En dit zijn de knallers van deze week: c 1000 Plan voor 'dienstencentrum' onder consistorie van de Oude Kerk Adam Dertien woningen en parkeerkelder De Vrije Teugel wil meer subsidie 7.98 5.98 4.49 8.98 8.99 Soester Courant THE STONES IN UW TUIN? Goede smaak en 6027493 opelO Kerkpad Comité stapt naar de rechter 77e JAARGANG NO WOENSDAGS MAART 1999 Uit opbrengst verkoop Wilhelminakerk en De Rank EXCELLENTE KWALITEIT GAAN HAND IN HAND KLAREN TROMP Ook 's avonds en in 't weekend SS NEFKENS JarS SOEST wie and 3 Actueel 5 Actueel 9 Cultuur 13 Sport I i Lt!"1 i 14 Op Soest Zomertijd Soester moet boete betalen voor opslag van hout Gordels Nieuw 'Plan Roos' ingediend bij gemeente Om stijgende onderhouds- en personeelskosten te dekken Tel. 06 - 53 91 12 37 Gevraagd VASTE-, INVAL- EN VAKANTIE BEZORGERS in Soest voor de Voor informatie: tel. 6014152 Hamlappen Boerenmetworsten Surimi krabflakes Zalmmoten Jonge kaas Blue Band VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Tegen bouwvergunning Rabobank A. van der Lee Van Breukelen Vast-goed -1 Assurantiën ~4 Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33,- Losse nummers 85 ct. Gecontr.opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG SOEOTE Als de plannen doorgaan zullen de Wilhelminakerk en het aanpalende zalencomplex De Rank worden ver kocht. Uit de opbrengst daarvan kan onder de consistorie van de Oude Kerk een nieuw dienstencentrum ge bouwd worden. Daarmee zou de Oude Kerk geschikt worden om als het (enige) kerkelijk centrum van Samen-op-Weg in Soest-Zuid te func tioneren. Een speciale onderzoekscommissie heeft dat onlangs gerapporteerd aan de bestuurlijke organen in hervormd/ge- reformeerd Soest-Zuid. In het kerkblad Soestterkerk van de afgelopen week wordt daarover uitvoerig verslag ge daan aan de kerkleden. Het onderzoek is uitgevoerd door architectenbureau Van Hoogevest uit Amersfoort, in sa menwerking met het Soester bouwbe drijf G.W. van de Grift. Het nieuwe dienstencentrum moet in de plaats ko men van De Rank en De Deel. De keuze voor een locatie naast de kerk, in het souterrain van de consisto rie (de "uitbouw" aan de noordkant van de kerk) is de enig overblijvende, omdat andere mogelijkheden inmid dels onhaalbaar zijn gebleken. De alter natieven waren een terrein bij de Deel en een weiland ernaast (beide niet haalbaar wegens beschermd dorpsge zicht of het landelijk karakter); ook een naburige garage is geen alternatief, uit financieel oogpunt, al zou de gemeen te Soest er vermoedelijk geen grote be zwaren tegen koesteren. De locatie on der de consistorie ligt politiek "lastig", aldus het rapport en moet heel goed met de omwonenden worden doorge sproken. Het schetsplan van Van Hoogevest voorziet in een souterrain van 447 vier kante meter, waarbij gebruik wordt ge maakt van het hoogteverschil (ca. 2 meter) met de Kerkstraat. De consisto rie zelf blijft bestaan of krijgt hoogstens een andere entree. De kerkelijke bestuursorganen zijn in principe akkoord met het plan, dat nu nog verder moet worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Over de finan ciering van het plan is met Van de Grift in principe overeenstemming bereikt, in die zin dat de uitbreiding van de Oude Kerk wordt betaald uit de opbrengst van de Wilhelminakerk en bijgebou wen, die dan in eigendom van Van de Grift overgaan. Ook de Rijksdienst voor Oudheidkundig bodemonderzoek heeft geen bezwaar en de buren van De Deel kunnen ook met het plan leven. 'Buitengewoon gevoelig' Rijksmonumentenzorg heeft geen pro blemen met het plan. De gemeentelij ke overheid, in de persoon van CDA- wethouder Bart Krol, heeft duidelijk gemaakt dat een uitbreiding van het kerkgebouw "buitengewoon gevoelig" ligt en dat het gemeentebestuur in het algemeen nog omzichtiger omgaat met aanpassingsplannen voor monumen ten (wat de Oude Kerk nu eenmaal is) dan het rijk zelf. Krol heeft wel laten weten dat er wat hem betreft ruimte is voor verder onderzoek, afhankelijk van het draagvlak. In feite heeft de onderzoekscommissie haar opdracht voltooid, maar ter wille van de duidelijkheid heeft zij voorge steld het voorlopig ontwerp van Van Hoogevest te laten vertalen