'Nederland Mobiel' hoopt in Utrecht op enkele zetels bij verkiezingen Provinciale Staten KVO verovert kampioenschap Fit Start bij AV Pijnenburg Soester Courant - Reclamekrant Spelletjesmiddag bij KVO Hulpverb PAGINA 16 Korfballers voldoen aan verwachtingen WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 SOESTER COURANT Vanaf 6 maart aan conditie werken ATLETIEK TURNEN FIETSSPORT De Springbokken grossiert in titels op trampoline Veldtoertocht van Tempo Toer op 27 februari WOENSDAG 24 F Nieuwe gespecialiseerde politieke partij: Ook Midwintertoernooi geslaagd Bingo voor 55+ Vlooienmarkt ii sporthal Beukej Sportuitslagen Bingo bij SEC Jeugd SV Eemland verdeelt titels in Eindhoven Sportprogramma Jeugdnieuws -beton.nl N ATIOna' AE Utrecht. Postbus KORFBAL VOETBAL VRIJDAG 26 FEBRUARI BOWLING ZATERDAG 27 FEBRUARI VOETBAL ZONDAG 28 FEBRUARI MAANDAG 1 MAART Mensen met slechts een beetje of helemaal geen conditie kunnen daar vanaf 6 maart verandering in brengen. Met behulp van deskundi ge begeleiders van AV Pijnenburg krijgen ze de mogelijkheid hun uit houdingsvermogen te verbeteren. Op 6 maart begint de atletiekvereniging weer met Fit Start, een programma waarmee in de afgelopen jaren veel suc cessen werden geboekt. Gedurende drie maanden kunnen de deelnemers twee maal per week in ontspannen sfeer aan hun conditie werken. Annet Verhoeven en Co Limburg gaan elke maandag (19.00-20.00 uur) en zaterdag (9.00- 10.00 uur) met de fitstarters op pad. Zij geven tevens informatie over blessure preventie, kleding en schoeisel. Voor iedere deelnemer worden de trainingen aangepast. Het streven is dat iedereen uiteindelijk twee tot drie kilometer, met enkele tussenstops, in redelijk tempo kan afleggen. De samenstelling van de groepen is ie dere keer gevarieerd. Mannen en vrou wen van verschillende leeftijden doen mee. Wie twijfelt of zijn lichamelijke conditie het toelaat deel te nemen, kan zijn (huis)arts raadplegen of advies aan vragen bij het Sportmedisch Advies Centrum van de GG en GD in Amers foort. Belangstellenden kunnen zich zaterdag 6 maart om 9.00 uur bij de groep voe gen. Die verzamelt zich op de accom modatie van AV Pijnenburg aan de Wieksloterweg (aan het einde van de Bosstraat links). Met vier eerste, één tweede en twee derde plaatsen hebben de trampoli nespringers van de Springbokken zich uitstekend geweerd tijdens de regiokampioenschappen. Veronie van Beek zorgde bij de meisjes tot en met twaalf jaar voor een verras sing door eerste te worden in een deel nemersveld van 55 springsters. Bij de jeugdturnsters eindigde Angelique Kre- te als derde. De jeugdturners van de Soester vereni ging waren superieur. Tjerk Egtberts (1), Bas Bons (2), Björn Klein (3) en Bart Eichholtz (4) eisten de eerste plaat sen op. Ook bij het synchroonspringen boekte de Springbokken succes. Myrthe Huis in 't Veld en Lisette de Zeeuw werden re giokampioen, evenals het duo Susanne van Willigen en Mayke Eichholtz. Op zaterdag 27 februari vindt de vierde en laatste veldtoertocht van Tempo Toer plaats. Vanaf 8.45 uur kan worden gestart bij het clubge bouw aan de Industrieweg. Voor leden van de NTFU bedraagt de deelname drie gulden, anderen kunnen meedoen voor vijf gulden. Tempo Toer heeft parkoersen van 30 en 45 kilome ter uitgezet. Op zondag 14 maart staat de eerste toertocht van het zomerseizoen op het programma, waarbij gekozen kan wor den uit routes van 40 kilometer (start 9.00-10.00 uur), 70 kilometer (start 10.00-11.00 uur) en 110 kilometer (start 10.00-12.00 uur). Start en finish zijn bij het clubgebouw van Tempo Toer, deel