De stemdistricten en hun stembureaus "Contacten op straat zijn leuker dan achter de meidtafel te zitten' Praten in de wijk met B. en W. Gezinnen in Soest kleiner Straatnamen in Soest verklaard Raakt gemeente afgeven van paspoorten kwijt? Kandidater WOENSDAG 19 MEI 1999 OP T HOOGT PAGINA 2 10 JUNI A Wijkagent Fred Leive in Smitsveen en omgeving: Waar gaat u met de spuitbus naar toe? ba Uiteraard wilt u deelnemen aan de verkiezing van het Euro pees Parlement. Het uitoefenen van het kiesrecht is tenslotte ook het recht van iedere stemgerechtigde ingezetene van Soest. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waardoor u een ander voor u wilt laten stemmen of waardoor u in een ander stembureau dan op uw oproepingskaart vermeld staat uw stem wilt uit brengen. De redenen kunnen verschillend van aard zijn, zoals ziekte, werk of vakantie. Uw stem hoeft dan echter niet verloren te gaan, want er zijn verschillende regelingen getroffen, zodat u toch uw stem kunt (laten) uitbrengen. U kunt van de volgende mogelijkhe den gebruik maken: Stemmen bij volmacht U kunt uw stem niet zelf uitbrengen. Een ander gaat voor uw stemmen. A. In hetzelfde stemdistrict U kunt een gezinslid, een huisgenoot of een kennis die in uw buurt woont en in hetzelfde stembureau als u moet stemmen, machtigen uw stem uit te brengen. Wat moet u doen? machtbewijs" op uw oproepingskaart uw naam in en de naam van degene die voor u gaat stemmen. Geef uw oproepingskaart pas aan een ander mee, nadat u zelfheeft in gevuld wie uw stem mag uitbrengen. 2. U zet beiden uw handtekening. 3. Degene die voor u gaat stemmen neemt uw kaart mee en brengt tege lijk met zijn/haar stem ook uw stem uit. Dit is de meest eenvoudige manier om een ander voor u te laten stem men. Nadeel is, dat u beiden in het zelfde stemdistrict dient te wonen. Dit kunt u controleren aan de hand van het nummer van het stemdistrict en aanduiding lokaliteit, vermeld op ie dere oproepingskaart. B. In een ander stemdistrict EUROPESE VERKIEZINGEN WWW. EUROVERKIEZINGEN. NL VERGEET NIETTE STEMMEN! 1. U vult bij het onderdeel "vol- U kunt een andere kiezer die in een ander stemdistrict in Nederland woont, machtigen uw stem uit te brengen. Wat moet u doen? 1. U gaat naar het gemeentehuis en haalt bij de afdeling Publiekszaken een volmachtformulier (dit formulier kan ook telefonisch aangevraagd wor den 035-6093472). 2. U vult uw gegevens in en de gege vens van degene die voor u gaat stemmen. 3. U zet beiden uw handtekening. 4. Daarna stuurt u het formulier zo snel mogelijk terug naar het gemeen tehuis, afdeling Publiekszaken. Het formulier moet uiterlijk op 27 mei 1999 op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken zijn ingele verd. 5. Degene die voor u gaat stemmen, ontvangt een volmachtbewijs, waar mee hij/zij uw stem tegelijk met zijn/ haar stem uitbrengt. Zelf stemmen in een ander stembu- Het kan zijn, dat het u beter uitkomt om in een ander stembureau te stemmen, dan waarvoor u opgeroe pen bent. ïs dit het geval dan kunt u uw oproepingskaart laten omzetten in een kiezerspas. Voor de verkiezing van het Europees Parlement kuntu dan uw stem in elk willekeurig stem bureau in Nederland uitbrengen. Wat moet u doen? U kunt tot en met vrijdag 4 juni 1999 zelf met de oproepingskaan naar het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken komen en uw oproe pingskaart om laten