Op donderdag 27 mei buurtschouw de Engh 00! Adviescommissie Gehandicapten beleid op zoek naar nieuw lid WOENSDAG 19 MEI 1999 OP 'T HOOGT PAGINA 4 t t> r Informatieavond bouw 'De Hoeksteen' WOENSDAG 19 MEI 1999 ACTUEEL OFFICIËLE BEKEND MA KING V A N D E G E M E E NTE S O ES T AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN X A Op de Amersfoortsestraat in Soester- berg (de N 237) bij de aansluiting met de Banningstraat zijn de werk zaamheden in volle gang voor de aanleg van een rotonde. Deze is no dig voor de ontsluiting van het nieu we terrein van de Gebr. Tammer B.V. Dit wordt ingericht aan de rechterzij de van de N 237 gezien vanuit de richting Amersfoort. Om de wegwerkers de gelegenheid te bieden hun werk ongestoord en vei lig te kunnen uitvoeren, is ter hoog te van de bouwactiviteiten slechts één rijstrook van de Amersfoortsestraat beschikbaar. De werkzaamheden worden in drie gedeelten uitgevoerd. De eerste fase betreft de noordelijke en zuidelijke gedeelten buiten de hoofdrijbaan van de Amersfoort sestraat. Fase twee speelt zich af op de hoofdrijbaan van de Amersfoort sestraat. Fase drie ten slotte betreft het aanbrengen van de deklaag. Dit werk wordt 's nachts uitgevoerd. Hoewel op de Amersfoortsestraat één rijstrook is afgesloten, ondervindt doorgaand verkeer op deze weg na genoeg geen hinder van de werk zaamheden. Gedurende de werk zaamheden is de Banningstraat voor verkeer vanaf en naar de N 237 af gesloten. Verkeer moet gebruik ma ken van de Veldm. Montgomeryweg op de B 237 te bereiken. Tijdens het aanbrengen van de dek laag (fase drie) wordt de N 237 ge durende één nacht volledig afgeslo ten. Het verkeer wordt dan via bor den omgeleid. De nieuwe eigenaar van het perceel van het kerkcentrum "De Hoek steen" aan de Buys Ballotlaan heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van 12 appartementen met daaronder een parkeerkelder. Het perceel ligt binnen het bestem mingsplan Soesterberg-Kom en heeft daarin de bestemming "bijzondere doeleinden". Het bouwplan is hier mee in strijd omdat het nieuwe plan uitgaat van een woonbestemming. Burgemeester en wethouders willen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrij stelling verlenen van het geldende be stemmingsplan. Met die vrijstelling kan dan de bouwvergunning verleend worden. Deze procedure kan alleen toegepast worden als iedereen gelegenheid heeft gekregen om bezwaren tegen het plan in te dienen. Alvorens deze procedure te starten, willen burgemeester en wethouders eerst via een bijeenkomst informatie over het bouwplan geven. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 1 juni om 20.00 uur in de zaal van de Vredekerk, Generaal Winkelmanstraat 101. De gemeente zal informatie geven over de te volgen procedure en de aannemer en de architect zullen de planpresentatie verzorgen. 10 JUNI EUROPESE VERKIEZINGEN VERGEET NIETTE STEMMEN! www.euroverkiezingen.nl Door vertrek van één van de leden van de Adviescommissie Gehandicap tenbeleid Soest is een vacature ont staan. Burgemeester en wethouders roepen daarom belangstellenden (m/ v) voor deze functie op. De commissie geeft gevraagd en on gevraagd advies aan de gemeente Soest als het om mogelijke verbete ringen van de leefwereld van mensen men een handicap in onze gemeente gaat. Een aantal belangrijke aan dachtsvelden zijn de Wet Voorzienin gen Gehandicapten, toegankelijkheid en huisvestingsbeleid. Zij die uit Soest of Soesterberg ko men en belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de commissie, kunnen een brief richten aan het College van Burgemeester en Wet houders, Postbus 2000, 3760 CA Soest onder vermelding van 'Adviescom missie