T i Visser 3 TAPIJT van! D3NCBI fflH3337 Bezwaren tegen verkoop Wilhelminakerk staan nog recht overeind Rotonde Soest-zuid wordt kleurrijk Archief blijft in Soest IISTE 1 ACTUEEL r W&ÊA Zienswijze Folly wordt niet verkocht SCW onderzoekt of huurders recht hebben op subsidie Inbreker krijgt een kans ERS m/v 2e (&aladie/t Spanning neemt toe in gereformeerd Soest-Zuid Summerm voor bedbad en str Gemeente gunt Hosman-Hoveniers adoptie verkeersplein Gevallen Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. Soest, 035-6036000 Gevoelens sterker dan argumenten l&! Raad stemt in met verhuur Botsing Aanhangers Dagcursus bij Leger der Heils Een onbezorgde Pasen? De Soester Duinen Ophef en vertier Zakkenrollers *3pecialistir Ook voor service moet u bij ons zijn PAGINA 2 WOENSDAG 24 MAART 1999 pOT 14.00 UUR. ieren? es voor uw met-, fondue-, ladeschotels! iendelijk! laangevend □disch nadering, aep, waar en. i sant van: Dptioniste behoren Drkterrein. :e gedachten en prettige Duits, Engels en strekt tot voorkeur eving r op prijs gesteld, urriculum SOESTER COURANT PARADE ïidsdrukwerk en uidegom Selecten de werktijden in over- azijn. de werktijden in over- ent te werken. itooruren op •an een afspraak. 1AITEURCATERING 0e> iSaagfolder- (jt aaor u klaar in de winkel. (reserveer fifdfrp s. v.fi.J -ic/c/j/ks van 10.00-20 00uur ondaj vnn fó. 00-20 00uur <aties ivies? ifspraak !nl PAGINA 3 Het is hoogst twijfelachtig of er bin nen de (gereformeerde) wijkgemeen- te Soest-Zuid een draagvlak gevon den kan worden voor de verkoop van de Wilhelminakerk en de Rank ten behoeve van een nieuw (ondergronds) dienstencentrum bij de Oude Kerk. Dat blijkt o.a. uit de negatieve reac ties uit de kring van de verontruste ge meenteleden, die zich tot dusver met hand en tand hebben verzet tegen de plannen. De "verontrusten" - volgens ingewij den al met al zo'n 150 gemeenteleden, waarvan een aantal inmiddels ook de betaling van de kerkelijke bijdrage heeft stopgezet - staan bij voorbaat zeer arg wanend tegenover plannen om de Wil helminakerk/ De Rank af te stoten en de Oude Kerk in de nabije toekomst uit te roepen tot het enige kerkelijk cen trum van Samen-op-Weg (hervormd en gereformeerd) van Soest-Zuid. Ook het nieuwe plan voor het onder grondse zalencentrum onder de consis torie van de kerk aan de Torenstraat valt in verontruste kring niet in goede aarde. Volgens een woordvoerder die verder zijn naam niet in de krant vermeld wil zien ("er zijn door andere publicaties al zo veel mensen beschadigd") is de uit voerige beschrijving van de planontwik keling in het laatste nummer van het kerkblad Soestterkerk voor een deel misleidend en kryptisch. "Zo wordt ab soluut niet duidelijk gemaakt dat het ondergronds bouwen zeer veel duur der zal zij dan bovengronds. Het gaat zeker twee a tweeëneenhalf keer zo duur worden. Daar rept het verslag niet over." Destijds is becijferd dat er van de ver koop van de Wilhelminakerk en De Rank een opbrengst van om en nabij de anderhalf miljoen gulden te verwachten is. Dat zou precies voldoende zijn om bij de Oude Kerk "zichtbare" (boven grondse) uitbreiding te financieren. "Daar kom je dus nu niet meer mee uit," aldus de woordvoerder. "Er zit dus een flink deficit tussen de op brengst en de kosten, en het is niet te verwachten dat bouwer Van de Grift Natuurlijk laanstraat 67 baarn 035-5415588 dat voor zijn rekening zal nemen. Ook de subsidies waarop gerekend wordt zijn lang niet zeker." Hij vraagt zich in dat verband af of de bestuursorganen wel "goede rentmeesters" zijn. 