zetten in een kie zerspas. Waar en wanneer ontvangt u de op roepingskaart? Uw oproepingskaart ontvangt u op het adres waar u op 28 april 1999 (dag van de kandidaatstelling) bent ingeschreven. Ongeveer twee weken voor de verkiezingen komt de oproe pingskaart door uw brievenbus. Een vrijwel dagelijks beeld: wijkagent Fred Leive op straat in gesprek. Daarin komen de meest uiteenlopende on derwerpen aan de orde en dat vindt hij één van de aantrekkelijke kanten van het wijkagent zijn. De gemeente Soest is verdeeld in 22 stemdistricten, hiervan zijn er 3 in Soesterberg gesitueerd. Overzicht van de stemdistricten en hun lokaties. Soest stemdistrict: 01. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 02. Eerste van der Huchtschool, Paulus Potterlaan 13 03. Bejaardencentrum Braamhage, Inspecteur Schreuderlaan 2 04. Gebouw Credo, Julianalaan 19 A 05. RK basisschool De Driesprong, Sint Theresiastraat 16 06. OBS Prins Willem-Alexander, Beetzlaan 48 07. Bejaardencentrum Molenschot, Dalplein 2-4 08. Bejaardencentrum Mariënburg, Burgemeester Grothestraat 80 09. De Rank, Soesterbergsestraat 18 10. RK basisschool Ludgerus, Vos- seveldlaan 24 A 11. P.C. basisschool De Werveling, Oude Utrechtseweg 24 13. OBS Klimop, Weegbreestraat 104-106 14. Reformatorische basisschool Da niël 15. De Open Hof, Veenbesstraat 2 17. Dienstencentrum Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat 475 18. Dienstencentrum De Vijverhof, Klarinet 39 19. P.C. basisschool De Bron, Wil- laertstraat 45 20. OBS Overhees 21. P.C. basisschool Insinger, Insin- gerstraat 57 Soesterberg stemdistrict: 25. Stichting De Drie Eiken, Dorps plein 18 10 JUNI EUROPESE VERKIEZINGEN VERGEET NIET TE STEMMEN! www.euroverkiezingen.nl 26. RK basisschool Sint Carolus, Christiaan Huygenslaan 4 27. Officiers Casino, Kampweg 1 Toegankelijkheid stemlokaliteiten. De afdeling Planologie enBouwen van de gemeente Soest zal daags voor de verkiezingen, voorzieningen tref fen waardoor ieder stembureau ook toegankelijk zal zijn voor minder-va- liden. Wilt u meer weten over de komende verkiezingen, dan kunt u iedere werkdag contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. De balie- opéningstijden van deze afdeling zijn: 8.30 uur tot 16.30 uur. Bovendien is iedere dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een mede werker van deze afdeling aanwezig in de dependance Publiekszaken, Dorpsplein 17 te Soesterberg. Telefonisch is de afdeling (voor in lichtingen over de verkiezingen) te bereiken onder nummer 035- 6093472. "Ik denk dat er heel veel jongeren zijn die het wèl goed doen; met wie wel goed te praten is als er proble men zijn. Het is echt niet allemaal negatief. Ik heb gemerkt dat er af spraken gemaakt kunnen worden waar ze zich dan ook aan houden. Dat is gebeurd in de wijk na klach ten over overlast." Net als in nage noeg alle andere wijken slokt het jongerenprobleem veel van de tijd op van wijkagent Fred Leive in Smitsveen. Maar in vergelijking met nog niet eens zo lang geleden, is er al veel verbeterd, vindt hij. Het moet dan ook niet zo zijn dat ie dereen over één kam wordt gescho- Hij heeft, zoals hij zelf zegt "heel bewust gekozen" voor wat als niet één van de gemakkelijkste wijken van Soest bekend staat, Smitsveen. Wijkagent Fred Leive bij het district Eemland Noord van de regiopolitie Utrecht kent hij wijk nog uit de pe riode dat hij bij