name kost drie tot 6 gulden, afhankelijk van de afstand en of men wel of geen lid is van de NTFU. Op dinsdag 16 februari heeft korf balvereniging Oranje (KVO) het jaarlijkse Mid wintertoernooi georganiseerd. Hieraan deden mee de groepen 5 en 6 van de plaat selijke drie basisscholen. Voor het eerst dit jaar werd het in de voorjaarsvakantie ge houden. De belangstelling hiervoor was groot. Bij groep 5 werd de Postiljonschool overtuigend winnaar, bij groep 6 was dat de Carolusschool. Later gingen beide een onderlinge strijd aan. Donderdag werd in de Banninghal de spelletjesmiddag gehouden. Hiervoor hadden zich ongeveer 25 kinderen opgegeven. Door middel van negen soorten spelletjes werd een combinatie gevonden in korfbaloefeningen en behendigheid. Ook deze middag was weer bijzonder geslaagd dankzij de medewerking van veel vrijwilligers. Aanstaande vrijdagmiddag een bingomiddag voor de Sof ren in het dienstencentrum verhof, Klarinet. Aanvang F Wie mee wil praten over de toe komst van rijdend Nederland kan niet anders dan een politieke partij oprichten. Kritiek op het beleid van anderen is gemakkelijk te leveren, maar het blijft op mopperen lijken zolang je geen bijdrage levert aan het oplossen van de problemen. De initiatiefnemers die verantwoorde lijk zijn voor de oprichting van 'Ne derland Mobiel', een nieuwe poli tieke partij, hebben goed nage dacht over de aanpak. Ze verzeker den zich van veel deskundigheid en waagden de eerste stap bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Ze konden, door gebrek aan tijd slechts weinig propaganda maken, maar haalden toch, landelijk geme ten, 45.000 stemmen. Het waren er 'slechts' 12.000 te weinig. Dat gaf de burger nog meer moed en 'Ne derland Mobiel' probeert het bij de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten opnieuw. Mobiel. Het betekent 'beweeglijk' vol gens Van Dale en ook 'verplaatsbaar'. Zolang de Nederlander dat maar lopend of fietsend doet, is er weinig mis, maar de wereld is onmiddellijk te klein zodra hij of zij in de auto stapt. De kans is dan groot dat veel te veel medelanders tege lijkertijd op hetzelfde idee zijn gekomen. Die haal je gemakkelijk in want ze staan geduldig in de weg; je komt er niet door. File. Er dreigt niet alleen een nieuwe cultuur te ontstaan, de melkkoe voor de overheid lijkt creatief verder te worden opgetuigd. Stil staan en alsmaar meer betalen? Dat kan niet, vindt 'Nederland Mobiel' en velen zullen het daar hart grondig mee eens zijn. Het moment waarop de nieuwe strijders tegen het peperdure en ongewenste ver- keersoponthoud de handschoen opne men, lijkt goed gekozen. De proefperio de voor het rekeningrijden is in gang gezet, er staan nogal wat mensen op de achterste benen, de ANWB met 3,4 miljoen leden voorop! Overheid Het valt niet mee om in een landje - dat in verkeerstechnisch opzicht op gezet te uren overdag op een potje met pieren lijkt - met maatregelen te komen die bij iedereen goed in de smaak vallen. 'Ne derland Mobiel' is zich daar uitstekend van bewust, maar kan niet anders dan tot de conclusie komen, dat als je je stem wilt laten horen, als je de belangen wilt vertegenwoordigen van een onge looflijk grote groep Nederlanders, je bij de politiek moet zijn. Als je vindt dat die tekort schiet, en dat vindt 'Neder land Mobiel', dan moet je aankloppen en meedingen met je ideeën over de toekomst, en die heeft alles te maken met ruimte die er niet schijnt te zijn. Schijnt, want de verdeling van autowe gen, lees: asfalt en natuur, zit - volgens de nieuwe politieke strijders - lang niet zo bedreigend in elkaar als verschillen de goed bedoelende milieugroeperingen beweren. Ook het vermeende aandeel dat de auto zou leveren aan de luchtver vuiling is veel kleiner dan te pas en te onpas wordt verkondigd. De massa kijkt niet naar cijfers. Dat is jammer. De au tomobilist laat zich feiten aanwrijven die bij nadere bestudering geheel anders, veel vriendelijker, uitwerken. 