SPOED En dit zijn de knallers van deze week: 1.99 7 Milieucentrum naar kinderparadijs 0 'Verbaal robbertje vechten' tussen gemeentebestuur en leiding politie akkeiiindezon Saintratuin In Memoriam dokter Rip Regionale televisie start waarschijnlijk begin 2000 VERSE MOSSELEN Extra beloning! Gegrilde Jonagold spareribs 6027493 95 c 77e JAARGANG NO. 47 WOENSDAG 14 JULI 1999 Clustering activiteiten om bezuiniging van 40 mille te realiseren 3 Actueel 5 Actueel 10 Soesterberg 9 Sport 7 Op Soest Poedelnaakt en illegaal zwemmen in buitenbad A. van der Lee Van Breukelen Vast-goed Assurantiën RUUD SMIT visspecialiteiten Tel. 06 - 53 91 12 37 NEFKENS aerS SOEST Wieanée OPEL O Dronkenjongen (15) rijdt met auto tegen mast Over wel of niet controleren snelheid in 30 kilometerzones Wij hebben nog vakantiebezorgers nodig voor 21 juli, 28 juli en 4 augustus in de wijk Smitsveen. Vraag naar mw. J. Hoogendonk, tel. 601 41 52. Gebraden varkensfricandeau VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest KLAREN fa TROMP Ook 's avonds en in 't weekend Dertig bonnen tijdens controle parkeerschijf Redactie en administratie Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33,-- Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Het milieu educatief centrum aan de Molenstraat gaat waarschijnlijk dicht. De voorlichting aan kinderen en volwassenen zou dan bij kinder paradijs de Vrije Teugel kunnen wor den ondergebracht. Deze clustering, eerder toegepast in de sport- en wel zijnssector, zou moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van 40.000 gul den, die de gemeenteraad op de na- tuureducatie wil realiseren. Tijdens het lopende onderzoek, dat binnen twee, drie weken wordt afge rond, stuitten de ambtenaren op twee problemen. Het huidig educatief cen trum kan weliswaar worden afgestoten, maar de opbrengst is hoogstwaarschijn lijk lager dan de politici hadden ge hoopt. Verkoop is uitgesloten, omdat de technische installaties van het cen trum zijn aangesloten op die van het achterliggende depot van de afdeling Groen en Milieu voor het wijkbeheer dat daar gevestigd blijft. Verhuur brengt sowieso aanzienlijker minder op. Naast het gebouw ligt de natuurtuin van 2.500 vierkante meter, maar of ie mand daar een huis wil bouwen, is twij felachtig. Die kijkt dan namelijk aan de achterzijde uit op het depot, waar on der meer ook dranghekken en ver keersborden zijn opgeslagen. Tweede struikelblok is de fysieke ruim te in het kinderparadijs, waar sinds jaar en dag natuurlessen worden gegeven aan basisscholieren. Uitbreiding van activiteiten aan het Vedelaarpad is met de huidige faciliteiten niet mogelijk, ter wijl het milieu educatief centrum onge veer 180 vierkante meter nodig heeft. Momenteel wordt studie gedaan naar de mogelijkheden van nieuwbouw. Zonder op de resultaten van het on derzoek te willen vooruitlopen, vreest J. van Gent - directeur management bij de gemeente - dat er niet voldoende geld is voor een dergelijke investering. Volgens hem zou dat jaarlijks gauw 150.000 tot 200.000 gulden kosten. Dat bedrag zou wellicht wel zijn op te hoesten, indien de verkoop of verhuur van het milieucentrum aan de Molen straat meer zou opleveren. Voorwaarde Directeur Leo van den Berg van de Vrije Teugel ziet nieuwbouw wel zitten, maar onder de nadrukkelijke voorwaar de dat hij bepaalt hoe er gebouwd gaat worden. "We willen de sfeer, die we met hard werken hebben gecreëerd, bewaren." Hij heeft inmiddels met ver schillende ambtenaren gesproken. Vol gens Van den Berg is tijdens het over leg onder meer een gebouw met drie etages ter sprake gekomen. Aanleiding voor het onderzoek is de bezuinigingsoperatie die Soest door voert, omdat het steeds minder geld krijgt van het rijk. Aan natuureducatie wordt ieder jaar 550.000 gulden uitge geven, inclusief de salarissen van de medewerkers (en de lessen in de Vrije Teugel). Er moet veertig mille worden bespaard, maar dat mag niet ten koste gaan van het personeel en de activitei ten. De bezuiniging moet dus worden gevonden in