de gemeentepolitie Soest zat. Daaruit dateren zijn vele contacten in de wijk. Daarom wil de hij juist daar graag aan de slag. De wijk omvat overigens meer dan en kel Klaarwater. Ook het industrie terrein, Klaarwater en een gedeelte van Engendaal vallen eronder. Voor iedere wijkbewoner is Leive te be reiken op het politiebureau, tel. 5487411. Bovendien houdt hij iedere eerste dinsdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperio de, 's morgens van 08.00 tot 09.00 uur spreekuur in De Praatpaal aan de Smitsweg 311. In feite strekt het werk van Leive zich over vier wijken uit, die alle vier hun eigen problemen kennen. In vergelijking met het nieuwe indus trieterrein spelen op het oude voor al parkeerproblemen. In Klaarwater vraagt in de eerste plaats de jeugd de aandacht, evenals trouwens in het Smitsveen. Leive heeft inmiddels ervaren dat het toekomstperspectief bij de jongeren vergroot moet wor den. "Vooral daarin moet worden geïnvesteerd," zegt hij. In Smitsveen is een stuurgroep actief, waarin onder anderen buurtwerker Pieter Henke, huurdersbelangenver enigingen, de gemeente en hijzelf zitting hebben om de problemen te bespreken en te proberen er zo spoedig oplossingen voor te vinden. Een initiatief van de stuurgroep is de jaarlijkse wijkschouw, die ook voor de omgeving van de flats aan de Johannes Poststraat op de nomina tie staat. De bewoners kunnen tij dens zo'n wijkschouw, een rondgang door de wijk, punten inbrengen die volgens hen aangepakt en verbeterd moeten worden. Er zijn al resultaten bereikt, zoals het adequaat aanpak ken van problemen met groenvoor zieningen ("daar heeft Groen en Mi lieu direct op gereageerd"), waar door de sociale veiligheid is ver groot, mede doordat de verlichting nu beter uitkomt. In de wijk werkt Leive nauw samen met buurtwerker Pieter Henke, die hij "een belangrijke spil in de wijk" noemt. Samen en met anderen pro beren ze in bijeenkomsten ook de oudere bewoners in de wijk te be trekken bij het oplossen van proble men, maar ook om het imago van de wijk op te krikken. Dankzij deze bijeenkomsten zijn de onderlinge contacten aanzienlijk verbeterd. Als zijn eigen taak ziet Leive voor al het constateren van (sociale) pro blemen, het beantwoorden van vra gen, direct hulp bieden waar dat mogelijk is en anders mensen en wijzen op de mogelijkheden die er zijn om dingen op te lossen die zij als een moeilijkheid of een probleem zien. Zelf meewerken De ontwikkelingen in de wijk vra gen de voortdurende aandacht van de wijkagent, "maar in feite van alle instellingen. Bijvoorbeeld ook van de woningbouwvereniging. Als die flats gaat opknappen, dan zie je dat de bewoners zelf ook dingen gaan aanpakken of melden als er dingen verkeerd gaan. Daar spreken ze je over aan. En als er dan eens iets moet gebeuren, gaan ze meewerken. Dat vind ik al een hele vooruitgang, want nog niet zolang geleden zoiets gebeurde dat gewoon niet." Een voorbeeld is het plaatsen van doel palen achter Honsbergen, een ver zoek dat de jeugd daar rechtstreeks aan de gemeente deed. De gemeen te zétte die, nadat de bewoners er over waren ingelicht, als proef neer. Wat Leive betreft is de proef ge slaagd. "Ik ga regelmatig bij de be woners langs. Ik krijg geen klachten, ik hoor juist niets anders dan lof." Een probleem dat ook overal speelt, betreft de hondenpoep. "Daar heb ben de mensen veel last van, zelfs