I O i En dit zijn de knallers van deze week: Blommers gaat met kunstenaars nog eens praten over 'kelderrestanten' 6 Provincie Utrecht sluit 1998 af met overschot van 13,5 miljoen rt: m KORTING Dertig Soester ambtenaren staken 5.98 4.98 5.98 .99 10.00 Li ISsintratuin Jt" «f. Celstraf en schadevergoeding geëist tegen kraker/inbreker 6027493 Politiek öp de bres voor cultureel erfgoed Beknopt jaarverslag op hoofdlijnen Wat lekker is voor uw tuin? W' W\ <g^r wé Alweer zo'n lekkere verrassing van.^ TUII\I-ADVIESCEI\ITRUM 'f Vaavderhooqt J-J "èc$ï< qjfr ■c'-j r> NEFKENS .nderS SOEST WfC *»de OPEL O 3 Actueel 5 Actueel 9 Sport 11 Soesterberg Raadselachtige autokraken in Visserstaete Jongen (15) toert met moeders auto Snorfietsster gewond "Actie, actie!" KLAREN f? Ook 's avonds en in 't weekend Soester Courant Magere varkenslappen Gemengd gehakt Verse rundvleesslaatjes Wamakers vallei Chenin blanc 1998 Bloemkool Gerookte zalm VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest A. van der Lee M Tel. 06 53 91 12 37 ,ii Soest is nog zomaar niet af van de ca. driehonderd kunstwerken van Soester kunstenaars als o.a. Ton Paauw, Otto Prinsen, Geerhard Kuipers en Iele Blommenstijn die in de kelders van het gemeentehuis rusten. Ze zijn daar in de loop der jaren verzameld als "contraprestatie" voor de BKR, een uitkeringsregeling voor kunste naars uit de jaren zeventig en tachtig. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld deze "kelderrestanten" te rug te geven aan de makers. Ze zijn, zoals VVD-wethouder Neks Blommers (van Cultuur én Financiën) het om schreef, weliswaar "lijfelijk" eigendom van de gemeente, maar "geestelijk" ei gendom van de kunstenaars gebleven. De kunstenaars zelf moeten dan ook maar bekijken wat er verder mee ge beurt, maar de wethouder gaat nog ze ker een keertje met hen om de tafel zitten om te voorkomen dat het "cultu reel erfgoed" van Soest op de brand stapel of in de papiervernietiger ver dwijnt. Want dat vindt de Soester po litiek toch eigenlijk wel zonde... Dat was de uitkomst van de discussie in de raadscommissie Kunst/Financi ën, afgelopen donderdag, waar het voorstel van B. en W. werd besproken. Oud-wethouder Jan Visser, voor het kunstbeleid de voorganger van Blom mers, maakte als "modaal geïnteres seerd burger" gebruik van het in- spreekrecht om erop aan te dringen dat het College de kunstschatten in de kel der niet zou "verpatsen". "Verkoop is de minst creatieve oplossing. Deze werken zijn het waard om gekoesterd en geëxposeerd te worden," aldus Vis ser, die ook vond dat de Kunstcommis sie er haar zegje nog over moest kun nen doen. Veel van hetzelfde Blommers onderstreepte overigens dat het College de kelderschatten niet zal verkopen. Ze wees er wel op dat een van de "kelderkunstenaars" - Ton Paauw - bij de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis zelf een se lectie had gemaakt van kunstwerken die de moeite waard waren om op te hangen in scholen en andere openba re gebouwen. Ook was er een deel in de vaste collectie van de Kunstuitleen Soest ondergebracht. De rest - de ca. driehonderd werken die volgens Blom mers "niet slecht, maar heel veel van hetzelfde zijn" - kwam in de catacom ben van het raadhuis terecht. Een flink aantal werken is door de tand des tijds aangetast. De kelder is ook niet echt geschikt als opslagplaats, vond Blom mers. De wethouder vond het een beetje on zin om nu de kunstcommissie nog in te schakelen. Die