de huisvesting. Vast staat dat elke verhuizing naar een andere lo catie gepaard gaat met een investering. Komen de ambtenaren er niet uit, dan wordt de bezuinigingsopdracht terug gelegd op het bordje van de politiek die vervolgens moet bepalen of ze geld - en zo ja hoeveel - over heeft voor een investering, die kan leiden tot structurele besparing op de exploitatie. Dit werd in de afgelopen jaren gedaan in de vorm van clustering van sportac commodaties en de samenvoeging van C-drie en de bibliotheek in het Willae- rtgebouw. De gemeente gaf in deze sectoren miljoenen guldens uit om op jaarbasis enkele tonnen te kunnen be sparen. (Lees verder op pagina 3) Milieuactiviteiten stimuleren elkaar. Aalscholver vist in Soest. Nieuwbouw op plek Meilof's Behang. Uitbreiding Oude Kerk ondergronds. 'Sloopvergunning Roos wekt geen verwachtingen' Ook in Boerenstreek II veilig wonen. 'Reflectie en inter actie centraal thema in Collegebeleid. Markt op ijsbaan uitgeprobeerd. SEC akkoord met delen veld. In de hoogte of in breedte bouwen? De Zwaluw viert 80-jarig bestaan. LTC Soestdijk: week na Wimbledon. Minder Soesters bij Slachtofferhulp. Aqua Indoor, dat 's nachts sowieso dicht is, maar nu wegens onderhoud ook overdag en 's avonds de deuren dicht houdt, heeft zondagmorgen vroeg toch badgasten gehad. Vier jongens waren via een hek (dat wel openstond) naar het buitenbadje gegaan en poedelnaakt illegaal gaan zwemmen. Volgens de gewaar schuwde politie, die om drie uur een kijkje kwam nemen, had het viertal wel pret voor tien. De lol sloeg snel om in een slechte stem ming, toen de politie de jongens be keurde. Het overlijden van dokter Rip, vori ge week donderdag, kwam niet ge heel onverwacht, maar bracht wel een schok teweeg. Velen in Soest hebben hem gekend als een markan te persoonlijkheid, die vanaf 1949 tot 1980 huisarts is geweest aan de Soesterbergsestraat. Jan Rip werd in 1916 geboren in Vijfhuizen, als telg uit een familie die in het midden van de vorige eeuw als pioniers de toen drooggelegde Haarlemmermeer ging bebouwen. Hij was trots op deze afkomst. Tot op het laatst heeft hij het schilderij van zijn ouderlijk huis bekeken en erop gewezen. Na zijn gymnasiumtijd in Haarlem ging hij geneeskunde studeren in Amsterdam, onderbroken door de oorlog, en in 1946 nam hij de prak tijk over van dokter Veldhuyzen van Zanten, die zich in 1933 in Sóest had gevestigd. Vanaf deze tijd heeft Jan een grote praktijk opgebouwd, en dat kon ook omdat hij een uitste kend huisarts was, nauw betrokken bij het wel en wee van zijn patiën ten. Soms een beetje autoritair, maar dat paste in die tijd. Kenmerkend waren zijn toewijding aan het werk en trouw aan degenen die aan hem toevertrouwd waren. In de zieken huizen zocht hij altijd de patiënten op. Hij beschouwde zijn huisarts- zijn eerder als een leefwijze dan als een beroep. Deze levenswijze werd zeer gedeeld door zijn gezin en vooral zijn echt genote, die hem kortgeleden helaas ontviel. Zijn Solveig is hem altijd een grote steun geweest, zonder zelf op de voorgrond te treden. Veel pa tiënten zullen zich dat herinneren. Zij moest ook wel eens wat opvan gen, want dokter Rip was niet altijd even diplomatiek, maar daar was hij zich terdege van bewust. Een groot gevoel voor humor sier de Jan. Vanuit zijn ijzeren geheugen kon hij prachtige verhalen vertellen, waarbij hij zijn eigen rol nooit mooier voorstelde ten koste van an deren. De zelfbewustheid in zijn op treden moest soms een gevoel van onzekerheid bedekken. Ook dit wist hij zeer duidelijk. In zijn kerkelijke betrokkenheid was hij karaktervol en gestreng. Zijn functie als gemeentearts bracht ook heel wat werk met zich mee en ook in deze hoedanigheid zullen veel Soesters met hem in contact zijn ge weest. Kortom, een bijzondere Soester is niet meer. Een tijdperk is afgesloten en we zullen zijn verhalen niet meer horen. Verdriet blijft over, vooral voor zijn kinderen, die in zo een korte tijd hun beide ouders hebben verloren. De onderlinge band van het gezin was altijd