anscentram Dellum Blauwe zone in de Rademakerstraat Garage De Ruiter in gelijk gesteld Van Santen Belettering internationaal 'OEBÉE i Nieuwe busdienstregeling P COUNTRY L1NE DANCE EOD maakt bom onschadelijk PAGINA 14 il F. v.d. Heijden >uwen waard! Reconstructie: compromissen rond parkeren WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1999 Caravan gestolen Iets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant Gemeente moet verlies compenseren §Ëi miwMmsmsm, Na 100 jaar geen bus in Rademakerstraat Kerkdiensten Medische dienst 'Burgerlijke stand' Hulpverlenin^J Agenda Schrijf je nu in voor een zeer gezellig jubileum seizoen. STIJLDANSEN AERONETICS 35,- per maand Eén vrouw is vele mannen de baas WK-ganger Simon Vroemen doet mee aan TNO-loop afwezig 'De Drie Eiken' Projectiel op Verlengde Kampweg Meningen van lezers! Inspraakprocedure Rademakerstraat www.rord.nl IERACTIE. Korte chtsbehandeling binatie met been- en/of lihars f 10,- korting. Kom ist eens langs of bel )717 voor meer advies stanze. khoudopleidingen, BkB, en MBA, Instituut Zand- gen sinds 1941, tel. 035- 1339, e-mail instituut- dbergen@hetnet.nl. Zie de advertenties elders eze krant. iopavond THEORIE voor personenauto. Elke 3nsdagavond 19.00 - 21.00 Bel voor informatie: keersschool Martin Los, 5-6016621. >l WITGOED Service. Rep. i alle merken, rep. onder •antie, 6 dagen in de week. 035 - 602 49 61 06 - 554472. Gemshoorn 35, 36 EK Soest. >eft u oude afgedragen EDING? Schenk het dan n Stichting Kleding- mmeling Depot Soest, Dienstraat 112, Soest Even- eel afhalen is mogelijk. I.: 035 - 6021841 tussen .00 -19.30 uur jaar. pleiding krijgt u gedurende deze 3 prijs van f 35,- per uur. elde opleidingen (30 uur) ixamen. utomaat 035-601 77 50 n dakdekkersbedrijf Gas- en waterleiding Lood- en zinkwerk Keuken- en badsanitair Dakbedekking or nieuwaanleg en technische installaties. MEER 39.950,- arm, st bekr., etc 21.750,- 6.950,- stereo 26.950,- 7.950,- 14.950,- i. velgen, oport 22.950,- /c, st.bekr. etc 22.950,- 19.950,- rh.dok, cv., w.vv., etc. 11.950,- 19.950,- kr., I.m. velgen 15.950,- 23.950,* alarm etc 28.750,- 35.950,- 7.950,- m, I.m velg 28.950,- 21.950,- impact, st.bekr 8.950,- 7.950,- 14.950,- 13.950,- 8.900,- 8.900,- US. x>rt: 033-4650450 SOESTERBERGSEmCOURANT Correspondentie-adres: P. Taai. Van Maarenplein 1, 3769 EN Soesterberg Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 In het centrum van de Rademaker straat zal een blauwe zone worden ingesteld. Met deze maatregel wil de gemeente langparkeerders verbannen uit de winkelstraat en hoopt ze dat de parkeerproblemen afnemen. Het aantal parkeerplaatsen is steeds het discussiepunt geweest in de bespre kingen over de reconstructie die nog dit jaar begint en 850.000 gulden kost. Veertig procent daarvan neemt de provincie voor zijn rekening. De oude rijksweg werd in 1986, na de openstelling van de rijksweg A27, ook al heringericht. Sindsdien kwamen er veel winkels en woningen bij en nam de parkeerdruk toe. De winkeliers zien daarom het liefst zo veel mogelijk par keerplaatsen gerealiseerd, maar de be woners vooral pleiten voor een leefbare woonomgeving. Voor de gemeente was het de afgelopen maanden vooral een kwestie van compromissen zoeken en dat leidde niet tot ieders volledige te vredenheid. De gemeenteraad neemt morgenavond een besluit over de reconstructie, waar mee dit jaar moet worden begonnen, omdat anders de subsidie van de pro vincie vervalt. Vorige week werd het plan besproken door de commissie ruimtelijke ordening. Tijdens de verga dering maakten zes Soesterbergers, van wie sommigen namens