19 WAT wilt u weten over KOOPSOMMEN? PCOB VLAAiEND ENTHOUSIAST Wl 0 Wildschut Optiek VN Jaar van de Ouderen 1999 BEVEILIGEN IS HET WERK VAN SPECIALISTEN SOESTER ONDERLINGE VOS start nieuw project Rode wijn ook goed tegen hersenaandoeningen Oézond- Op zoek naar het voorgeslacht Hulpverl Cursussen Engels bij de SWOS Projectgroep Vereenzaming Ouderen Soest Blijft bestaan Nieuwe editie 'Er op uit' Klachten bezorging Huisarts en homeopathie Soesterbergsestraat 26, Soest 035 602 90 60 hfip. Onroerendzaak- belasting Wat deden wij senioren fout? r. 10 50 K WOENSDAG 19 MEI 1999 SOESTER COURANT 'WELZIJN l PAGINA 2C WOENSDAG 19 Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein 6 - Tel. 035-6023681 - 3762 bp Soest SENIOREN 0?NIEUW S Ml Samenwerkende Bobden van Ouderen UNIE KBO 10e JAARGANG NR.4 "Een samenleving voor alle leeftij den", is het motto voor dit jaar. Reeds op 25 september vorig jaar ging het Jaar van start met een fees telijke opening door de secretaris-ge neraal van de VN, Koffi Anan. Dit bijzondere Jaar kent zo dus 15 maanden vol activiteiten. In Neder land worden deze gecoördineerd door het Nationaal Comité. Het Ouderenjaar wil de dialoog en het begrip tussen jong en oud bevor deren. De VN willen vooral ook de positieve rol van senioren in de sa menleving belichten en stimuleren. De immateriële en spirituele waarde van de oudere mens zou in dit "Jaar van de Ouderen" wel eens beter be licht mogen worden. Een bron die aangeboord dient te worden ten be hoeve van de huidige en toekomstige generaties. Mede daardoor zullen ook de media sterker gericht zijn op de kwesties, die met het ouder wor den en de ouderen te maken hebben. Wat valt er dan zoal aan te pakken? Alles wat de generaties met elkaar in contact brengen. Het gaat om het overbruggen van b.v. kloven, het meer begrip krijgen voor eikaars leef wereld. En het initiatief kan deze keer best eens van de senioren ko men. Feitelijk, omdat het een VN- aangelegenheid is, dient de overheid deze zaak aan te spannen en vorm te geven. Dat neemt niet weg dat één van de ouderenbonden (PCOB) reeds ideeën heeft gespuid om er over na te denken. Zoek actieve, dy namische en vindingrijke senioren. Laat ze een werkgroep formeren, brainstormen en de jong/oud con tacten formuleren. Bestudeer een goed onderbouwde subsidie-aanvraag met doelstelling en activiteitenplan. Houdt rekening met een eigen finan ciële bijdrage door de senioren. Volg ideeën van het handboek "55+ -ers beslissen mee" en het Fonds Oude- renpostzegels. Welke ontmoetingsmogelijkheden staan ons voor de geest? Wat dacht u van gezamenlijke natuur- speurtochten, museumbezoeken, le zingen, workshops, schoolcontacten, klassieke en hedendaagse muziek be luisteren, creativiteit uitwisselen en de uitermate belangrijke historie-weging? Ons kapitaal: Over de functie van de senioren wordt in positieve zin te weinig ge sproken, wel over de zogenaamde onbetaalbaarheid van de AOW en de gezondheidszorg. De inzet van veel senioren ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties, zou wel eens wat scherper kunnen worden belicht. Bij senioren ligt een enorm kapitaal aan liefde en aandacht voor de jeugd. Gelukkig beseffen veel grootouders en overige meelevende senioren wat voor een VERMOGEN ze bezitten om dit ten goede te laten komen van de aanstormende jeugd. Wat denkt u geachte lezer, is dit een oproep voor u of voor de vrijwilliger, die al zovele jaren actief bezig is? Ariën de Vries Het cursusseizoen Engels is alweer ten einde. Zo'n cursusjaar gaat heel snel om. Maar nu kan alles wat ge leerd is in praktijk worden gebracht