in een ma quette. Dat kost al met al ca. 40.000 gulden, maar dat kan betaald worden uit het potje dat destijds is overgeble ven uit de verkoop van Eltheto, het (hervormde) gebouwtje dat ooit op de plaats van de Zuidpromenade stond. Dat potje was altijd nadrukkelijk be- Aan deze kant, en ondergronds, zou het dienstencentrum gebouwd kunnen worden. Foto: Goos van der Wilt doeld voor de instandhouding van de Oude Kerk. Voor de aanpassing van het interieur van de Oude Kerk (stoelen, verwar ming, orgel) is een ander potje beschik baar. Die kan gefinancierd worden uit de opbrengst van de verkoop van De Deel. Een nieuwe kosterswoning kan betaald worden uit de verkoop van an der onroerend goed, dat in bezit is van de hervormde diaconie. Overleg De vier bestuursorganen - de beide kerkenraden en de beide beheerscom missies van hervormden en gerefor meerden - zijn inmiddels akkoord ge gaan met het voorstel van de onder zoekscommissie. Het voorlopig ont werp en de maquette moeten begin juni klaar zijn. Dan zal er inmiddels een be gin zijn gemaakt met het overleg met de plaatselijke overheid (stedenbouw kundige, monumentencommissie etc.) en spoedig daarna wordt er een ge meenteavond gehouden voor de her vormde en gereformeerde kerkleden, waar dan o.a. het draagvlak wordt on derzocht. Pas daarna nemen de be stuursorganen en definitieve beslissing. Mocht er geen draagvlak blijken te be staan bij de hervormde en gereformeer de kerkleden van Soest-Zuid, dan houdt de onderzoekscommissie het verder voor gezien. Als dat draagvlak er wél is moet er een bouwcommissie ko men, die zich zal laten bijstaan door een deskundig bouwadviesbureau. Lees ook pag. 3: "Bezwaren tegen verkoop van Wil helminakerk staan nog recht over eind. "Ónze voorjaarskollektie in de betere merken hebben wij in huis: o.a. Desch, van Gils, Arrow, Wellington of Bilmore, Paul Shark, State of Art, Konen, Marz, Point, Schiesser, John Miller, Trenco, Jaguar, Pierre Cardin, Wimmers, Yves St. Laurent, Sportman. HERENMODE Winkelcentrum Hartje-Zuid, Soesterbcrgsestraat 51, Soest makelaars Burg. Grothestraat 54 zie pagina 2 automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 Bezwaren tegen verkoop Wilhelminakerk. Biuesscatters in Artishock. Soest beeft geen moeite met Osdorp. Archief blijft in Soest. Soest praat met sport over beleid. Foliy wordt niet verkocht. Os* Volgers profiteren niet van slechte dag WZ'49. Rotonde Soest-Zuid wordt kleurrijk. Sociale contact is Lida Kok-Staal meest dierbaar. Fietsenstallingen bij bushaltes. AGAVS klopt Stam/SoVoCo opnieuw. In de nacht van zaterdag 27 op zon dag 28 maart gaat de zomertijd in. Dit betekent dat het 's avonds weer een uurtje langer licht zal zijn. Offi cieel moet de klok om 2.00 uur 's nachts één uur worden vooruitgezet. Een bewoner van de Nieuweweg heeft een boete van 250 gulden gekregen, omdat hij buiten zijn loods hout heeft opgeslagen. De man kan bij elke volgende geconstateerde overtre ding opnieuw een bekeuring tege moet zien. Als het totaalbedrag mocht zijn opgelopen tot vijfduizend gulden, laat de gemeente het hout op de kosten van de Soester verwijderen. De man was al in 1997 aangeschreven door de gemeente en had later te ho ren gekregen dat hij vóór 15 juni vorig jaar het buiten opgeslagen hout moest weghalen. Begin deze maand bleek bij een controle van de gemeente dat er 60 kubieke meter haardhout lag opge slagen op het perceel. Het hout lag buiten de loods, wat in strijd is met het bestemmingsplan. De controle werd uitgevoerd naar aan leiding van klachten van omwonenden. Volgens de gemeente wordt het hout op stam aangeleverd en ter plaatse ge zaagd en gekloofd. Na de controle werd meteen een rekening van 250 gulden gestuurd. Voorts heeft de gemeente de Soester laten weten dat ze meerdere controles zal uitvoeren. Elke keer dat wordt geconstateerd dat er buiten de loods hout ligt opgeslagen, komt er 250 gulden bovenop, tot een maxi mum van vijf mille. Over het innen van de dwangsom zal de gemeente, zo schrijft ze de Soester, niet verder met hem in discussie treden. De dwang sombeschikking uit 1997 is onherroe pelijk geworden. De politie hield zaterdag een gordel