Weekendaanbieding 14 u n TRAMEI STUDIEBEGELEIDING amei viert zilveren jubileum et nieuw toekomstperspectief 95 VAH kntth w 'cholten HAIRSTYLISTE i TOPSTYLISTE Annie M.G. Schmidtdag bij boekhandel V.d. Ven Het Gemeentehuis Galerij der kampioenen WOENSDAG 19 MEI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 11 erman Meiners voorspelt 'kwaliteitsrace' in onderwijs IELE aat 35a )2 93 80 ^^7swager Tramei zoekt adressen voor grote reünie Mobiele telefoons uit auto's weg Pinksterslof7.95 AardbeienslofÖ795 Samen voor Politie schiet met scherp op velden aan de Eemweg Acht verbalen voor nuttigen van alcohol Rijverbod Dienie opent per 1 september 1999 a.s. haar nieuwe kapsalon aan de Vinkenweg 31 Wij zijn op zoek naar een X x x f X' X X X X? X X X en een Heb je interesse, bel dan 035 - 602 49 13 of 06 - 22 444 235 Donderdag 20 mei: AL 25 JAAR VERSTAND VAN OPTIMALE HULP AAN SCHOLIEREN HUISWERKBEGELEIDING BIJLESSEN SCHOOLTEST- EN ADVIESBURO TEL 035-601 70 89 IR^pM/lNKEL Darjeelingthee en groene jasmijnthee Buit er uit... Voorjaarsconcert van mannenkoor 'Apoilo' Speeldoosmagazine seizoen 1999-2000 VRIJWILLIGERSHULP NODIG? 60311 19* Dialezing over stamboomonderzoek Natuurlijk Natuurlijk 31 MAGNETRON 6 luchtcirculatie Watt magnetronvermogen ud 32 liter >kprogramma's normaal 7340." Whirlpool STOOM MAGNETRON MT Combimagnetron S functies Inhoud 26 fiter Draaiplateau wan 28 cm normaal Bauknecht CONDENSDROGER TRK SOLAIRE Extra droog-programma RVS trommel Crote vulopening 43 cm Vertraagde starttijd leciaalzaken in Nederland. i Soesterberg sn badkamer. Pen Speciaalzaak Jaarna op afspraak n nieiJwe camera waarmee u s maakt? Dan boft u. Want akanties) in het vooruitzicht aantrekkelijke aanbiedingen u over a"c cameramogelijk- 59e'ijk te informeren, krijgt u wijke magazine Camera ;n als klap op de vuurpijl en jaar lang gratis fotografe- 24 juli 1999 een nieuwe i zaak koopt. Kom dus snel exclusieve trouwreportages groeps- portretfotografie f uur fotoservice VAN WEEDESTRAAT 85 3761 CD SOEST telefoon 035-6013917 Tramei, het bekende Instituut voor 'Studiebegeleiding, viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. De feestelijkheden zullen plaatsvinden in het najaar, met o.a. een reünie voor oud-leerlin gen, voorlichtingsbijeenkomsten, een receptie en een jubileumboek. Op 1 november is het precies een kwart eeuw geleden dat Herman Meiners op een zolderkamertje in het ouder lijk huis aan de Aagje Dekenlaan zijn eerste leerling ontving. Sindsdien zijn er naar schatting in de vier Tra mei-vestigingen (Soest, Zeist, Hilver sum en Apeldoorn) in totaal zo'n 10.000 middelbare scholieren bijge spijkerd in een of meer "zwakke vak ken". Directeur Herman Meiners - die sinds 1980 samenwerkt met Wilfried Trapp (vandaar de naam Tramei) - kan terug kijken op een periode waarin zijn insti tuut is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende "huiswerkbe geleiders" in het land. Dat is allemaal niet vanzelf gegaan, onderstreept hij. "We hebben er hard voor moeten wer ken, nog steeds trouwens, en ook wel moeten opboksen tegen allerlei voor oordelen. Zo werden we door de scholen vaak scheef aangekeken, om dat wij vaak meer succes boekten met de huiswerkbegeleiding van zwakke leerlingen dan de scholen zelf." Het bestaansrecht van instituten voor studiebegeleiding a la Tramei staat in middels niet meer ter discussie, meent Meiners. "We hebben duidelijk aange toond dat we een uiterst waardevolle en onmisbare rol spelen bij de ontwik keling van leerlingen die