T Visser 39.5o Start van buitenschoolse opvang 'Buut Vrij' en 'Haantje de Voorste' Rechter heeft invloed op Plan Roos ACTUEEL SMITBV Spreekuur B. en W. voor Smitsveen, Klaarwater etc. Cel- en taakstraf voor mishandeling van conciërge Activiteiten Netwerk - VOS op zoek naar 'partners' Samenwerking OBS en stichting Balans na zomervakantie PAGINA 3 Bedenkers winnende naam BSO-locaties krijgen prijs Gemeente claimt voorkeursrecht op twee percelen Eemland Motors - Soest Caravan wordt niet herbouwd i Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. Soest, 035-6036000 Donderdag 3 juni in Open Hof Van Den Brink Hoofdklasse Ook voor service moet u bij ons zijn P1NKSTERBRUNCH EN DINER PAGlN/\ 2 WOENSDAG 19 MEI 1999 SOESTER COURANT AG 8.00 TOT 14.00 UUR gint bij het Vleescentrum E PAKKET 4 pers. tjes, stokjes saté, drum- i bij Dactylo. Want wie met :en prettig voor de uitzend- ?et dat als geen ander. in diverse sectoren zoals arttime. Ben je op zoek slag kunt? Dan is er eigen- aast je salaris een kleding- 3,- als je minimaal 40 uur bergsestraat 9A. Na de zomervakantie start in Soest en Soesterberg een nieuwe vorm van buitenschoolse opvang (BSO). Kin deren kunnen daar van 7.30 uur tot het begin van de lessen terecht en na schooltijd tot zes uur of halfzeven 's avonds. Het betreft een initiatief van de Openbare Basisschool Soest (OBS) en stichting Balans. Als locaties zijn de OBS Overhees aan de Willaertstraat en de Wethouder de anschool aan de Professor Lorent- Jaan in Soesterberg aangewezen. In beide schoolgebouwen wordt ruimte gecreëerd en met de werving van be roepskrachten is reeds een begin ge maakt. Aan de medewerkers en de lo kalen worden hoge eisen gesteld. Lo gisch, vinden Balans-directeur Piet JTromp en onderwijsdirecteur Ankie ^Moerkamp. "Want de ouders dragen de verantwoordelijkheid van de opvoe ding over aan de BSO. Dan moet de twaliteit gewaarborgd zijn." Jij de samenwerking tussen de OBS en Balans worden zoveel mogelijk an dere organisaties en verenigingen be rokken. Dat heeft twee redenen: het lanbod van activiteiten is daardoor ge varieerder en de kosten kunnen wor den verdeeld. "Het aardige van samen- verken is dat als je iets ontwikkeld ïebt, kun je eindeloos variëren en er tpers de n wij voor u: iffseikwaliteit ?n zoals: es, brochures urproeven, etc. kleur van de vele t u kan bieden! roort (Industrieterrein Isseltl >5 01 89 CEELEN is een k in ijzerwaren en ment 4 medewer- vice staan bij ons daarom om onze en adviseren een choof en/of heb an je so/licitatie- ïst lur) V gebruik van maken. Het wordt dan steeds goedkoper," zegt Ankie Moer- kamp. C-drie en kinderparadijs De Vrije Teu gel gaan participeren in het project, met andere instellingen, zoals de Regiona le Muziekschool Amersfoort en ver schillende sportclubs, wordt nog over legd. Kennismaken Het is de bedoeling dat de deelne mende organisaties hun eigen activitei ten presenteren tijdens de BSO, zodat de kinderen er mee kunnen kennisma ken. BSO wil de kinderen niet alleen van de straat houden, maar tevens de gelegenheid bieden zich te oriënteren op de mogelijkheden van wat ze alle maal in hun eigen tijd kunnen doen. Ankie Moerkamp: "Je moet weten wat je leuk vindt, voordat je je ergens voor opgeeft. Bij kinderen is veel animo iets te onderzoeken, daarom moet je ze la ten zien wat er te koop is." Het aanbod van activiteiten zal daarom door een grote variatie worden geken