instellingen of belangengroepen, gebruik van het spreekrecht. Minder plaatsen De Plus Markt vindt het vreemd dat ze bij de vestiging in het huidige pand, in 1992, moet zorgdragen voor acht extra parkeerplaatsen en dat er in het ge meentelijke plan nu ineens wordt uit gegaan van vier plaatsen minder. Wet houder Bart Krol (CDA) zei later, na een voorzetje van Wil Stekelenburg (PvdA), dat hij met de eigenaar van een nabijliggend terrein zal gaan praten over de mogelijkheid van koop. Daar zou plaats zijn voor zes auto's. Bewoner Harmsen van de Rademaker straat kreeg de toezegging dat er ter hoogte van de percelen 12 tot en met 16 niet schuin zal worden geparkeerd. Hiermee wordt voorkomen dat de lam pen van de auto's overlast veroorzaken in de woonkamers. Namens de Adviesgroep Gehandicap ten werd verzocht of er vijf in plaats van vier invalidenparkeerplaatsen kun nen worden gerealiseerd. Bovendien vroeg ze of er enkele op een andere plek kunnen worden ingetekend. Krol zei dat te zullen bekijken, maar beloof de niets. In de Rademakerstraat zouden 38 plaatsen meer kunnen worden gereali seerd, indien ze niet in een hoek van 55, maar van 45 graden worden aan gelegd. Dat stelde de Vereniging On dernemers Soesterberg (VOS). Vol gens het College zouden er slechts twaalf meer plaatsen vrijkomen en vol gens Gemeentebelangen Groen Soest 26. Wethouder Krol beweerde dat de Rademakerstraat fysiek niet de ruimte heeft om het noodzakelijk aantal par keerplaatsen te realiseren. Bij de Van Weedestraat in Soest is er aan beide koppen (bij Albert Heijn en het post kantoor) ruimte voor grote parkeerter reinen, in Soesterberg ontbreekt de mogelijkheid daarvoor. "Parkeren maximaal kan niet, maar ik denk wel dat dit optimaal is. Je hebt te maken met verschillende belangen van winke liers en bewoners en daarin moet je de balans zien te vinden." Langparkeerders Met de instelling van een blauwe zone moet worden voorkomen dat langpar keerders (onder wie medewerkers van winkels, aldus enkele fracties) de plaat sen de hele dag bezetten. Parkeren mag dan maximaal één uur. Een meerder heid van de gemeenteraad ziet dat zit ten. Volgens Krol zullen de door de ge meente betaalde surveillanten van de politie gaan controleren op het gebruik van de parkeerschijven. Hij overwoog ook nog even om van de gehele Rade makerstraat een blauwe zone te maken, maar het zal bij het middendeel van de straat blijven. Over de kritiek van enkele Soesterber gers dat de communicatie over de re constructie niet goed was gewest, had hij ook een mening: "Het zal nooit he lemaal goed zijn, maar we hebben wel onze uiterste best gedaan om over dit grootschalige project overleg te star ten." Hij doelde daarmee op onder meer de twee informatieavonden, de hoorzitting en de inspraakmogelijkhe den. Bepaald niet te spreken wa.s de wet houder over het niveau, waarop som mige Soesterbergers eerder via deze krant kritiek hadden geuit. "Dat was zo van: de gemeente brengt ons veel geld, maar eigenlijk willen we het niet. Dat heeft het College storend gevonden. Er zijn subsidies beschikbaar en we hebben er veel tijd ingestoken. Dan prikt het, op z'n zachtst gezegd, als ie mand op zo'n manier te keer gaat. Dat heb ik toch gezegd willen hebben." Na de gemeenteraadsvergadering van morgenavond wordt zo snel mogelijk begonnen met de reconstructie. Er ko men uitstal- en loopstroken, gekleurd straatmeubilair, een centraal gelegen pleintje, nieuwe boom en straatverlich ting. Om de winkeliers tijdens de feest dagen niet te duperen, worden de werkzaamheden in december stilge legd. De verwachting is dat de recon structie over een half jaar is afgerond. Vanaf de Willem Stuutlaan is in het weekeinde een caravan gestolen. Daar van werd aangifte gedaan door een veertigjarige inwoner van Huis ter Hei de. De caravan is opvallend groen en heeft een waarde van ongeveer dui zend gulden. 