En dit zijn de knallers van deze week: 7uii|(k)ari]er Eén directeur voor C-drie en bieb College van G.S. Utrecht is rond Wat een weer!! Mogelijk bedrijfsopleidingen in Soest c 10.98 1.98 1.79 feintrgtvün 99 ct 6027493 Gevraagd VASTE-, en INVAL- LOPERS 01 Insluiper aangehouden naar aanleiding van signalement Bestelwagenshow Tekort wordt binnen twee a drie jaar ingelopen Eveline Korthuis opnieuw gedeputeerde "...'t is genieten geblazen in de tuin! Kleuren en geuren, alles komt weer tot leven." Weet u het nog? 't is bijna 17 april! A. van der Lee Ook 's avonds en in 't weekend nefkens ders SOEST W,e 3 Actueel 5 Actueel 7 Op Soest 13Soesterberg 11 Sport Soester neemt de benen na botsing Drie mille schade aan tuinafscheiding Dertig bekeuringen bij politiecontroles Soester Courant Soester politiek neemt kijkje bij ROC Tel. 06-53 91 12 37 Zomerse aanbieding Bereid u alvast voor op de zon d.m.v. de volgende behandelingen: - Pré sun behandeling - Body-behandeling E /v nu Ü)U," Ossendamweg 28" - Soest - 035 - 602 44 92 Magere runderlappen Gebraden fricandeau Verse zalmmoten Gestoomde makreel Fijn volkoren brood Hollandse komkommer VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest 12 t/m 17 april Scudo auto smeeing Er komt voor C-drie en de openbare bibliotheek één directeur, die over beide instellingen het bewind zal voeren. Dat is een van de efficiency maatregelen die het bestuur heeft ge nomen om de gebleken tekorten op te vangen. Met twee a drie jaar kan C-drie op die manier weer uit de rode cijfers komen. Dat blijkt uit het raadsvoorstel dat het College van Burgemeester en Wethou ders vorige week nog aan de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 29 april heeft toegevoegd. Daarin wordt voorgesteld C-drie nu ook voor de tweede helft van het lopende jaar de subsidie uit te keren. Aanvankelijk had de stichting - na het bekend wor den van de tekorten - slechts voor het eerste half jaar geld ontvangen uit de subsidiepot. Nu de verbouwing nagenoeg rond is komt er volgens B. en W. een centrum te staan waarin beide stichtingen - die overigens als zelfstandige rechtsperso nen blijven voortbestaan - worden on dergebracht. Daarmee zijn de facilitei ten aanwezig om te verwachten dat beider doelstellingen kunnen worden bereikt in een geïntegreerde werkorga nisatie onder leiding van één directeur. Er wordt ook gestreefd naar een in houdelijke relatie "tussen literaire, cur sorische en theateractiviteiten". Horeca Een andere efficiencymaatregel behelst het "uitbesteden" van de horeca aan een particulier cateringbedrijf. Het be stuur heeft daarmee al overeenstem ming bereikt en verwacht dat de effec ten van deze "professionalisering" over een jaar wel zichtbaar zullen wor den. De tekorten van vorig jaar (ca. 170.000 gulden) zijn vooral veroor zaakt door langdurig zieke medewer kers en de tegenvallende horeca-exploi- tatie. Voor 1999 is een nieuwe begro ting opgesteld. Daarop prijkt nog een tekort van 32.000 gulden omdat de verbouwde cursuslokalen later zijn op geleverd dan gepland. In het tweede halfjaar wordt een overschotje ver wacht van 3000 gulden. Al met al is er dus nog een gat van 29.000 gulden voor de rest van het jaar. Meer inkomsten Naast de benoeming van één directeur en het uitbesteden van de horeca zijn er nog twee andere maatregelen aange kondigd, die tot besparingen kunnen leiden. Zo rekent men erop dat de ver grote cursuslokalen grotere groepen zullen aantrekken, wat tot meer inkom sten zou kunnen leiden. En verder zal het verschil tussen de kosten van de theaterprogramma's en de recette (in komsten