op een of an dere manier uit de boot dreigen te val- len.'l Dat betekent overigens niet dat het instituut nog eens 25 jaar op de zelfde voet zal verdergaan, want dat hangt zeer nauw samen met de ontwik kelingen die in het onderwijs zelf plaatsvinden. Meiners is daar duidelijk over. Scholen commerciëler "Samen met de landelijke kwaliteitsor ganisatie voor studiebegeleidingsinsti tuten - de kring van IQ-instituten - hebben we een onderzoek ingesteld naar de mogelijke toekomstige ontwik keling van de scholen op het gebied van dè begeleiding van scholieren. Daaruit is gebleken dat de scholen binnen en kele jaren (door de financiële nood ge dwongen) naar alle waarschijnlijkheid steeds meer en meer de commerciële it uit zullen gaan. Ze hebben natuur- gigantisch veel kennis in huis, en ze dat "product" - net als de uni- iteiten - gaan uitnutten en te gelde ;en. Ze zullen wel moeten, al is de tenleving op dit moment nog niet i ver." In andere landen - bijvoor beeld Griekenland, dat Meiners per soonlijk goed kent, is de privatisering van het onderwijs (althans bepaalde vakken als Engels en Frans) al gemeen goed en dat geldt bijvoorbeeld ook voor België. "In Nederland praten de scholen er ook over, alleen nog niet zo openlijk. Ook hier zoeken scholen naar manieren om te overleven, omdat de kwaliteit van het onderwijs steeds meer ter discussie komt te staan. Sinds twee jaar worden de 'rapportcijfers' immers openbaar gemaakt." Meiners voorspelt daarom een "kwali teitsrace" tussen de scholen, omdat ze hun leerlingen willen behouden en dus successen moeten kunnen laten zien. "De scholen worden in de toekomst afgerekend op hun resultaten. Daar zullen ze aan moeten wennen. En dat betekent dat ze hun product moeten verbeteren en dus menskracht moeten inhuren waarmee dat product geleverd kan worden. Dat kost meer geld, uiter aard, maar kleinere klassen zijn ook duurder en meer service (=meer lera ren) ook..." Recht De meeste scholen beschikken echter niet over de menskracht, de deskundig heid en de ervaring op het gebied van B idiebegeleiding en zuilen die dus Syan buiten" moeten inhuren. "Er zijn :gio voorbeelden van goedwillende :holen die beloven dat ze 'probleem- ideren' zullen helpen, maar in het al gemeen komt daar heel weinig van te recht. Alleen in de brugklas stelt die ixtra begeleiding over het algemeen jen fractie voor van wat ze voor de iele school zou moeten voorstellen. Studiebegeleiding hoort niet alleen het recht van een enkeling te zijn: het is :en recht waar alle scholieren op elk loment tijdens het schooljaar aan spraak op moeten kunnen maken!" fit het eerder genoemde onderzoek romt dan ook als mogelijke toekomst- isie naar voren dat één van de voor de land liggende oplossingen zou kunnen rijn dat scholen studiebegeleidingsin stituten als Tramei zullen inschakelen, vooral omdat berekeningen hebben uitgewezen dat die samenwerking de scholen een behoorlijke extra omzet kan opleveren. "Een contract met zo'n instituut levert een school met zeg maar 900 leerlingen ongeveer een half miljoen omzet per jaar op. Reken maar uit wat een school met dat geld alle maal voor haar leerlingen kan doen!" Meiners' rekensom is gebaseerd op een veronderstelde extra (ouderlijke) bij drage van zo'n 75 gulden per maand, ofwel 900 gulden per jaar. Voor dat bedrag is Tramei namelijk in staat om alle leerlingen van zo'n school van op timale, op het individu gerichte studie begeleiding te verzekeren. "Is dat duur? Nee, het is wel veel geld, maar niet duur! Alles