijk heeft op zijn perceel enkele paarden lopen. Als de ontsluitingsweg is doorgetrokken, zou hij met zijn dieren tweemaal daags de rijbaan moeten over steken. Hij had daarom om een tunnel gevraagd, maar dat vond de gemeente te duur. Vervolgens vroeg Schadewijk om een oversteekplaats met verkeers lichten. Wat hem betreft zou in plaats van een poppetje best een paard op de lichten mogen komen. In een brief antwoordde de gemeente dat de verkeersintensiteit niet van dien aard zal zijn dat oversteken zonder ver keerslichtinstallatie onmogelijk hoeft te zijn. Schadewijk trok daaruit de conclu sie dat zelfs de gemeente de mening is toegedaan dat het wel zal meevallen met de drukte op de Beek en Daalselaan. Overigens is de gemeente wel bereid de afrastering te betalen, die aan weerszij- den van de weg nodig is om te voorko men dat de paarden zomaar de weg kunnen oplopen. De Soester wees nog op de problemen die een bedrijf zal ondervinden als de ontsluitingsweg is doorgetrokken. De auto's van het bedrijf kunnen dan niet meer op het resterende perceel keren en zullen derhalve achteruit het terrein op of af moeten rijden. De ontsluitingsweg heeft volgens Scha dewijk geen zin, omdat het drukste ge deelte van de Van Weedestraat (tussen de Stadhouderslaan en de spoorweg overgang) niet wordt ontlast. PvdA-fractievoorzitter Kees Boerkoel reageerde daarop. "Wij zien de ontslui tingsweg als het begin van de buiten brink (van de Stadhouderslaan tot de brandweerkazerne-red.), maar daar hebben we in de gemeenteraad nog geen meerderheid voor gevonden." D66 en de PvdA willen dat de poli tie meer gaat controleren op het la den en lossen in de Van Weedestraat. Volgens de fracties vormen de vrachtwagens, die stilstaan op de rij baan, de voornaamste blokkade voor het overige verkeer. Bij de herinrichting van de Van Weedestraat zijn speciale laad- en loshavens gerealiseerd, maar het komt vaak voor dat de vrachtwagens op de weg parkeren om te laden of te lossen. Dit heeft tot gevolg dat de doorstroming van het verkeer wordt belemmerd. Soest wil de ontsluitingsweg achter Albert Heijn aan de Burgemeester Grothestraat doortrekken tot de Stadhouderslaan, maar daarmee wordt het drukste gedeelte van de Van Weedestraat (tussen de Stad houderslaan en de spoorwegover gang bij station Soestdijk) niet ont last. D66 en PvdA willen daarom dat burgemeester Hans de Widt contact met de politie opneemt om deze pro blemen te bespreken. Vraagprijs ƒ489.000,- kosten koper Dorresteinweg SOEST Op aantrekkelijke locatie gelegen helft van een dubb. woonh. m. hobbyruimte, berging en roy. be sloten tuin (grondopp. 346 m2). Indeling: hal, m.k., k.k., luxe toil., ruime woonk. m. openh., mod. open keuk. m. inb. app., bijkeuk. m. aansl. wasm./dr. en vaatwas- mach. Verdieping: 1 zeer ruime sl.k. (vh. 2), overl., roy. sl.k. m. groot balkon, luxe badk. m. ligb. (whirlpool), ap. douche, 2e toil. en vaste wast. Zolder: met vaste trap en mogelijkheid voor 3e sl.k. Algemeen: De woning is grotendeels v.v. dubb. glas en verk. in uitst. st. v. onderh. Vraagprijs 559.000,- kosten koper rSteenhoff straat Hgli SOEST Karakteristieke vrijstaande woning m. grote gar., carp. en ruime beslo ten tuin, (bouwjr. ca. 1910). Centraal gel. nabij scholen, station en winkels. Grondopp. 469 mz. Indeling: L-vorm. woonk. m. houten vloer (ca. 52 m2), hal. toil., m.k., kel der, mod. eetkeuk. m. inb.app. en bijk. m. aansl. wasm./droger. Verdie ping: 3 ruime sik., badk. met ligb., ap. douche en toil. Bergzolder. Deze woning is recentelijk gerenoveerd en verk. in goede st v. onderh. Vraagprijs ƒ279.000,- kosten koper Berkelstraat AMERSFOORT (Soesterkwartier) Nabij veel winkelvoorzieningen gel., goed onderh. hoekwoning m. ber ging en besloten tuin op 111 m2 grond (bouwjr. ca. 1935). Indeling: hal, m.k., woonk. m. parketvloer en veel kastruimte, kelder. Lichte keu ken, vernieuwd toilet en vernieuwde douchecel. Verdieping: 2 sl.k. (voor heen 3), waarvan 1 met roy. balkon, der met mogelijkh. voor 3e sl.k. Deze woning verk. in goede st. v. onderh. en is o.a. v.v. spachtelputzwanden, lokale verwarming en stof fering.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 5