op speelplaatsen. "Ook daar wordt sa men met de surveillanten de aan dacht op gericht. De eerste keer krijgen de mensen nog een waar schuwing als ze de hond uitlaten op plekken waar dat niet mag, de twee de keer krijgen ze gegarandeerd een bekeuring." Leive doet zijn werk als wijkagent met veel plezier. Hij heeft dan ook geen moment geaarzeld toen hij, destijds brigadier-wachtcomman dant, de kans kreeg in die functie benoemd te worden, "want ik wilde wel weer eens wat anders gaan doen." "We (en daarin betrekt hij ook de surveillanten) zorgen ervoor dat de politie beter bereikbaar is, we staan als politie weer dichter bij het publiek. Je bent herkenbaar in de wijkje wordt ook veel vaker aange sproken dan iemand in de surveillan cedienst. De mensen weten je heel duidelijk te vinden. We hebben ook een signaalfunctie naar andere hulp verleningsinstanties, zoals maat schappelijk werk, artsen, bejaarden zorg, Raad voor de Kinderbescher ming, noem maar op." Hij voelt zich thuis in de wijk, waar hij in de jaren zeventig, tachtig nog verkeerslessen heeft gegeven op de Rinke Tolmanschool bij meester Knol en op De Wiekslag bij mees ter Bakker, onlangs overleden. "Jon geren die toen in de klas zaten, wo nen inmiddels zelf in de wijk en hebben soms al kinderen. Het con tact is daardoor wat gemakkelijker. En de contacten op straat zijn toch leuker dan achter de meidtafel zit ten." In de gemeentegids 1999 zijn de straatnamen in Soest, Soestduinen en Soesterberg verklaard. Van alle ruim 400 wegen, straten, paden en pleinen is met één regel een verklaring van de naam opgenomen of wordt verteld hoe men tot de naam kwam. Bij het doorlezen van de straatnaam verklaringen komt men heel wat te weten. De verscheidenheid aan straatnamen valt op. De oudste straatnamen zijn te herkennen aan de omschrijving "van ouds". Veel na men zijn ontleend aan de natuur met de (familie)namen van bloemen, planten, bomen en dieren, vooral vo gels. Het koningshuis, de nationale en lokale verzetsmensen, de Neder landse en ook de Soester geschiede nis, lucht- en ruimtevaart en muziek zijn veel als thema gekozen. In de wijk Overhees "zit veel mu ziek". Daar is een groot aantal straat namen afgeleid van muziekinstru menten, de bespelers daarvan, en van componisten. Daar komen ook verwijzingen voor naar planten en dieren, die kenmerkend waren voor het vroegere hoogveengebied het Soesterveen. In de wijk Klaarwater worden vooral de landelijke verzets mensen geëerd. In de wijk de Engh wordt verwezen naar de Nederland se schilders. De wijk Soestdijk heeft I vooral straatnamen die verbonden zijn met het Nederlandse vorstenhuis. De wijk 't Hart heeft de staatslieden als thema. De wijk Soest-Zuid heeft straatnamen waarvan de oorsprong zeer uiteenlopend is. Boerenstreek, de wijk waarin de bebouwing nog niet is afgerond, houdt in de straatna men de herinnering aan het boeren bedrijf levend. Soesterberg ten slotte kent straatnamen die ontleend zijn aan de lucht- en ruimtevaart, vooral in vorm van de eerste piloten en hun vliegtuigen. De Bosstraat is niet naar het bos ge noemd, zoals meestal wordt gedacht, maar naar dominee J. J. Bos. Hees is bijna honderd jaar eerder in geschrif ten terug te vinden dan Soest. Ook is uit oude stukken achterhaald, dat de Vredehofstraat ooit als 'de Soestdijc' werd aangelegd. De vroeger belang rijke waterwegen als het "Oude Grachtje", de "Praamgracht" en de "Wijksloot" of Wieksloot" werden in die tijd - de 13e en 14e eeuw - ge graven. De straatnamen in Soest, Soestdui nen en Soesterberg worden afzonder lijk verklaard. Helaas zijn drie Soes- terbergse straatnamen onder Soest vermeld. