En dit zijn de knallers van deze week: Constanze Rarikzinnig 4 Restanten 4.98 i.99 h'" 1.89 Drugsbeleid krijgt handen en voeten Drugsoverlast in Soest is 'zeer beperkt van aard' Voetjes van de vloer bij gildeboom Jks ^sintratuin SUPERVOORDEEL 6027493 Gevraagd VASTE-, en INVAL- LOPERS Soester Courant WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1999 78e JAARGANG NO. 1 'Maximum 1-model' voor coffeeshops in Soest Frontale botsing na inhaalmanoeuvre Onderzoek constateert stijgend gebruik 3 Actueel tl 5 Actueel 5 Actueel 7 Actueel Junk klaagt bij aanhouding over trage politie Vos zoekt toevlucht in garage A. van der Lee M 70% restantenkorting BANKZAKEN OP ZATERDAG Rabobank Soest-Baarn is open van 9 tot 12 uur* Elke zaterdag voor alle bankzaken Rabobank Soest - Baarn Elf daagse feestperiode in traditionele stijl van start gegaan Van Breukelen Vast-goed Assurantiën KLAREN g ROMP Ook 's avonds en in 't weekend IS Telefoon 033 - 4729097 Kabeljauwfilet Rundergehakt Berber Boeren witbrood Sangiovese di Puglia 6 halen 5 betalen Bianco di Puglia halen 5 betalen VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest NEFKENS AorS SOEST W* OPEL O Tel. 06-53 91 1237 Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33, Losse nummers 85 ct. Gecontr, opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG n In de praktijk verandert er niet veel: de éne coffeeshop die Soest heeft - en die tot nu toe werd "gedoogd" mag van het College van B. en W. zijn ac tiviteiten blijven voortzetten. Voor alle andere vormen van drugsverkoop is in Soest geen plaats. Het gemeen tebestuur heeft het beleid daarvoor, in samenwerking met politie en justi tie, neergelegd in een voorstel tot aanpassing van de Algemene Plaat selijke Verordening. Het "nieuwe" beleid is o.a. gebaseerd op het onderzoek van de Stichting Schakels, de provinciale welzijnsorgani satie die het drugsgebruik in Soest min of meer in kaart heeft gebracht. Verder speelt ook de nieuwe wet "Damocles", die onlangs is aangenomen, een rol. Daarin krijgt de burgemeester vrijwel de volledige zeggenschap over het plaatselijk coffeeshopbeleid. Het Col lege van B. en W. stelt de gemeente raad nu voor om - in afwijking van de wet - ermee in te stemmen dat er maximaal één verkooppunt van (soft)drugs wordt toegestaan. Een minderheid van het College - in dit ge val CDA-wethouder Bart Krol - is, zo als verwacht, tegen het voorstel, omdat er volgens hem sprake is van een "ver dergaande vorm van gedogen". Krol wil, zoals het CDA ook in het verleden steeds heeft voorgestaan, de "nul-op tie" handhaven. Het beoogde effect van het voorstel - waarvan nog geen datum voor de po litieke behandeling is vastgesteld - is volgens B. en W. (de meerderheid dus) het voorkomen van méér verkooppun ten in Soest en het voeren van een adequaat beleid voor preventie, voor lichting en hulpverlening. De kosten daarvan worden geschat op 20.000 gulden, maar of de gemeenteraad die daaraan ook werkelijk gaat besteden zal pas blijken bij de begrotingsbehande ling. Op het ogenblik is er geen geld voor. De kostenpost wordt dus ge woon in de rijtjes andere bestedings voorstellen opgenomen, want - aldus B. en W. - "er wordt binnen het voort gezet onderwijs al genoeg aan preven tie gedaan". Redelijk grote groep Uit het voorstel komt naar voren dat er in Soest een markt bestaat van een "redelijk grote groep" softdrugsgebrui kers. Ze komen uit Soest en kopen de drugs in overgrote mate" ook hier. Er is een constante ambulante handel en er zijn ook "huisdealers". Hun aantal zou toenemen als de enige coffeeshop van Soest (die min of meer onder toe zicht staat) gesloten zou worden, en bovendien zou dat een negatieve in- Met borstklachten is een 27-jarige Soester vorige week dinsdag naar Me disch Centrum Molendael gebracht. Kort daarvoor was hij met zijn auto, bij een inhaalmanoeuvre op de Laan straat, frontaal op een tegenligger ge botst. De man was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De twee auto's raakten zwaar beschadigd, de 47-jarige bestuurder van de andere wagen bleef, zover bekend, ongedeerd. vloed kunnen hebben op de prijs en de kwaliteit van het spul. En dat is riskant voor de gezondheidsbescherming van met name de jeugd, vinden B. en W. minus Krol. Verder is er in Soest, door die ene