Inspelen op het millennium probleem kan geen kwaad 1-1-2 Iedereen is zelf verantwoordelijk voor maatregelen Eerste jaarlijkse test alarmeringssignaal iPDRT Geen reden voor paniekmaar Rondje Soest Millennium Platform Soest: PAAR RED JE LEVENS MEE PAGINA 22 ite meter, >P terkleding Soest Overwegen afgesloten Seizoenmarkt op 25 september in Soesterberg Maximum bereikt voor verdubbelen opbrengst acties voor Kosovo Mijn vraag... XWVSN Qo i a a r a n ni >35)6022545 ';- rdog, 9.30-17,OÖW# of de toques tfer wettolsMm 90K' c^öféauweuf mt) Pow.mrd 3wyot ia louche -M i 'Aineaj Mevöoza AliccMfe des Adowzes levigncic 29 mei wordt er Centrum kleding verkocht. i zoals schoenen, lassen, maar ook jrken te koop. Centrum Baarn 1 Baam Soest 'te b.g. en 175 mJ ieping. Dit nieuw- og in te delen. Aan tel. BTW en G/W/E oest J Motors gelegen uimte incl. een par- «cl. BTW en G/W/E Lindner" gelegen i uitvalsweg ca ca. 80 m2 kantoor- excl. BTW, G/W/E Niet om onnodig angst te veroorzaken, maar om de mensen erop voor te be dden niet te schrikken als er een keer iets misgaat. Nog belangrijker is echter bf/izelfredzaam te maken, zegt R Moraal van de Brandweer Soest, lid van de gemeentelijke Stuurgroep Veiligheid die maatregelen voorbereidt om bij eventuele millennium-problemen zo goed mogelijk te kunnen ingrijpen en hulp te bieden. "Begin vorig jaar werd wereldwijd pas goed de omvang van het pro bleem duidelijk", zegt Moraal. Het is in de eerste plaats een computertech nisch probleem. Computers zouden op 1 januari 2000 'op hol' kunnen slaan omdat zij de datum niet meer herkennen. Gebruikers van compu ters wordt dan ook aangeraden de programma's aan te passen door ze 'millennium-bestendig' te maken. Naast een automatiseringsprobleem kan het millennium een maatschap pelijk probleem worden. Vooral op het gebied van openbare orde en vei ligheid als gevolg van het veelvuldig uitvallen van systemen in combinatie met tal van millennium-festiviteiten. "Omdat tegenwoordig zoveel door computers wordt aangestuurd, kun je van alles en nog wat verwachten. Daarom zijn er landelijk project- en stuurgroepen samengesteld om ieder een, bijvoorbeeld de overheid, en het bedrijfsleven, maar ook de individuele burger te informeren en actie te on dernemen." Alle hulpverlenende diensten (zoals politie, brandweer en GGD) hebben eerst eventuele problemen geïnventa riseerd. Die moeten worden opgelost om voldoende te kunnen blijven functioneren. Een voorbeeld hiervan is tijdige plaatsing van een nood- Openingsrijden gemeente Soest De gemeentelijke afdelingen zijn in het gemeentehuis voor het pu bliek geopend op elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. De balie van de afdeling Publiekszaken is geo pend tot 16.30. Het informatie centrum in de hal van het ge meentehuis en het informatiepunt aan de balie van de afdeling Publiekszaken zijn geopend tot 16.30 uur. Bij de afdeling Publiekszaken kunt u onder ande re terecht voor: de Gemeentelijke Basis Administratie personen, de burgerlijke stand, rijbewijzen, iden titeitskaarten, uittreksels uit ge boorteregister, woonruimteverde ling, huursubsidie, voorzieningen voor gehandicapten, vergunningen voor markten standplaatsen, za ken met betrekking tot de winkel sluitingswet. Op donderdagavond is het informatiecentrum en de af deling Publiekszaken geopend van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt er dan echter geen zaken regelen die de burgerlijke stand betreffen. Aanvragen voor reis- en rijdocu- menten kunnen op donderdag wel worden ingediend. Er geldt "klaar terwijl u wacht". Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar onder nummer (035) 60 93 411. Inwoners van Soester- berg die een nummer in Soest wil len bellen, bijvoorbeeld van het ge meentehuis, moeten altijd eerst 035 draaien of intoetsen. De dependance van de afdeling Publiekszaken in het Dorpshuis te Soesterberg is voor het publiek ge opend op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. De afdeling Sociale Dienstverle ning houdt in het Dorpshuis zit ting, elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur. De dependance is telefonisch be reikbaar onder nummer (0346) 35 14 12 Spreekuren Burgemeester en wethouders hou den spreekuur na telefonische af spraak. Burgemeester J. de Widt of wet houder P.V. ten Hove kan men spreken na telefonische af spraak met secretaresse mevrouw S.J. Wolzak, telefoon (035) 60.93.443. Een afspraak met de wethouders N. Blommers-Biezeno of R. W. Krol kan men regelen via secreta resse mevrouw L. Vogel, telefoon (035)60.93.511. Telefoonnummers matie over raadsvergaderingen en dergelijke, maar ook over opge broken wegen in de gemeente. - 60.93.666 Infolijn afvalstoffen en grof vuil ophalen. Voor al uw vra gen over afval zoals klein chemisch afval(KCA) groente-, fruit- en tuinafval enzovoort. Aanmelden van grof vuil ophalen van 08.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 uur. - 60.93.666 Meldpunt woonom geving (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur) voor klachten over het onderhoud van de woonomgeving. Deze worden zo mogelijk binnen 24 uur verhol pen. - 60.93.593 Klachtentelefoon mi lieu. Voor al uw vragen en klach ten over milieu. Voor noodgeval len telefoon 54.87411 (politie). Agenda 1999 donderdag 20 mei, commissie fi nanciën, economische zaken, so ciale zaken en cultuur donderdag 27 mei, gemeente- Belangrijke telefoonnummers zijn: - 1 1 2 Algemeen alarmnummer (politie, brandweer en ambulan ce). - 60.93.459 Klachtentelefoon. Voor klachten over door de ge meente niet of te laat beantwoor de brieven, of het niet nakomen van toezeggingen. - 60.93.665 Informatietelefoon. Op dit nummer is een bandje aan gesloten met gemeentelijke infor- maandag 7 juni, commissie alge mene bestuurszaken, volksgezond heid en maatschappelijke dienst verlening dinsdag 8 juni, commissie ruimte lijke ordening, volkshuisvesting, openbare werken en recreatie woensdag 9 juni, commissie sport, onderwijs, welzijnszaken en mi lieu donderdag 10 juni, verkiezingen Europees Parlement donderdag 17 juni, commissie fi nanciën, economische zaken, so ciale zaken en cultuur donderdag 24 juni, gemeen teraadsvergadering maandag 16 augustus, commissie algemene bestuurszaken, volksge zondheid en maatschappelijke dienstverlening dinsdag 17 augustus, commissie ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, openbare werken en re creatie woensdag 18 augustus, commissie sport, onderwijs, welzijnszaken en milieu donderdag 19 augustus, commis sie financiën, economische zaken, sociale zaken en cultuur donderdag 26 augustus, gemeen teraadsvergadering maandag 6 september, commissie algemene bestuurszaken, volksge zondheid en maatschappelijke dienstverlening dinsdag 7 september, commissie ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, openbare werken en re creatie woensdag 8 september, commissie sport, onderwijs, welzijnszaken en milieu donderdag 9 september, commis sie financiën, economische zaken, sociale zaken en cultuur donderdag 23 september, ge meenteraadsvergadering. Alle vergaderingen worden gehou den in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein en beginnen om 19.30 uur. stroomaggregaat bij het brandweer korps in Soesterberg om direct te kunnen overschakelen bij stroomuit- val. "Het gaat