'Wat ze mij als bedrijf en persoon de laatste 25 jaren hebben aangedaan, is met geen pen te beschrijven. Op alle soorten manieren ben ik bela zerd. Dat heeft niet alleen mijn be drijf, maar ook de gezondheid van mijn vrouw aangetast'. Dhr. de Ruiter is zichtbaar ziedend als hij vertelt over de vele tegenslagen die hij met zijn bedrijf en als persoon de laatste jaren moest incasseren. Het be gon ongeveer tien jaar geleden met de reconstructie van de Rademakerstraat in 1987. De straat werd toen zodanig versmald dat men zijn benzinestation niet of moeilijk kon bereiken, met het gevolg aanzienlijke omzetdaling. De Ruiter stelde de gemeente Soest hier voor aansprakelijk, maar wat hij ook argumenteerde, de gemeente was op dat punt niet thuis. Het werd nog erger toen de gemeente hem klantonvrien delijk gedrag en ouderwetse bedrijfs voering verweet. De stoppen sloegen toen bij de eigenaar helemaal door. Hij kon aantonen dat hij tot 1987 een be drijf voerde dat per jaar een omzetstij ging kon noteren. Omdat de gemeen te haar oren sloot voor al deze argu menten en bewijsvoering, bleef maar één alternatief over: het gelijk zoeken via het gerecht. In gerechtelijke uit spraken van 31 maart 1994, 30 no vember 1995 en 19 februari 1999 werd de gemeente Soest aansprakelijk ge steld, maar deze tekende steeds appèl aan. 'In die tussentijd werd ik bestookt met alle soorten gemeentelijke dreige menten en aanslagen. Zelfs werd bij mij ingebroken en werden voor mij waardevolle schriftelijke stukken ont vreemd. Ook de politie die deze zaak moest onderzoeken liet mij alleen staan en verweet mij dat ik dat aan mezelf te danken had. Ik heb gevraagd of ik mijn bedrijf elders kon voortzetten, maar ook daarvoor kreeg ik geen enkele me dewerking. Beloften op dit punt wer den niet nagekomen, wel het aan scherpen van schriftelijke dreigemen ten. Ik wist dat ik mijn recht stond. Je kunt toch niet iemand zomaar ruïne ren?', aldus De Ruiter. Uitspraak gerechtshof Nadat alle appèlzaken waren behan deld en nog openstaande vragen be antwoord waren, werd de hele zaak op 3 juni 1999 opnieuw in hoger beroep behandeld door het gerechtshof te Amsterdam. Aan de orde was de vraag of de gemeente onrechtmatig had ge handeld. De rechtbank beantwoordde deze zaak bevestigend. De gemeente had naar haar mening De Ruiter een effectieve tegemoetkoming moeten bieden. Ook de omzetdaling, onder steund door een deskundigenrapport, achtte het hof duidelijk bewezen. De argumenten van de gemeente ten aan zien van klantonvriendelijk gedrag en ouderwetse bedrijfsvoering werd door het hof eveneens gepasseerd, omdat het onvoldoende was toegelicht. De aansprakelijkheid van de gemeente en MJisal Zondag is de nieuwe dienstregeling van het busbedrijf Connexxion inge gaan. Ingrijpende wijzigingen doen zich alleen in Soesterberg voor. Na zo'n honderd jaar verdwijnt het open baar vervoer uit de Rademaker straat. Van de buslijnen van en naar de regio Utrecht veranderen de ver trek- en aankomsttijden soms enkele minuten. In Soest gaat het om heel kleine aanpassingen. Met ingang van zondag 22 augustus rijden de bussen vanuit de richting Zeist/Utrecht niet langer door de Rademakerstraat, maar via de Amers- foortsestraat. De halte op de Veldm. Montgomeryweg, die alleen op markt dagen werd gebruikt, wordt een defini tieve halte. De bussen van lijn 74 (Soesterberg- Soest) rijden niet langer de keerroute via de Lnt. Koppenlaan en de V.d. Griendlaan. Van en naar Soest rijden de bussen van lijn 74 via de Oude Tempellaan, Kamerlingh Onneslaan en de Kampweg naar de halte "'t Zwaan tje" op de Veldm. Montgomeryweg. Na deze halte rijden de bussen via de Amersfoortsestraat naar Soest, 's Avonds en op zon- en feestdagen rijden de kleine busjes via Soesterberg naar Amersfoort. Vanuit Amersfoort naar Soest rijden deze busjes dezelfde route als de grotere bussen overdag. Vanuit Soest naar Amersfoort rijden de busjes eerst langs de halte "'t Zwaan tje" en daarna de route via het dorp naar Amersfoort. De provincie Utrecht streeft er naar om de vervangende halte "R.K. Kerk" op de Amersfoortsestraat in ieder geval zo spoedig mogelijk van een tegelplateau te voorzien. Ook zal men een abri toe voegen. De abri's in de Rademaker straat zullen na het doorlopen van de procedures een nieuwe plaats krijgen bij de haltes "'t Zwaantje" richting Amersfoort op de Veldm. Montgo meryweg en bij de halte "Oude Tem pellaan" richting Amersfoort op de Banningstraat. Langere rijtijden De verkeersdrukte rond Utrecht dwingt het busbedrijf tot aanpassing van de rijtijden. Gemiddeld zijn de bussen zo'n 10% langer onderweg. Buslijn 52 reed voorheen in 54 minuten de route van Utrecht naar Amersfoort. In de nieuwe dienstregeling is dit 61 minuten. Om dat bussen in Zeist en Driebergen on derling aansluiting geven zijn de ver- trek- en aankomsttijden van de buslij nen 52 en 56 in Soesterberg aange past. 's Morgens kunnen de tijden 1 tot 3 minuten verschillen met die in de middag. Richting Zeist en Utrecht ver trekken de bussen meestal eerder dan in de oude dienstregeling. De eerste dagen zal men op moeten letten of en welke verschuivingen hebben plaatsge vonden. Buslijn 72 De bussen van kwart over zes 's avonds vanaf Soestdijk-Noord zullen niet lan ger als lijn 72 rijden, maar als lijn 74. De huidige ritten om half één 's nachts vanaf Soest-Zuid naar Soestdijk- Noord vervallen. Vanwege het ontbre ken van aansluitend vervoer worden deze bussen nauwelijks gebruikt. 1 de hoogte van de te betalen schade vergoeding moeten in onderling over leg worden vastgesteld. Duidelijk was het gerechtshof in de uitspraak dat de totale omzetdaling voor rekening van de gemeente moest komen. Volgens De Ruiter kan men niet voorbij gaan aan de aangerichte emotionele schade en al het menselijk leed dat hem is overkomen. Hij wacht de reactie van de gemeente af of en op welke wijze zij nu over de brug willen komen. Maar dat zijn eis hoog zal zijn, is heel duidelijk. Een zegsman van de gemeente wilde hierop niet ingaan, maar dacht dat het slechts om enkele duizenden guldens zou gaan. En daarvoor is de gemeente verzekerd, was de reactie. Zondag 29 augustus ROOMS-KATHOLIEKE KERK Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Zaterdag 19.00 pastor v.d. Zandt; can- tores Zondag 10.30 pastor v.d. Zandt; ge mengd koor HERVORMD/GEREFORMEERD Samen op Weg) Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 09.30 ds. M.A.A. Nawijn STERRENBERG 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10.30 ds. H. Henstra WORLD OUTREACH CHURCH Sterrenbergweg 10.30 Mark Six Huisarts Vrijdag 18.00 - maandag 08.00 uur: F.P. Prause, Oude Tempellaan 6, tel. 351517. Tandarts Spreekuren 13.00 en 19.00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, 352467; weekenddienst na afspraak; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. OVERLEDEN 13 augustus: Wil van Soest (58), Bloemheuvel 73; 16 augustus: Willie Dankelman-van Hornsveld (48), Bloemheuvel 67. Opgaven: tel. 351252. Hulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Werkdagen 09.30-11.00 uur, 035- 6031119. Stichting Hulpdienst Soesterberg Hulp aanvragen: dagelijks 09.00-10.00 uur, 351789, b.g.g. 351658 of 352626. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland verpleegkundige 24 uur per dag bereik baar, tel. 033-4600046; maatschappe lijk werker elke woensdag 09.30-10.30, Vredekerk, Generaal Winkelmanstraat 101, tel. 352606. Huisvesting De Drie Eiken Mevr. D. Elie, tel. 352391. <tussenkop> Politie Veldm. Montgomeryweg 2 (Kon. Ma rechaussee); werkdagen 12.00-13.00 uur; centrale meldkamer: 035- 5487411; alarmnummer: 1.1.2. Grofvuil 035-6093666. Woensdag 25 augustus 08-12 markt, Rademakerstraat Donderdag 26 augustus 10.00 modeshow, Drie Eiken 20-24 avondvliegen Vrijdag 27 augustus 20.00 bingo, Drie Eiken Zondag 29 augustus 14.00 koersbal, Drie Eiken Maandag 30 augustus 10.00 modeshow, Drie Eiken 20-24 avondvliegen Dinsdag 31 augustus 20-24 avondvliegen Woensdag 1 september 08-12 markt, Rademakerstraat Beginners tm Wedstrijdklasse 26 lessen van V/2 uur per (echt)paar 450,- 1 lesuur per week per persoon s4Acc« 1 lesuur per week per persoon: ƒ35,- per maand per (echt)paar: 50,- per maand Persoonlijk langskomen voor info of inschrijving kan op ma-, wo- en vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur ofT* bellen voor info: dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur JN Rademakerstraat 24 - tel.: 0346 - 352213/352590 Wat 20 jaar geleden klein en onbe kend begon is met ingang van heden uitgegroeid tot een groot en modern bedrijf: Van Santen Belettering. De staart van een F-16 gevechtsvliegtuig toont zelfs het vakmanschap van dit bedrijf, dat wordt gerund door mw. Ankie van Santen. Twintig jaar geleden begon het bedrijf in een kleine ruimte in Hilversum met het graveren van tekst- en naambor den. Al snel werd het groter en verhuis de in 1980 naar de Heuvelweg in Soest. Daar kwam het in een soort stroomversnelling in werk en prestatie en werd ook die ruimte te klein. Aan gezien in Soesterberg de garage en wo ning van Lieben vrij kwam, verhuisde het hele bedrijf in 1987 naar het vlieg dorp. De koffers en kisten waren nog niet uitgepakt toen de eigenaar plotse ling met een herseninfarct in het zie kenhuis werd opgenomen, waar hij kort daarna overleed. Ankie van San ten had het bedrijf wel samen met haar echtgenoot opgezet, maar stond er toen ineens helemaal alleen voor. Orders moesten worden afgeleverd en nieuwe opdrachten kwamen binnen; met ande re woorden: het bedrijf moest worden voortgezet. Wat schoorvoetend in 1979 begon is in anno 1999 uitge groeid tot een groot modern bedrijf, dat zowel in binnen- als in het buiten land goed bekend staat. Twintig jaar Een volledig geautomatiseerd bedrijf heeft ruimte nodig en moet steeds van de nieuwste apparatuur worden voor zien. Die combinatie had tot gevolg dat het bedrijf in 1998 een grondige reno vatie onderging. Op het bestaande be drijf werd een etage gebouwd en von den de diverse afdelingen hun eigen plaats. Twintig jaar bestaan, een fikse renovatie met de combinatie dat het al twaalf jaar op voortreffelijke wijze wordt bestuurd door Ankie van San ten, waren redenen voor een feestelij ke heropening. De clowns Milko en Christian van Circus Herman Renz, ook een klant van het bedrijf, verricht ten onlangs de opening door een pla quette met zware ijzertangen van ket tingen te ontdoen. Ook circusdirecteur Rob Ronday was daarbij aanwezig en hief het glas op een bedrijf dat volledig millenniumproof is. Van Santen Belettering kent onbe grensde mogelijkheden op