wat goed is kost geld, en waarom zouden ouders niet iets extra overhebben voor een structurele verbe tering van het onderwijs dat hun kind dagelijks volgt, voor de toekomst van hun kinderen? En denk er daarbij aan dat professionele studiebegeleiding op instituten a la Tramei nu (landelijk ge zien) ongeveer 400 gulden per maand kost. Het enige punt is dat de tijd hier voor niet rijp is, net zoals wij er vroeger niet aan dachten dat wij allemaal ooit zelf moesten gaan meebetalen aan onze sociale zekerheid - denk aan de WAO, de ziektekosten e.d. Het zal dus niet al leen een kwestie van goed nadenken, maar vooral ,een maatschappelijk rij pingsproces worden." Perfecte toekomst Thuiswerk- en studiebegeleiding op school faalt vaak door de té algemene en te weinig individuele aanpak, con stateert Meiners. "Het komt altijd op het personeel terecht, maar dat is na tuurlijk niet bereid om voor hetzelfde salaris dagelijks tot Sint Juttemis door te werken. Leraren zijn ook niet gespe cialiseerd in studiebegeleiding, maar in Frans, Aardrijkskunde of Wiskunde." Meiners voorziet voor Tramei dan ook een "perfecte" toekomst. "De deskun digheid en ervaring die wij hebben op gebouwd zijn voor een school van on schatbare waarde. Wij zijn ai 25 jaar ac tief op dat gebied, en niet alleen voor leerlingen die al in de problemen zitten, maar ook voordat het zo ver is. Wij voeren zeg maar een 'voorverdedigend beleid'. Wij stappen namelijk ook actief op Jantje van 14 af als hij liever buiten gaat spelen en daarom niet naar de le raar toegaat... De meeste leraren heb ben daar allemaal geen tijd voor. De scholen worden steeds meer 'bedrijf met een 'product', en leraren worden ook steeds meer 'manager'. Zal de door hem geschetste ontwikke ling in Soest (bijvoorbeeld) leiden tot een fusie tussen het Griftland College en Tramei? "Nee, natuurlijk niet. Maar een school zal zeker op zoek gaan naar Herman Meiners. een instituut dat de hele begeleiding kan overnemen en offertes vragen bij verschillende 'leveranciers'. Daar zijn wij er één van." Enorme veranderingen Binnen nu en tien jaar zullen er op het gebied van het onderwijs en de begelei ding van scholieren - zowel in het mid delbaar als in het basisonderwijs - enor me veranderingen plaatsvinden, daar van is hij overtuigd. Dat betekent vol gens Meiners ook dat Tramei zeker niet nóg eens 25 jaar op dezelfde voet zal doorgaan. Persoonlijk zal hij dat mis schien niet meer meemaken, want hij gaat ervan uit dat hij zich vanaf 2005 met andere zaken dan studiebegelei ding zal bezighouden. Dan is de inmid dels al in opleiding zijnde Herman ju nior waarschijnlijk al zo ver dat hij de scepter kan overnemen. "Ooit was er een leraar aan de (niet meer bestaande) Alfrink-mavo die ons instituut betitelde als waardeloos en nutteloos. Hij vond dat Tramei in geen enkele behoefte voorzag," glimlacht Herman Meiners. "Ik mag gelukkig wel zeggen dat hij de plank volledig misge slagen heeft. Studiebegeleiding is voor kinderen een perfect middel om hen te leren roeien met de riemen die ze heb ben. Moet dat op een extern instituut, dan maar zo. Kan het kind op school op een structurelere en professionele (en betaalbare!) manier studiebegelei ding krijgen, des te beter!" Tramei wil het 25-jarig jubileum vie ren met een grote reünie voor oud leerlingen. Het probleem is dat de meesten in de administratie niet met hun huidige (naam en) adres ver meld staan. Wie belangstelling heeft voor de bijeenkomst (waarschijnlijk op of rond 1 november) wordt