En dit zijn de knallers van deze week: Vi ikhuid 5: Affaire-Boerkoel nog lang niet af 'Openbaar debat zo snel mogelijk' Mavo Soest blijft tot 2002 open JS 10.- 10.98 1.98 3.57 ^siintratuin 1.69 6027493 VASTE BEZORGERS HEDEN INBRENG KUNST EN ANTIEK 95 WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 J 77e JAARGANG NO. 27 Wim Roest (D66) eist maximale duidelijkheid 3 Actueel 12 Cultuur 13 Soesterberg 15 Sport 5 Actueel Coalitie konkelefoest GGS juicht PvdA-plan over discussie gedragslijn raadsleden toe Bij CHPCrl SCHOEMAKER feko' A. van der Lee Tel. 06-53 91 1237 Bloot op straat Brugklassers kunnen opleiding afronden; actie ouders gaat door jrriavó Man onwel KLAREN g TROMP Ook 's avonds en in 't weekend 88 NEFKENS Jors SOEST V/ieande OPEL O- Gerookte zalm Verse kipfilet Hand- en pers sinaasappels Rond wit of tarwebrood Cervelaatworst Yogho Yogho Yoghurtdrink VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Gevraagd in Soest voor de Aanmelden: tel. ,60141 52 Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33,- Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Wat in de wandelgangen intussen de affaire-Boerkoel wordt genoemd is, ook na de van de PvdA-fractie- voorzitter verschenen rondzend brief, nog lang niet afgedaan. D66- fractievoorzitter Wim Roest neemt er in elk geval geen genoegen mee en eist maximale duidelijkheid. Dat Boerkoel van het "gezeik" af wil over mogelijke belangenverstrenge ling begrijpt Roest best, maar vol gens hem zal Boerkoel moeten er kennen dat hij in deze kwestie een belangrijke "taxatiefout" heeft ge maakt. Dat valt te lezen in de open brief die Roest in deze krant publiceert, als reac tie op het artikel van vorige week. Voor Roest bestaat er geen twijfel aan dat1 Boerkoel tijdens de raadsvergadering van 25 februari - over het voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Steenhoffstraat-Dalweg - niet aan de stemming had mogen deelne men. Dat Boerkoel dat wél heeft gedaan brengt hem volgens Roest in conflict met de Gemeentewet (artikel 28) en met de nadere regels die daarover in de gemeenteraad van Soest zijn afgespro ken. Volgens artikel 28 van de Gemeentewet dient een raadslid zich te onthouden van stemming "over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoon lijk aangaat". De Soester afspraak gaat nog iets verder, want die schrijft voor dat een raadslid in zo'n geval óók niet mag deelnemen aan de beraadslagingen, en dat hij of zij ook niet mag meedoen aan een stemming over zo'n aangelegen heid als er zelfs maar een grote kans is dat hij/zij erbij betrokken raakt... Geloofwaardigheid In een toelichting op zijn open brief liet Wim Roest gisteren overigens weten dat hij niet zo ver wil gaan door te zeggen dat Boerkoel de wet "geschonden" heeft. "Je zou kunnen zeggen dat hij in strijd met de geest van het artikel heeft gehandeld." Hij is er ook niet op uit om Boerkoels hoofd te eisen. Maar wel wil hij dat er, ook naar de bevolking toe, absolute duidelijkheid ontstaat. "Het gaat mij niet alleen om de integriteit van een raadslid of dat je moreel juist moet handelen, hoe belangrijk dat ook is, maar ook de geloofwaardigheid van de politiek is in het geding." Boerkoel had volgens Roest, zodra het bouwplan-Roos hem bekend was, de burgemeester daarvan in kennis moeten stellen en zich vervolgens van de stem ming en de beraadslagingen terug moe ten trekken. Dat Boerkoel dat niet heeft gedaan is volgens Roest misschien geen boze opzet, maar een "vergissing". "Vol gens mij heeft Kees hierbij een taxatie fout gemaakt." Per ongeluk? Boerkoel wist al voor de raadsvergade ring dat er een