meestal om voorzienbare problemen die je van tevoren kunt oplossen, maar je kunt nooit alles helemaal uitsluiten," zegt Moraal. "Dus je moet je intern ook voorbe reiden op die dingen die per ongeluk toch fout kunnen gaan. Nu kunnen wij dat als gemeente en hulpdiensten wel doen, maar het is ook nodig dat instanties, instellingen, bedrijven en particulieren zich zo goed mogelijk voorbereiden en in ieder geval in een vroeg stadium de maatregelen nemen die alvast genomen kunnen worden. Want laten ze dat na, dan is de ge meente daarvoor niet verantwoorde lijk voor dingen die misgaan. Het is bijzonder belangrijk dat ze zich daar van bewust zijn." Externe problemen Behalve de interne problemen binnen de gemeente en de hulpdiensten is er ook sprake van externe problemen. Daartoe worden de problemen gere kend die ontstaan buiten de gemeen te en de hulpverlenende diensten om. Moraal: "Het zou kunnen zijn dat er gens systemen uitvallen waardoor bij voorbeeld liften blijven vastzitten, ver keerslichten uitvallen, brand ontstaat, alarmen afgaan, noem maar op. Men verlangt van ons dat we daar op rea geren. Maar als het om een groot aantal meldingen gaat, moet de over heid prioriteiten gaan stellen. Dan kan het voorkomen, als het om een klein probleem gaat, dat iemand pas de volgende dag geholpen wordt. Want de meest ernstige incidenten gaan natuurlijk voor." De mensen moeten er volgens Mo raal van doordrongen zijn dat het geen zin heeft om voor kleine inci denten te bellen. Op die momenten houden ze telefoonlijnen bezet die voor calamiteiten hard nodig zouden kunnen zijn. "Het is beter, als om te proberen met elkaar kleine akkefie tjes op te lossen. In dat verband pra ten we over zelfredzaamheid." Als door stroomuitval bijvoorbeeld de verwarming er de brui aan geeft ter wijl het vriest dat het kraakt, hoeft men geen beroep op de hulpdiensten te doen, zegt Moraal. „Om te voor komen dat ze eventueel in de kou komen te zitten, moeten ze hier van tevoren iets voor bedacht hebben door alternatieve verwarming achter de hand te hebben. Dat geldt ook voor apparaten die stroom gebruiken. Op dat moment kunnen wij daar he lemaal niets aan doen. Daarom pro beren we door voorlichting de men sen ervan te doordringen dat dingen mis zouden kunnen gaan en dat het daarom noodzakelijk is voldoende voorbereid te zijn op eventuele pro blemen." In juni komt de commissie die het openbare orde- en veilig heidsprobleem bekijkt, met een sce nario dat de basis vormt voor uitge breide voorlichting. Moraal stelt dat de gemeente, de hulpverleningsdiensten, de nutsbedrij ven, de zorginstellingen, noem maar op er alles aan zullen doen om pro blemen te voorkomen. Helemaal te vermijden zijn die niet, ondanks het feit dat het millenniumprobleem in zekere mate een voorspelbare ramp is. Daarom zou het niet treffen van voldoende en passende maatregelen om deze ramp te voorkomen en/of te beperken verwijtbaar zijn. De grote frustatie "Maar dat is nu juist de grote frusta tie," zegt Moraal. "Want we doen het als stuurgroep altijd fout. Doen we niks en gaat het fout, dan krijgen we de wind van voren; doen we alles en er gebeurt niets, dan is het: wat een flauwekul en geldverspillerij, en doe je alles en gaan er toch nog dingen fout, dan heb je niet genoeg gedaan. Conclusie: het is eigenlijk altijd fout." 10 JUNI EUROPESE VERKIEZINGEN VERGEET NIET TE STEMMEN! www.euroverkiezingen.nl In verband met onderhoudswerk zaamheden zijn eind mei begin juni enkele overwegen in de spoorlijn Amersfoort-Baam voor alle verkeer tijdelijk afgesloten. Het gaat om de volgende overwegen: 1. De overweg met de Praamgracht en de overweg