daar om dringend verzocht zich op te ge ven bij Tramei, Soesterbergsestraat 3, 3768 EA Soest (of postbus 3046, 3760 DA Soest), tel. 035- 6017089, fax 035-6027344, e-mail: hercules@worldonline.nl Bij verschillende autokraken zijn twee mobiele telefoons buitgemaakt. De ap paraten werden gestolen aan de Zuid promenade(uit deze auto verdween tevens een analyzer) en de Bosstraat. Bij een andere auto, die stond gepar keerd aan de Zuidpromenade, kwam een kraker niet verder dan het aanrich ten van schade. Op de Smitsweg werd een mobiele te lefoon uit de jaszak van een Baarnaar gestolen. Dat gebeurde vrijdagmorgen tijdens de markt, die in verband met Hemelvaartsdag een dag was verscho ven. BROODt EN BANKETBAKKERIJ Birkstraat 93 - Soest - Tel. 601 23 54 Beukenlaan 46 - Soest - Tel. 601 20 65 Van Weedestraat 46A - Soest - Tel. 601 38 77 Op sportpark Eemweg wordt morgen met 'scherp' geschoten. Voetbal teams van verschillende politiedis tricten - zoals Eemland-Noord, waar toe Soest behoort - binden met elkaar de strijd aan op de velden van WZ'49. Onder de deelnemers bevinden zich ook Schotse ordebewakers die vanwe ge het Lockerbie-proces in Soesterberg zijn gestationeerd. Verder verschijnen de Koninklijke Marechaussee, het par ket Utrecht en politieschool De Bos kamp met een elftal. WZ'49 maakt het deelnemersveld van acht ploegen compleet. Het voetbaltoernooi begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer vier uur 's middags. Op het kermisterrein de Engh heeft de politie zeven personen bekeurd, omdat ze in het openbaar alcohol nuttigden. Dit is verboden en de politie had van tevoren aangekondigd te zullen contro leren. In de meeste gevallen ging het om het drinken van bier. Ook op de Oude Ambachtenmarkt werd een bezoeker verbaliseerd, omdat hij bier dronk. Het vocht was gekocht bij een kraamhouder die geen vergun ning had om alcohol te verkopen. De politie lichtte de organisatie van de markt in. Een 33-jarige inwoner van Velserbroek heeft een rijverbod van twee uur ge kregen, omdat hij onder invloed van alcohol was gaan autorijden. De man werd in het weekeinde aangehouden op de Jac van Looylaan. Hij moet 390 gulden boete betalen. °-r<* tw* er**- <r*>- er*» er*» er*- cr^ cr^- cr^> cr^ tr Op donderdag 20 mei wordt de ver jaardag van Annie M.G. Schmidt ge vierd. In het hele land organiseren de (kinderboekhandels allerlei activi teiten. Ook boekhandel Van de Ven doet mee om Annie Schmidt op deze dag weer eens in het zonnetje te zet ten. Centraal staat het gedicht: De Orrekiedor In het land van de Orrekiedorren, daar zijn ze allemaal gek. Daar hebben ze groene snorren en vlaggetjes in hun nek. Daar hebben ze koperen tenen en veren op hun hoofd. Ze eten er kiezelstenen, met boter en suiker gestoofd. Als je iemand ziet flaneren met een grote groene snor. En een hoofd vol wuivende veren, dan is het een Orrekiedor. Annie M.G. Schmidt Alle kinderen die op 20 mei naar de boekhandel komen met bijvoorbeeld een tekening van een Orrekiedor, een verhaal of gedicht met Orrekiedorren, of die het gedicht komen voordragen of zich verkleed hebben als Orrekiedor, krijgen een herinnering aan de Annie M.G. Schmidtdag 1999. De mooiste inzending wordt bovendien bekroond met 'Kaapse raasdonders', het Annie M.G. Schmidt kookboek dat net is ver schenen. Stichting Wereldwinkel Steenhoffstraat 9A, tel. 602 8132 Deze theesoorten met het EKO-keur- merk komen uit India. De thee wordt gekocht bij Tea Promoters India, een ^lein theebedrijf in Sikkim. Haar be