goed. Goede herinnering aan een mooie tijd blijft over en dat zou dokter Rip ook zo gewild heb ben. Soest, juli 1999, J.Kuipers Utrecht is de enige provincie, waarin een regionale televisiezender ont breekt, maar daar komt wellicht be gin volgend jaar verandering in. Stadsomroep Amersfoort, Radio M en Stadsomroep Utrecht RTV heb ben de handen ineengeslagen en la ten een bedrijfsplan opstellen. Drs. A.L. Welters, extern adviseur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn, zal dit plan in september presenteren. Recentelijk heeft hij een bedrijfsplan voor Noord-Holland ge maakt, waar de uitzendingen ieder mo ment kunnen beginnen. In Utrecht zal de televisiezender op z'n vroegst in de eerste helft van 2000 de huiskamers bereiken, Het enthousiasme bij de betrokken omroepen is groot. John Driedonks, waarnemend hoofdredacteur van Ra dio M: "We zijn bijzonder content met deze intentieverklaring. De voorberei dingen zijn gestart, absoluut. Wij willen nu echt serieus aan het werk gaan." Andere provincies hebben reeds een publieke omroep die dagelijks regiona le televisieprogramma's op de beeld buis brengen. In het provinciaal bestuur van Utrecht was nooit een meerder heid te vinden voor een regionale tele visiezender, maar daar is na de laatste verkiezingen verandering in gekomen. Gedeputeerde Staten hebben in hun beleidsprogramma opgenomen dat er regionale televisie moet komen en heb ben de laatste weken met de directies van Radio M en de Stadsomroepen Amersfoort en Utrecht overleg ge pleegd, dat heeft geresulteerd in de ondertekening van een intentieverkla ring. Het is de bedoeling dat deze omroe pen gaan samenwerken in de nieuwe publieke omroep. Zij hebben kennis en materieel in huis. Radio M maakt al leen radioprogramma's, de beide stads omroepen maken ook televisie in hun verzorgingsgebieden. GS hebben de voorwaarde gesteld dat het aanwezig potentieel wordt ingezet bij een even tuele vorming van regionale televisie. De haalbaarheid van Omroep Utrecht, of hoe de zender ook gaat heten, zal moeten blijken uit het bedrijfsplan van Welters, dat in het najaar door Provin ciale Staten wordt besproken. "Dan willen we spijkers met koppen slaan," zegt Driedonks van Radio M, die veel vertrouwen heeft in de op dit gebied ervaren Welters. Of de provincie ook financieel bij springt, is nog niet bekend. Evenmin is duidelijk of de inwoners van de provin cie Utrecht extra moeten gaan betalen voor hun omroepbijdrage. Voor Radio M betaalt ieder huishouden in de pro vincie een tientje per jaar. Autobedrijf CITROËN Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 zie pagina 5 a.s. donderdag zijn ze er weer! 1e kwaliteit Rechtstreeks uit Zeeland Lekker en snel op tafel Gratis verse mosselgroenten Van Weedestraat 149 - Soest - tel. 035 - 601 52 88 Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 Een rijverbod kon de politie hem niet geven, maar een proces-verbaal kreeg een vijftienjarige jongen uit Soest wel van de politie. Hij had zondagavond al wat alcohol genut tigd, toen hij thuis de autosleutels van tafel pakte, in de auto stapte en naar Amersfoort reed om een kroeg in te duiken. Daar zou hij niet toe in de gelegenheid komen, want op de Peter van den Breemerweg ging het mis. Omstreeks half twaalf botste hij tegen een lichtmast. De politie ver scheen ter plaatse en schreef een proces-verbaal uit. In Baarn werd een 23-jarige Soester aangehouden wegens rijden onder invloed. Hij mag zijn rijbewijs hou den, maar moet 900 gulden boete betalen. Op de Van Weedestraat werd een inwoner van Almere voor zien van een boete van 390 gulden. Hij had ook te veel gedronken. Volgens wethouder Neks Blommers kan de korpsleiding van het politie district Eemland-Noord zich voorbe reiden op een Verbaal robbertje rech ten' met het gemeentebestuur. Dat is haar reactie op het bericht, dat de politie geen hoge prioriteit zal geven aan snelheidscontroles in de 30 kilo meterzones in Soest. Een onderzoek wees onlangs nog uit dat de burgers (te) hard rijden door auto's als zeer