'Nederland Mobiel' wil die dingen op een rijtje hebben, ze uitdragen, de mens bewust makenvan wat hij of zij als au tomobilist wel en niet veroorzaakt. Wat er fout zit, waarom visies van de over heid niet kloppen, en dat het door de automobilisten opgebrachte geld, 24 miljard per jaar, anders moet worden besteed. Immers, het overgrote deel van de miljarden die binnenkomen, krijgt andere bestemmingen dan waarvoor het bedoeld is: verbetering van de infra structuur in alle opzichten. Nog geen 20% van die opbrengsten wordt daar Buiten de bebouwde kom: 2% asfalt daadwerkelijk voor gebruikt. In Nederland. Welvaart Wil Nederland door blijven gaan met de positieve structurele ontwikkelingen van de laatste jaren, met het behouden van en bouwen aan de verworven welvaart, dan moet er aan een wezenlijke voor waarde worden voldaan. Dan moet je de mens en zijn goederenstroom soepel in beweging houden. Aan- en afvoer mo gen nooit stagneren. De behoeften wor den steeds groter, de kwaliteitseisen van de samenleving komen steeds hoger te liggen. Drie of vier keer per jaar met vakantie gaan, wordt steeds gewoner gevonden. En het liefst per eigen auto. Heel Europa door. Vrij en blij. Komen en gaan wanneer je wilt. En alles mee nemen. Daar kan geen tram, trein, bus of vliegtuig tegenop. Dat laat geen mens zich meer afnemen. Dan maar betalen. Benzine duurder, tol heffen, wegenbelasting omhoog. Er is maar een klein deel van autorijdend Nederland dat terugdeinst. Onze koe is en blijft heilig. Daar moet ruimte voor worden gecreëerd. Geen obstakels in de vorm van drempels, versmallingen, heuveltjes, kuilen en rammelstroken. De automo- blilist neemt ze allemaal zonder moeite. Het lost weinig of helemaal niks op. En het kost miljoenen, direct in geld en in direct als energie- Ruimte 'Nederland Mobiel' is ervan overtuigd dat, hoe je het ook wendt of keert, er maar één werkelijk effectieve oplossing is voor het fileprobleem. Dat is de ca paciteit van het Nederlandse wegennet rigoureus aanpassen aan het verkeer saanbod. Die ruimte is langs veel auto wegen zonder meer al aanwezig. De huidige 'bedekking' van Nederlands grondgebied door asfalt beslaat, buiten de bebouwde kom, slechts een kleine oppervlakte van twee-en een half pro cent, inclusief de bermen. Nederland heeft, in vergelijking met bijvoorbeeld de zuiderburen, minder weg ter beschik king. België doet het met 19% asfalt meer. In Duitsland is dat 9%. Door de geringe wegbreedte, want ook dat speelt een belangrijke rol, is het verkeer in Nederland, gemeten ten opzichte van ons omringende landen, 20% drukker. Dat merk je ogenblikkelijk als je ons land binnenrijdt. Meer wegcapaciteit dus, volgens 'Nederland Mobiel', maar ook meer parkeergelegenheid, vooral rondom de grote steden. Aansluitende, soepel lopende bus-, tram- en treinver- bingen vanaf die terreinen moeten zor gen voor goed openbaar stadsverkeer. Want dat de auto de centra van de ste den zelf dient te mijden, dat vindt ook 'Nederland Mobiel'. Leg daar maar eens meer wegen neer. Gaat niet. Maar waar het kan, en het kan bijna overal, daar zou het moeten gebeuren. Onderzoek heeft al lang aangetoond dat het milieu er niet onder lijdt. Het eeuwig stilstaan