controle op de Soesterbergsestraat. Dat leverde twee bekeuringen op. Ook op de Kampweg in Soesterberg werd er gecontroleerd. De oogst was daar ne gen bonnen. Drie woonlagen met in totaal dertien appartementen en een parkeerkel der. Dat is, kort samengevat, het bouwplan dat de Exploitatie Maat schappij Eemland vorige week heeft ingediend bij de gemeente Soest. Op ambtelijk niveau wordt de bouwaan- vraag van het 'Plan Roos' nog ge toetst aan het bestemmingsplan. De Baamse projectontwikkelaar had óp 3 maart jl. ook al een plan ingediend voor het terrein op de hoek van de Steenhoffstraat en de Dalweg. Omdat het niet compleet was, werd het inge trokken. Volgens Soest was het de be doeling dat de aanvrager vervolgens in overleg zou treden met de gemeente om zo een aanvaardbaar plan op tafel te krijgen, maar dat is er niet van geko men. Door reeds op 3 maart een bouwplan in te dienen, omzeilde de Exploitatie Maatschappij Eemland het voorberei- dingsbesluit dat op 4 maart van kracht werd en als bedoeling heeft het be stemmingsplan Soest-Midden te kun nen wijzigen. Had Eemland het plan twee dagen later ingediend, dan had het zich aan het nieuwe, nog vast te stellen bestemmingsplan moeten hou den en hadden de door architectenbu reau Jan Peters gemaakte tekeningen voor woningbouw kunnen worden ver scheurd. De tekeningen moeten overi gens sowieso worden aangepast, omdat de welstandscommissie in een eerste reactie niet bepaald stond te juichen over het plan. De witte boerderij (nummer 40) blijft staan, evenals het huis op perceel 44. De tussenliggende woning gaat, als het plan mag worden uitgevoerd, tegen de vlakte. Het College heeft gisteren tij dens zijn wekelijkse vergadering, de stand van zaken doorgekregen. Daarbij is nog niet besproken of er al dan niet een vergunning wordt afgegeven. Feit is dat het College een bouwver gunning niet kan weigeren als het plan voldoet aan de eisen van het huidige bestemmingsplan, de Woningwet en de milieuvoorschriften. Wat betreft dat laatste wil de gemeente ervoor zorgen dat het Groot Gaesbeeker Gilde, Artis- hock en andere gebruikers van belen dende gebouwen niet in de problemen komen. Mag Eemland gaan bouwen op het terrein van Roos, dan zullen de woningen op korte afstand van het Gildehuis en het St. Jozefgebouw ko men te staan. Dat betekent dat de ver enigingen in de directe omgeving ge confronteerd worden met een scherpe re regelgeving om bijvoorbeeld geluids overlast voor de nieuwe bewoners te voorkomen. Onder meer het Gilde liet de gemeente weten te vrezen dat het de dupe wordt van de woningbouw. Wethouder Bart Krol van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening zegde al toe er alles aan te doen dat te voorko men. Hij wil in overleg met de project ontwikkelaar bekijken welke maatrege len er tijdens de bouw genomen kun nen worden om te voorkomen dat de omringende instellingen in de proble men raken. De Vrije Teugel heeft de gemeente om meer subsidie gevraagd. Niet om het beoogde zwembad te bekostigen, maar om de stijgende onderhouds- en personeelskosten te kunnen dekken. Het kinderparadijs schrijft 70.000 gulden meer uit te geven aan deze posten dan dat het van Soest krijgt, maar is bereid de helft daarvan voor eigen rekening te nemen. De instel ling hoopt dat de raad volgende maand bij de behandeling van de voorjaarsnota besluit 35 mille extra toe te kennen. De subsidie die De Vrije Teugel van de gemeente krijgt bedraagt 325.000 gul den. Het bedrag voor onderhoud van de huisvesting aan het Vedelaarpad, overhead en administratie is al jaren lang hetzelfde, terwijl de werkelijke kosten inmiddels 17.000 gulden meer bedragen. Daarnaast geeft het kinder paradijs 35.000 gulden meer uit ten behoeve van kinderwerk dan dat het vergoed krijgt. Voorts betaalt De Vrije Teugel 18.000 gulden voor de twee ba nenpoolers en twee JWG-ers (Jeugd werkgarantieplan) zonder daarvoor geld te krijgen. De gevraagde extra bij drage van de gemeente zou lager kun nen uitvallen, indien de laatste vier functies worden omgezet in zoge noemde Melkert-banen. Jaarlijks geeft het kinderparadijs aan het Vedelaarpad 600.000 gulden uit. Met aftrek van de huidige