het gebied van buitenreclame en bewegwijzering. De twee borden die aan het begin van de Rademakerstraat en de Banning straat in Soesterberg staan, ter verwel koming in het vliegdorp, zijn maar een paar van de vele plaatselijke voorbeel den. Koninklijke Luchtmacht Zolang het bestaat heeft het bedrijf goede contacten met de Koninklijke Luchtmacht. Op diverse vliegbases en andere locaties van de luchtmacht in ons land, worden wegen en gebouwen door borden aangegeven en vervaar digd door het Soesterbergse bedrijf. De De TNO-loop wordt dit jaar gehou den op zaterdag 4 september. Om 14.00 uur klinkt het startschot voor de 10 kilometer door de bossen van Soesterberg. Start en Finish zijn op het terrein van TNO Technische Menskunde aan de Kampweg. AV Pijnenburg en TNO Loop- en Schoenen Centrum maken ook deel uit van de organisatie. De wedstrijd behoort tot de Top 10 lopen in de re gio Gooi-, Vecht- en Eemstreek en be stemd voor zowel wedstrijdlopers als recreanten. Publiekstrekker is Simon Vroemen die komende week in het Spaanse Sevilla ons land vertegen woordigd op de WK 300 meter steeplechase. Inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf 12.30 uur en kost 10 gulden per deelnemer. Degene die het parkoersre cord verbetert, kan na afloop een pre mie in ontvangst nemen. De snelste tijd tot nu toe is 30 minuten en 55 se conden, in 1997 gerealiseerd door Alex van Tilburg van AV Thor. Vorig jaar zette Monique de Goede van AV Fit de snelste damestijd neer: 35.38. H.J.M. Tonino P.B.E. Tonino-van Schieveen DIERENARTSEN van donderdag 19 augustus t/m zondag 5 september Waarneming: Mevrouw van den Boorn Leijenseweg 12 - Bilthoven Tel. 030 - 2286091 Weekenddienst: zie rubriek Medische dienst Soest/Baarn. Diensten Centrum Dorpsplein 18, Soesterberg Telefoon 0346 - 35 14 02 Bingo Vrijdag 27 augustus wordt er om 20.00 uur een bingo gehouden in de recrea tiezaal van De Drie Eiken. Men is vanaf 19,00 uur welkom en de kaarten kos ten zeven gulden incl. een kopje koffie. En ook deze keer zijn er weer mooie prijzen te winnen. Modeshow Donderdag 26 augustus wordt om 10.00 uur een modeshow in de recrea tiezaal van De Drie Eiken georgani seerd met aansluitend verkoop. De toegang is gratis. Eikenblaadje Het nieuwe Eikenblaadje is weer uit en vanaf donderdag 26 augustus verkrijg baar in De Drie Eiken. Ook deze keer staat het weer vol met diverse activitei ten voor de maanden september en oktober. Donderdagmorgen stootten kabelleg gers op een brandbom op de (Ver lengde) Kampweg, tussen terrein Sterrenberg en de autosnelweg. De EOD bracht het projectiel ter plaat se tot ontploffing. Omstreeks tien uur was het groot alarm voor de hulpverleningsdiensten, na een melding dat een graafmachine van kabelleggers op een bom was ge stoten en deze zodanig beschadigde dat één van de medewerkers vloeistof op gezicht en handen had gekregen. De politie was met twee auto's en diverse motoren snel op bet fietspad cn ook de GGD en de brandweer waren met een ambulancewagen ter plaatse. De be trokken werknemer werd ter plaatse door personeel van de GGD onder zocht en bleek geen enkel letsel te heb ben opgelopen. De te hulp geroepen EOD constateerde dat het een soort brandbom uit de Tweede Wereldoorlog was. Aangezien de bom ernstig was be schadigd kon hij moeilijk vervoerd worden. De directe omwonenden, in dit geval de flatbewoners van Soester berg Zuid, werden per geluidsinstalla tie van de politie verzocht ramen en deur te willen sluiten. Om ruim elf uur werd de bom na een zware harde knal door de EOD onschadelijk gemaakt. Meer berichten over Soesterberg op pagina418 Open