gaat immers niet over vérkopen, maar over kunstaankopen. Ze wil wel graag overleggen met de be trokken kunstenaars om te zien wat die ermee willen doen, want voor een ech te kunstcollectie biedt het gemeente huis geen ruimte, "al hebben we hier en daar nog best een leeg muurtje," al dus Blommers. De commissie wilde wel rekening hou den met de onrust onder de kunste naars, die de avond tevoren was geble ken op de discussieavond die Groen- Links-Progressief Soest over dit onder werp had georganiseerd (zie het verslag elders in dit blad). Wim Roest (D66) vond dat de beslissing maar aan de kunstenaars moest worden overgelaten, al wilde hij de kunstcommissie niet passeren ("verkopen zijn eigenlijk ne gatieve aankopen"). De gemeente Soest hoefde er wat hem betreft geen geld meer voor te vangen. "De BKR- was toch voor het grootste deel rijks- geld," stelde hij vast. Dat leverde hem van Besseline Gerritse (CDA) de repri mande op dat ook rijksgeld uit belas tingcenten bestaat... Een eer Wil Stekelenburg (PvdA) meende dat het voor de kunstenaars juist een "eer" moest zijn als hun werk werd verkocht, al veronderstelde ze dat de keldervoorraad vast niet de "mooiste" kunst zou zijn, maar meer iets van "de tweede garnituur". Olga Duijm (GroenLinks-PS) pleitte ervoor de ge schikte werken te houden - het is im mers het cultureel erfgoed van Soest - en de rest in overleg met de kunstenaar te laten verkopen. De opbrengst zou dan gebruikt kunnen worden om nieuw werk aan te kopen. Els de Waard (CDA) benadrukte dat de taxatie van de werken ook al een lieve cent zou gaan kosten. Ze voelde er wel wat voor om de kunstenaars de werken te laten terugkopen. Joke Mulder (WD) had niets tegen inschakeling van de kunst commissie en José Bijman (GGS) was het met het Collegevoorstel helemaal eens. "Het probleem is niet de kwaliteit, maar de massa," onderstreepte Blom mers in de tweede ronde. "De selectie is al lang gemaakt." Ze vond dat de raadsleden zelf maar eens een kijkje in de kelder moesten nemen en had wei nig trek om er nu wéér een commissie over te laten oordelen. Tegen zichzelf beschermen Visser meende nog dat het gemeente bestuur kunstenaars als Ton Paauw - die ai heeft aangekondigd dat hij het oude werk het liefst zal verbranden - tegen zichzelf moet beschermen. Steke lenburg vond de "stoere taal" van Vis ser echter nergens op slaan en wees erop dat de kelderkunst jaren geleden al werd bewaard in een gebouwtje aan de Lange Brinkweg. "Wat daar toen stond staat er nog steeds..." Van ruilen met andere gemeenten, zo als Chris van Vuuren (GPV/RPF/ SGP) voorstelde, had Blommers geen hooggespannen verwachtingen. "Het is een redelijk eenmalig probleem, want de BKR bestaat niet meer." Ze was blij met de steun van de commissie voor het voorstel. "Dat getuigt van respect voor de kunstenaars." De provincie Utrecht heeft het jaar 1998 afgesloten met een overschot van bijna f 13,5 miljoen. Gedepu teerde Staten stellen voor dit bedrag op te nemen in de reserves van de pro vincie. De belangrijkste meevaller, ruim 5 miljoen gulden, wordt veroor zaakt door de opcenten op de motor rijtuigenbelasting. Daarnaast was er een voordeel van bijna twee miljoen op de rentekosten voor geldleningen en een voordeliger uitkering uit het provinciefonds van anderhalf miljoen. Nog eens bijna een miljoen voordeel is toe te schrijven aan het feit dat verwachte tegenvallers op het gebied van de sociale lasten niet gekomen zijn. De