in de Grote Melmweg in de nacht van zondag op maandag, 30 op 31 mei, van 00.00 uur tot 06.00 uur. 2. De overweg in de Weideweg en de overweg in de Eemweg in de nacht van maandag op dinsdag, 31 mei op 1 juni, van 00.00 uur tot 06.00 uur. 3. De overweg in de Spiekerweg en de overweg in de Peter van den Breemerweg in de nacht van dinsdag op woensdag, 1 op 2 juni, van 00.00 uur tot 06.00 uur. In een brief aan de organisaties en individuelen die in Soest werkzaam zijn op het terrein van de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg, de zorg instellingen en instellingen voor ouderenhuisvesting, alsmede bedrij ven, winkeliers, agrariërs en horeca, heeft het Millennium Platform Soest nog eens met nadruk gewezen op ie ders eigen verantwoordelijk waar het gaat om het tijdig en afdoende treffen van maatregelen. Het Millennium Platform Soest richt zich uitsluitend op de mogelijke Nu iedereen geacht wordt vertrouwd te zijn met het geluid van het nieuwe alarmeringssignaal dat sinds eind 1997 op tevoren aangekondigde tijd stippen regelmatig in werking is ge steld, is het voldoende de sirenes voortaan slechts eenmaal per jaar te testen. De eerste jaarlijkse test wordt uitgevoerd op woensdag 2 juni, 's mid dags om twaalf uur. De bedoeling van het systeem, dat in de lange proefperiode zijn deugdelijk heid heeft bewezen, is de inwoners te waarschuwen voor eventuele ge vaarlijke gevolgen van rampen en an dere calamiteiten. De nieuwe sirenes hebben de plaats ingenomen van het technisch verouderde sirenestelsel van de vroegere BB, de Bescherming Burgerbevolking. Voordelen van het nieuwe systeem zijn onder meer dat de sirenes afzonderlijk in werking kunnen worden gesteld, zodat de be volking voortaan desgewenst per wijk gewaarschuwd kan worden, en dat volstaan kan worden met een jaarlijk se test. Het maandelijks testen van de sirenes op elke eerste maandag van de maand zoals in de oude situatie gebeurde, is niet meer nodig. In de hele gemeente zijn veertien si- renemasten geplaatst. Het geluid er van, dat overigens veel krachtiger en indringender is dan het oude, heeft een 'overlappend' effect. Het loeien van de sirenes geldt als een waarschu wing voor degenen die zich buitens huis bevinden. Na het signaal moeten zij onmiddellijk naar binnen gaan en naar de radio of televisie luisteren. Zowel Radio M (frequentie 100.1 FM) als de lokale omroep Radio Soest (uitzending op de kabel 107.9 en via de ether 105.9) zullen de ge waarschuwde bevolking van informa tie voorzien. Verder heeft de burge meester onder bepaalde omstandig heden het recht om 'in te breken' in de uitzendingen van Radio M en Ra dio Soest. Vorig jaar werden in de hele provin cie huis-aan-huis de brochure en de sticker bezorgd met informatie wat men moet doen als de sirene gaat. De Seizoenmarkt wordt dit jaar in Soesterberg gehouden. Als datum kan genoteerd worden zaterdag 25 september tussen 10.30 en 15.00 uur. De lokatie is het Offi cierscasino aan de Kampweg. De presentatie van verenigingen/in stellingen vindt zowel binnen als bui ten het gebouw plaats. De uitnodigingen naar de verenigin gen en instellingen zijn onderweg. maatschappelijke gevolgen op het ge bied van de openbare orde en veilig heid. Het houdt zich beslist niet be zig met specifieke problemen die zich bij organisaties, middenstand, be drijfsleven e.d. kunnen voordoen. Het Platform hoopt dat ook dat door getroffen of nog te treffen maatrege len zich geen problemen voordoen dan wel dat werkelijke problemen beperkt blijven. In de brief staat dat pas kort na 24.00 uur tijdens de jaarwisseling 1999-2000 duidelijk is of zich werke lijke problemen