Dagen van de Koninklijke Lucht macht heeft een voorraad borden die ook bij Van Santen Belettering zijn ge maakt en steeds opnieuw worden ge bruikt. Onlangs werd zelfs het modern ste Nederlandse gevechtstoestel, een F-16 straaljager van de Vliegbasis Twenthe, door vakmensen van het be drijf 'versierd'. Op de staart werd het logo van het 313 Squadron, een brul lende tijger, geplaatst met daarboven het symbool van de 50-jarige NATO. Het toestel zal bij bijzondere lucht machtaangelegenheden in binnen- en buitenland te zien zijn om daarna de NATO-taak weer te vervolgen. Een re clame voor Van Santen Belettering die slechts aan de besten is gegeven, en dat bedrijf wordt door een vrouw bestuurd die vele mannen de baas is! Onderstaand een beknopt verslag van de Raadscommissievergadering ruim telijke ordening, volkshuisvesting en openbare werken (RVO) van de ge meente Soest van 17 augustus 1999, Gemeentehuis Soest, onder voorzitter schap van Wethouder Krol. Het ver zoekschrift aan Burgemeester en Wet houders van diverse bewoners van de Versteeghlaan, Huis ten Halve en de Rademakerstraat, werd door een bewo ner overhandigd aan wethouder Krol. Daarbij werd mondeling, met behulp van een situatietekening, de dringende noodzaak van de verbetering van de huidige verkeersveiligheid toegelicht. Toezeggingen tijdens de raadsvergade ringen van de gemeente bij monde van wethouder Krol waren: 1. Rademaker straat van de Kampweg tot de kruising met de Versteegh/Prof. Lorentzlaan wordt een '30km zone" 2. Er komen op de Rademakerstraat (weg vanaf de R.K. Kerk tot de kruising met de Ver- steegh/Prof. Lorentzlaan) snelheids- remmende maatregelen (gemaakte op merking: Anders heeft het instellen van de 30km zone in de Rademaker straat geen zin'). 3. Binnen uiterlijk 3 jaar worden in de Versteeghlaan drem pels aangelegd. Wethouder Krol kon over de precieze termijn tijdens deze vergadering geen uitspraak doen. Dit wordt door een gemeente-afdeling ver keersveiligheid nader uitgewerkt. De aanwezige bewoner benadrukte bij de tweede inspraakronde 'spoed' met de werkzaamheden in de Versteeghlaan, eventueel door de aanleg van relatief goedkope drempels van kunststof, dit omdat er reeds ongelukken plaatsvon den waarbij kinderen betrokken waren. Opmerkingen tijdens de rondvraag vanuit de raadscommissie: 1. WD wil 'spoediger' dan binnen 3 jaar dat de Versteeghlaan wordt voorzien van snel- heidsremmende constructies. 2. Ge meentebelangen wil, bij monde van de heer Van 't Holt o.a. graag dat goed wordt gekeken naar de kruising met de Versteeghlaan/Prof. Lorentzlaan, dit i.v.m. de noodzakelijke verkeersveilig heid en snelheidsremmende maatrege len. Aldus uitgebracht, Rob de Wind. Verzoekschrift Aan Gemeente Soest Burgemeester en Wethouders. Soesterberg, 17 augustus 1999. Betreft: inspraakprocedure Rademakerstraat. Ondergetekenden, bewoners van de Rademakerstraat en Versteeghlaan verzoeken dat met spoed verkeersdrempels worden aan gelegd op de kruising Prof. Lorent zlaan, Rademakerstraat en Versteeg hlaan omdat auto's vaak op volle snel heid de bochten nemen en door de straten rijden (scheuren). Er zijn het afgelopen jaar in de Versteeghlaan al twee kinderen geschept door auto's en veel bijna botsingen. Er is sprake van een levensgevaarlijke situatie en daar moet snel wat aan gebeuren. Wij ver wachten uw medewerking tot een vei lige oplossing. Hoogachtend, J. Richard, H.J. Vos, T. Lensink, E.C. Weening, C.M. de Jong, Fam. Reins- ma, Fani. Pacheco, Fam. van der Lin den, Petra Kempkes, H. Duik, Rob de Wind, Fam. W. Kooi.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 15