merkt. Keramiek, dansen, koken, schil deren, muziek, sport, tal van aspecten zal aan de orde komen. Daar zal geen dwang bij aan te pas komen. Tromp benadrukt dat het tijdens de BSO niet gaat om cursussen, maar om de kennismaking. "Het moet niet zo zijn dat kinderen, omdat er zoveel men sen en organisaties bij betrokken zijn, van hot naar her worden gesleept. Ze moeten af en toe ook lekker niets kun nen doen, anders span je het paard achter de wagen." Locaties Voor de BSO worden lokalen ingericht in de OBS Overhees aan de Willaert straat en de Wethouder de Haanschool aan de Professor Lorentzlaan in Soesterberg. Vanaf eind augustus kun nen de kinderen daar vijf dagen in de week terecht. In Soest komen 26 kind plaatsen per dagdeel, in Soesterberg tien. Over de kosten van een kindplaats valt in dit stadium nog niet veel te zeg gen. Die hangen af van onder meer het inkomen van de ouder(s) en of de werkgever van de ouder(s) een duit in het zakje wil doen. Bedrijven kunnen overigens ook een plaats afnemen. Dat de BSO in schoolgebouwen plaatsvindt, biedt de kinderen tevens de mogelijkheid huiswerk te maken of bij voorbeeld met een computer te gaan werken. Moeten ze 's middags naar een sporttraining of een verjaardagspartij tje, dan zorgt de BSO desgewenst voor vervoer. Overblijven tussen de middag zit niet in het pakket van de buiten schoolse opvang. Volgens de regelge ving uit Den Haag zorgen de afzonder lijke scholen hiervoor. De locatie van de buitenschoolse op vang (BSO) in Soest gaat 'Buut Vrij' heten. De naam is bedacht door Wendy Altena, onderwijzeres Yan de groepen 5 en 6 van de OBS Overhees aan de Willaertstraat. Zij werd daar mee winnaar van de prijsvraag. Overigens wordt ook de naam van de OBS Overhees gewijzigd, omdat de huidige naam te veel lijkt op die van de Openbare Basisschool Soest, de Stich ting waartoe de vijf openbare basis scholen (waaronder de OBS Over hees) behoren. Wat de nieuwe naam wordt, wil de schoolleiding nog even geheim houden, maar hij heeft te ma ken met de naam die is bedacht voor de OBS-locatie. Voor de BSO-locatie in Soesterberg werd gekozen voor 'Haantje de Voor ste', een inzending van Anita Brouwer, Foto: Goos van der Wilt moeder van een van de kinderen van de Wethouder de Haanschool aan de Professor Lorentzlaan, waar de buiten schoolse opvang wordt gehuisvest. Beide prijswinnaars werden maandag morgen ontvangen in het gebouw van de OBS Overhees en kregen beiden een toegangskaart voor Dierenpark Amersfoort. De gemeente Soest brengt de gezus ters Roos in de problemen door het voorkeursrecht te claimen op de grond van Steenhoffstraat 40 en 42. Dat stelde de raadsman mr. A. Em- men namens zijn cliëntes bij de Utrechtse bestuursrechter. Op 15 april stemde de gemeenteraad in met een plan van B. en W. om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te pas sen op de twee percelen van de zussen Roos. Die wet houdt in dat grond, als die wordt verkocht, eerst aan de ge meente moet worden aangeboden. Emmen vroeg de rechter dinsdag om dat besluit te schorsen. Hij stelde dat zijn cliëntes door het be sluit in de klem komen. Omdat zij de grond eerder al hadden verkocht aan exploitatie-maatschappij "Eemnes" uit Baarn. In het opgestelde koopcontract was vastgelegd dat een boete van tien procent van de koopprijs moet worden betaald als de grond niet wordt gele verd. En levering is niet toegestaan, door de