'Hunkerbunker' Over het bouwplan zelf is hij trouwens evenmin vleiend. Volgens hem gaat het om een letterlijk en figuurlijk "uitzicht loze kelder", waarin hij zijn huwelijks feest niet zou willen vieren, en zijn in deze "hunkerbunker" de diverse kerke lijke activiteiten niet of nauwelijks te combineren met feestjes van de jonge- rensoos etc. Door de publicatie van het nieuwe plan is de spanning in gereformeerd Soest- Zuid nog aanzienlijk toegenomen. Vanavond zou er een speciale kerken raadsvergadering zijn (onder leiding van enkele "kerkvisitatoren", een soort "opzichters" vanuit de hogere be stuursorganen van de kerken, die in middels ingeschakeld zijn in een nog niet geslaagde poging om de proble men op te lossen), waarin ook plaats was ingeruimd voor een gesprek met de verontrusten. Die hebben zich in middels afgemeld, hoewel het volgens T. Koelewijn - voorzitter van de (gere formeerde) Kerkenraad Algemene Za ken - alleen maar ging om het vaststel len van een agenda voor een volgend gesprek in april. Kerkelijk 'zappen' De geruchten dat in Soest-Zuid al een fors aantal gereformeerden officieel het lidmaatschap van de kerk heeft opge zegd zijn volgens Koelewijn nergens op gebaseerd. "Er is geen sprake van een massale wegloop van leden. De woordvoerder van de verontrusten kan de geruchten evenmin bevestigen. "De oppositie is zeer divers van samenstel ling. Veel mensen zijn kerkelijk gaan 'zappen'. Sommigen gaan naar de Open Hof, anderen wijken uit naar Baarn of Soesterberg. En er zijn er ook die tot het laatste moment naar de Wilhelminakerk zullen gaan. Maar ik vrees dat, als het allemaal zo doorgaat, zeer velen randkerkelijk zullen worden." In elk geval wordt ook in verontruste kring met spanning uitgekeken naar de vergadering van 28 april, waar in elk geval meer informatie op tafel moet komen. "Ik hoop dat ze dan eerlijker en opener zullen zijn," aldus de woord voerder. Roomwit, (paars)blauw, fris- tot win tergroen, geel en roze worden de kleu ren die vanaf april de rotonde in Soest-zuid markeren. Verantwoorde lijk daarvoor is Hosman-Hoveniers, het bedrijf dat van de gemeente het verkeersplein twee jaar lang mag adopteren. Met zijn beplantingsplan kwam de Soester firma als winnaar uit de bus. Vier bedrijven hadden gereageerd op de oproep van de gemeente. Die wilde de eind vorig jaar geopende rotonde, net als die op de Burgemeester Gro- thestraat, laten adopteren, Op basis van het ontwerp, het aanzicht vanuit de drie toevalswegen, de herkenbaar heid van de seizoenen en de presenta tie koos de afdeling Groen en Milieu van de gemeente voor Hosman-Hove niers. Wat de afdeling met name opviel, was het feit dat Hosman rekening heeft gehouden met het hoogteverschil van het talud. Het bedrijf gaat begin april beplanten en zal de binnencirkel twee jaar lang onderhouden, met uitzondering van de zwerfeik die reeds te zien is op het punt waar de Soesterbergsestraat, de Birkstraat en de Kerkstraat elkaar ra ken. In ruil voor het werk mag Hosman- Hoveniers twee reclamebordjes in de rotonde plaatsen. Om te voorkomen dat het uitzicht van het verkeer wordt belemmerd, moet de beplanting onder de tachtig centimeter blijven. De Verbena's zullen er met kop en schouders bovenuit steken. De Ver bena heeft lange stengels met weinig blad, maar met frêle, roze bloemetjes. Ze onderbreken de lavendel met zijn grijze blad en die in de zomer wordt ge sierd door blauwachtige bloemetjes. De tien centimeter hoge bodembedekker Waldsteinia, die in het voorjaar gele en BAR, GRILL RESTAURANT Ook de beide Paasdagen geopend met onze beroemde vlees- en visspecialiteiten STEENHOFFSTRAAT 47 SOEST 035-6018252 Over een maand bieat ae rotonae m Soest-Zuid al een vrolijker aanblik. de rest van het jaar groene blaadjes toont, krijgt gezelschap van de Sedum Spectabile. Deze vetplant kan een hal ve meter hoog worden en is in de na zomer te herkennen aan de grote, roze schermen. In het voorjaar is dit gedeel te van de rotonde ook roze geteint. Dat wordt veroorzaakt door de Bergenia of de schoenlappersplant. De Nederland se naam is afgeleid van de leerachtige bladeren. Ook de palmlelie (Yucca) krijgt plaats in de rotonde. In de zomer onderscheidt de plant zich met room witte klokken die op de lange stengels met scherp uitstekende bladeren ver schijnen. In april bewerkt Hosman-Hoveniers eerst de aarde, voordat de planten kunnen worden gepoot. Met dat laat ste verwacht Hosman in een dag klaar te zijn. In het najaar worden donker blauwe bloemen en witte narcissen aangebracht, die volgend voorjaar zul len bloeien. Twee jongens uit Soest meldden zich zaterdagmiddag bij het politiebureau aan het Raadhuisplein met de mede deling dat ter hoogte van de bushalte aan de Dalweg