wanneer de cursisten met vakantie gaan, want Engels wordt overal ge sproken. Zelfs in Nederland kom je regelmatig mensen tegen die Engels spreken. Eind september gaan er weer nieuwe cursussen van start. Voor beginners en voor gevorderden. Mocht u nu of na de vakantie interesse hebben, dan kunt u inlichtingen krijgen bij de SWOS (tel. 6023681) of bij een van de docenten Ankie Blommesteijn tel. 6021303 en Ellen Beijer tel. 6037375. Een inbraak brengt meer teweeg dan alleen schade en verlies. Een specialist kan u adviseren over inbraakpreventie. Want een gecertificeerd beveiligingsbedrijf weet precies wat er nodig is om een pand optimaal tegen inbraak te beveiligen. inbraakbeveiliging brandmeldsystemen camerabeveiliging alarminstallaties toegangscontrole terreinbeveiliging GECERTIFICEERD BEVEILIGINGSBEDRIJF JENSMA INSTALLATIE TECHNIEK BECKERINGHSTRAAT29 -SOEST Tel.: 035 60 17 317 - Fax: 035 60 26 216 De volgende editie verschijnt op 16 juni a.s. Kopy graag vóór 31 mei inleveren bij de werkgroep "Seniorennieuws", p/a SWOS, Dalplein 6, 3762 SP Soest. In de raadsvergadering van 29 april jl. is de voorjaarsnota behandeld en heeft de gemeenteraad besloten structureel een jaarlijks bedrag toe te kennen aan het project VOS. Het door de gemeente toegekende be drag is niet voldoende om de totale kosten van het project te dekken. De projectgroep VOS, werkgroep van de SWOS, zal dan ook jaarlijks zelf een aanzienlijk bedrag moeten toeleg gen op het project. Aangezien de projectgroep VOS, noch de SWOS zelf niet over finan ciële middelen beschikken, zullen er donateurs gezocht moeten worden om mogelijk te maken dat het project (welk door een ieder als een zinvol project wordt beschouwd) kan blijven voortbestaan in de huidige vorm. Het bestuur van de projectgroep zal zich hierover op korte termijn gaan buigen in samenwerking met het be stuur van de Stichting Welzijn Oude ren Soest. Een pocketboekje met 1001 ideeën voor een gezellig dagje uit in Neder land. Keus genoeg uit bezoek aan een stad, dierenpark, museum of wandel- en fietstochten. Het boekje bevat tevens veel "Rail-Ideeën" voor een NS-combikaartje voor de reis, de toegang en eventueel aanvullend ver voer. Met de Rail-combikaart is men altijd voordeliger uit. De pocket met 256 pagina's is voor f 6,75 te koop bij NS-loketten, postkantoorwinkels, VVV- en ANWB-kantoren en de meeste boekhandels. Houders van NS 60-plus abonne ment kunnen d.m.v. een coupon in "Spoorslag" het boekje gratis aanvra gen. Indien u op woensdag om 18.00 uur de Soester Courant nog niet in uw bezit hebt, kunt u tot 18.30 uur naar ons kantoor bellen (tel. 6014152). De krant wordt dan nog dezelfde avond nabezorgd. Belt u woensdag na 18.30 uur, dan kunt u uw naam en adres op de band van het antwoord apparaat inspreken. De krant wordt dan echter pas donderdagmiddag nabezorgd. Homeopathie is voor velen een be kende klank. Er wordt dan ook nog al eens gebruik gemaakt van deze geneeswijze, die gebaseerd is op de relatie tussen voeding en ge zondheid. Uit een onderzoek van Marktonder zoekbureau Veldkamp voor het tijd schrift "Beter" blijkt, dat meer dan de helft van de Nederlandse bevol king deze geneeswijze kent en het een belangrijke factor vindt bij het genezingsproces. Is er bij patiënten voldoende ver trouwen in de homeopathie, bij de huisartsen daarentegen is er eerder sprake van antipathie tegen deze geneeswijze. Uit het onderzoek - waarbij ruim 150 huisartsen en 350 patiënten wer den betrokken, blijkt dat het meren deel van de huisartsen weinig ken nis heeft van homeopathie en er ook niet warm voor loopt. Men vindt