subsidie moet het zelf 275.000 gulden ophoes ten. Dat lukt, maar het bestuur vindt het niet meer dan billijk dat de ge meente in ieder geval een deel van de meerkosten voor onderhoud en perso neel zou betalen. Bezuinigingsoperatie Saillant detail is dat voorzitter Jan Menne van De Vrije Teugel nu bij de gemeente aanklopt voor meer geld. Begin jaren tachtig was hij als wethou der van financiën belast met de grote bezuinigingsoperatie die voor de toen malige kinderboerderij grote gevolgen had. Er was geen geld meer voor de welzijnsinstelling in Overhees. Leo van den Berg was toen al directeur: "Het was natuurlijk naadje dat we via de krant te horen kregen dat we wegbe- zuinigd zouden worden. Dan ontplol je. Ik kan me nog een radioprogramma herinneren, waarin Jan en ik waren uit genodigd. Dat was een heftige discus sie, maar persoonlijk mochten we el kaar en daarna hebben we leuk contact gehad. Na de bezuiniging heb ik hem ook betrokken bij de natuureducatie en na vier, vijfjaar was hij ook zo sportiel om ons de mogelijkheid te geven daar voor een beroepskracht aan te stellen. Als voorzitter houdt Jan alle zaken goed in de gaten. Hij neemt doordachte besluiten en weet nu wat het is om aan de andere kant van de streep te staan en om geld te moeten halen. Hij wordt daar wel heel enthousiast van." Het respect dat Menne, die in 1992 af scheid nam van de gemeentepolitiek, heeft voor het werk van Van den Berg is bijna grenzeloos. "Leo is in de wieg gelegd voor dit werk. Als je met hem te maken krijgt, zie je meteen dat hij een bepaald gezag en overwicht over de mensen heeft. Hij is vanaf 1983 zeer creatief te werk gegaan en heeft de kinderboerderij overeind gehouden. Ik zie dit als een soort beloning voor hem." Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. (op woensdagmiddag) kilo Verse vis 250 gram Verse vis 100 gram 2.19 Vers van het mes kilo ds. 12 pakjes a 250gram Het Kerkpad Comité, waarin zich de bezwaarden tegen de nieuw- bouwplannen van de Rabobank aan het Kerkplein hebben vere nigd, stapt naar de rechter. Dat heeft voorzitter prof. Dr. Anton Blok het College van B. en W. vo rige week officieel laten weten. Het comité wijst er in de brief aan het College nog maar eens op dat het ongeveer 140 huishoudens ver tegenwoordigt en evenals verschil lende bewoners van het Kerkpad en nabijgelegen straten vorig jaar al kenbaar heeft gemaakt grote bezwa ren te hebben tegen de nieuwbouw. Het is nog steeds van mening, ook nu de bouwvergunning officieel is verleend, dat het beschermde dorpsgezicht en het historisch karak ter van Kerkplein en Kerkpad door de grootschaligheid van het bouw project onherstelbaar wordt aange tast. Het comité schrijft verder dat de nieuwbouw afwijkt van het oor spronkelijke bestemmingsplan en dat de bewoners vooraf niet gekend zijn in de invulling en vormgeving van de plannen, die direct hun woonomgeving treffen. Het consta teert voorts dat een groot deel van de gemeenteraad - "net geen meer derheid" - het met de bezwaren eens was. Opmerkelijk is dat het comité in dit verband opnieuw een beschuldigen de vinger uitsteekt naar "twee lokale politici, de lijsttrekkers van PvdA en CDA," die "privé(-zakelijk) betrok ken zijn bij de voorgenomen nieuw bouw". Zonder de namen van Boerkoel en Middelkoop expliciet te noemen zet het comité (weer eens) vraagtekens bij de besluitvorming inzake de afwijking van het bestem mingsplan, zoals die in de gemeen teraad heeft plaatsgevonden. "Wij hebben ernstige bezwaren te gen de verleende bouwvergunning. Daarom zullen wij een voorlopige voorziening aanvragen bij de arron dissementsrechtbank in Utrecht. Wij zullen de bestuursrechter verzoeken een oordeel uit te spreken over ons standpunt en de argumenten die wij hiervoor hebben aangevoerd," aldus de brief aan B. en W. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baam e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 8 zie pagina 5 Verzorging aangifte-biljet INKOMSTENBELASTING tevens verzorging van boekhouding. Administratiekantoor N.J. Konijn De Akkeren 18, SOEST Tel./fax: 035 - 601 26 71 Zie pagina 8

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1