uit kaartverkoop) worden ver kleind. Al met al gaan de besturen én het Col lege ervan uit dat het tekort (over 1998 en 1999 dus in totaal zo'n 200.00 gul den) binnen twee a drie jaar kan wor den weggewerkt. De verlaging van de directiekosten en de verbetering van de horeca kan volgens de rekensommetjes over een jaar leiden tot een positief sal do van 75.000 gulden. Het nieuwe College van Gedeputeer de Staten in de provincie Utrecht zal bestaan uit WD, CDA en PvdA. Namens de onderhandelende par tijen maakte dhr. C.G. J. van den Oos ten, lijsttrekker WD en voorzitter van de onderhandelingen, vorige week melding van een succesvolle af ronding van de coalitiebesprekingen: "Er ontstaat nu opnieuw een samen werking die recht doet aan de verkie zingsuitslag van de Statenverkiezingen van 3 maart 1999. De nieuwe coalitie mag rekenen op steun van maar liefst tweederde (41) van de 63 Statenze- tels," aldus Van den Oosten. Modern regionaal bestuur vraagt meer tijd. Dit geldt voor de ambtelijke organisatie maar ook voor het bestuur. De drie col legepartijen hebben er bewust voor ge kozen het dagelijkse bestuur voor de komende zittingsperiode uit te breiden van zes naar zeven leden. De nieuwe samenstelling wordt: 3 WD, 2 CDA en 2 PvdA. Nieuwe beleidsontwikkelin gen maken deze stap noodzakelijk. Sinds de nieuwe strategie van de pro vincie van vier jaar geleden, die ge paard ging met een interactieve manier van werken, is de provincie bij steeds meer maatschappelijke ontwikkelingen betrokken. Deze cultuuromslag vraagt meer tijd van het bestuur en de ambte lijke organisatie. De komende vier jaar komen daar nog een aantal andere za ken bij die in het belang van inwoners en bedrijven zijn. Het beleid van de Europese Unie zal voor de regio's steeds belangrijker worden. Daarnaast zal het verkrijgen van meer Europees geld voor projecten in onze provincie belangrijker worden. Het rijk ziet de Randstad steeds meer als een samen hangend gebied, waardoor meer tijd besteed moet worden aan de afstem ming binnen de Randstadprovincies en de inbreng in de Bestuurlijke Commis sie Randstad. De provincie wil de komende jaren veel energie steken in de relatie met de beide grote steden (Utrecht en Amers foort) en het samen met (clusters van) gemeenten opstellen van strategische gebiedsperspectieven. Aangezien het Bestuur Regio Utrecht (BRU) uiterlijk 1 januari 2003 ophoudt te bestaan zal de provincie samen met betrokken ge meenten veel energie moeten steken in een soepele overgang en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen tussen provincie en gemeenten. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) zal ook meer aandacht vragen ter versterking van de provinciale belangen. Tenslotte zal de voorbereiding van onder andere het nieuwe Streekplan en het overleg daarover veel tijd vragen van het pro vinciaal bestuur. Het nieuwe college zal ook maatregelen nemen om de werk druk in de organisatie te verlichten. Nieuwe gedeputeerden De kandidaat-gedeputeerden zijn: WD: mr. D.H. Kok, mw. mr. E- Korthuis- Elion en mw. mr. M.N. Kallen-Morren; CDA: R.C.Robbertsen en mw. mr. J.G.J. Kamp; PvdA: J.G.P. van Bergen en drs. PJ.M. Rom- bouts. Daarvan zijn de nieuwe leden: mw. Kallen-Morren, dhr. Van Bergen en dhr. Rombouts. Vanuit het huidige col lege keren terug dhr. Kok (WD), mw. Korthuis (WD), dhr. Robbertsen (CDA) en mw. Kamp (CDA). De heer Van den Oosten (VVD), gedeputeer de sinds november 1983, heeft ervoor gekozen de WD-fractie in Provinciale Staten te gaan leiden. Zoals bekend keert de huidige PvdA-gedeputeerde, mw. T. Poortenaar-Sikkema, niet