voorkeursclaim van de ge meente, legde Emmen uit. Dat zou an ders zijn geweest als de koopovereen komst tussen Roos en "Eemnes" in een notariële akte was vastgelegd of geregistreerd. Als dat al is gebeurd kan de gemeente geen aanspraken meer maken, volgens de wet. Maar dat was niet het geval en dus eist de gemeente de eerste keus. J. Stuf- kens, woordvoorder namens de ge meente legde dinsdag uit dat Soest de wet heeft toegepast, omdat zij haar grip op Soest-Midden wil vergroten. Op dit moment kan de gemeente uit breiden in de "Boerenstreek". Als daar in de toekomst geen moge lijkheden meer zijn is alleen binnen de bebouwde kom van Soest nog plek om te bouwen. En daarom «wil het gemeen tebestuur zo veel mogelijk eigendom verwerven. Eventuele "herstructure- De Ford Mondeo 1.8 Turbo diesel voor de prijs van een 1.8 benzinemotor. Het zakelijk verkeer wordt extra interessant als u nu overstapt op diesel. Want u rijdt nu de Ford Mondeo 1.8 Turbo diesel voor hetzelfde geld als de 1.8 benzinemotor. Daardoor loont diesel rijden al vanaf 13.344 km per jaar. Bovendien heeft u nu de Wagon voor de prijs van een 475-deurs. Dat betekent bijzonder aantrekkelijke lease prijzen. Kortom: goede zaken bij de Ford Dealer. Ford Mondeo Wagon 1.8 Turbo diesel vanaf f43.495.-- Beukenlaan 80-82, Soest (hoek Dalweg). tel. 035-6030781 Prijzen Intl. B.T.W/BPM. e*d. kosten rijklaar m; •n verwijderingsbijdrage Wijzigingen voorbehouden. ring" kan dan ook op grotere schaal plaatsvinden. Bovendien stelde Stufkens dat Roos nog best onder het contract uitkon. Met die boete zou het dus wel loslo pen. En de gemeente betaalt een markt-conforme prijs voor de grond, dus de belangen van Roos zouden niet worden geschaad door de gemeente, vond Stufkens. Maar Emmen zag dat anders. Zijn cliëntes waren volgens hem wel dege lijk gebonden door de overeenkomst met "Eemnes". Ook vond hij dat de gemeente zich wel erg star opstelde. Want Soest was al vanaf november vo rig jaar op de hoogte van de plannen tot verkoop van zijn cliëntes. Nooit had zij gemeld dat zij interesse had voor de grond. Daarnaast vroeg hij zich af of het belang van de gemeente wel zo groot was. Want de exploitatiemaat schappij is ook van plan om de grond voor woonhuizen te gebruiken. En dat is toch precies wat de gemeente wil constateerde de raadsman. Stufkens voerde aan dat nu nog niet bekend is wat de plannen van de ge meente met Soest-Midden zijn. En dus zou het best kunnen dat de bouw plannen van "Eemnes" niet stroken met wat de gemeente aan plannen ontwikkelt. De exploitatiemaatschappij hoopt on dertussen dat de rechter Roos in het gelijk stelt. Als de verkoop van de grond niet doorgaat, is de firma de in vesteringen kwijt die zij nu al heeft ge daan in de bouwplannen. Dat bedrag zou in de tonnen lopen. De rechter doet uitspraak op 25 mei. De stacaravan aan de Staalwijklaan die in januari als gevolg van de bliksem uit brandde, wordt niet herbouwd. B. en W. acht de bouw niet in overeenstem ming met het bestemmingsplan. De ca ravan stond naast een woning. Als deze herbouwd zou worden, worden het twee woningen, terwijl het bestem mingsplan slechts één woning toestaat. Waarom naar De Hypotheker? Voor een overzichtelijk hypotheekadvies op maat en het afsluiten van de juiste hypotheek door een persoonlijke adviseur die u kosteloos al het werk uit handen Steenhoffstraat 66, Soest Daarom naar De Hypotheker! Volledig objectieve