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan men met de afde ling Wegen, Grondzaken en Verkeer contact opnemen. Het ziet ernaar uit dat de gemeen ten in de nabije toekomst niet lan ger zelf het paspoort zullen kun nen uitgeven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt plan nen uit voor een systeem, waarbij de kant en klare paspoorten vanuit één afgiftepunt naar de gemeen ten van aanvraag worden gedistri bueerd. Momenteel kunnen inwoners bij de gemeente terecht voor het aan vragen van het paspoort. In Soest geldt hiervoor zelfs 'klaar terwijl u wacht'. Daaraan lijkt binnenkort een einde te komen door de maat regelen die het ministerie wil tref fen teneinde diefstallen en vervali- singen van en frauduleuze hande lingen met de paspoorten verder terug te dringen. Voor de aanvra ger betekent het een stap terug. Hij moet voortaan, net als vroeger, persoonlijk twee keer naar het ge meentehuis: één keer om het pas poort aan te vragen, de tweede keer om het af te halen. In Soest hoeft hij er geen werk- of 'snipper'tijd aan op te offeren. Hier blijft de mogelijkheid be staan om voor zowel de aanvraag als het afhalen de donderdag avond te benutten. Het gemeente huis is dan van 19.00 tot 20.00 uur geopend. De maatregel die in voorbereiding is om de afhandeling van aanvra gen voor een paspoort landelijk op een centraal punt te laten ge beuren, heeft ook te maken met het digitaliseren van de foto van de houder van het document. De foto wordt straks gedigitaliseerd en geïntegreerd in het paspoort opge nomen. Als op het centrale afgif tepunt het paspoort gereed is ge maakt, zal het naar alle waar schijnlijkheid door koeriersdien sten naar de gemeenten van aan vraag worden gebracht. Wist u dat al 64 procent van het blik hergebruikt wordt? Een hoog per centage. Ook u kunt eraan bijdragen dit percentage zo hoog te houden en het zelfs verder te verhogen. Waar gaat u bijvoorbeeld met uw gebruik te spuitbus naar toe? Om te voorkomen dat onnodig veel geld moet worden besteed aan spuit bussen die in de verkeerde afval stroom terecht zijn gekomen, is het van belang om te weten wanneer een spuitbus wel en wanneer niet bij het klein chemisch afval (KCA) hoort. Die keuze is van belang om de spuitbus op de juiste manier te kun nen verwerken. Als regel geldt dat een niet geheel lege spuitbus met daarop het logo KCA in de box voor het klein chemisch afval thuishoort. Een spuitbus zonder logo KCA kan in de groene afvalbak. Dit geldt ook voor spuitbussen met KCA-logo, echter op voorwaarde dat ze geheel zijn leeggespoten. Voor bewoners van de wijken Smits veen, Klaarwater en Industrieterrein is er op donderdag 3 juni een bijeen komst in het kader van Traten met Burgemeester en Wethouders'. Op die dag komen de wethouders Bart Krol en Pieter ten Hove naar De Open Hof, Veenbesstraat 2, om de bewoners van die wijken gelegen heid te geven vrij binnen te lopen met vragen en opmerkingen. Dat kan tus sen 19.30 en 22.00 uur. De eerste uitvoering van de nieuwe opzet van 'Praten met B. en W.' werd al in Soestdijk en Soesterberg toegepast. Verschillende inwoners maar ook