bouwplan-Roos bestond. Hij had daarmee direct naar de burge meester moeten stappen, vindt Roest. Dat Boerkoels naam op dat moment al aan het project verbonden was - volgens Boerkoel omdat architect Peters min of meer per ongeluk en uit macht-der-ge woonte zijn naam had ingevuld, maar volgens Roest droeg het ingediende bouwplan het stempel van Boerkoels constructiebureau - was daarvoor vol doende aanleiding. Dat Boerkoel dat heeft nagelaten en pas later aan de bel getrokken heeft, is niet persé onvergeeflijk, maar het kan vol gens Roest er ook niet bij blijven dat Boerkoel per e-mail even "wild om zich heen slaat". Dat Boerkoel écht niet op de hoogte was van de vermelding van zijn naam is volgens Roest ook niet erg waarschijnlijk. "Zijn bureau mag dan wel, zoals hij schrijft, 400 of 450 con- tructie-adviezen per jaar uitbrengen, zo'n bouwplan als het plan-Roos is heel speciaal en zeer gevoelig. Daar kijk je niet zomaar even overheen." Niet zuiver Hij vindt Boerkoels opstelling daarom nog steeds niet zuiver en meent dat de PvdA-fractievoorzitter al het "gezeik" aan zichzelf te wijten heeft. Roest laat ook weten dat hij het is geweest die bij de burgemeester om opheldering heeft gevraagd. "In zijn e-mail draait Boerkoel de zaken om, en dat vind ik niet cor rect." Over wat hij nu nog van Boerkoel ver langt blijft Roest in het vage. Een open bare schuldbelijdenis? En als Boerkoel N daartoe niet bereid is, wat dan? Roest: "Ik verwacht van de burgemeester in de raadsvergadering van donderdag een verklaring. Wat verder de politieke ge volgen zullen zijn weet ik niet. Pas van avond (dinsdag, red.) spreek ik er ver- Wim Roest (D66). der over met de steunfractie." Of daar uit een motie zal rollen die het hoofd van Boerkoel eist lijkt hem onwaar schijnlijk. "Zo ver wil ik niet gaan. Maar er moet wel duidelijkheid komen." Het bouwplan-Roos is, zoals eerder ge meld, inmiddels ingetrokken. De open brief van Wim Roest aan Kees Boerkoel staat op pagina 7 GL ongerust over bestemming ex-militaire terreinen. Ton schade door zolderbrand. Geharrewar over postcodes. Transpanoramis zondag voor het laatst. Abseilende zeilers. Bluesnight in Artishock. Vlaams jeugdtheater in C-drie. Sneeuwfanaten even door het dolle. BDC kan landskampioen geen partij bieden. Het ziet er goed uit voor WZ'49. Wisselvalligheid SEC is constant. Heren MHC Soest krijgen het moeilijk. Een van de opmerkelijkste onderde len van de geruchtmakende e-mail van Kees Boerkoel is die waarin hij (tot twee keer toe) melding maakt van het "reguliere overleg tussen de coalitiepartners". Het is voor het eerst dat de coalitie daarmee naar buiten treedt. Tot dusver werd naar buiten altijd de indruk gewekt dat er geen sprake was van onderling "ge- konkelefoes" tussen de College-frac ties WD, CDA en PvdA. Nu lijkt het er zelfs op dat er wékelijks coa litie-overleg plaatsvindt. Volgens Wim Roest, de "enige echte oppositieleider in de gemeenteraad van Soest", is dat een hele bekente nis van Boerkoel. "Het is nooit open lijk toegegeven, maar nu staat het toch maar eventjes zwart-op-wit." Wat Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) betreft komt er zo snel mogelijk een Openbaar debat over de wijze waarop raadsleden dienen om te gaan met zaken, waarbij ze ook op een andere manier betrok ken zijn. De partij laat het initiatief evenwel aan Kees Boerkoel van de PvdA. Boerkoel gaf ruim een week geleden al een voorzet tot een dergelijke discussie, maar tot dusver leidde dat slechts tot een besloten vergadering van het zoge noemde seniorenconvent, bestaande uit de zeven fractievoorzitters en burge