van auto's met puffende uitlaten veroor zaakt meer schade dan rijdend verkeer. Auto's worden steeds milieuvriendelij ker. De techniek werkt daar continu aan. Brede kijk 'Nederland Mobiel' wil een politieke partij zijn met als hoofddoelstelling de mobiliteit. Een specialisme. Het op ter mijn oplossen daarvan staat voorop in het partijprogramma, dat in een keuri ge, goed leesbare brochurevorm voor iedereen op aanvraag verkrijgbaar is. Uw vindt die informatie ook op hun website op Internet: http:// www.nederland-mobiel.nl. De bestuur ders van 'Nederland Mobiel' begrijpen maar al te goed, dat wie zich met poli tiek wil bemoeien, bereid moet zijn zich breed op te stellen. Dwarsverbanden met begrippen als veiligheid, criminali teit, gezondheidszorg, immigratieproble- matiek, kortom al die facetten die te maken hebben met een goed leefbaar Nederland, worden zeker niet uit de weg gegaan. 'Nederland Mobiel' wordt be mand door mensen die hun sporen ver dienen of hebben verdiend in de maat schappij en kan bogen op een brede basis vol kennis en ervaring van zaken mensen, ambtenaren, mensen uit het onderwijs, de bouwwereld. 'De nieuwe politieke partij wil niet louter haar eigen ideaal, een goed leefbaar Nederland zonder files, nastreven. Ze wil breed bij dragen aan een samenleving die het voor iedereen zo plezierig mogelijk maakt. Dat de auto daarbij een uiterst belangrijke rol speelt en blijft spelen en dat een nieuwe (auto)partij daar nu eens krachtig voor in de bres wil springen, verdient waardering. U wilt meer weten over 'Nederland Mobiel'? Schrijf dan een briefje naar 'Nederland Mobiel', postbus 65712, 2506 EA 's-Gravenha- ge. Wie op 'Nederland Mobiel' wil stemmen kan bij alle Provinciale Staten terecht op lijst 11. Soester Bowling Vereniging Vrije Teugel-Flinstones 5-0; Big Splitters- Team ZZZZ 5-0; Torentjes-Resto Team 1- 4; Briljantjes-Spare 2-3; Wafe-Strajk 1-4; Team Work-The Outsiders 5-0; C-drie Team-Cobra's 5-0; Enegy-Team AAA 5-0; Toverbal-De Noten 0-5; Naadje Heppie- Hoekers 2-3; Wei-Taxi Drivers 4-1; HAM- Cool Cat 1-4. Hees CJW A3-Hees Al 0-1; Quick D4-Hees Dl 1-3; Hees El-Roda'46 E7 4-7; Hees Fl- CJW F3 0-7; Hees F2-Roda'46 F10 10-1. Soest Brederodes Al-S.O.Soest Al 1-1S.O.Soest Bl-DOVO B2 4-2; S.O.Soest B2-Wouden berg BI 0-7; S.O.Soest B3-APWC BI 0-2; S.O.Soest Cl-Vriendenschaar Cl 4-1; S.O.Soest C3-HoogIand C5 6-2; S.O.Soest C5-Quick C5 3-5; DVS'33 Dl-S.O.Soest Dl 2-2; Achterveld Dl-S.O.Soest D2 2-6; APWC D2-S.O.Soest D3 9-0; S.O.Soest D4-Eemdijk D2 14-2; Nieuwland D4- S.O.Soest D5 1-3; Cobu Boys D3-S.O.Soest D6 1-4; S.O.Soest El-KWA El 2-3; Ussel- meervogels E2-S.O.Soest E2 7-3; S.O.Soest E3-WZA E4 4-2; Quick E5-S.O.Soest E4- 16-0; TOV E5-S.O.Soest E6 3-0; S.O.Soest E7-WZA E9 8-3; Roda'46 E15-S.O.Soest E8 10-3; S.O.Soest E9-Greenstars E5 4-3; Amsvorde E3-S.O.Soest E10 7-8; S.O.Soest Fl-Achterveld F1 12-0; S.O.Soest F2- IJsselmeervogels F3 9-0; Usselmeervogels F2-S.O.Soest F3 1-2; S.O.Soest F4-Hoog- land F3 1-5; Hoogland F6-S.O.Soest F5 3- 6; S.O.Soest F6-Greenstars F3 9-0; TOV F6- S.O.Soest F7 3-7; S.O.Soest F9-SEC F2 5- 3; KWA F5-S.O.Soest F10 0-17; APWC F3-S.O.Soest Fll 3-4. Dames junioren: Huizen 1-S.O.Soest B 3-1. WZ'49 Hierden Al-WZ'49 Al 2-2; Usselmeervo gels B2-WZ'49 BI 1-2; Hoogland C2- WZ'49 Cl 2-3; WZ'49 C2-Eemdijk C2 5- 0; WU Dl-WZ'49 Dl 0-4; WZ'49 D2- Roda'46 D3 0-9; WZ'49 El-Hoogland E4 3-9; WZ'49 E2-Roda'46 E3 2-3; CJW E4-WZ'49 E3 1-12; WZ'49 E4-WZA E7 1-5; WZA E10-WZ'49 E5 1-5; WZ'49 E6-Hoevelaken E5 3-7; WZ'49 Fl-Roda'46 F2 6-2; WZ'49 F6-WZ'49 F3 2-4; Nieuwland F4-WZ'49 F4 2-5; WZA