langrijkste plantage is de Samabeong Tea Estate waar veel Tibetaanse vluch telingen en Nepalezen werkzaam zijn. Zij kweken de thee op een milieuvrien delijke en arbeidsintensieve manier. Voor bemesting gebruiken ze bijvoor beeld een product van de neemboom. Een extract van de zaden verwerken de boeren in een spray die dient als be strijdingsmiddel. De Wereldwinkel verkoopt nog veel meer soorten thee die allemaal de moei te waard zijn om te proberen. Ook zijn er theesoorten in leuke verpakkingen (bijvoorbeeld: een porseleinen olifant je), en dus een leuk cadeau-idee! Kom eens kijken in de Wereldwinkel, u zult versteld staan! Openingstijden: maandag van 13.00 tot 17.00 uur; dinsdag t/m zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. Een 47-jarige inwoner van België, die zijn auto maandag had geparkeerd aan de Schapendrift, ontdekte bij terug komst dat het portierraam was ingesla gen. De dader had een handtas wegge nomen met daarin een aantal pasjes en voor ca. f 1000,- aan Nederlands en Belgisch geld. De gedupeerde deed aangifte bij de politie. Het Soester Mannenkoor 'Apoilo' geeft op donderdag 27 mei een voor- jaarsconcert. Het belooft een opmerke lijk concert te worden, mede door de keuze van het repertoire en de solisten. Een concert van een mannenkoor met zo'n omvang is een beleving. Ruim honderd mannen hebben lang gerepe teerd om dit mogelijk te maken. Het begint om 20.00 uur en wordt gehou den in de 'Open Hof' aan de Veenbes straat. Uitgevoerd worden onder andere 'Still wie die Nacht' van C. Bohm, het 'Geis- terchor' uit 'Rosamunde' van Schubert, 'Die Blume von Hawaii' van Paul Abra ham, met sopraan en bariton, een nieuw Swjatyjnboze en een Afrikaanse melodie: 'Kwmbayah'. Solistische me dewerking wordt verleend door Judith Sportel, sopraan, Rob van Surksum, bariton en Hans Broekman, vleugel. De presentatie is in handen van Thari Schröder. De solisten zullen naast een eigen repertoire, ook een aantal duet ten ten gehore brengen. De componist en begeleider Hans Broekman zal even eens een solo-optreden geven. Voor het concert zijn kaarten a 12,50 verkrijgbaar bij de leden en bij de VW's te Soest en Baarn. De toegangs prijs is inclusief een consumptie. Veel mensen kennen 'Apoilo' en zijn er snel bij om een kaart te bemachtigen. De kaarten zijn al na een paar dagen uit verkocht. Degenen die een kaart willen, moeten dus snel zijn. Er komt geen herhaling van het concert, wegens het tekort aan zalen. Ik was op de Soester Engh om het gemeentehuis te zien, weer witter door de zon misschien, weer gaver door het glas. En aan de achterkant, o God zij dank, daar mag nog steeds zijn gras. De kuise kolos, plat, verankerd in de helling, zo die was, bergt binnen buitengewoon talent, dat ploetert rond de lege kas. Solide huis, vol brieven ende wetten, door krant en kabel U bekend, willen ons aan het denken zetten. Het kost allemaal een mooie cent. Ik zag de brievenmakers stappen achter het gesloten glas. Ze maken wel eens grappen over hoe het vroeger was. Toen rood nog rood was, weet je wel. De Kerken nog het Riagg deden, de hemel nog bestond de hel. En aan de mooiste van de balie vroeg ik, of de deur van glas ook open mocht. "Natuurlijk oudje", dacht ze even, "Maar let u wel goed op de tocht?" Op 27 mei zal hel Speeldoosmagazi ne in Baarn en Soest huis-aan-huis worden verspreid. Het theaterpro gramma 1999-2000 geeft een over zicht van een seizoen lang toneel, ca baret, show, muziek en dans. Er is weer een keur van gezelschappen en artiesten