saldi van de verschil lende diensten tenslotte kwam uit op een voordeel van 3,8 miljoen: een op telsom van een aantal grotere en klei nere verschillen tussen begroting en realisatie van beleidstaken. Ook in 1997 sloot de provincie de jaarrekening af met een voordelig saldo; toen van bijna f 13 miljoen. Motorrijtuigenbelasting De opbrengsten motorrijtuigenbelas ting waren in 1998 in totaal zelfs f 9,1 miljoen hoger dan geraamd. Naar schatting 4 miljoen van dat bedrag is veroorzaakt door een "fiscale" verhui zing van een grote leasemaatschappij. De provincie Utrecht telde door die verhuizing van de ene op de andere dag opeens ongeveer 25.000 voertuigen meer. De kans bestaat dat via een be zwaarprocedure die "fiscale" verhui zing ongedaan gemaakt wordt. Gede puteerde Staten melden daarom aan 20°/< r> op Buxus in alle soorten en maten op diverse stamboompjes w.o. brem, wilgjes, Prunus en dwergmispels Dorresteinweg 72b Soest Tel. 035 - 6012883 Provinciale Staten dat dit speciale be drag weggezet is in een zogenoemde voorziening. De andere 5, 1 miljoen dankt de provincie Utrecht vooral aan de vergoedingsregeling die het Rijk heeft ingesteld na de invoering van au tomatische incasso van de motorrijtui genbelasting. De cijfers en de toelichting daarop ko men uit het provinciejaarverslag over 1998. Voor het eerst brengt de provin cie een beknopt verslag op hoofdlijnen uit. Doel is Provinciale Staten een goed beeld te geven van het gevoerde beleid en van de bijbehorende middelen in 1998. Naast dit verslag is ook een ge detailleerde jaarrekening uitgebracht. Als bijlage is tevens een rapportage natuur en landschap over 1998 uitge bracht, met daarin de verantwoordin gen over de uitgaven voor de uitvoe ring van het Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht voor aankopen, projecten en subsidies. Procedure Alle Statencommissies beoordelen in de maanden mei en juni de voor hun beleidstaken relevante onderdelen. Het is de bedoeling dat Gedeputeerde Sta len in hun laatste vergadering voor de zomervakantie (29 juni) op basis van de commissiebehandelingen het defini tieve voorstel aan Provinciale Staten over dit jaarverslag vaststellen. Tenslot te wordt het jaarverslag dan gea gendeerd voor de vergadering van Pro vinciale Staten van 2 september 1999. automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Teiefoon 035 - 6012364 Actie 'lentefris' op de Engh een succes. Nationaal Voorleesontbijt op de Klimop. Gynaecoloog Visser neemt afscheid van Molendael. Rabobank onder de slopershamer. Mooiste orrekiedor van Tom Jansen, Engels voetbal domineert bij politietoernooi. Rademakerstraat: Geen overleg, wel gejammer. De politie en de bewoners staan voor een raadsel over de toedracht van een drietal autokraken, die vo rige week hebben plaatsgevonden in de (afgesloten) parkeergarage onder het flatcomplex Visserstaete aan de Steenhoffstraat. Uit een auto ver dwenen een radio, een telefoon en een scanner met een totale waarde van 6000 gulden. Uit de tweede auto werd de geluidsapparatuur weggenomen, plus een jas, een hor loge en een telefoon. Van de derde auto werd alleen de ruit vernield. De parkeergarage is volgens de politie uitstekend beveiligd. Er werd ook geen spoor van inbraak aangetrof fen. De politie heeft vorige week op de A.P. Hilhorstweg een 15-jarige jongen uit Soest aangehouden, die met de auto van zijn moeder was gaan rijden. Zijn moeder wist overigens van niets. Het was al de