voordoen, bijvoor beeld door stroomuitval, al dan niet in combinatie met ongewenste ont wikkelingen, zoals strenge vorst. Duidelijk is dat in geval van proble men de mogelijkheden van hulpdien sten als politie en brandweer alsme de van de gemeente ontoereikend zijn om op alle hulpvragen te kunnen reageren. Er moeten dan ook priori teiten worden gesteld. Het gemeente bestuur stelt deze te zijner tijd vast. Ze worden bekendgemaakt in een speciale uitgave van het gemeentelijk voorlichtingsblad Op 't Hoogt, dat op woensdag 10 november verschijnt. Het Millennium Platform Soest wil graag vóór 1 juni van de geadresseer den weten of zij al maatregelen ge troffen hebben; welke problemen ze eventueel verwachten, en welke maatregelen al genomen zijn of nog genomen worden om de problemen het hoofd te kunnen bieden. Het Millennium Platform staat onder voorzitterschap van burgemeester J. de Widt. Het bestaat verder, uit ver tegenwoordigers van de gemeente Soest; de politie van het district Eem- land noord; de Federatie Midden- en Kleinbedrijf; de Stichting Centrale Woningzorg; de woningstichting Achtgoed Wonen en Bouwen; de Soester Zakenkring en de brandweer Soest. Naar aanleiding van verzoeken van inwoners om gemeentelijke initiatie ven voor hulpacties ten behoeve van Kosovo, heeft de gemeenteraad in de vergadering van april besloten dat de gemeente de opbrengsten van de ac ties zal verdubbelen tot een maximum van 45.000 gulden. Inmiddels heeft een aantal initiatief nemers van acties zich bij de ge meente gemeld. Burgemeester en wethouders hebben besloten van twee acties de opbrengst te verdubbe len. Zo heeft het gezamenlijke Rota- ry/Lions-concert 26.000 gulden op gebracht. Een actie van de chr. basis school De Werveling in Soest-Zuid bracht ruim 20.000 gulden in het laa tje. Dit betekent, dat het toegezegde bedrag van maximaal 45.000 gulden voor verdubbeling bereikt is. De ge meentelijke bijdrage wordt overge maakt op giro 555 van het Rode Kruis. Naam:man/vrouw Adres; Telefoon; Ik zou aan het college van burgemeester en wethouders het volgende willen vragen: Insturen vóór dinsdag 25 mei aan Voorlichting, Antwoordnummer 120,3760 VB Soest. (Een postzegel is niet nodig). Schildersbedrijf Donker 40 jaar. De komende 40 jaar ook voor lichte tinten. Maximum snelheid op Van Weede- straat en winkelgebied Soesterberg- sestraat 30 km. Knappe jongen die het haalt. Aanhangerdief maakt er een puin hoop van. Aan de Schrik(s)laan vindt een goe de speurhond zelf zijn hapklare brok. Kop in Soest Nu: Hans Kazan goo chelt Nieuws van het kaliber 'Hond bijt man'. Belastingbijeenkomst van startende ondernemers. Kwestie van prioriteiten? Gelezen over bezuinigingsideeën van het CDA: 'De fractie heeft voorstel len op papier staan maar wilde er donderdagavond niet over uitwijden.' Zei heeft geleik. Gemeente Soest stevent af op 45.000 inwoners. Soest Natuurlijk! Geen spoor meer van Sprinter ge zien? Telefoon voor opvoedingsproblemen in Soest: "Er is nog één pak slaag vóór u..." Ra bouwen. Lentefris, Zomerschoon, Herfstrom- mel, Wintertroep, Lentefris, Zomer schoon etc. Opa Skatebaan. Dokter Paul Rupert over het project Vereenzaming Ouderen Soest: "Je zult zelden raadsleden op koffieoch tenden of kaartmiddagen zien, want die zijn niet interessant voor de poli tiek." BKR: Beeldende Kelderkunst Rege- ling. Gehoord in het nieuwe eethuis De Spoorhut in Soestduinen: "Mag ik van u één enkele reis Vlaamse frietr Superwheelsdwars weg. Kop: Duinkikkers geeft voorsprong weg. Sportief! Darthuizen: Moet je goed met pijl tjes kunnen gooien om er te mogen wonen?

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 23