uitgenodigd. Zo valt er te genieten van een uitgebreid toneelaan bod, van traditioneel toneel tot klucht, met bekende gezelschappen als het Noord Nederlands Toneel en het vorig jaar zo opvallende Muztheater, dat vooral bij de jeugd zeer gewaardeerd werd. Ook het cabaret krijgt een uitge breide plek in het Speeldoosprogram ma. Bekende en minder bekende caba retiers staan geboekt: Lenette van Dongen, De Vliegende Panters, Jenny Arean, Adèle, Purper en last but not least Eric Koller, die dit jaar in cabares- tafette een grote indruk achterliet. Een totaal andere show, maar zeker niet minder is die van Tineke Schouten. Muziekliefhebbers zullen het moeilijk krijgen een keuze te maken uit o.a. Julya Lo'ko, The Rosenberg Trio, Lau ra Fygi, Flairck en Matiide Santing. Het muziekaanbod is komend seizoen uit gebreid met twee opera's. De Speel doos verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van een groot aantal bezoekers. Voor de hele familie zijn er op 8 zon dagmiddagen in het seizoen 1999- 2000 voorstellingen voor iedereen van acht tot tachtig, met grote gezelschap pen als Opus-One, O'Mammaree en de Meekers. Op een aantal woensdag middagen staat er voor de jeugd film, dans, poppenspel en theater op het programma, te beginnen met woensdag 22 september, als Speeldoos viert dat 25 jaar geleden de eerste jeugdtheater voorstelling werd georganiseerd. Films De filmliefhebber kan (opnieuw) aan zijn trekken komen in de Speeldoos. Na een jarenlange onderbreking zal de Speeldoos komend seizoen een oude traditie oppakken en kan men in de theaterzaal genieten van 35 mm film. Vanaf september zal er iedere maand een betere bioscoopfilm te zien zijn. Het maandoverzicht ligt op plaatsen als de bibliotheek, de VW, alle mid delbare scholen en natuurlijk in de Speeldoos zelf. Centraal Meldpunt Vrijwiltigershulp Soest - Soesterberg Wie vergelijkt leest de Soester Courant De heer J.F. van der Horst, hoofd van de Contactdienst van de Nederlandse Genealogische Vereniging, zal op dins dag 25 mei 1999 een dialezing geven over de mogelijkheden van stamboom onderzoek binnen de vereniging. Cen traal staat het documentatiecentrum van de vereniging. Dit centrum heeft de beschikking over vele genealogische collecties, zoals bijvoorbeeld meer dan 15 miljoen overlijdensberichten, fami liedrukwerk, bidprentjes, genealogische literatuur, microfiches met gegevens over personen in binnen- en buitenland: en bronnenpublicaties. Het centrum heeft bovendien een algemene index' op familienamen. In het centrum is ge legenheid om informatie en advies te krijgen over genealogisch onderzoek, heraldiek en computergenealogie. De lezing wordt gehouden in zaal 4 van het Conferentiecentrum Onze Lie ve Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij. Inlichtingen: tel. 033-4611474. Iets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant v.o.f. bloemen planten decoraties Middelwijkstraat 28 3764 CC Soest Tel. 035 - 601 23 36 Fax 035 - 602 94 12 zijn wij op 2e Pinksterdag geopend van 9 tot 16 uur. met speciale aanbiedingen voor uw tuin o.a. Petunia Surfina voor 4,- Kijk verder op internet voor nog 3 leuke aanbiedingen E-mail scholten-bloemen@tref.nl www.tref.nl/eemland/scholten-bloemen Na de 9-2-overwinning op de belangrijkste concurrent IJsselmeervogets is de Cl van SEC kampioen geworden. Onder leiding van Ton Boulonois, Dennis Brons en Stojan Saric behaalde de ploeg 49 punten uit 221 duels. Het doelsaldo was 97-51.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 11