en 100% onafhanke lijke hypotheek bemiddeling Kosteloos advies óp maat Keuze uit vele hon derden hypotheek varianten De meest gunstige voorwaarden Alle fiscale aspecten tot op de gulden voorgerekend Begeleiding van A tot Z gedurende het hele aankoop traject Ook na het afsluiten van de hypotheek volledige service Adviseur Evert-Jan Wijers en secretaresse Henriëtte Beijersbergen Maak een afspraak met De Hypotheker bij u in de buurt: Steenhoffstraat 66, jjve rt/f De Hypotheker Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. Soesters kunnen in een persoonlijk gesprek van gedachten wisselen met de leden van het College van B&W tijdens informele spreekuren. Hierbij zijn geen ambtenaren aanwezig. De spreekuren zijn in de plaats gekomen van de formele wijkbijeenkomsten "Praten met Burgemeester en Wet houders", die enkele keren per jaar in een andere wijk van Soest of in Soesterberg plaatsvonden. Het College van B&W heeft voor deze nieuwe opzet gekozen, omdat gebleken is dat mensen met klachten of vragen die huiverig zijn voor een groot gezel schap wegbleven en zo dus niet alle in woners bediend werden. Donderdag 3 juni (en niet zoals eerder aangekondigd op donderdag 17 juni) komen de wet houders Bart Krol en Pieter ten Hove naar De Open Hof, Veenbesstraat 2, om de bewoners van de wijken Smits veen, Klaarwater en Industrieterrein de gelegenheid te geven vrij binnen te lo pen met vragen en opmerkingen. Dat kan tussen 20.00 en 22.00 uur. De in dieners van vragen krijgen - indien no dig - nog een nader schriftelijk ant woord. De eerste uitvoering van de nieuwe opzet van "Praten met B&W" werd al in Soestdijk en Soesterberg toegepast. Verschillende inwoners, maar ook be langenverenigingen maakten van de gelegenheid gebruik om bepaalde kwesties aan de aanwezige collegele den voor te leggen. Elke wijk komt met het spreekuur aan de beurt, maar ook bewoners uit ande re delen van Soest zijn donderdag avond 3 juni welkom. Wachtende be zoekers worden op de hoogte gebracht van de gemeentelijke informatiemoge lijkheden zoals Internet en Teletekst. BAR, GRILL RESTAURANT Ook de beide Pinksterdagen zijn wij geopend met onze alom beroemde '"t Luykje" gerechten (al onze gerechten ook om af te halen) STEENHOFFSTRAAT 47 SOEST m 035 «118252 Wegens het mishandelen van de con ciërge van Mavo Soest zijn een 27-ja- rige Sóester en een 26-jarige Amers- foorter dinsdag door de Utrechtse politierechter veroordeeld. De Soester kreeg tien weken celstraf opgelegd, waarvan vijf voorwaardelijk. De Amersfoorter werd bestraft met zes tig uur dienstverlening en acht weken voorwaardelijk. De Soester liet op de zitting verstek gaan. De Amersfoorter vertelde echter dat de conciërge ruim twee jaar gele den zijn toenmalige vriendin onheus had bejegend. Het tweetal besloot daarop verhaal te gaan halen. De con ciërge Werd door de gangen van de school achtervolgd, geschopt, geslagen en zelfs met een stoel mishandeld. Politierechter mr. J. Kruijff vond het bijzonder kwalijk dat jonge kinderen op een plaats, waar ze zich veilig zouden moeten voelen, aan dergelijk geweld waren blootgesteld. De Amersfoorter verklaarde spijt te hebben en niet te be grijpen hoe hij zich zo heeft kunnen gedragen. De verdachte moest zich ook nog ver antwoorden voor hét bezit van een pis tool en munitie. Hij verklaarde dit van zijn Joegoslavische opa te hebben ge kregen. Officier M. van Elsdingen acht