F7-WZ'49 F5 1-8; Usselmeervogels F8- WZ'49 F6 5-1. Volleybal 20.00 uur Vollkei 4-Stam/SoVoCo (H) (Amersfoort) Basketbal 18.00 uur Red Stars (D)-Prisma College 5 (Beukendal) Korfbal 14.55 uur Eemvogels-Reflex (Aqua Indoor) Tafeltennis 14.00 uur Shot'65-Shot (Zwijndrecht) Voetbal 14.30 uur WZ'49-WOP (Eemweg) 14.30 uur EDO-Hees (Utrecht) 14.00 uur SEC-OSO (Bosstraat-West) Volleybal 17.00 uur Stam/SoVoCo (D)-Set Up'65 (De Bunt) Waterpolo 17.00 uur Watervlo 5-Duinkikkers (H) (Vleuten) 18.30 uur UZSC 5-Duinkikkers (D) (Utrecht) Basketbal 19.30 uur New Stars-Red Stars (H) (Nieuwegein) Handbal 14.40 uur Smeeing/BDC (H)-Dalfsen (Beukendal) Hockey 12.45 uur 14.30 uur Voetbal 14.00 uur DWS-Soest (Amsterdam) 14.00 uur SEC-VVOG (Bosstraat- West) Bowling 19.30 uur Competitie Soester Bowling Vereniging, ook op dinsdag (C-drie) Zaalvoetbal 20.00 uur SEC-BFC 2 (Beukendal) 21.00 uur DVS/De Kuil-OSO (Beuken dal) 21.00m uur Armour-Firtina'93 (Amers foort) Op maandag 5 april (Tweed wordt in sporthal Beuk vlooienmarkt gehouden. Vc bliek gaan de deuren aan de om 10.00 uur open en om weer dicht. Burgemeester en wethouder hebben 5 april overigens aan een bijzondere dag in de w wet. Dat betekent dat wink dag geopend mogen zijn. D; voor zondag 7 maart. Weekend-opvangdienst Maatschappelijke Dienstye Hulp in dringende moeilij zaterdag, zondag en algeme feestdagen, tel. 6245555. Stichting Hulpdienst Soe: Hulp aanvragen dagelijks tu: 10.00 uur, tel. (0346) 352097. Nazorg borstkankerpatië Informatie: Borstkanker inf trum Utrecht (BIC), tel. 03 di. t/m. vrij. 10.00-13.00 u Werkgroep Kind en Zieker Behartigt de belangen v; ouders vóór, tijdens en né huisopname. Informatie: mi ling, tel. 6014470. Vrouwenspreekuur Iedere donderdag 20.00 Stadsring 31A (Vrouwenh' foort, tel. (033)4616612. A wilt blijven kan dat. Meidentelefoon Voor specifieke meisje Maandag 19.00-21.00 uu 16.00-18.00 uur; donde 21.00 uur, tel. (030)23220 Vrouwen in de Bijstand Vrouwen die problemen h< terrein van de bijstand kun terecht bij de werkgroep Vi Bijstand, telefonisch dag 13.00 of na 18.00 uur 6017431 of 6018555. Spreekuur: elke 2e vrij maand, 10.00-11.30 uur, ii tionaal Vrouwencentrum, 5 VTO-samenwerkingsve Vroegtijdige Onderkennir lingsstoornissen bij kind< 240, 3800 AB Ame (033)4637285. Slachtofferhulp Soest Praatpaal en vraagbaak vo van misdrijven en verket tel. 6027719. Slachtofferhulp Eemlai 24 uur per dag telefonis voor Soest, Soestdijk tussen 7.00 en 23.00 uur: tussen 23.00 en 7.00 uur kamer van de Amersfoor 033-4666666. Al Anon-groep Soest Steun aan familie van de matig veel drinkt of dronl of 5415474 Baarn. Ouders van een overle Landelijke zelfhulp-orgai Contactadres: Eveline f breestraat 543, 3765 6014310. Thuishulpcentrale Eei De THC biedt partners dementerenden, van chio ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen h of passief oppassen dof Informatie: tel. 033-463 Contactpersoon Soest: 1 tel. 6022395. Thuiszorg/Maatschaj Stichting Thuiszorg en Werk N.O. Utrecht. Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800, fax 60368 Jongerenspreekuur G Voor jongeren van 12 to' dag 15.30-16.30 uur, Amersfoort. Psycho-profylaxe Stichting Psycho-profyl ding op de bevalling. O v.d. Poll, Clauslaan 23, tel. 6031396. Steunpunt Rouwverw Contactadres: Nelleke Brinkweg 18, 3761 1 6022122 (9.00-11.00 6014310. Telefonische Hulp' Eemland Dag en nacht bereikba en sociale nood, tel. 62 Kinder- en jeugdtelei 12.00-21.00 uur, tel. 6\ Adviesbureau voor en vachtproblemen bij Rita Pouw, Den Bliekk Soest. Behandeling v< tel. 6012855. \Vie hulp zoekt, maar