De Soester Courant De Soesterbergse Courant meteen doen toch? ...of bel: Soest 6014152 1SOESTERBERG Vitrine voor de krant l»ndHeei"Utv/<-Tn€ |aa ii va ytrdbaa i gratis Verontrustende toename van schulden vraagt om aanpak KYO blijft in derde klasse Odeon bezoekt Biebertal Als u onderstaande bon inzendt, dan ontvangt u de Soester Courant de Soesterbergse Courant tot 1 september 1999 GRATIS! Courant tot 1 september Courant Naam: Adres: Postcode/plaats Handtekening WOENSDAG 19 MEI 1999 SOESTER COURANT PAGINAJ WOENSDAG 19 Reclame voor de Soester(bergse) Courant Senioren voorlichting trekt aan alarmbel Dankzij winst in laatste wedstrijd Tweejaarlijkse muziekuitwisseling 'AM ndwecrkazcrne ïaiivaardliaar .uo' iiKlvvecrka/crno 'aanvaardhaai •erkazcrnc jurdbaai ucrkazcrne aardliaar ,mhvecrka/cn>t 'aanvaardhaai tpaftjtf» "*?L =ea^»" 'OW ueAH'S- ^ndwecrkazcrnc 'aanvaardhaai mdvveerkazcriie aanvaardhaai aidvveerkazcrnc aanvaardhaai ,iid«ecrkazcrnc j aanvaardbaar i'eAIÏ/ indvvecrkazcriic aanvaardbaar .-i«z 'I Lndweerkazerner liaiivattrtiböö' iteABZ (iiuhveerkazcrne 'aanvaardbaar It'ABZ Indvvecrkazerne 'aanvaardhaai iifAli'A Indvvecrkazerne 'aanvaardbaar Udwccrkazerne \leAlIV- ff/lBZ mdweerkazerne aanvaardhaai ■■kazerne raar indvvecrkazerne ji. •aanvaardhaai t 'eerkazerne ,'aardbaar ikABZ Indvvecrkazerne '/aanvaardhaai te veerkazerne vaardbaar >AB/ Indvvecrkazerne j 'aanvaardhaai fcasz P Indvvecrkazerne j: 'aanvaardhaai Teen ""li <*vr»i'| In'opm envelop ofsturen - -Pmirant. antwoordnuminer Geen postzegel! SOESTERBFRGSEi>COURANT Met ingang van heden beschikt de Soester(bergse) Courant over een vitri ne in de Rademakerstraat, tussen de PlusMarkt en Danscentrum Rellum. Het is spontaan aangeboden door BV Putman Beheer om relevante (dorps)informatie te kunnen verschaf fen. Per week kan men daar de Soester- bergse Courant lezen al bestaat hij dan slechts uit één pagina. Voorts wordt de vitrine gebruikt om andere onderwer pen onder de aandacht te brengen. "Er is een verontrustende toename van gezinnen die in de financiële moeilijkheden komen. Er zijn om standigheden dat zij niet anders kun nen, maar de hulpverleners blijven moeilijk doen. De drempel naar hulp en hulpverlening moet lager worden." Seniorenvoorlichter Piet Pieren komt dagelijks in aanraking met mensen, ouderen maar ook jongeren, die met de rug tegen de muur staan en geen uit weg meer kunnen vinden, omdat zij in financiële problemen zijn geraakt. Op de voor hem bekende wijze brengt hij meestal weer de rust binnen het be trokken gezin en wijst hen op de mo gelijkheden die in de wet zijn geregeld. Pieren: "Uiteraard regel je niet alles op basis van wettelijke voorschriften. Kijk maar eens naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) die in 1998 van kracht werd. Het helpt men sen die in financiële problemen zijn ge raakt in gemiddeld zo'n drie jaar weer op de been, maar het is soms dweilen met de kraan open. Veel huishoudens raken vaak buiten hun schuld in een moeilijke situatie en uit vrees en door onbekendheid blijven ze vaak in die si tuatie zitten. Dat betekent dat de pro blematiek steeds groter wordt. Hulp wordt eerst gezocht bij familie, vrien den, goede bekenden, maar bij hen kunnen ze lang niet altijd terecht. Dras tisch wordt soms op kleding en zelfs eten bezuinigd. De volgende stap is dat men ingaat op die foldertjes, waarin wordt beweerd: 'bij ons kunt u goed koop geld lenen'. Het gevolg is dat de mensen nog dieper in de schuld raken. In sommige gevallen gaat