ndief En dit zijn de knallers van deze week: Den Blieklaan tijdens spits dicht Meimaand Adam ^sintratuin Personenalarmering Soest gaat nu via meldpost in Noordwijk 4.98 1.49 I.69 1 GRATIS t COLBERTMAAND 6027493 WOENSDAG 19 MEI 1999 J 77e JAARGANG NO. 39 Permanente afsluiting van klankbordgroep haalt het niet 70 telefoonkaarten uit winkel gestolen Van Breukelen Vast-goed Assurantiën A. van der Lee 3 Actueel 5 Actueel 15 Sport Bijlagen 19 Soesterberg Kopij/advertenties vroeg inleveren! Maximumbedrag voorKosovo is bereikt Zakkenrollers op kermis actief Soester Courant SWOS betaalt modernisering uit eigen zak KLAREN fa TROMP Ook 's avonds en in 't weekend SB NEFKENS jerS SOEST wie andei Varkenssaté vlees Rundvleessalade Gouda's Glorie Sauzen Krop sla 49 ct Tomaten Verse zalmfilet Country frites VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Zoveel mensen, zoveel wensen I I WASIEL STEITNER j Tel. 06 - 53 91 12 37 2e PINKSTERDAG 24 MEI VAN 11 .OO - 17.00 UUR Klassiek, eiken en modern GEBR. VAN WOERKOM Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33 Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Tijdens de ochtend- en de avondspits zal de Den Blieklaan gedeeltelijk worden afgesloten voor gemotoriseer de voertuigen. Hiermee wil de ge meente het sluipverkeer in de wijk een halt toeroepen. Een meerderheid van de gemeenteraad zal dit compro mis-voorstel van het College volgen de week donderdag steunen. Dat is vorige week woensdag duidelijk geworden tijdens de discussie in de commissie verkeer. Daarin deelden de Soester politici louter complimenten uit aan de leden van de klankbord groep Klein Engendaal/Hees, maar daarmee moesten de 26 wijkbewoners, die zich vrijwillig hadden ingezet, het ook doen. Vier lange avonden hadden ze met elkaar overleg gehad om te be kijken hoe ze het sluipverkeer uit hun wijk kunnen weren. De klankbordgroep had daarom een permanente afsluiting van de spoor wegovergang tussen de Den Blieklaan en de Foekenlaan voorgesteld, met een ontsluitingsroute voor het verkeer via Overhees. Het College kwam met het voorstel om de Den Blieklaan tij dens de spitsuren af te sluiten tussen de Bosstraat en de Gentiaanlaan (net voorbij de overweg). Een ruime meerderheid van WD, GGS, GL/PS en GPV/RPF/SGP gaf vorige week aan, dat ze met het Colle gevoorstel akkoord zal gaan. Het enige probleem, wat ze zien, is de handha ving van de tijdelijke afsluiting. De ge meente kan hiervoor politiesurveillan ten inzetten, maar het is onmogelijk dat die elke dag tijdens de spits contro leren. Omdat de afsluiting een traject van slechts honderd tot 150 meter be treft, bestaat de vrees dat automobilis ten het risico voor lief nemen en de af sluiting (die met borden zal worden aangegeven) aan hun laars lappen. Camera Gerard van den Deijssel van GGS stel de daarom voor een camera te plaat sen, waarmee overtreders kunnen wor den betrapt. Wethouder Pieter ten Hove beloofde de mogelijkheid daar van te onderzoeken. Volgens de WD is het van belang dat er hoge boetes worden opgelegd aan automobilisten die de afsluiting aan hun laars lappen. Dat zal dan best effect hebben, meen de de liberaal Pieter Borderwijk. Ten Hove's reactie daarop: "Het is spijtig dat de boetes die de surveillanten op leggen, niet naar de gemeente, maar naar het rijk vloeien." Zijn eigen fractie (PvdA) is overigens tegen het Collegevoorstel, evenals het CDA en D66. Met acht van de 27 stemmen komen deze fracties echter te kort om de afsluiting te blokkeren. Nadat hij had vastgesteld, dat een meerderheid voor de tijdelijke afsluiting is, stelde D66-er Sielcke voor er een slagboom te plaatsen. Dat is volgens hem de eenvoudigste oplossing om het probleem van de handhaving te 'tackelen'. De afsluiting tijdens de spits gaat in, zodra de Den Blieklaan is gerecon strueerd. Het College onderzoekt nog op welke tijden de afsluiting van toepassing is. De bedoeling was tussen 7.00 en 9.00 en tussen 16.00 en 18.00 uur. Volgens Om het sluipverkeer een halt toe te roepenzal de Den Blieklaan tijdens de ochtend- en avondspits worden afgeslo ten. Die maatregel gaat in, zodra de re constructie is afgerond. Foto: Goos van der Wilt P. Frijling van de klankbordgroep duurt de spits echter tot 10.00 en 19.00 uur. Ten Hove zal dit punt nog in het Col lege bespreken. Zoals eerder afgesproken, zal een 30- kilometerzone worden ingevoerd in de wijk. Dit is niet alleen vanuit het oog punt van veiligheid, maar moet er te vens toe leiden, dat het