En dit zijn de knallers van deze week: 3.99 10.98 0.99 enblijvers Birkstraat en Koningsweg het drukst Opruimings finale Adam d tiets Tankstations op de vingers getikt wegens milieutekortkomingen ^intratuin Onthulling gedenkstenen op zaterdag 14 augustus Nog tien dagen lang in O/ extra -LU /O korting 6027493 VERSE MOSSELEN Kipfilet KL. Verkeerstellingen: te veel voertuigen rijden te hard bij de kassa op alle restanten Meisje ziet haar eigen fiets staan Gevraagd VASTE .BEZORGERS soesterScourant OPEL O KLAREN ia TROMP Ook 's avonds en in 't weekend 3 Actueel 4 Varia 8 Sport 9 Sport *n 'ie' mmSmm zc"- 5 Actueel 11 Prikbord Ambtenaar van Soest verongelukt in Australië 'Ballon neergestort' Steekpartij in flat de Akkeren Tel. 06-53 91 1237 Bedrijven krijgen tot 1 oktober de tijd Losse honden A. van der Lee RUUD SMIT visspecialiteiten Maïtre Paul aardbeien tompoucen Sperziebonen VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest REKAT/V jjEANT) Complete gezichtsbehandeling 4-9,50 Collageenbehandeling 69,50 Decleorbehandeling v.a.65,00 Ossendamweg 28" - Soest - 035 - 602 44 92 De Birkstraat heeft de hoogste ver keersintensiteit in Soest. Op een werkdag rijden er gemiddeld 18.695 voertuigen per dag. Goede tweede is de Koningsweg, waar ter hoogte van de Beckeringhstraat dagelijks gemid deld 16.223 auto's, vrachtwagens en motorfietsen passeren. Dat blijkt uit verkeerstellingen die de gemeente in de eerste zes maanden van dit jaar heeft gehouden. Topdrukte op de Birkstraat was het in juni toen per dag 19.483 voertuigen werden geteld. Ook de Koningsweg (16.870) toonde toen meer mobiliteit dan in de andere maanden. Beide we gen behoren tot de zes permanente telpunten. Ook op de Vredehofstraat, de Soesterbergsestraat, de Stadhou derslaan en de Wieksloterweg wordt continue het aantal voertuigen geregis treerd. De Vredehofstraat verwerkt gemiddeld 14.000 voertuigen per dag, voor de Soesterbergsestraat kiezen ruim twaalfduizend gemotoriseerde wegge bruikers, de Stadhouderslaan is met bijna achtduizend (vracht)auto's vijfde en de Wieksloterweg sluit de rij met 1700 voertuigen. Snelheden Op de Wieksloterweg wordt gemiddeld wel het hardst gereden, blijkt uit de metingen. Over het algemeen rijden op de permanente telpunten te veel auto's te hard, stelt de gemeente. Overal geldt een maximumsnelheid van 50 kilome- De Birkstraat is met gemiddeld meer dan achttienduizend voertuigen per dag de drukste weg in Soest, blijkt uit tellin gen van de gemeente. Foto: Goos van der Wilt ter per uur, slechts vijftien tot twintig procent van de bestuurders houdt zich daar aan. In de nabije toekomst zal de gemeente snelheidscamera's plaatsen op de Vre dehofstraat, de Stadhouderslaan, de Soesterbergsestraat en de Birkstraat. De verwachting is dat de aanwezigheid van de elektronische ogen een gunsti ge invloed zal hebben op de rijsnelhe- den. Vanaf dit jaar herdenkt Soest ook de gevallenen in voormalig Nederlands Oost-Indië. De eerste keer gebeurt dat zaterdag 14 augustus. Bij de mo numenten aan de Inspecteur Schreu- derlaan en de Kampweg in Soester berg worden gedenkstenen geplaatst. Die worden volgende week zaterdag onthuld door burgemeester Hans de Widt en mevrouw H.T. Spoor-Dijkema, de in Soesterberg wonende weduwe van generaal Spoor, naar wie in Soesterberg een straat is vernoemd. De gedenkstenen worden geplaatst naar aanleiding van verzoeken van ex- militairen en -gedetineerden. Soest volgt daarmee het voorbeeld van een aantal andere gemeenten die een her denkingsmonument oprichtten voor mensen die het leven lieten tijdens de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië en daarna tijdens de politionele acties. Daarbij gaat het om de periode 1942-1962. De nationale herdenking voor deze ge vallenen is ieder jaar op 15 augustus in Den Haag. Om te voorkomen dat in woners van Soest en Soesterberg moe ten kiezen tussen de landelijke en de