terug in Provinciale Staten. Portefeuille-verdeling Het nieuwe college brengt behalve nieuwe gezichten ook een nieuwe por tefeuilleverdeling met zich mee. mr. D.H. Kok (WD): Strategie-ont wikkeling; Wegen verkeer en vervoer; Cultureel erfgoed; Recreatie en toeris me; Energie- en drinkwatervoorzie-. ning (nutsbedrijven). mw. mr. E. Korthuis-Elion (VVD): Ruimtelijke ontwikkeling; Coördinatie Randstadzaken; Welzijn en maat schappelijke participatie. mw. mr. M.N. Kallen-Morren (VVD): Volkshuisvesting; Stads- en dorpsvernieuwing; Europese zaken; Communicatie; Media. R.C. Robbertsen (CDA): Bestuurlij ke organisatie, incl. strategische ge biedsperspectieven; Agrarische zaken, landinrichtring; Ontgrondingen; Na tuur en landschap; Economische zaken en werkgelegenheid. mw. mr. J.G.J. Kamp (CDA): Water, waterkeringen en waterbodems; Volks gezondheid en gehandicaptenzorg; Ouderenbeleid en jeugdhulpverlening. J.Q.P.. van Bergen (PvdA): Financi ën, planning en control; Cultuur; On derwijs; Minderheden; IPO-aangele- genheden. drs. PJ.M. Rombouts (PvdA): Mi lieu; Personeel en organisatie; Facilitai re zaken; Financieel toezicht lagere overheden. De commissaris van de Koningin, mr. B. Staal, zal de volgende portefeuil les behartigen: Algemeen bestuur en coördinatie; Representatie /Promotie; Openbare orde en veiligheid, rampen bestrijding; Juridische zaken; Archief wet. Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Utrecht treedt op 13 april aan. Dorresteinweg 72b Soest Telefoon 035-6012883 y Telefoon 035-6012883 a Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 KLARE N'Q TROMP makelaars Burg. Grothestraat 54 automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 VOS start met 'Activiteiten Netwerk'. Rondje Soest-columns gebundeld. Bedenkingen tegen nieuwbouw winkels ongegrond verklaard. Dierenartspraktijk Jan Meursing 25 jaar. Jonge duiven van de Zwaluw vliegen voor goede doel. De Heybergh vierde eerste lustrum. Van de windvrije hal naar het gravel in de buitenlucht. De tenniscompetities gaan komend weekeinde van start. Met trainer Harald Wernsen van LTC Soestdijk en speel ster Monsé Strengers van TV Soest-Zuid blikt de Soester Courant alvast vooruit op de reeksen van 7 duels. Een 42-jarige Soester is zaterdagavond ter ontnuchtering meegenomen naar het politiebureau. Hij werd aangehou den in 't Hart, niet lang nadat hij op de Laanstraat een botsing had veroor zaakt. Volgens de politie was hij be hoorlijk dronken, maar hij weigerde medewerking aan een ademanalyse test. De politie was gewaarschuwd door be woners die een harde klap hadden ge hoord. Een getuige had de man zien weglopen. De man, die in Soest woont, was tegen een andere wagen aangere den. Na de botsing ging hij er te voet vandoor, de lampen van zijn auto brandden nog toen de politie arriveer de. Hij kreeg verschillende processen- verbaal. In de nacht van zondag op maandag is aan de Hartweg een tuinafscheiding vernield. De schade bedraagt driedui zend gulden. Het vandalisme werd ge meld door de 48-jarige eigenaar die 's nachts wakker was geworden van la waai. Het vermoeden bestaat dat jon gelui verantwoordelijk zijn voor het vandalisme. Diverse controles op vrijdag en zater dag hebben geleid tot dertig bekeurin gen. Vijf daarvan kwamen tot stand bij een snelheidscontrole op de Dorres teinweg,. waar en passant drie brom fietsers werden beboet, omdat ze geen helm droegen en een omdat hij geen certificaat had. Ook op de Di Lasso straat kwam een hardrijder in het boek je te staan. Op de Van Weedestraat schreef dé po litie dertien bonnen uit aan foutpar- keerders