verkeer kiest voor de Koningsweg-route, waar 50 kilometer per uur mag worden gere den. Het voorstel van de klankbordgroep om de Klein Engendaalweg door te trekken naar de Den Blieklaan, sneu velde eveneens. De gemeente is wel bereid er een fietsverbinding aan te leggen. De totale kosten van de reconstructie van de Den Blieklaan en de aanleg van de fietsverbinding bedragen 615.000 gulden. Tenminste, dat is het bedrag dat beschikbaar is. Uit een winkel aan de Smitshof zijn vrijdagnacht zeventig telefoonkaarten gestolen. Elke kaart heeft een waarde van 25 gulden. De winkelier merkte dat zaterdagmorgen en deed aangifte bij de politie. In zijn zaak werden ook vernie lingen aangericht. zie pagina 5 Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 18 De gehele maand mei geven wij op onze volledige collectie colberts* een korting van f 75,-. De collectie omvat een grote verscheidenheid aan maten (46-60,23-30,49-59), kleuren en dessins. Kortom teveel keus om op te noemen. Natuurlijk van bekende merken zoals: Desch, Van Gils, Yves St. Laurent, Atelier Torino e.d. Bovendien ontvangt u nog eens extra f 25.- korting bij aankoop van een bijpassend overhemd. blazers uitgezonderd HERENMODE Winkelcentrum Hartje-Zuid, Soesterbergsestraat 51, Soest TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS START DIRECT! Telefoon 033 - 4729097 Start van buitenschoolse opvang OBS en Balans. 'Buut Vrij' en'Haantje de Voorste' beloond. Rechter heeft invloed op plan-Roos. Activiteiten Netwerk-Vos op zoek naar 'partners'. Succes Ambachtenmarkt ook traditie. Hees kan toch promotie feest vieren. Erik Tolboom snelste in Stratenloop Soest. Op 't Hoogt. Seniorennieuws. Tekort aan parkeerplaatsen Rademakerstraat. Ijsbaan Soesterberg klaar voor de start. Veel aandacht ITAL-dag in luchtvaartmuseum. 'Tammer-rotonde' is nu bijna rond. Omdat maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) uitvalt als productiedag voor de Soester Courant van 26 mei wordt de "leveranciers" dringend verzocht kopij en advertentieteksten voor de komende editie reeds déze week aan te leveren. De uiterste in- levertermijn wordt - uitsluitend voor spoedgevallen - eenmalig ver lengd tot dinsdagmorgen (25 mei) om 09.30 uur. Wij rekenen op ie ders begrip en medewerking. Redactie en acquisitie Soester Courant Naar aanleiding van verzoeken van burgers om gemeentelijke initiatie ven voor hulpacties voor Kosovo, is tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 april besloten dat de gemeente de opbrengsten van de acties zal verdubbelen tot een maxi mum van 45.000 gulden. Inmiddels heeft een aantal initiatiefnemers van acties zich gemeld bij de ge meente. B. en W. hebben besloten van twee acties de opbrengst te verdubbelen. Zo heeft het gezamenlijk Lions/Ro- tary-concert 26.000 gulden opge bracht en een actie van de christelij ke basisschool De Werveling ruim 20.000 gulden. Dat betekent dat het toegezegde bedrag van maxi maal 45.000 gulden voor verdubbe ling bereikt is. De verdubbeling door de gemeente wordt overgemaakt op giro 555 van het Rode Kruis. Op de kermis zijn in ieder geval twee bezoekers de dupe geworden van zak kenrollers. Dat is althans het vermoe den van een Soester (23) die vrijdag zijn mobiele telefoon kwijtraakte, en een zeventienjarige Soester die don derdagavond ineens zijn portemonnee miste. Gevraagd Vaste-, inval- en vakantie bezorgers in Soest voor de (op woensdagmiddag) Voor informatie: tel.6014152 Romantisch en toch trendy, dit bistrostoeltje. Blank gelakt metaal, met een rond gevlochten zittinkje. Een juweeltje voor ieder hoekje van de tuin. Van 49.- voor AMERSFOORT Amsterdamseweg 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 uur. De ruim 110 Soester ouderen die momenteel gebruik (kunnen) maken van de personenalarmering hebben in de afgelopen maanden allemaal nieuwe apparatuur gekregen. De tech nici van de werkgroep Personenalar mering van de SWOS hebben ze thuis opgezocht en de noodzakelijke ver anderingen aangebracht. Het sys teem functioneert (weer) feilloos. De modernisering is het gevolg van het feit dat de alarmering sinds enige maanden verloopt via de meldpost van EuroCross in Noordwijk, een in stituut dat professioneel is toegerust op het beheer van een up-to-date alar meringssysteem, voorzien van de nieuwste technische mogelijkheden. Het systeem is daardoor uiterst be trouwbaar en voldoet aan de hoogste eisen. Deelnemers aan het systeem - in Soest veelal hoogbejaarden of anderen met een