een oudere man van zijn fiets was gevallen. Hij lag op zijn buik op het fietspad en was niet aan spreekbaar. Een van de jongens had de tegenwoordigheid van geest gehad om van zijn kleding een soort snelverband te maken, waarmee de wond op het hoofd van de man werd verbonden. Het bleek te gaan om een 62-jarige man uit Soest, die met zijn fiets tegen de stoeprand was gereden en daarbij gevallen was. Hij had verder nog een bloedneus en werd voor alle zekerheid naar Molendael in Baarn overgebracht. Waarom naar De Hypotheker? Voor een overzichtelijk hypotheekadvies op maat en het afsluiten van de juiste hypotheek door een persoonlijke adviseur die u kosteloos al het werk uit handen Steenhoffstraat 66, Soest Daarom naar De Hypotheker! Volledig objectieve en 100% onafhanke lijke hypotheek bemiddeling Kosteloos advies op maat Keuze uit vele hon derden hypotheek varianten De meest gunstige voorwaarden Alle fiscale aspecten tot op de gulden voorgerekend Begeleiding van A tot Z gedurende het hele aankoop traject Ook na het afsluiten Van de hypotheek volledige service Adviseur Evert-Jon Wijers en secretaresse Henriëtte Beijersbergen Maak een afspraak met De Hypotheker bij u in de buurt: Steenhoffstraat 66, fAE*4- "rp0 in'4 1 i De Hypotheker Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. Het gemeentelijk archief blijft opge slagen in Soest. De gemeenteraad liet donderdag het gevoel zwaarder wegen dan de rationele argumenten die leren dat het beter zou zijn de oude stukken in beheer van de stad Amersfoort te geven. In de Keistad zijn de openingstijden ruimer, is meer kennis in huis en de kosten zouden, in ieder geval in het begin, niet hoger zijn. Zes van de zeven raadsfracties blokkeerden het plan van het College om het cultureel erfgoed van Soest naar Amersfoort over te brengen. De CDA-fractie is verdeeld, maar tij dens de stemming kozen alle raadsle den van deze partij ervoor het archief in Soest te houden. De fractie liet wel weten dat ze over enkele jaren wellicht wel akkoord gaat met verplaatsing van het archief. Namens het College waagde burge meester Hans de Widt nog een poging de raad om te krijgen. "Emotioneel is het nogal wat deze stap te zetten. Maar als bestuur moeten we ook aan de toekomst denken en we hebben de indruk dat het op de lange termijn be ter zou zijn het archief in Amersfoort te bewaren." Volgens De Widt zou voor al de verzuring een groot probleem kunnen worden. Opmerkelijk was het dat alleen D66 het College-voorstel steunde. Dit is de enige partij die het College-program- ma 1998-2022 niet ondertekende. Het plan voor het overbrengen van het archief komt uit de koker van gemeen tesecretaris Wim de Kam. Hij wordt binnenkort voorzitter van de Histori sche Vereniging Soest die per se wil dat het archief in Soest blijft. brillen - contactlenzen Smitsweg 30 3765 CT Soest i Telefoon 035-6018626 De folly, ook wel het Slakkenhuis ge noemd, aan de Dalweg wordt voorlo pig niet verkocht. De PvdA had de opbrengst ervan willen toevoegen aan het magere Fonds Kunstaankopen, maar een motie kon niet rekenen op de steun van de gemeenteraad. D66 ziet veel meer heil in een nieuwe beeldende kunstregeling, waarvan het College op zijn verzoek de mogelijkhe den gaat onderzoeken. Zoals bij bouw projecten één procent van de kosten wordt gestort in het Fonds Kunstaan kopen, zo wil D66 dat ook bij infra structurele werken (wegenbouw etc.) een half tot één procent van de kosten vloeien in het Fonds. Op dit moment is voor de komende vier jaar slechts 150.000 gulden beschikbaar. Een grote meerderheid ging akkoord met het Collegevoorstel om de folly tot en met 2003 te verhuren aan de jonge kunstenares Nynke van Vliet. Afgesproken is wel dat over uiterlijk drie jaar bekend moet zijn welk beleid de gemeente met de folly wil gaan voe ren. Juist op het moment dat de gemeente raad dat wilde besluiten, schermde de PvdA-fractie met enkele artikelen uit het Wetboek. De PvdA had een advo caat laten uitzoeken dat bij een ver huurtermijn van vier jaar de huurder te zijner tijd aanspraak kan maken op huurbescherming en dus niet zomaar uit de folly kan worden gezet