zelfs dat dit onderwerp al te veel aandacht krijgt. moeten kunnen praten. Over het Montignac-dieet, dat de laatste tijd zoveel opgang doet, hoeft men bij veel huisartsen niet aan te komen voor advies en/of begeleiding. Het blad "Beter" dat het onderzoek publiceerde, noemt het schokkend, dat de beroepsverenigingen van huis artsen deze kloof tussen patiënt en huisarts nauwelijks als een probleem zien. Bron: Reformatorisch Dagblad Het overgrote deel van de patiënten is van mening, dat zij met hun huis arts over deze voedingstherapie Wie vergelijkt leest de Soester Courant BELASTINGVOORDEEL, LAGERE POLISKOSTEN EN EEN BETER RENDEMENT? Hoogrendement ®- Professioneel beleggen ®- Aftrekbaar voor 1998 of 1999 Extra lage polisopslag Geen verplichtingen «- Profiteren van beurskoersstijgingen Keuzevrijheid De SOESTER ONDERLINGE is een onafhankelijke adviseur op het gebied van koopsommen met agentschappen van diverse verzekeringsmaatschappijen. Wij kunnen voor u koopsommen van deze aanbieders vergelijken en hieruit de meest passende keuze maken. Uiteraard kunt u ook een zgn. lijfrentepremie jaarlijks aangaan! KOOPSOMMEN OF LIJFRENTEPREMIES GESTORT VOOR 1 JUL11999 ZIJN AFTREKBAAR VOOR 1998! Vraag vrijblijvend meer Informatie! Natuurlijk bij: VOOR AL UW VERZEKERINGEN, FINANCIËLE DIENSTEN, HYPOTHEKEN EN PENSIOENEN internet: www.soesteronderlinge.nl e-mail: info@soesteronderlinge.nl De letters VOS staan voor Vereenza ming Ouderen Soest, een project on der de vlag van de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS). Deze werk groep heeft een nieuw project opge start. Sinds medio vorige maand is "Activiteiten Netwerk" begonnen. Twee vrijwilligere uit de VOS-project- groep Els Aalbersberg en Denise Costermans zuilen in samenwerking met Margot C.J. Buitink een reeks van activiteiten voorbereiden en uit voeren met ais doel vereenzaming te verminderen. Onder het motto: "Alleen is niet het zelfde als eenzaam; maar soms zoekt men gezelschap" is dit drietal op zoek gegaan naar mogelijkheden om voor eenzamen de wens naar gezelschap al dan niet tijdelijk te vervullen. "Activiteiten netwerk" richt zich niet op relatiebemiddeling. Men zou zich kunnen aansluiten bij een club of ver eniging, maar dat is niet vanzelfspre kend. U bent toevallig geen vereni gingsmens of u zoekt geen grote groepen mensen. Daarom is "Activi teiten netwerk" niet alleen voor al leenstaanden. Ook mensen met een partner kunnen een beroep doen op genoemd netwerk. Misschien vindt u het leuk om met anderen een geza menlijke hobby te beoefenen. Of wel licht zoekt u het meer in samen win kelen, een telefonisch contact, samen koffiedrinken of gaan eten thuis of uit, of wellicht bent u nog zo fit, dat u naar iemand zoekt die met u gaat fietsen, wandelen, vissen, zwemmen, roeien of zeilen, bowlen of jeu de boules spelen, tennissen of golven of welke sport dan ook. Men kan ook belangstelling hebben op cultureel gebied of het beoefenen van denksporten of het samen crea tief bezig zijn. Wie meer wil weten kan zich richten tot "Activiteiten netwerk" elke woensdagmiddag bereikbaar onder telefoonnummer 035-588 04 04 van 13.30 tot 15.30 uur. Verbreek zelf de eenzaamheid en neem contact op. Rode wijn blijkt niet alleen goed te zijn voor hart- en bloedvaten, maar kan mogelijk ook hersenziekten als Alzheimer en Parkinson uitstellen. De gebruiker moet het dan wel hou den op één tot anderhalf glas per dag. Dat melden Italiaanse onderzoekers in het Britse wetenschappelijke tijd schrift New Scientist. Volgens de wetenschappers van de universiteit in Milaan zorgt een na tuurlijk chemisch