onveilig ervaren. De po litie voelt zich echter niet geroepen in de gaten te houden of iedereen zich aan de maximumsnelheid van 30 kilo meter per uur houdt. Dat zou een taak moeten zijn van de gemeente, die met verschillende fysieke maatregelen de automobilist kan dwingen de snelheid te beperken. Het zijn juist deze voorzieningen, zoals drempels en andere obstakels die het tot voor kort financieel onhaalbaar maakten voor gemeenten om 30 kilo meterzones in te stellen. De dure voor zieningen waren aanvankelijk een voor waarde om deze zones in te voeren, maar de rijksoverheid heeft de regelge ving versoepeld. Voor de gemeente was dat aanleiding om in het kader van de verkeersveiligheid van alle wijken in Soest en Soesterberg een 30 kilometer zone te maken. Het standpunt van de politie wordt dan ook niet gedeeld door wethouder Blommers. "De politie heeft haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de controle op de snelheid. Bovendien moet de politie rekening houden mef de wensen van de burgers." Surveillanten De gemeente heeft geen invloed, maar wel inspraak op het beleid van de po litie. Blommers kondigde aan, dat het gemeentebestuur van Soest een hartig woordje zal gaan spreken met de poli tieleiding. Soest betaalt elk jaar de sa larissen van zeven surveillanten. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer vijfhonderdduizend gulden. Blommers: "Het is niet de bedoeling dat die alles overnemen wat de politie laat liggen. De surveillanten hebben we juist aan gesteld om de politie haar werk te kun nen laten doen." In het kader van de bezuinigingen wil de het College het contract van twee surveillanten per 1 januari 2001 niet verlengen. Dat voorstel werd onlangs door een meerderheid van de raad ver worpen. Blommers vindt het niet ge past dat de politie zich aan de snel heidscontroles in de zones onttrekt. "Geen prioriteit? Ja dag, dan moet het ook maar zijn afgelopen met meer blauw op straat," dreigde ze. Dit jaar is de gemeente begonnen met het gefaseerd invoeren van de zones. In 2001 moeten alle wijken zijn aange- Als belangrijkste verkeersslagader van Soest valt de Koningsweg buiten de 30 kilometerzones. Hier zal de politie wel snelheidscontroles gaan uitvoeren. past. Dankzij de soepeler regelgeving kan dat met betrekkelijk eenvoudige maatregelen. Op 122 locaties in de ge meente komen aanduidingen te staan of te liggen. De gemeente heeft hier voor vijftig borden, 62 groene strepen, 56 plateaus en vier inritconstructies nodig. De totale kosten bedragen 1,2 miljoen gulden, waarvan het rijk de helft voor zijn rekening neemt. Eind volgend jaar geldt overal een maximumsnelheid van 30 kilometer. Op de hoofdroutes mag, met uitzonde ring van de winkelgebieden in Soest- zuid en Soestdijk, 50 worden gereden. Deze hoofdroutes zijn Biltseweg-Birk- straat, Birkstraat-Vredehofstraat, Nieu- weweg-Beckeringhstraat, de Dalweg en binnen de bebouwde kom de Soes terbergsestraat. In Soesterberg vallen de Kampweg, de Banningstraat en de Rademakerstraat (m.u.v. het winkelge bied) buiten de 30 kilometerzones. 100 gram: nakclaar* Burg. Grothestraat 54 Het winkelend publiek is weer eens gewaarschuwd voor het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zones. De surveillanten van de politie con troleerden zaterdag in Soest-zuid, de Smitshof en de Van Weedestraat en schreven dertig bekeuringen uit. In alle gevallen ontbrak de parkeerschijf onder de voorruit. In de blauwe zo nes is het gebruik van de parkeer schijf verplicht, omdat daar niet lan ger dan een uur mag worden gepar keerd. Tijdens een gordelcontrole op de Koningsweg werden vrijdag zeven automobilisten bekeurd. De 493 an dere bestuurders (en inzittenden) die passeerden, droegen de veilig heidsriem wel. HPwVm'S Grote hak vol ééniarife znmerhloeiers. Grote bak vol éénjarige zomerbloeiers. Bloeien rijkelijk door tot in de late zomer. Keuze uit zes verschillende soorten in diverse kleuren. Van 12.95 voor AMERSFOORT Amsterdamseweg 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1