plaatselijke herdenking, is de plechtig heid door de gemeente vastgesteld op zaterdag 14 augustus. In Soest begint die om 11.00 uur, in Soesterberg om 13.00 uur. Op de locaties aan de In specteur Schreuderlaan en de Kamp weg vinden 4 mei de dodenherdenkin gen van de Tweede Wereldoorlog plaats. Op de nieuwe gedenkstenen komt de volgende tekst te staan: 'Nederlands- Indië 1942-1962'. wegens vakantie gesloten van 17 t/m 21 augustus a.s. II liRHNMOOI Winkelcentrum Hartje-Zuid, Soesterbergsestraat 51, Soest Een 15-jarig meisje uit Soest waar schuwde maandagavond de politie toen ze op de Smitsweg haar fiets zag staan, die haar 's middags in het win kelcentrum Smitshof was ontstolen. Er stonden wat jongelui om de fiets heen, die bij ondervraging door de politie van niets bleken te weten. Het meisje kreeg de fiets in elk geval weer terug. in Soest voor de Aanmelden: tel. 601 41 52 NEFKENS jerS SOEST W'e a u tomobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 nakelaars Burg. Grothestraat 54 zie pagina 2 iK® S Hans ,.jï! Achterberg 'T*:' houdt op van de zaak een oogje Alweer een stukje geschiedenis van Soest dat verloren gaat. Volgend jaar opnieuw International Music Festival. Oud-Soest in Het Utrechts Archief. Nog vierdagen 'Hooggeëerd Publiek'. Meer bewegen voor ouderen bij de SWOS. De huttenbouwers zijn begonnen. Ernestine Glasbergen is tijdens een vakantie in Australië verongelukt. In Pine Creek werd ze op 24 juli ge schept door een dronken automobi list en was op slag dood. Ze werd 36 jaar. Ernestine woonde in Amersfoort en werkte sinds januari 1998 op de afdeling Planologie en Bouwen van de gemeente Soest. Daar vervulde ze volgens afdelings hoofd J. Hullegie een spilfunctie bij de afhandeling van bouwaanvragen. Bij de medewerkers stond ze bekend als een hele vriendelijke collega die erop toezag dat het werk eerlijk werd verdeeld en het tijdpad van proce dures niet werd overschreden. "Bij bouwaanvragen zijn acht tot tien, soms wel twaalf ambtenaren betrok ken, zij hield alles in de gaten. De directe collega's zijn van slag. Het is verschrikkelijk. We verliezen in haar een fijne collega," aldus Hullegie. De crematieplechtigheid is vrijdag 6 augustus om 15.00 uur in Den en Rust aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Daarna is er gelegenheid tot condoleren. De politie kreeg vrijdagavond een tele foontje met de melding dat er aan de Bilderdijklaan een luchtballon was neer gestort. De dienders namen een kijkje maar ontdekten dat de eigenaar al met de ballon vertrokken was. Bij nader onderzoek bleek het te gaan om een radiografisch bestuurde ballon die in een weiland aan de Peter van den Breemerweg was opgelaten, maar bui ten het bereik van de zender was ge raakt. De ballon was het eigendom van een 15-jarige jongeman uit Soest. De politie kreeg zaterdagavond een telefoontje over een vechtpartij in een flat aan de Akkeren. Toen ze ter plaatse arriveerde bleken er zes mannen in de woning te zijn, van wie er één op een bank lag. Hij had twee forse steekwonden in zijn lin kerzij. Omdat niemand iets wilde zeggen bleef de toedracht aanvan kelijk onduidelijk, maar later bleek dat de dader, een 26-jarige man uit Soest, de flat inmiddels had verla ten. Hij kon op de Dalweg worden aangehouden. Hij had nog een mes bij zich, dat hij in de flat uit de keu kenla had gehaald. Hij bleek ge wond te zijn aan zijn hand en werd naar Molendael gebracht. Het slachtoffer in de flat, een eveneens 26-jarige Soester, kon niet gehoord worden. Hij werd naar de Lichten berg overgebracht. De verdachte werd ingesloten. Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. Het College van B. en W. heeft vori ge week vier dwangsombeschikkin gen uitgevaardigd aan even zoveel tankstations in Soest en Soesterberg, waar op het gebied van de milieu voorzieningen nog diverse tekortko mingen zijn geconstateerd. Ze vol doen niet aan de nieuwe regelgeving, die per 1 juli van kracht is geworden. Het gaat daarbij in twee gevallen om het ontbreken van een vloeistofdichte vloer. Verder wordt bij enkele stations een inmiddels wettelijk voorgeschre ven voorziening gemist voor o.a. het "terugleiden" van de benzinedampen naar de ondergrondse opslagtank. In een enkel geval ontbreekt ook een fi nanciële zekerstelling - zeg maar: een soort WA-verzekering - voor de scha de bij een eventuele calamiteit. Ambte naar Hans de Jong van de afdeling Groen en Milieu zegt overigens in een korte toelichting op het besluit dat het hier zuiver gaat om maatregelen met het oog op het milieu. De veiligheid is niet in het geding. De vier tankstations worden in het col lege-besluit bij naam en toenaam ge noemd. Het gaat om het Shell-station Jurriëns aan de Soesterbergsestraat, het Q8-station Plekkepoel aan de Birk straat, het BP-station Stam aan het Nieuwerhoekplein en het BP-station aan de Amersfoortsestraat in Soester berg. Volgens het ambtelijk advies is de situatie bij het Shell-station in Soëst- Zuid "zorgelijk"; bij de overige drie sta tions zijn ze "beperkt". Feitelijk is het Gewest Eemland de in stantie die belast is met de controle op het aanbrengen van de voorzieningen. Ook de handhaving - d.w.z. het even tuele optreden - is een zaak van het gewest, maar formeel is een besluit van het College van B. en W. nodig. De dwangsommen kunnen overigens aar dig oplopen: op het ontbreken van de vloeistofdichte vloer staat bijvoorbeeld een bedrag van f 100.000 per week, met een maximum van vijf weken (dus in totaal een half miljoen). Bij de "dampretour"-voorzieningen kan het gaan om 10.000 of 20.000 gulden per week. Deze bedragen staan los van de eventuele boetes die betaald moeten worden als de politie proces-verbaal opmaakt, wat volgens het ambtelijk ad vies zeker niet uitgesloten is. In de gaten houden Enkele tankstations in de gemeente zijn inmiddels al gesaneerd en voorzien van de nieuwste milieumaatregelen. Andere - Klomp, Koninginnelaan; Eemland, Eikenlaan; Shell Weegbree straat - zijn daarmee bezig of intussen al klaar. Ook het tankstation van Plek kepoel aan de Parklaan moet voorzie ningen treffen, maar die gaan - met goedvinden van het gemeentebestuur - straks gelijk "mee" in de vernieu- Het tankstation aan de Birkstraat is een van de vier die voorzieningen moe- ten treffen. wingswerkzaamheden aan de Nieuwe- weg. Volgens het ambtelijk advies wor den deze stations "nauwlettend in de gaten gehouden". Volgens De Jong is het niet zo dat het gewest al zo'n beetje staat te popelen om de nalatige tankstations aan te pakken, hoewel ze al eerder gewaar schuwd zijn. De begunstigingstermijn - d.w.z. de termijn waarbinnen ze de ver eiste voorzieningen alsnog kunnen la ten aanleggen - loopt tot 1 oktober. "Dat moet in het algemeen ruim vol doende zijn om de zaak in orde te bren gen," aldus De Jong. Hij wijst er ove rigens op dat deze verplichtingen er al zo'n jaar of zeven "zaten aan te ko men". "De bedrijven zijn een beetje laks geweest..." De politie heeft vorige week proces verbaal opgemaakt tegen een 65-jarige vrouw uit Soest, die op de Soester Engweg twee honden uitliet. De dieren waren niet aangelijnd. Ze weigerde haar naam op te geven en werd mee genomen naar het bureau. Dat leverde een extra proces-verbaal op. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 ZE ZIJN ER WEER VOLOP! 1 e kwaliteit Rechtstreeks uit Zeeland Lekker en snel op tafel Gratis verse mosselgroenten Van Weedestraat 149 - Soest - tel. 035 - 601 52 88 pak 4 stuks kilo kilo Heerlijk dikke (8 cm) tuinmeubelkussens voor de lange zit. Keuze uit streep-, blok-, en bloemdessins in trendy kleuren. Geschikt voor stoeten met hoge rugleuning. 29.95 per stuk, 4 voor AMERSFOORT Amsterdamseweg 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 uur, I tel: 035 - 601 44 9a 1

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1