tweede keer in korte tijd dat de jongeman werd betrapt. Hij kreeg een proces-verbaal. De politie gaf zijn moeder het advies de autosleutels voortaan weg te stoppen. Een 68-jarige Soesterse is vorige week woensdag gewond geraakt bij een aan rijding op het kruispunt Vrijheidsweg- Industrieweg. Ze schrok van een vrachtwagen, bestuurd door een 28-ja- rige inwoner van Alkmaar, en kwam ten val op het fietspad. Met schaaf wonden aan haar knie en gezicht werd ze per ambulance naar Molendael ge bracht. Scherp gefluit klinkt bij de ingang van het Soester gemeentehuis. "Actie, actie!", wordt er geroepen, de kreet wordt niet overgenomen. Een groep van ongeveer dertig mensen is sa mengedromd, van de reinigingsdienst, maar ook van groen en milieu. Eén man van de reinigingsdienst gooit la chend een volle vuilniszak op de grond. De anderen lachen ook. Een 19-jarige Soester hoorde don derdag bij de Utrechtse rechtbank vijftien maanden celstraf tegen zich eisen, waarvan drie maanden voor waardelijk. De man had onder meer in Soest woninginbraken en autokra ken gepleegd. In februari dit jaar was hij naar eigen zeggen betrokken bij drie woninginbra ken. Op 4 februari verdwenen onder meer sieraden en zestig gulden uit één van de huurwoningen van de jonge man. Twee dagen later werd bij een in braak in dezelfde straat honderd gulden gestolen door de verdachte en zijn twee kompanen. Bij een derde inbraak konden de inbre kers in hun kraag worden gevat, toen de bewoonster thuis kwam. Volgens de verdachte had hij tijdens de inbraken alleen op de uitkijk gestaan. Hetzelfde gold voor een reeks autokraken die hij het jaar daarvoor met een vriend pleeg de. In anderhalve week tijd zou het twee- Burg. Grothestraat 54 tal zo'n zestien auto's hebben openge broken, of pogingen daartoe hebben gedaan. Ook hier zou de verdachte naar eigen zeggen alleen als uitkijk heb ben gefungeerd. Daarnaast werd hij nog beschuldigd van het bezit van een gestolen brommer. Bijzondere voorwaarde bij de eis van de officier van justitie was dat de Soes ter meedoet aan een programma in een Dag-Trainingscentrum en contact houdt met de reclassering. Als Iraanse vluchteling, wiens asielverzoek nog in behandeling is, kan hij niet werken. Daardoor zou hij teveel rondhangen met de verkeerde mensen. Naast zijn straf moet de Soester ook ruim vijfhonderd gulden schadever goeding betalen aan enkele slachtoffers van de inbraken. Bovendien vond de officier van justitie dat de man drie we ken celstraf uit moet gaan zitten, die hem eerder voorwaardelijk waren op gelegd, de Soester liep nog in de proef tijd van die eerdere straf. De advocaat hoopte dat de rechtbank zijn cliënt een taakstraf op zou leggen. Dat zou beter voor hem zijn dan zitten, en daarmee beter voor de maatschap pij. Ook wees hij de raadsman erop dat de Soester ten tijde van de autokraken nog minderjarig was. De rechtbank doet uitspraak op 3 juni. Gevraagd Vaste-, inval- en vakantie bezorgers in Soest voor de (op woensdagmiddag) Voor informatie: tel.6014152 kilo 4 stuks zachtdroge wijn per fles per stuk pakje 200 gram 5,98 Er wordt weer op de fluitjes geblazen. Een sirene klinkt. Bij een paal staat een grote doos met T-shirts en buttons. Ze worden aangetrokken en opgespeld. 