men op de criminele toer om het hoofd boven wa ter te kunnen houden. Hoe gek het ook klinkt, dat gebeurt allemaal in 1999 en wie weet wel heel dicht bij je in de buurt. Er is voor al die mensen een uitweg en dat is hulp vragen bij de Sociale Dienst van de gemeente, de gemeentelijke kredietbank en het maat schappelijk werk zijn bekende instan ties, maar helaas is de drempel nog zo hoog". Drempelverlagend werken "Waarom zijn de procedures nog steeds langdurig en ingewikkeld? Juist de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen geeft daarvoor ruimte. Het aantonen van te goeder trouw zijn rond het ont staan van schulden, geeft recht op een regeling voor drie jaren. Dat is dan wel drie jaar leven op bijstandsniveau, maar men is gered. De meeste schuldeisers kunnen zich hierin vinden en dat moet voor juist hen die in de probremen zit ten de stap zijn om naar de Sociale Dienst te gaan. In dit verband weten ook de belasting, woningcorporaties en energieleveranciers in deze bijzondere gevallen hoe te moeten handelen. In drie jaar tijd kan alles weer zijn recht getrokken; dan begint men weer met een schone lei. Daarom: wacht niet, maar neem de stap naar de Sociale Dienst," aldus Pieren. Het vlaggenschip van KVO wist zich op de laatste speeldag te handhaven in de derde klasse. De als nummer drie geplaatste ploeg uit Ermelo werd met 13-9 aan de kant gezet In het zonovergoten korfdal zag het er zaterdag somber uit voor de Soesterber- gers, toen de als derde geplaatste ploeg uit Ermelo over hen heen scheen te walsen. De eerste twee punten waren vrij snel voor de bezoekers, maar dat werd door KVO rechtgetrokken. Kort daarop wist Ermelo weer twee keer te scoren, maar met alle kracht wist KVO ook deze achterstand ongedaan te ma ken. In de rust was er kennelijk duidelijke taal gesproken, want de thuisploeg kwam veel scherper uit de kleedkamer terug. Ondanks dat nog regelmatig bal verlies werd geleden, had Ermelo geen antwoord op het aanvalsspel en werd het met een 13-9 nederlaag terug naar huis gestuurd. Voor KVO was deze winst noodzakelijk om zich in de derde klasse te handhaven. De spelers kunnen op vakantie. Voor het bestuur van KVO is het nog geen rust, want het zal verschillende keren bijeen moeten komen om het korfbal schip KVO in ietwat rustiger wateren te brengen. Intern moet hier en daar behoorlijk getimmerd worden om straks weer de bal door de korf te krijgen. De korfbalvereniging kan nog verschillen de personen met leidinggevende capa citeiten gebruiken. In 1997 bezocht Musikverein Bie bertal uit Hofbieber Odeon in Soesterberg. Na een grandioos Pink- sterweekeinde met veel muziek werd Muziekvereniging Odeon uitgeno digd om twee jaar later de vereniging uit Duitsland een tegenbezoek te brengen. Het eerste contact tussen beide verent gingen is gelegd in 1984. Destijds werd Odeon uitgenodigd met Pinksteren Plantenmarkt bij Abrona op 20 mei Donderdag 20 mei wordt de jaarlijkse plantenmarkt gehouden bij Abrona, lo catie Sterrenberg. Deze plantenmarkt die in en rond de kassen plaats vindt, duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Men kan daar éénjarigen en vaste planten voor de tuin, kamerplanten voor bin nen en potgrond met potten voor de afwerking kopen. De plantenmarkt wordt georganiseerd door de Plantsoe nendienst en afdeling Tuinactiviteiten van Abrona. Voor informatie: Hoofd Plantsoenendienst Arnold van de Ark, tel. 35 92 44. Abrona is een organisatie voor dienst verlening aan mensen met een verstan delijke