meester Hans de Widt. Boerkoel ont brak overigens bij die gelegenheid en liet zich vervangen door zijn partijge noot Pieter ten Hove, wethouder van onder meer verkeer. Daarin is afgesproken dat, zonder te genbericht, alle fracties zich houden aan de vorig jaar opgestelde gedragsregels voor raadsleden. Deze Soester gedrags regels gaan zelfs verder dan de wettelij ke. Is een raadslid betrokken bij een aange legenheid die hem rechtstreeks of mid dellijk persoonlijk aangaat, dan ont houdt hij zich van stemming in de raads vergadering én neemt hij geen deel aan de beraadslagingen in de commissie en de raad. Gebruikelijk is dat het betref fende raadslid zich tijdens de discussies Universele afstandsbedieningen SBC RU 422 en SBC RU 440 Deaiernaam: SCHOEMAKER Burg. Grothestraat 9 Soest Consumentengids febr. '99 PHILIPS Le&mhtkjyskHisK' Verzorging aangifte-biljet INKOMSTENBELASTING tevens verzorging van boekhouding. Administratiekantoor N.J. Konijn De Akkeren 18, SOEST Tel./fax: 035 - 601 26 71 laat vervangen dooor een fractiegenoot en tijdens de stemming de raadzaal ver laat. In Soest is het verder zo dat raads leden vooraf onmiddellijk en vertrouwe lijk burgemeester Hans de Widt op de hoogte stellen, indien ze betrokken zijn of kunnen worden bij een aangelegen heid waarover het gemeentebestuur een besluit moet nemen. Discussies Het overleg in het seniorenconvent was een initiatief van nestor Bert Krijger (WD). Aanleiding hiervoor waren de discussies in de afgelopen maanden over de door GGS aangekaarte 'schijn van belangenverstrengeling' van Boerkoel en CDA-er Teun Middelkoop bij het nieuwbouwplan van de Rabobank. GGS wekte hiermee de woede van de zes overige fracties en wordt sindsdien door de coalitiefracties van WD, CDA en PvdA genegeerd. Ook het feit dat de naam van Boerkoels constructiebedrijf onlangs opdook op een bouwplan op de hoek van de Dal- weg en de Steenhoffstraat, speelde een rol. Naar aanleiding van dit laatste schreef Boerkoel vorige week een lan ge brief aan onder anderen alle raads leden (lees ook de voorpagina). Hij stel de daarin dat hij telkens alle zorgvuldig heid in acht neemt, maar zich afvraagt of hij wellicht niet zijn politieke functie moet neerleggen, indien hij steeds wordt aangevallen. Boerkoel wil zijn bedrijf en medewerkers niet de dupe laten worden van zijn politieke hobby. Burgemeester Hans de Widt: "De vraag was of we moeten doorgaan in een sfeer, waarin we elkaar niet vertrouwen. La ten we ervoor zorgen dat burgers die een beroep hebben ook volksvertegen woordiger mogen zijn, ook als al dan niet onterecht gezegd wordt dat hij er op de een of andere manier bij betrokken is." Zoals de zaken er nu voor staan, con firmeren alle fracties zich aan de be staande gedragslijn, ook GGS. In ieder geval in afwachting van een openbaar debat, laat fractievoorzitter Harry Wit te weten. "Dit soort zaken moet je niet in beslotenheid bespreken, want dan nog kan iedereen ermee omgaan, zoals hij wil. We zijn sowieso voor meer open heid." Het initiatief voor een openbaar debat laat Witte aan Boerkoel, omdat die het idee reeds heeft geventileerd. Bovendien vreest Witte dat het voorstel door de andere fracties niet serieus wordt over wogen, indien GGS het lanceert. Hij hoopt dat het debat zo snel mogelijk plaatsvindt. "We zijn blij met het aanbod van Boerkoel. Hoe eerder, des te beter." Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 14 Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS START DIRECT! Telefoon 033 - 4729097 De politie heeft maandag een blote man aangehouden en meegenomen. De 'streaker' liep met een fles rum (met een alcoholpercentage van 80 procent) in zijn hand over straat. De politie wikkelde de man in een deken en nam hem mee naar het bureau in Baarn. Na onderzoek door een GGD-arts is hij naar een psychia trisch ziekenhuis in Amersfoort ge bracht. Zie ook pagina 5 Mavo Soest mag tot de zomer van 2002 open blijven. Dat betekent dat de brugklassers hun opleiding aan de thuiswerkvrije school over drie jaar kunnen afronden met het exa men. "Goed nieuws," vindt direc teur J. de Gruijl. N De middelbare school moet sluiten, omdat er te weinig leerlingen zijn. Sinds twee jaar kampt de school aan de Vale riaanstraat met een te lage instroom voor het brugjaar. Daarom werd in 1997 begonnen met een zoektocht naar een fusiepartner. Na enkele tevergeefse pogingen kwam Mavo Soest in gesprek met AOC Mid den Nederland. Het was de bedoeling dat de Mavo Soest en de Praktische Leergang (Soester Engweg) samen ver der zouden gaan als groene school. Dit zou prima passen in de landelijke her schikkingsoperatie die een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs als doel heeft. Op het laatste moment haakte AOC Midden-Nederland in december af, zo dat alsnog het doek viel voor de mavo, in de jaren tachtig ontstaan toen de openbare en de IVO/Van der Huchtma- vo samengingen. De schoolleiding verzocht het ministe rie van onderwijs om in ieder geval alle huidige leerlingen- de mogelijkheid te bieden hun opleiding aan de Valeriaan straat te voltooien. Eind vorige week heeft het ministerie laten weten daatr- mee in te stemmen. Veel ouders waren bang dat ze hun kind tussentijds naar een andere, grote school zouden moeten sturen. Ze hadden juist voor de Mavo Soest gekozen vanwege het kleinschalige karakter van de school. Deze angst is nu van de baan en daar is directeur J. de Gruijl blij om. Gisteren zou een brief naar de ouders uitgaan, waarin het besluit van het ministerie wordt meegedeeld. Wervingscampagne Een aantal ouders voert inmiddels een campagne om alsnog zoveel leerlingen te werven, dat de school kan blijven voortbestaan. De Gruijl is voorzichtig in zijn reactie daarop. "Ik sluit dé mogelijk heid dat de actie iets oplevert niet uit." Volgens hem zijn tot nu toe tien tot twintig potentiële leerlingen aangemeld. Dat moeten er zeker vijftig tot honderd worden, wil de school een reële kans maken om eventueel toch door te kun nen gaan. Op de Smitsweg is woensdagmorgen een 37-jarige man uit Bunschoten door nog onbekende oorzaak onwel gewor den en gevallen. Hoewel nog bij bewust zijn was de man niet aanspreekbaar. Hij is per ambulance naar ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort gebracht. makelaars Burg. Grothestraat 54 zie pagina 14 au tomobietbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 pak 100 gram 3.98 3 stuks kist 120 stuks 1 heel vers van het mes 200 gram diverse smaken 3 pakken a 1 liter Tussen 10.00-12.00/13.00-17.00 uur kunt u uw antiquiteiten inbrengen voor één van onze veilingen. Is het een totale inboedel of zijn de goederen te groot om zelf te brengen, dan komen wij geheel vrijblijvend bij u aan huis voor een taxatie en het transport. eilinggebouw Van Zadelhoff Vaartwee 109 1217 SM Hilversum Tel: 035" 6247170 De Crassula is een prachtige, makkelijke vetplant. Staat graag op een lichte en zonnige plek in huis en behoeft ook nog eens weinig water. Keuze uit verschillende soorten. Van 8.95 voor AMERSFOORT Amsterdamseweg 139 Tel. 033-4611203 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag t$ 21.00 uur. Di. t/m za. vanaf 9.00 uur. Ma. vanaf 10^)0 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1