product in rode wijn en druiven voor een forse verhoging van de activiteit en effectiviteit van een bepaald enzym, mapkinase. Dit enzym stimuleert en vernieuwt her sencellen. De onderzoekers testen het chemi sche product, reservatrol, op mense lijke hersenen. Ze ontdekten dat het de hersencellen een beetje vergroot, zodat die opnieuw met elkaar in ver binding komen. Volgens de Italianen kan dit proces zich herhalen als men sen anderhalf glas wijn per dag drin ken. "De stof zorgt voor nieuw con tact tussen de hersencellen. Dat reac tiveert het vermogen om te herinne ren. Als dit dagelijks gebeurt, kan neuro logische aftakeling worden voorko men", aldus onderzoeker Bertelli. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat polyfenolen in rode wijn verhinderen dat het schadelijke LDL-cholesterol zich afzet in de bloedvaten. Daardoor beschermt het tegen hartinfarcten, hersenbloedingen en bloedvatvernau wingen. Matigheid geboden Ook heeft de hoeveelheid alcohol in een a twee glazen wijn een gunstige invloed op de bloedstolling. Dat effect verkeert echter in het tegendeel bij een hogere alcoholconsumptie. Op de lange termijn blijkt verder dat al cohol ook het risico op leverkanker en mogelijk ook borstkanker ver hoogt. Bron: Reformatorisch Dagblad Hoe komen we aan onze achter naam? 't Klinkt zo Duits of Frans. Heeft mijn familie hier altijd ge woond en wat waren het voor men sen. Zijn ze soms als Hugenoten naar Nederland gekomen? Had den ze een familie-wapen? Pas stond mijn achternaam op een Franse film. Hoe krijg je inzicht in je voorgeslacht? In een artikel in ANBO-vizier geeft de heer Meerten Doddema aan hoe te beginnen. De hierboven gestelde vragen kunnen het begin zijn van een interessant zoekplaatje, stam boom-onderzoek of genealogie ge noemd. Als men de weg weet kan men zelf veel ontdekken, maar er zijn ook in stanties die u met raad en daad kun nen helpen. Wel moet hierbij ver meld, dat een goed onderzoek veel tijd en doorzettingsvermogen vergt. Vooral senioren hebben deze interes sante vrijetijdsbesteding ontdekt. Alle begin is moeilijk Het advies van kenners luidt: begin thuis. Probeer eerst yan familieleden te weten te komen of zij relevante gegevens kunnen verstrekken aan de hand van geboortekaartjes, trouw- kaarten en overlijdenskaarten e.d. van ouders, grootouders en verdere familie. Tracht ook zoveel mogelijk over hun levenswijze te weten te komen, beroep, woonplaats, gezins samenstelling e.d. Beginnersset Gelukkig hoeft de genealoog het niet helemaal alleen te doen. Er zijn enkele landelijke, regionale en plaat selijke vereniging, die de beginnen de, maar ook gevorderde onderzoe ker met raad en daad kunnen bij staan. In de beginfase is het raad zaam een "beginnersset" aan te vra gen bij één van de onderstaande adressen. Veel genealogen komen bij hun onderzoek soms tot ver over de landsgrenzen terecht. Doorzetters kunnen soms tot de veertiende eeuw doordringen. Ook in Soest? Als de geruchten juist zijn dan is de vestiging van een plaatselijke afde ling in Soest in voorbereiding, het geen voor met name de beginners erg gemakkelijk kan zijn. Als toekomstige locatie wordt genoemd het gebouw van de Openbare Biblio theek aan de Albert Cuyplaan. Maar dan moet eerst de bibliotheek nog verhuizen naar cultureel cen trum C-drie. Landelijke adressen Centraal Bureau voor Genealogie - Prins Willem Alexanderhof 22 - Den Haag, tel. (070) 3150500. Internet: www.cbg.nl Nederlandse Geologische Vereni ging - Postbus 976 - 1000 AZ AmJ sterdam - Internet: www.ngv.nl. Verenigingscentrum NGV - Adr. Dortsmanplein 3a -1411 RC