zgn. "verhoogd risico" - hebben een halssnoer met een klein zendertje, dat draadloos in verbinding staat met de telefoon of een alarmapparaat. Daardoor is er tijdens een alarmsitua tie altijd sprake van een open spreek/ luisterverbinding met de centralist van EuroCross. Dat die helemaal in Noord wijk zit doet er weinig toe, leggen coör dinator Jan Danvers en "techneut" W. Ringenoldus van de SWOS-werkgroep uit. "Hij zou bij wijze van spréken ook in Tomboktoe kunnen zitten, dat maakt geen verschil." De centralist bij EuroCross kan dus di rect met de deelnemer communiceren, en dat verhoogt het gevoel van veilig heid zeker. De centralist waarschuwt, indien nodig in overleg met de altijd aanwezige arts, onmiddellijk een van de drie of vier opgegeven alarmadres sen (meestal familie, vrienden of buren van de deelnemer), die dan direct pols hoogte kunnen gaan nemen en even tueel de nodige maatregelen treffen. De hulpverlening wordt dus op af stand gestuurd, maar ter plekke ver leend. Bij Molenschot De personenalarmering functioneert in Soest sinds het eind van de jaren '80. Aanvankelijk was het project destijds ondergebracht bij het verzorgingshuis Molenschot, maar sinds de reorganisa tie van de SWOS in 1994 ressorteert de werkgroep onder deze welzijnsin- stelling. Wel was de centrale meldpost nog altijd in Molenschot gevestigd en Burg. Grothestraat 54 zie pagina 8 automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 Speciaal voor de barbecue 500 gram 4.99 500 gram flacon 750 ml 2.19 500 gram pakje 200 gram Mc Cain zak 750 gram zij werd ook bemand door medewer kers van Molenschot. Dat was niet ide aal, omdat zij bijvoorbeeld 's nachts hun post wel eens moeten verlaten om be woners te bezoeken die hulp nodig hebben. Vandaar dat de aansluiting bij EuroCross ook een verlichting bete kent voor Molenschot, waarmee de werkgroep in het algemeen plezierig heeft samengewerkt. De SWOS heeft in de nieuwe appara tuur maar liefst 120.000 gulden geïn vesteerd. De apparatuur kost zo'n 1000 gulden per deelnemer. Er zijn op dit moment ruim 110 deelnemers in Soest en Soesterberg, bij wie allemaal een nieuw "kastje aan de wand" geïn stalleerd moest worden. De SWOS kon het bedrag van 1,2 ton helemaal uit eigen zak betalen, omdat er in de afgelopen jaren goed is afgeschreven op de oude apparatuur. Medische indicatie Een abonnement op het personénalar- meringssysteem kost - afhankelijk van het inkomen - tien, twintig of dertig gulden per maand. De verstrekking is afhankelijk van een medische indicatie en kan eventueel bekostigd worden door de ziektekostenverzekering. De SWOS heeft daartoe overeenkomsten gesloten met o.a. Anova en het Zilve ren Kruis. De heren Ringenoldus (l.) en Dan vers van de SWOS-werkgroep Perso nenalarmering. Hoeveel mensen in de afgelopen jaren gebruik (moeten) hebben gemaakt van het systeem is onbekend, maar het nuttig effect is al diverse malen aange toond. "Het is natuurlijk geen wonder middel en je kunt ook niet garanderen dat de deelnemers niets meer zal over komen. Het is eigenlijk een verlengstuk van de telefoon, en vooral van belang als je daar niet meer bij kunt komen," aldus Jan Danvers. "Mensen die zo'n systeem hebben durven in het alge meen wat meer, omdat ze zich veiliger voelen." Overigens blijven de aanleun woningen van Molenschot en Groot Engendaal nog even aangewezen op het oude systeem, tot het eind van dit jaar. De SWOS is, zegt coördinator Martin van Weelden, heel blij met de zeer ac tieve werkgroep Personenalarmering. "Ze hebben de afgelopen maanden enorm veel werk verzet." De zes "tech neuten" van de werkgroep zijn trou wens ook veel tijd kwijt geweest aan de installatie van telefoons bij deelnemers die daarover nog niet beschikten. Daar voor werd een speciale overeenkomst gesloten met de Telefoonwinkel in Baarn. Wij zijn er in geslaagd een GEWELDIGE en UITGEBALANCEERDE ZOMERCOLLECTIE samen te stellen van maat 38 t/m 46 Exclusieve damesmode, Byoux, Beenmode, Lederaccessoires, Schoenen ZUID PROMENADE 5 SOEST TEL 6024314 j een spuitbus'WEG-VLEK' j tegen inlevering van deze advertentie I (1 spuitbus per persoon) I SLAAPSTUDi O I T A P U T I LANGE 1. BR INKWEG 38 4» 3764AD SOEST-TEl [035)601 9600 to. Remu, gratis parkeren voor de deur. j Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. MEUBELEN 3 etages meubelen 'N BEGRIP VOOR KWALITEIT, SERVICE EN PRIJS SOEST - STEENHOFFSTRAAT 61 - TEL. 035 - 601 32 80

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1