handicap. De 1400 medewer kers van deze organisatie streven er naar in hun werk tot uitdrukking te brengen dat mensen met een verstan delijke handicap, mensen zijn met mo gelijkheden. Het zorgaanbod is bijzon der breed. Zowel kinderen als volwas senen kunnen bij Abrona terecht on der meer voor wonen, logeren, dagop vang, naschoolse opvang, noodop vang, maaltijden, training en thuiszorg. Op dit moment maken meer dan 1050 mensen gebruik van deze diensten. De woonvoorziening en dagbesteding van Abrona zijn verspreid over de gehele provincie Utrecht. naar Hofbieber te komen en zij hebben dit met beide handen aangenomen. Sinds die tijd bezoeken zij elkaar om de twee jaar met Pinksteren. De program- ma-opbouw is in grote lijnen hetzelfde gebleven als in de beginjaren. Beide verenigingen brengen een avondvul lend programma (meestal een concert of Beierse avond). Daarnaast verzor gen zij samen een koffieconcert en op Tweede Pinksterdag is er een informe le muzikale bijeenkomst In de loop der jaren is er tussen beide verenigingen een warme vriendschap ontstaan. Ook tussen de muzikanten en de gastgezinnen is die band te vin den. Tevens maken oud-muzikanten van de uitwisseling gebruik om hun oude vrienden weer op te zoeken. Heeft Odeon net het vooijaarsconcert van 10 april achter de rug, nu is ze weer druk aan het repeteren voor Pinksteren. Aangezien het programma aanzienlijk uitgebreider is dan dat van het voor jaarsconcert, betekent het dat men in korte tijd veel nieuwe nummers moet instuderen. Dirigent Gerrit de Weerd wil wederom een tweetal goede con certen brengen. Op zaterdagochtend 22 mei zuilen er twee bussen vanaf de Rademakerstraat vertrekken. Om 6.30 uur vertrekken de bussen om op maandagavond weer te rug te komen. Inrit mag geen parkeerplaats kosten B. en W. geeft geen vergunning af voor het bouwen van een inrit aan de Rade makerstraat. De aanleg van deze inrit zou ten koste gaan van een parkeer plaats, terwijl de parkeerdruk in deze straat vrij hoog is. Het verlies van deze parkeerplaats zou ten koste gaan van het doelmatig gebruik van de weg, al dus B. en W. weken GRATIS Deze aanbieding is een proefabonnement, dat zonder opzegging vóór 30 augustus 1999, per 1 september 1999 overgaat in een definitief abonnement. Kosten per halfjaar 16,50. Een acceptgirokaart* wordt u automatisch toegezonden. *Geldt ook voor proefabonnement. Het kleuren van haa Fusion van Redken. Color Fusion over ei sprankelende en nai Van koel en naturel De unieke combinat een optimale besch Ervaar zelf wat CpU een professioneel k Steenhoffstra Volksuniversi Soest/Soestei Di Lassostraat 65", tel. Nieuw prograi Het nieuwe cursusprogn Volksuniversiteit Soest/S klaar. Dit jaar staan er e cursussen op het prograi gebied van algemene ont dat: Kennismaking met dendaagse kunst en Anti en ontdekken. Op creatie nen schilderen, Tekenen ners en Boekbinden. Op Koken voor gasten en A Ook aan gezondheid w( besteed met een introdu Chi Quan en een worksh Begin juni wordt de V programma, verzonden die afgelopen drie jaar ee de aan de Volksuniversit beschikbaar voor degenei cursus volgden. De VU-v nisch te bestellen, maar haald worden bij de Vol de bibliotheek, het gerr VW en diverse medisch De komende maanden beeld krijgen van de curs komende herfst en winti lenden kunnen informa zich opgeven op het kc Volksuniversiteit, Di L Het kantoor is geopenc van 13.00 uur tot 16. dinsdag, woensdag en d 10.00 uur tot 13.00 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 12