Naar- den, tel. nr. (035) 695 25 51. Computerdienst NGV - Postbus 487 - 3720 AL Bilthoven. T.D. Senioren leveren weer in en verliezen koopkracht Een dezer dagen ontvingen we de aanslag onroerendzaakbelasting en met verbazing en schrik las ik een heel hoger bedrag dan vorig jaar. Het was maar liefst een verhoging van 29,02%; in mijn geval f 150,-. Nu kregen we per 1 januari een ver hoging van de AOW en voor mij en mijn vrouw was dat f 40,- per maand, dus voor het jaar 1999 is dat f 480,-. Mijn niet al te hoge pensioen is niet waardevast, want die kon in ons werkend (bedrijfs)leven niet wor den afgesloten. Dus daar is geen ver hoging van te verwachten. Dat wordt dus ook dit jaar weer in leveren van mijn spaargeld, als dat er nog is, want de gemeente pikt 31,3% van mijn AOW-verhoging in. Gelukkig was er een brief bij de aan slag, waarin de verhoging wordt uit gelegd, met onder C: "Een extra ver hoging van 17,5% om weer tot een sluitende begroting te komen". Verantwoordelijkheid Zeer wijze vrouwen en mannen van de Gemeenteraad, u bent gekozen om de belangen van de burgers te behartigen. Kunt u mij nu eens ver tellen waar ik 17,5% verhoging kan neerleggen om "MIJN" begroting weer sluitend te krijgen? Ja, ik heb een eigen huisje en heb zoveel mogelijk hypotheek afgelost om op mijn leeftijd zo laag mogelijke woonlasten te hebben en dus zo pret tig mogelijk mijn oude dag te slijten en uit te komen van mijn AOW en niet waardevast pensioen. U als overheid roomt dit aardig af. Kijkt u eigenlijk wel eens naar de uit gavenkant van de begroting? Wat kost oprichting en onderhoud van de met grafiti volgekladde rouwpoorten aan de Koningsweg? Ook het creëren van een "hangplek" op de hoek van de Koningsweg en Clemensstraat, waar ik nooit iemand zie, behoeft niet van mijn AOW bekostigd te worden, om over de oversteekplaatsen aan de Weedestraat maar te spreken, want dat zou flauw zijn. Hoor ik nog even iets van u over die 17,5% verhoging om mijn begroting weer sluitend te krijgen? LoukNachbahr ...Kosovo... De onthutsende en verbijsterend: beelden uit Yoego-Slavië, welke»e dagelijks op de televisie zien, moeten toch wel vragen oproepen, bij ons ouderen, over wat er is misgegaan en welke fouten we hebben gemaakt Van onze ouders hoorden we de el lende en het lijden uit de eerste we reidooriog met zijn bijna twee miljoen doden en gesneuvelden en steevasi kwam dan de verzuchting "Dat nooit meer" enDe Volkenbond werd opgericht. Zelf maakte onze generatie de oorlog 1940-1945 mee met de Jodenver volging, de concentratiekamp, de oor logsverschrikkingen en veldslagen over heel Europa, de Jappenkampen en de atoombom. Bij de bevrijding was de schreeuw uit ons hart "Dat nooit meer" en De Verenigde Naties werd uit de grond gestampt. En het resultaat? KOSOVO Wat deden we fout? Gaven we de boodschap niet goed door aan de jongere generatie? Mis bruikten wij onze democratie en ga ven de macht aan de verkeerde po litici? Lieten we regeringsleiders maar grensstrepen trekken op een land kaart, zonder dat zij rekening hielden met de identiteit, zeden en gewoon ten van de mensen, die in dat gebied leefden? Dachten en denken politici, door ons gekozen, meer aan partijbe lang, dan aan het belang van de men sen voor wie ze zijn gekozen? Ge bruiken wij onze vrijheid teveel voor eigen belang, waardoor wij de vrijheid van anderen beknotten? Waarom bestrijden we discriminatie, terwijl we tegelijkertijd positieve-dis- criminatie bedrijven en daardoor weer een discriminatie-probleem creëren? Is onze democratie wel zo democratisch als het moet zijn? Het zijn maar enkele vragen, maar het