en op de Beukenlaan werden twee automobilisten bekeurd toen ze het rode licht negeerden. Verder kre gen vijf fietsers een prent, omdat de verlichting van hun voertuig niet in orde was. Ze werden aangehouden op de Bosstraat. in Soest voor de Aanmelden: tel. 601 41 52 Vorige week woensdagmorgen kreeg de vestiging Soest van ROC-de Amer- landen (in Soest nog altijd beter be kend als Trema '87) bezoek van een aantal gemeenteraadsleden. Ze kwa men zich op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. De raadscommissies van Onderwijs en Financiën nemen jaarlijks een kijkje bij het opleidingscentrum in het Orlando- gebouw aan de Di Lassostraat. Ook nu waren ze vrijwel voltallig aanwezig. De gemeenteraad beslist elk jaar over de aanwending van de subsidie voor het volwassenenonderwijs en ook bij de komende behandeling van de Voor jaarsnota worden beslissingen geno men over het "aanbod" van het ROC. Na de begroeting door regio-coördina tor Nelleke Streefkerk kregen de politi ci een uiteenzetting van Henk van Houten, lid van het College van Be stuur. Hij sprak daarbij o.m. over de Dankzij een signalement heeft de politie een insluiper kunnen aanhou den. Het betreft een zeventienjarige Amersfoorter die in zijn woonplaats ook al werd gezocht voor een aantal delicten. De jongeman was vorige week dinsdag een kantorencomplex aan de Birkstraat binnengeslopen. Op de eerste verdie ping van het gebouw werd hij aange sproken over zijn aanwezigheid. De jongen verzon een smoes en maakte zich uit de voeten. Toen een van de medewerksters ontdekte dat haar por temonnee uit haar schoudertas was ge stolen, sloot een collega de hoofdin gang af en werd een zoektocht naar de insluiper ingezet. Hij werd aangetrof fen en mocht het pand pas verlaten, nadat hij de portemonnee had terug gegeven. Buiten gekomen zette de jongen het op een lopen en op dat moment merkte een andere medewer ker dat zijn mobiele telefoon was ver dwenen. Op het politiebureau deed hij aangifte van de diefstal en gaf hij de politie een signalement van de verdachte. Die werd meteen herkend, waarna de po litie hem thuis op zocht. De jongeman was niet thüis, maar zijn moeder be loofde dat hij contact met de politie zou opnemen. Dat deed hij later. De Amersfoortse politie, die nog een aan tal zaken van hem had openstaan, handelt het verder af. Raadsleden op bezoek bij ROC-de Amerlanden Soest. mogelijke uitbreiding van het lesaan- bod in Soest met bedrijfsopleidingen, zoals ze in andere vestigingen van het ROC ook bestaan. Volgens Van Hou ten is zo'n uitbreiding zeker niet uitge sloten. Docente Bo Leenen sprak daarna over de zgn. KSE (Kwalificatie Structuur Educatie)-certificering en cursistenbe geleidster Maria Sulenta gaf de raads leden een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de "nieuwko mers" en hun rechten en verplichtin gen. Tenslotte namen de raadsleden nog een kijkje bij een aantal lessen, waar gesproken werd met docenten en cursisten. Het bezoek werd van beide kanten als leerzaam en interessant erva ren. Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. I: 035 - 601 44 91 Geldig t/m 30 april 1999 100 gram 500 gram 12.49 500 gram 6.49 heel I J I Amersfoort, A'damseweg 19, tel. 033-46 35 535 Bloeit met prachtige lilakleurige anjertjes. De Dianthus is zeer decoratief door zn grijs/blauwe blad. Mag zich graag door de zon laten verwennen. 1 Van 4.95 voor AMERSFOORT Amsterdamseweg 139. Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS I: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 uer.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1