belangenverenigingen maakten van de gelegenheid gebruik om bepaalde kwesties aan de aanwe zige collegeleden voor te leggen. In Soesterberg bijvoorbeeld wilde de Huurdervereniging Gen. Spoorstraat geïnformeerd worden over de her structurering van dat gebied en wer den er vragen gesteld over de ver keerssituatie Kampweg/Zwartewege, het fietspad Soesterberg-Zeist, herstel geluidswal langs de snelweg, de mo gelijke aanleg van een rotonde Ban- ningstraat/ Amersfoortsestraat en de muziek 's avonds bij de verharde ijs baan. De indieners van de vragen krijgen - indien nodig- nog een nader schrifte" lijk antwoord. Dezelfde procedure wordt nu toege past tijdens 'Praten met B. en W.' op 3 juni in Soest. De woningvoorraad in Soest be droeg vorig jaar 15.601 en in Soesterberg 2.650. De gemiddel de bezetting van de in totaal 18.251 woningen bedroeg 2,43. Dit betekent een verdergaande daling ten opzichte van het begin van de jaren negentig. De conclu sie ligt dus voor de hand: de gezin nen worden kleiner. Het Statistisch Jaaroverzicht 1998, waarin deze cijfers staan vermeld, geeft nog veel meer interessante cijfers. Over de werkloosheid bij voorbeeld. Soest neemt na Amersfoort de tweede plaats in de regio Eemland in wat betreft het aantal werklozen. In Soest waren dat er op 1 januari van dit jaar 1.258, van wie 647 mannen en 611 vrouwen. De gemeente Eemnes heeft binnen de regio de minste werklozen. Reisdocumenten In 1998 bedroeg het totaal aantal afgegeven reisdocumenten 7.245. De paspoorten namen daarvan het grootste deel (5.346, waarvan 373 in Soesterberg) voor hun reke ning, hoewel dit aantal iets is te ruggelopen. Mogelijk is dit een ge volg van het feit dat meer mensen een identiteitskaart aanschaffen. Soms vinden ze een paspoort overbodig omdat ze toch niet van plan zijn nog op reis te gaan. De drukste maand voor het aanvragen van reisdocumenten was volgens traditie juli. De gemeente gaf in totaal 4.970 rijbewijzen af (waar van 274 in Soesterberg). Nog enkele 'losse cijfers'; Het aan tal lidmaatschappen van de biblio theek in 1998 bedroeg 9.620, een daling met 1.388. De overdekte zwembad Aqua Indoor trok vorig jaar 171.006 bezoekers. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, maar een daling in verge lijking met 1993. Het aantal uitge reikte zwemdiploma;s was 2.094. Veel meer interessante gegevens, getallen over 1998 en vergelijkings materiaal met 1997 zijn te vinden in het Statistisch Jaaroverzicht. Het is voor 43,45 bij de gemeen te verkrijgbaar. Maij- Weggen, J.R.H (llunja) (v) 1 Eindhoven van Velzen, W.G. (Wim) Oomen- Ruijten, Maat, A J. (Albrrt Jan) Peijs, K.M.H. (Kafla) (v) Doorn, L (Bcrl) Oostlander, A.M. (Aric) Pronk, B. (Bartho) Pex, P L.M. (Peter) Martens, MJ.T. (Maria) (v) Bremmer, C. (Cecs) van Winsen, BPJ.(Bart) 12 Hn.,kv van Dongen- Svensgaard, B. (Birgu) (v) 13 Groningen Eski, N. (Nihal) Meewis, LCA. (Ciel) (v) Visser, C.L. (Comclis) 16 -Stellendam van de Streek, HJ. (Hillie) (v) Wiersma, J.H. (JacobJ Koster, J (Jan) 19 Hectors, Ch WAG. (Chantal) (v) 20 Bnisscl. llclgic Schouten, A L.H.A. 21Roctmon Timmers- van Moorsel, H.A.M, (Ellen) (v) Bilker, B. (Bcarn) Drexhage- Zijlstra, Pieper, H.T.M. (Hein) 25 Uiihuirci Peek, WAR M. (Willem) 26 Zwijndtechl Matser, H, (Rick) Verhoeven, H.L.M. (Huuh) ten Thij, GJ. (Gcrardus) Simons, J.G W, (Jan)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 24