verdient in ieder geval aanbeveling, om als ouderen aan zelfonderzoek te doen en beslist het antwoord en de oplossing niet aan politici over te la ten, want de geschiedenis heeft be wezen, dat die er heel dikwijls naast zitten. LoukNachbahr Banketbakker Lex Verkley is Hij geeft zijn vlaaien weg vanaf Tl. I f voor ong. 8 punten Ontdek nu hoe iilflbanketbakkerij lekker een vlaai kan zijn. Van Weedestraat 76 - Tel. 601 28 23 Weekend-opvangdienst Maatschappelijke Dienstv Hulp in dringende moei! zaterdag, zondag en algen feestdagen, tel. 6245555. Stichting Hulpdienst Soi Hulp aanvragen dagelijks ti 10.00 uur, tel. (0346) 352097. Nazorg borstkankerpati Informatie: Borstkanker in trum Utrecht (BIC), tel. 0 di. t/m. vrij. 10.00-13.00 i Werkgroep Kind en Zieke Behartigt de belangen i ouders vóór, tijdens en n huisopname. Informatie: rr ling, tel. 6014470. Vrouwenspreekuur Iedere donderdag 20.0( Stadsring 31A (Vrouwen! foort, tel. (033)4616612. A 1 wilt blijven kan dat. Meidentelefoon Voor specifieke meisj Maandag 19.00-21.00 ui 16.00-18.00 uur; dondt 21.00 uur, tel. (030)2322( Vrouwen in de Bijstand Vrouwen die problemen h terrein van de bijstand kur terecht bij de werkgroep V Bijstand, telefonisch dag 13.00 of na 18.00 uui 6017431 of 6018555. Spreekuur: elke 2e vri maand, 10.00-11.30 uur, i tionaal Vrouwencentrum, VTO-sanienwerkingsvc Vroegtijdige Onderkennii lingsstoornissen bij kindi 240, 3800 AB Am< (033)4637285. Slachtofferhulp Soest Praatpaal en vraagbaak vo van misdrijven en verket tel. 6027719. Slachtofferhulp Eemlai 24 uur per dag telefonis voor Soest, Soestdijk tussen 7.00 en 23.00 uur: tussen 23.00 en 7.00 uur kamer van de Amersfoor 033-4666666. Al Anon-groep Soest Steun aan familie van de matig veel drinkt of dronl i of 5415474 Baam. Ouders van een overle I Landelijke zelfhulp-orga I 1 Contactadres: Eveline I breestraat 543, 3765 6014310. Thuishulpcentrale Ee De THC biedt partners dementerenden, van chrc ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen h of passief oppassen dot Informatie: tel. 033-463 Contactpersoon Soest: 1 tel. 6022395. Thuiszorg/Maatscha| Stichting Thuiszorg en Werk N.O. Utrecht. Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800, fax 60366 Jongerenspreekuur Voor jongeren van 12 to dag 15.30-16.30 uur, Amersfoort. Psycho-profylaxe Stichting Psycho-profy ding op de bevalling. C v.d. Poll, Clauslaan 23, tel. 6031396. Steunpunt Rouwverw Contactadres: Nelleke Brinkweg 18, 3761 6022122 (9.00-11.0( 6014310. Vrijwilligers Vakatui Informatie over vrijwilli weg 311, dinsdag, woer dag van 9.00-12.00 uu Anonieme Alcoholi A.A.-werkgroep Soesi Veenbesstraat 2: dins uur. Informatie: tel. (C 6021558. A.A.-werkgroep De V nesserweg 10, Baarn: 19.30 uur. Informatie 6022937. Wie vergelijkt leest de Soester Courant Met Bausch Lomb hebben alle tennis spelers voordeel. Want als official supplier van de Nederlandse Tennisbond KNLTB biedt Bausch Lomb alle leden van deze bond 10% korting op de SofLens dag- en maandlenzen Comfortabele, zachte lenzen voor beter zicht op het spel. Haal nu de voordeelkaart op de tennis vereniging, vul je gegevens en het nummer van je KNLTB-pas in en lever deze kaart bij ons in Dan krijg jij - of je vriend, vriend in of familie - 10% korting. Bovendien maak je met )e pasnummer kans op een Intersport tennisoutfit van 1.500,-, Dat is dus dubbel voordeel! BAUSCH LOMB ZUIDPROMENADE 14 - 3768 EM SOEST HARTJE-ZUID - TELEFOON (035) 602 22 12 Wie hulp zoekt, maar ren bij het Centraal M 11.00 uur, tel. 60311 2 of 3 jaar garant OFFICIAL

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 20