als ze dat niet wil. De raad reageerde enigszins gepikeerd dat de PvdA zo laat met deze techni sche informatie op de proppen kwam, maar mandateerde het College. Dat zoekt uit hoe het exact zit met de ter mijnen en huurbescherming en onder tekent, als alles in orde is, vervolgens het huurcontract met Nynke van Vliet. SCW is bezig met de laatste loodjes van een grote huursubsidie-actie. Huurders van SCW en WoonVast die momenteel geen huursubsidie ont vangen, hebben een brief gekregen met informatie over de mogelijkhe den voor huursubsidie. Aanleiding was de verruiming van de huursubsi diewet, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor huursubsi die. Inmiddels zijn 11.103 brieven ver stuurd. Dit heeft geleid tot 500 reacties, 223 afspraken en 68 nieuwe huishou dens die in aanmerking kwamen voor huursubsidie. Het bedrag waar deze huishoudens recht op hebben liep uit een van tien tot ruim tweehonderd gulden per maand. En dit geldt met te rugwerkende kracht vanaf 1 juli 1998. De afdeling Huursubsidie van SCW is in januari begonnen met het project. Per wijk kregen de SCW-huurders een brief over de mogelijkheden van huur subsidie. Hierbij is gelet op de huur die ze betalen. Huurders met een huur la ger dan f 339,- en hoger dan f 1075,- (respectievelijk de onder- en boven grens voor huursubsidie) hebben de brief niet gekregen. Dit geldt ook voor bewoners die al via SCW huursubsidie hebben aangevraagd. Aan de hand van de informatie in de brief konden men sen zelf al berekenen of ze in aanmer king komen voor huursubsidie. Bij twij fel werd aangeraden een afspraak te maken met SCW. Tijdens de afspraak werd berekend hoeveel huursubsidie men kon krijgen en is de eventuele aanvraag ingevuld. Vorige week kregen de laatste huurders van SCW, die in aanmerking zouden kunnen komen voor huursubsidie, de brief. Nieuwe huurders krijgen bij de toewijzing van hun woning al informa tie over huursubsidie. Voorlopig hoeft de actie niet herhaald te worden. Net als ieder jaar krijgt iedereen die via SCW huursubsidie heeft aangevraagd in mei automatisch een uitnodiging om de aanvraag voor het nieuwe subsidie jaar in te vullen. Zaken doen? Chrysler Jeep Bosboom heeft een heel team van vakbekwame specialisten in huis om het u als klant naar de zin te maken. Daarom nodigen wij u graag uit in onze showroom, dan kunt u zelf ervaren hoe het is om met ons zaken te doen. Mocht u in een van onze nieuwe Chryslers een proefrit willen maken of eerst uitgebreide informatie ontvangen, bel gerust. Chrysler/Jeep Bosboom-Soest Jeep Birkstraat 105 QOodge Te].: 035 - 601 32 56 Een 28-jarige automobiliste uit Soest is zondagmiddag licht gewond geraakt bij een aanrijding op de Stadhouderslaan. Ze moest daar plotseling remmen door de verkeerssituatie, maar dat werd te laat opgemerkt door een 40-jarige be stuurder uit Bunschoten, die achterop haar auto botste. De vrouw klaagde over een pijnlijke nek; een 53-jarige man die bij haar in de auto zat liep een bezeerd kuitbeen op. De politie hield zaterdag j.1. bij de Schans een controle op aanhangers. Twintig aanhangwagens werden beke ken op verlichting, koppeling en kente ken. Dat leverde twee bekeuringen op voor een verkeerde kentekenplaat en vier waarschuwingen omdat er iets mis was met de verlichting. De bestuurders kregen een "loonbriefje" en moesten de zaak direct in orde laten maken. De Utrechtse rechtbank heeft beslo ten een negentienjarige inbreker uit Soest nog een kans te geven. Tegen de zin van de officier van justitie schors te de rechtbank de voorlopige hechte nis om de Soester de kans te geven een cursus te volgen in een dagtrai ningscentrum van het Leger des Heils. In februari diende de zaak tegen de Soester voor de eerste keer. Officier mr. J. van Spanje eiste toen anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaarde lijk. Zij achtte bewezen dat de verdach te in het najaar bij zes alleenstaande oudere dames in Soest heeft ingebro ken. De rechtbank besloot drie weken gele den nog geen uitspraak te doen, maar de zaak te heropenen. Zij wilde weten of het zin had de verdachte in een der gelijk centrum te plaatsen. De