te openlijke geweldpleging en verbo den wapenbezit bewezen. Hij wees erop dat er op het bezit van het wapen normaal gesproken al twee maanden cel stond. Omdat het ruim twee jaar had geduurd voor de zaak voorkwam, moest de of ficier zijn eis echter matigen. Hij eiste tegen de Amersfoorter zeventig uur dienstverlening en tien weken voor waardelijke gevangenisstraf. Raadsman L. de Leon meende dat het openbaar ministerie teveel tijd had la ten verstrijken in een simpele zaak. Rechter Kruijff was dit echter niet met de raadsman eens. Als u op zoek bent naar iemand waarmee u uw hobby, bezigheid of belangstelling wilt delen, kunt u sinds kort in Soest uw wensen via het "Ac tiviteiten Netwerk" kenbaar maken. Het "Activiteiten Netwerk" is een ac tiviteit van het project VOS. Vla het "Activiteiten Netwerk" kunt u in contact komen met anderen om sa men iets te ondernemen of zomaar ge zelligheid te delen. Iedereen kan ge bruik maken van "Activiteiten Net werk", zowel alleenstaanden als men sen die een partner hebben. "Activitei ten Netwerk" richt zich nadrukkelijk niet op relatiebemiddeling waarbij het doel is een nieuwe levenspartner te vinden. Als er echter een vriendschap uit voortvloeit dan is dat mooi meege nomen. Om gebruik te kunnen maken van "Ac tiviteiten Netwerk" kunt u het beste persoonlijk langskomen op woensdag middag van 13.30 tot 15.30 uur. De medewerksters van "Activiteiten Net werk" geven informatie en schrijven u desgewenst in als deelnemer. In een aanmeldingsformulier wordt informatie over uzelf en uw vraag vastgelegd, "Activiteiten Netwerk" gaat na of er mensen zijn die zich aangemeld hebben met een soortgelijke aanvraag. Als er een geschikte persoon gevonden is dan wordt aan beide aanvragers gevraagd of men belangstelling heeft om met de ander in contact te komen. Indien beide personen instemmen, worden de telefoonnummers uitgewis seld en is de eerste basis voor contact gelegd. Vanaf dat moment is men zelf verantwoordelijk voor de verdere uit bouw van het contact. Mocht na enige tijd blijken dat het niet "klikt" tussen de aanvragers, dan kan men^opnieuvv^ontac^^ de medewerkster van "Activiteiten Netwerk", deze zoekt dan verder. Voor de inschrijving betaalt u éénmalig f5,- U kunt u inschrijven voor bijvoorbeeld: gezelligheid, sport, uitgaan, denksport en spel, musea bezichtigen, creatieve activiteiten etc. Aanbod \an "Activiteiten Netwerit" Op dit moment hebben er zich bij het "Activiteiten Netwerk" reeds een aan tal 55-plussers aangemeld. Hieronder vermeld vindt u een aanbod van activi teiten waar reeds een 5 5-plusser zich voor ingeschreven heeft en wij een partner voor zoeken om de activiteit samen mee uit te voeren: - het bespelen van een muziekinstru ment (het liefst gitaar en/of viool) - bridge - klaverjassen - scrabble - fietsen - bezoeken van een concert - zwemmen - biljarten - bowlen Speciaal aanbod: welke 55-plussers die in het bezit zijn van een scootmobiel willen samen tochtjes in de omgeving maken? (gedacht wordt aan een club je van 4 a 5 personen) Heeft u interesse voor een van boven staande activiteiten meldt u dan zo snel mogelijk aan bij "Activiteiten Netwerk" van de projectgroep VOS, werkgroep van de SWOS. Op woensdagmiddag kunt u terecht bij de dames Els Aal- bersberg, Denise Costermans en Mar- göt Bultink van 13.30 tot 15.30 uur. Adres: Dalplein 6, 3762 BP Soest, te lefoon: 035-5880404. EET-VILLA Restaurant "a la carte" Riant terras in het bos Lunch Diner Receptie Vergaderingen en arrangementen Bruiloften en Partijen High tea en brunch Ruime parkeergelegenheid Voor meer informatie: Stephan Ott en Sebastian Ott, Peter Spier uw gastheren Soesterbergsestraat 122 3768 EL Soest Telefoon 035 - 601 27 06 Telefax 035 - 601 97 18 Vanaf morgen exposeert de Soester jazzpianist Rob van den Broeck (58) met zijn schilderijen in de VARA-stu- dio te Hilversum. Dit in verband met een soort multimedia-spektakel rond zijn persoon op 29 mei met het Metro- pole Orkest, dat composities van hem gaat spelen. Weinigen zullen hem hier kennen, want al ruim dertig jaar treedt hij meestal ergens in het buitenland op, van Canada tot Australië, met talrijke ensembles en beroemde solisten. Zo als Ben Webster, Joe Farrel, Dexter Gordon, Billy Higgins en Clint Houston. Van huis uit is hij graficus/ schilder, maar als knaap van 21 trok hij naar Parijs en werd hij bevangen door de jazz. Tegenwoordig speelt de bescheiden en vriendelijke Van den Broeck zowel neobop als vrije muziek. Met zijn "International Jazz Quartet" trad hij twee weken geleden op in Ar- tishock, broeinest voor muzikaal ta lent. Met de Engelse drummer Tony Levin, de Duitse tenorsaxofonist Gerd Dudek en bassist Wiro Mabieu, die in 1996 de "Wessel Ilckenprijs" won. Als gast bij het Quartet speelde Mr. Artis- hock zelf, de in Soest geboren en geto gen Semmy Prinsen ("One day my prince will come"). Wie ook zo maar in het culturele bol werk aan de Steenhoffstraat "los" rondloopt, is de Soester musicus/ componist, arrangeur Henk Meutgeert (51). Hij was ooit kerkorganist in Kampen, toerde anoniem rond in het studio- en freelance-circuit en begon in 1996 een big band als "hobbyorkest". Elke zater dagmorgen repeteren ze in Artishock, waar Semmy hun bibliotheek beheert. Drie seizoenen lang triomfeerde Meutgeert met zijn New Concert Big Band in het Amsterdamse Bimhuis. Totdat directeur Martijn Sanders van het Concertgebouw hem aanbood re gelmatig te komen musiceren in de Grote Zaal van deze Amsterdamse muziektempel als "The Jazz Orchestra of the Concertgebouw". Over deze suc cesvolle symbiose tussen klassieke muziek en jazzmuziek kopte de Volks krant in april: "Weer stapje verder op weg naar Carnegie Hall". Nee, het zijn in ons dorp niet alleen de voetballers van SO Soest die de Hoofd klasse bereiken. SOEST Eigen technische dienst met 24- uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60 Zaken doen? Wij hebben een heel team van specialisten in huis om het u als klant naar de zin te maken. Wij nodigen u graag uit, om zelf te ervaren hoe het is om met ons zaken te doen. Mocht u in een van onze nieuwe Cbryslers een proefritwillen maken of eerst informatie ontvangen, bel gerust. Chrysler/Jeep Bosboom-Soest JeeP Birkstraat 105 öoodge Tel.: 035 - 601 32 56 IWW® SOESTDUINEN ROYAL PARC op zondag 23 en maandag 24 mei 1999 Heerlijk genieten met familie en vrienden van de brunch vol verrukkelijke specialiteiten voor f 59,50 p.p. Voor een vier gangen diner de luxe verwelkomen wij u vanaf 18.00 uur met een welkomstcocktail in de Oranje Bar f 69,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar eten gratis mee met de brunch en het diner! Voor informatie en reserveringen belt u: 035 - 603 83 83 Vraag naar de speciale aktiviteiten Vaderdag en weekendarrangementen

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 3