ren bij het Centraal 11.00 uur, tel. 60311J Eemvogels D B-aspiranten hielden de eerste helft stand tegen Vogel, maar gingen daarna onderuit (1-7). De Cl werd wegge speeld door kampioen Victum (14-4), maar de El hield zicht op de titel door met 3-0 te winnen van Wolderwijd. De F1 kon het in Soest niet bolwerken te gen Huizen: 0-6. Hees De A-junioren hebben met 1-0 gewon nen van CJW. De D-pupillen wonnen weer met 3-1. De E-pupillen lieten de winst liggen. Na met 4-0 voor gestaan te hebben, verloren ze alsnog met 4-7. De F1 kwam er helemaal niet aan te pas. Het verloor met 7-0. De F2 was in topvorm en won met 10-1. Soest De Dl speelde een goede partij tegen DVS'33 2-2. De D5 moest de uitdaging aan tegen Nieuwland en dat lukte goed. De Cl zet zijn zegereeks voort, terwijl de C3 overtuigend speelde tegen Hoog land C5. De BI begint in zijn ritme te komen, 4- 2 winst tegen DOVO. De Al moest te gen Brederodes Al. De eerste helft was slecht. In een veel betere tweede helft werd de gelijkmaker gescoord en kon Soest toch nog een punt mee naar huis nemen. WZ'49 Wisselende resultaten waren er voor de jeugdleden van WZ'49. Vele efltallen waren minimaal bezet vanwege de voor jaarsvakantie. Bij de oudere jeugd viel de krappe overwinning van de BI op. Tevens liet de Dl de koploper kansloos: 0-4. De F-jes deden het beter dan de E- tjes, vreugde was er vooral over de eer ste overwinning voor de Fl. De maandelijkse bingoavond van SEC is ditmaal op vrijdag 26 februari. De aanvang in de kantine op de Bosstraat- West is 20.00 uur. Er worden tien nor male rondes en een superronde ge speeld. De Stichting Seccuur biedt de deelnemers een extra, gratis ronde aan. Donderdag heeft de jeugd van schaatsvereniging Eemland op de ijsbaan in Eindhoven onder goede weersomstandigheden de clubkam pioenschappen geschaatst. Als snelste jongen is Maarten Faddegon uit de bus gekomen, op de voet ge volgd door Luuk van Hees. Judith de Lange was het snelste meisje, ter wijl Alieke Breure als hele goede tweede eindigde. Op de niet overdekte baan moesten de schaatsers twee afstanden afleggen om zo te bepalen wie per leeftijdscategorie de snelsten zouden zijn. De 100 meter en de 400 meter werden onder het toe ziend oog van de begeleiders snel en goed afgelegd. Er was zelfs tijd genoeg om diegenen die gevallen waren over te laten rijden, zodat alle kinderen goed in de uitslag voorkomen, 's Middags rond een uur waren alle kinderen moe maar voldaan weer terug in Soest. Het laatste schaatsevenement is op 6 maart dan wordt het diplomaschaatsen verreden. waarin de ploegen elkaar niet veel toe gaven. KVO opende de score, maar Spirit bleef een rol van betekenis spelen. In de rust was de stand 7-5. Na de thee trok Spirit alle registers open en kwam twee keer naast KVO: 9-9 en 10-10. KVO herstelde zich en scoorde vijfmaal, voordat Spirit de korf weer vond. Uit eindelijk werd de eindstand 16-14, Doelpunten werden gescoord door Rob de Peuter (6), Jaap van de Hoek (5), Richard Jaspers Faijer (2) en Mien Driessen, Petra Jansen en Marcel van der Veen. Overige uitslagen: KVO 2-DOS 2 13-7, Exakwa 5-KVO 3 22-7; KVO Ml-Victum Ml 5-15; KVO Al-Corvers A2 15-8; Meeu wen B5-KVO BI 1-2; Wolderwijd Cl-KVO Cl 0-12; KVO Dl-Huizen Dl 4-2 en KVO Fl-Reviva 1 Fl 5-0. Het eerste achttal van KVO is zater dag kampioen geworden. Dankzij een 16-14-overwinning op Spirit verzekerden de korfballers zich van de titel. KVO speelde de laatste wedstrijd in het zaalseizoen tegen Spirit uit Voorthuizen. Het werd een spannende wedstrijd,

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 16