Soester toonde zich bereid om gedurende der tien weken acht uur per dag een trai ning te volgen. Zijn raadsman mr. L. Louwerse vroeg de rechtbank hierop het voorarrest van zijn cliënt op te heffen om hem morgen met de training te kunnen laten begin nen. Officier mr. J. van Spanje was het hier niet mee eens. Zij gaf aan dat zij ongeacht de uitkomst van de training onvoorwaardelijke celstraf tegen de Soester zou eisen. De rechtbank hief het voorarrest op, maar maakte de verdachte ook duide lijk dat hij nog niet van de zaak af was. Zij wees er echter ook op dat een ge slaagde training een positieve invloed op de strafmaat kon hebben. Met het hele gezin genieten van een knapperig verse brunch met daarbij allerlei heerlijkheden waar de Pasen om bekend staat en natuurlijk eieren zoeken voor de jeugd. Beide dagen vanaf 12.00 uur voor een vriendelijke prijs van 32,50 p.p. Kinderen speciale tarieven, 's Avonds serveren wij een 4-gangen keuzemenu vanaf 39,50 in onze BRASSERIE en een 3-gangen gourmetbuffet voor 37,50 p.p. RESTAURANTS PARTY- EN VERGADERCENTRUM Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest Telefoon 035-603 60 10 Als een getergde kat in het nauw beet ze het College van B W toe: "Artikel 1630!!" Niemand in de raadzaal be greep donderdagavond waar mevrouw W.A.A. Stekelenburg-Ruitenburg (PvdA) het over had. Zonder toelichting, onderbouwing of ambtelijk overleg probeerde Wil de Verschrikkelijke in de tweede discus sieronde alsnog de huur van het Slak kenhuis aan de Dalweg de 32-jarige ambachtsvrouw Nynke van Vliet door de neus te boren. Van een bestuurslid van de Kamer van Koophandel moet jé het maar hebben als ondernemer. Uit de discussie daarna bleek dat het gemeentebestuur met wetsartikel 1630 in de hand nooit een folly moet verhu ren voor vier jaar, want dan zit je er voor langere tijd aan vast. En dat wil Stekelenburg niet. In eerste instantie had ze geprobeerd via een motie de ge meenteraad voor te stellen de folly te verpatsen ten bate van het lege fonds Kunstaankopen. Maar welke kunste naar heeft er drie ton voor over om zo'n kwetsbare en beperkte atelierruimte te kopen? In haar motie stonden twee canards: 1) Soest is een gemeente met oog voor kunst en 2) Soest wil haar goede naam op kunstgebied behouden. Ze noemt het zelf "plezierkunst". Nog nooit heb ben drie sociaal-democraten van de PvdA-fractie oog gehad voor kunst of er naam mee gemaakt. Integendeel. De motie werd raadbreed van tafel ge veegd en men ging over tot de orde van de dag. Een ander opmerkelijk agendapunt was het voorstel van het College om het gemeentelijk archief te verhuizen naar Amersfoort. Niet dus. Wim Roest (D66) was de enige die het wel zag zit ten. Na wat geschutter door de-man- van-Annie (VVD) over herschikking van gelden en een puntige opmerking ("ik heb niet zoveel goede ervaringen met gemeenschappelijke régelingen") van Kees Boerkoel (PvdA), werd het voorstel verworpen. Pijnlijk voor de gemeentesecretaris Wim de Kam (54), die gisteravond voorzitter is geworden van de Histori sche Vereniging. Maar hij zegt in een interview: "Als het bestuur vindt dat het archief in Soest moet blijven, heb ik daar geen moeite mee de argumen ten daarvoor aan te brengen. Dan ver dedig ik dat standpunt." De Histori sche Vereniging heeft een kanjer in huis gehaald. Ondanks zijn dubbele pet. De raadsvergadering is door Radio Soest uitgezonden. In de wandelgan gen vernam ik dat verschillende ambte naren geluisterd hebben. Wanneer u 's avonds een keer een programma vol ophef en vertier wilt horen, stem dan eens af op de gemeenteraad, één keer in de maand. Een 54-jarige Soesterse ontdekte vori ge week tijdens het bezoek aan een winkel aan de Van Weedestraat dat haar portemonnee uit haar tas was ontvreemd. Vermoedelijk was die weg genomen door een ca. 25-jarige vrouw met een kind van ca. 10 jaar, die ook in de winkel was geweest en haar had af geleid met wat de politie omschreef als "een toneelstukje". In de portemonnee zaten enkele honderden guldens en een aantal pasjes. SOEST Eigen technische dienst met 24- uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 3