'In actie, ABVAKABO' en CFO, Sterk met elkaar' staat erop. De Soester ambtenaren staken, of zoals ze het zelf uitdrukken: een werkonderbreking, af gelopen vrijdag. "Jullie hebben ook recht op een goede CAO", spreekt Roselie Smolders, re gioleider van de ABVAKABO, de groep toe. "Meer dan de helft van de Soester ambtenaren heeft de petitie ondertekend." Dat klopt, ruim 170 ambtenaren ondertekenden de petitie. Maar slechts dertig daarvan vinden het nodig te staken. Ze eisen, in navolging van vele andere gemeenten, een bete re CAO. "We hebben onderhandeld, we hebben al concessies gedaan naar de werkgevers, maar ze zijn gewoon halsstarrig. Alle geplande acties gaan gewoon door", aldus Roselie Smol ders. Luid gejuich volgt. De bonden eisen 4,5% loonsverho ging en betere arbeidsvoorwaarden, de werkgevers willen daar niet aan. Smol ders: "Als de gemeente een goed ima go wil voor de ambtenaren, moeten ze eerst eens zorgen dat ze goede werk- voorwaarden voor hen geven. Wij heb ben ook recht op redelijke loonsverho ging en goede arbeidsvoorwaarden, net zoals in andere sectoren. We moeten duidelijk maken waarom we hier staan. Dit is aantasting van onze rechten!" Weer volgt luid gejuich. Klaas Eding, ABVAKABO, gaat meer in tegen de gemeente Soest. "Wat doet Soest? We hebben onze eisen redelijk gezegd, maar Soest doet niets. Kom met geld over de brug! Als de belasting ervoor verhoogd moet worden, hoeft het van ons niet, maar wij hebben ook recht op ons deel!" Blommers Om halfeif komt wethouder Blommers van Personeelszaken naar buiten, on der luid applaus, de fluitjes klinken ook weer. "Ik heb begrip voor jullie eisen, maar ik kan de kloof niet dichten. De gemeente kan zich op het ogenblik niets permitteren. Kan ik zorgen voor over eenstemming met de werkgevers?", zegt ze en ze stapt weer naar binnen. De groep doet niets. Een Soester ambtenaar gooit demon stratief een vuilniszak de lucht in. Roselie Smolders gaat daarna er fel op in. "Ze geeft helemaal niets om ons. Dit is gewoon een pure afwijzing!" De groep reageert nauwelijks. Dan pro beert ze iets anders: "Jullie moeten die T-shirts aanhouden op het werk, laten zien dat jullie het er niet mee eens zijn." De ambtenaren kunnen daar de lol wel van inzien. "Deze gaat niet meer uit", schreeuwt iemand van de reini gingsdienst. De groep lacht. Enigszins teleurgesteld stapt Roselie Smolders weg. "Nu is het zaak ze bezig te hou den." Mislukt Kennelijk lukt dat niet echt. De werk onderbreking had tot 12 uur moeten duren, het is kwart voor elf. De een na de ander gaat weg. De man van de rei nigingsdienst pakt de vuilniszak weer op, gooit hem op zijn auto en gaat ook weer weg. Zo blijft er niemand over. "Het is vrijdag, dan werken er niet zo veel mensen", probeert Smolders de lage opkomst te verklaren. "Het is in Soest ook moeilijker, er is te weinig pu bliciteit. Toch is het jammer, meer dan de helft ondertekent de petitie en dan komen er maar zo weinig opdraven." Het plein is weer leeg. Alleen de doos met T-shirts en de beide ABVAKA- BO-leiders staan er nog. Ligt in ande re steden het openbaar vervoer de hele dag plat, in Soest gebeurt er niets. Al les op het gemeentehuis was gewoon open. Niet één Soester die er last van had. Een mislukte actie. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - (el. 601 25 00 Zie pag. 12 Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. ie Pronkerwt of Lathyrus (éénjarige bloeier) staat het liefst in het zonnetje. Verwijder uitgebloeide bloemetjes voor een zomer vol geuren en kleuren. Mooi in border, bak of pot. Van 6.95 voor AMERSFOORT Amsterdamseweg 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1