Gehandicaptenbeleid'. De brieven moeten uiterlijk op 29 mei 1999 bij de gemeente binnen zijn. Voor nadere informatie kunnen be langstellenden zich wenden tot de ambtelijk secretaris van de commis sie, mevrouw G. Krook-Kuyvenho- ven, tel. (035) - 6093599. Op donderdag 27 mei wordt de jaarlijkse wijkschouw voor de buurt de Engh gehouden. Bewo ners van dit deel van de gemeente kunnen dan hun wensen of proble men over hun woonomgeving voor leggen aan medewerkers van orga nisaties die hiervoor verantwoor delijk zijn. De ronde door de wijk zal lopend worden afgelegd. Met de bewoners lopen mee vertegenwoordigers van de gemeente, Woningstichting Achtgoed, de politie en het buurt werk. De wandeling begint om 19.00 uur bij het buurthuis De Engh aan de Albert Cuyplaan 200. Om 18.45 staat de koffie klaar. De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk ter plaatse antwoord te geven op de vragen. Om dit mo gelijk te maken is het belangrijk dat van tevoren bekend is welke vragen men kan verwachten. Wie tijdens de buurtschouw iets aan de orde wil stellen, kan zich nog tot en met morgen, donderdag 20 mei, aanmelden bij Jolanda Dijk man en Hans Cijs in het buurthuis De Engh, tel. 6021987. Wie niet in de gelegenheid is de wijkschouw mee te maken, kan verzoeken over het onderhoud van de woonomgeving overigens altijd melden bij het Meldpunt Woon omgeving, tel. 6093666. Dit num mer is dagelijks tijdens kantoor uren bereikbaar. Uitgave: Gemeente Soest Centrale Voorlichting Raadhuisplein 1 - 3762 AV Soest Telefoon 035-609 3455 Internet: www.soest.nl E-mail: info®soest.nl BOUWZAKEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN INGEDIEND VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn op de volgende aanvragen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften, vrijstelling c.q. vergunning te verlenen voor het: 1 uitbreiden van een woonhuis, Clemensstraat 72; (artikel 50 lid 5 van de Woningwet) 2 uitbreiden van een woonhuis, Insingerstraat 50; (artikel 50 lid 5 van de Woningwet) 3* bouwen van een houten schuurtje, Mercury 205; (artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 4 bouwen van 4 woningen, Winterkoning 106-112; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een ter mijn van twee weken, derhalve van donderdag 20 mei tot en met 3 juni 1999, eventuele be denkingen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze aanvragen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, da gelijks van 8.30 - 12.30 uur, in het gemeentehuis, afdeling planologie en bouwen, Raadhuis plein 1, ter inzage. Het met een gemerkte bouwplan ligt tevens ter inzage in de Dependance Publiekszaken, Dorpsplein 17 te Soesterberg, geopend dinsdag en donderdag van 14.00 - 16.00 uur. BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend, dat bij besluit van 18 mei 1999 vergunning in gevolge de Wet milieubeheer is verleend aan Soester Gieterij, gelegen aan de Dorresteinweg 62 te Soest. Aan de desbetreffende vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het mi lieu. De vergunning en de andere daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 19 mei 1999 tot en met 30 juni 1999: - in het gemeentehuis, kamer 2.29 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur - in de bibliotheek Albert Cuyplaan, tijdens de openingsuren - in de dependance publiekszaken Soesterberg, tijdens de openingsuren' Gedurende deze termijn kan BEROEP worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tijdig bezwaren hebben ingediend tegen de herziene ontwerp-beschikking; d. andere belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de herziene ontwerp-beschikking bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een VOORLOPIGE VOORZIENING. Dit verzoek moet eveneens binnen de genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de hierboven genoemde afdeling van de Raad van State. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor die datum een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen: afdeling groen en milieu, telefoon 035-6093593 Periode: 7 mei t/m 12 mei 1999 De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ontvangen: Perceel: Kruisweg 4 Amersfoortsestraat 116 Buys Ballotlaan 21 G. Gelderhof 22 Hildebrandlaan 26 dr. Rupertlaan 70 Waldeck Pyrmontlaan 41 Willem de Zwijgerlaan 53 Cimbaal 2 Betreft: 1 boom 1 beuk, 1 eik en 1 berk 2 dennen 1 conifeer 2 fijnsparren 1 conifeer en 1 hulst 1 boom 3 coniferen 3 coniferen BOUWPLAATS Amnestylaan 12 (99366) Bartolottilaan 16 (99384) Bloemheuvel 79 (99374) Boerenstreek 2e fase (ong.) (98421) Clemensstraat 66 (99387) Dolderseweg 11 (99376) Dr. Rupertlaan 1 (99372) Eigendomweg 63 (99367) Eikenhorstweg 14 (99368) Ferdinand Huycklaan 18b (99383) Ferdinand Huycklaan 44 (99008) Foekenlaan 2 (99381) Gallenkamppelsweg 27 (99392) Generaal Winkelmanstr. 150 (99370) Gustaaf Gelderhof 7 (99391) Industrieweg 1 (98655) Johannes Poststraat 57 (99371) Klaarwaterweg 45 (99378) Koninginnelaan 66 (99386) Lange Brinkweg 115 (98731) Lange Brinkweg 31,31b (91360) Nieuwe Gracht 9-11 (99379) Oude Tempellaan 12 (99389) Peter van den Breemerweg (99377) Schrikslaan 62 (99390) Stadhouderslaan 25c (98609) Turfstreek 147 (99385) Van Hamelstraat 128 (99375) Weteringpad 60 (99388) BETREFT HET VERZENDDATUM bouwen van een tuinhuis 3-5-99 vergroten van een woning met praktijkruimte 6-5-99 bouwen van een tuinschuurtje 4-5-99 het bouwen van een kelder onder de woning-wijziging 7-5-99 bouwen van een dakopbouw op de garage/entree 6-5-99 oprichten blokhut 4-5-99 verbouwen/uitbreiden van een woning 3-5-99 bouwen van een dakkapel 3-5-99 bouweri van een tuinhuisje 3-5-99 verbouwen/uitbreiden van de woning 6-5-99 het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis (erker) 3-5-99 bouwen van een garage 6-5-99 bouwen van een tuinmuur en het verbouwen/uitbreiden van garage 7-5-99 vernieuwen/veranderen van een schuur 3-5-99 bouwen van een schuur en het vernieuwen van een achterpui 7-5-99 Wijzigen van het bouwplan, wijziging achtergevel 4-5-99 uitbreiden van woonhuis met dakkapel op voor-1 en achterdakvlak 3-5-99 bouwen van een garage 4-5-99 bouwen van een garage 6-5-99 bouwen van een serre 4-5-99 bouw schuur en fietsenberging 6-5-99 veranderen van voorgevel en zijgevel(s) 4-5-99 bouwen van een dakkapel 7-5-99 bouwen van landbouwwerktuigenloods 4-5-99 vernieuwen/herbouwen garage/berging 7-5-99 verbouwen van een woonhuis 6-5-99 veranderen voorraam; voorgevel begane grond 6-5-99 bouwen van een blokhut 4-5-99 verbouwen/uitbreiden van een bedrijfsunit/verdiepingsvloer 6-5-99 Deze aanvragen kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling planologie en bouwen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. OPENBARE KENNISGEVING GEWEIGERDE KAPVERGUNNING Periode: 7 mei t/m 12 mei 1999 Datum verzending: 12 mei 1999 De volgende kapvergunning is geweigerd: Perceel: Aagje Dekenlaan 13 Betreft: 1 eik Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA, te Soest. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 7 mei t/m 12 mei 1999 Datum verzending: 12 mei 1999 De volgende kapvergunningen zijn verleend: Perceel; Oude Tempellaan 40 Tromslagerpad 35 Bosstraat 25 Choristenpad 59 Talmalaan 18 Diegenen die menen in hun belangen te worden geschaad door een eventuele vergunning kunnen dit mondeling of schriftelijk binnen 4 weken na deze bekendmaking kenbaar maken bij de afdeling groen milieu van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, tele foonnummer 035-6093709. .tv I Betreft: 2 coniferen 1 boom 1 den 2 elzen 4 coniferen en 1 coniferenhaag van 9 meter lengte BOUWPLAATS le Heezerlaantje 1 Amersfoortsestraat 19 Amersfoortsestraat 70 Apollo 172 Beukenlaan 41 Beukenlaan 57 Birkstraat 61 De Genestetlaan 16 Den Blieklaan 52 Eigendomweg 76 F.C. Kuyperstraat 9 Gustaaf Gelderhof 18 Hommel 25 Kerkstraat 12a Mercury 227 Mercury 229 Molenstraat 3 Molenstraat 105 Nassaulaan 13 Spinet 23 St. Willibrordusstraat 9 Turfstreek 71 Turfstreek 209-211 Weegbreestraat 3 Weteringpad 40-42 Weteringpad 46 Wielewaal 63 Willem Stuutlaan 10 BETREFT HET VERZONDEN (99063) (99079) (98692) (99065) (99190) (99114) (99271) (98687) (98527) (99337) (99284) (99210) (99354) (98734) (99291) (99292) (99226) (99316) (99083) (99222) (99022) (99345) (99160) (99267) (99165) (99194) (99202) (98702) wijzigen van de achtergevel 3-5-99 bouwen van een garage 7-5-99 uitbreiden van een woonhuis 7-5-99 uitbreiden van een woonhuis 21-4-99 plaatsen van een dakkapel 3-5-99 plaatsen van een blokhut 7-5-99 verbouwen van een woonhuis 7-5-99 uitbreiden van een woonhuis (wijziging bestaande vergunning) 7-5-99 veranderen van een berging (opbouwen kap) in woonruimte 7-5-99 plaatsen van een dakkapel 7-5-99 bouwen van een schuur 7-5-99 bouwen van een berging 7-5-99 bouwen van een blokhut 4-5-99 uitbreiden en verbouwen van een woonhuis 7-5-99 plaatsen van twee dakkapellen (voor- en achtergevel) 7-5-99 plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak 7-5-99 verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 3-5-99 vergroten van een dakkapel 7-5-99 veranderen en vergroten van een berging/bijkeuken 7-5-99 uitbreiden van een woonhuis 7-5-99 uitbreiden van een woonhuis (wijziging bestaande vergunning) 7-5-99 uitbreiden van een woonhuis 4-5-99 uitbreiden en veranderen van 2 woonhuizen 7-5-99 uitbreiden van een woonhuis 7-5-99 verbouwen/uitbreiden van een bedrijfsverzamelgebouw (unit 10/11) 4-5-99 verbouwen/uitbreiden van een bedrijfsverzamelgebouw (unit 13) 4-5-99 bouwen van een garage 7-5-99 uitbreiden van een bedrijfspand 7-5-99 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Bur gemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BINNEN 6 WEKEN na de VERZENDDATUM worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Afdeling Planologie en Bou wen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. BESLUITEN B. W. d.d. 11 MEI 1999 Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA, te Soest. ONDERWERP Voorstel wethouder RVO inzake bezwaarschrift tegen aanschrijving verharding en opslag perceel Zandlaan (ong.), van Van den Berg Brand caravan Staalwijklaan 8, illegaal bouwen/gebruik? Nader verzoek Van Breukelen, Veldweg, inzake bestuursdwang opslag containers Jaarlijkse subsidie aanvraag Voetgangers- vereniging BESLISSING Bezwaarschrift deels gegrond verklaard. Voor het overige aanschrijving in stand houden m.b.t. verwijderen opslag op het perceel. Eigenaar in de gelegenheid stellen binnen 6 weken een aanlegvergunning voor max. 200 m2 verharding aan te vragen en een bouwvergunning voor max. 40 m2 con tainers voor opslag. Eigenaar/gebruiker stacaravan Staalwijklaan 8 in kennis stellen van het feit dat deze niet herbouwd kan worden. Het beroep op overgangsrecht faalt. Vooralsnog uitstel bestuursdwang ver lenen tot 31 mei a.s. Subsidie-aanvraag afwijzen- en de Voetgangersvereniging op de hoogte stellen d.m.v. concept-antwoordbrief; ter inzage leggen voor de commissie SOW/milieu. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 26