coffeeshop, nauwelijks sprake van een "aanzuigende werking van buiten" of "ernstige overlast". Het College constateert ten slotte een dui delijke lokale behoefte aan softdrugs en meent ook dat de nagestreefde "scheiding der markten" (die voor soft drugs als marihuana en hasj tegenover die voor harddrugs als heroïne, cocaï ne en XTC) gebaat is bij het open hou den van de coffeeshop. Want anders "worden de gebruikers genoodzaakt de drugs in het verborgene te verwerven waar, om het beeldend te zeggen, de dealer mogelijk in de linkerzak soft drugs en in de rechterzak harddrugs heeft". Handhavingsarrangementen Bij het raadsvoorstel hoort - naast de Nota Drugsbeleid Soest, waarin het onderzoek van Schakels is neergelegd - ook een uitputtende opsomming van zogenaamde "handhavingsarrange menten". De politie heeft daarin voor zo'n beetje alle denkbare situaties aan gegeven wïe er moet optreden (burge meester, politie of justitie, of allemaal tegelijk), wat er dan moet gebeuren en wannéér. In de notitie van de politie worden zo'n 20 verschillende overtre dingen genoemd, verdeeld over ge doogde en niet-gedoogde situaties. Het gaat bij het eerste dan met name om de zgn. AHOJG-criteria. Dat houdt o.a. in dat de coffeeshop zich moet houden aan o.a. de volgende voor schriften: geen reclame, geen hard drugs, geen overlast, geen verkoop aan jeugdigen (beneden de 18 jaar), niet meer dan 5 gram per persoon of 500 gram handelsvoorraad, geen alcohol, geen heling. Minimaal eenmaal per veertien dagen wordt er gecontroleerd. In niet-gedoogde situaties wordt er meteen opgetreden en ook daarvoor geven de handhavingsarrangementen duidelijke richtlijnen. Met aanvaarding van het voorstel, dat beoogt het plaatselijke (en regionale) drugsbeleid voor de komende jaren "handen en voeten" te geven, komt een einde aan het "tijdelijke" beleid, dat per 1 januari afloopt. In het voor stel aan de gemeenteraad wordt verder opgemerkt dat de officier van justitie (het Openbaar Ministerie) het "maxi mum 1-model" toejuicht en dat ook de politie zich erin kan vinden. Volgens onderzoek is de overlast als gevolg van het gebruik van softdrugs in Soest "zeer beperkt van aard". Dat staat te lezen in de Nota Drugsbeleid Soest, opgesteld door de provinciale welzijnsorganisatie Schakels. Een re latief kleine groep van verslaafden is overigens verantwoordelijk voor een grote mate van overlast. Opmerkelijk genoeg blijkt uit het on derzoek dat de bevolking in de directe omgeving van de coffeeshop veel min der drugsoverlast (0,8 ervaart dan de bevolking in de rest van Soest (3,5 Het gebruik van softdrugs ver toont ook in Soest een stijgende ten dens. Daarnaast valt het op dat er hoe langer hoe meer openlijk gebruik wordt gemaakt van soft- en harddrugs, met name in het uitgaansleven. Al rond de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs beginnen leerlin gen met riskant gedrag: experimente ren met drugs, gokken, roken en exces sief alcoholgebruik. Geschat wordt dat 5 van de totale bevolking vanaf 12 jaar wel eens drugs gebruikt. Drugsoverlast wordt volgens het on derzoek in Soest ervaren op een be paald aantal locaties: de winkelcentra (met name Smitshof en Overhees), bij telefooncellen, in de omgeving van de scholen (met name het Griftland Col lege), het benzinestation in het Smits veen, de openbare sportvelden en de omgeving van de coffeeshop. Naar de overkant? Het rapport tekent daarbij aan dat het misschien de moeite waard is te bekij ken of de overlast op de huidige loca tie aan de Koninginnelaan kan worden verminderd door de coffeeshop te ves tigen in een van de panden er tegen over, en dan op "maaiveldniveau". Ook wordt de gemeente in overweging gegeven om te bekijken of er in de cof feeshop zelf ook preventief voorlich tingsmateriaal verspreid kan worden en of de zaak ook bezocht kan worden door professionele jeugdwerkers en verslavingswerkers... Het Schakels-rapport concludeert al met al dat er in Soest problemen zijn met drugshandel en drugsgebruik. "Soft- en harddrugs zijn redelijk een voudig in de gemeente te verkrijgen. Een, gelet op de gezondheidsrisico's, relatief grote groep inwoners van Soest gebruikt softdrugs." Hoofddoel van het beleid moet zijn de huidige drugspro blematiek in al haar facetten zoveel mogelijk te beheersen en te reduceren. 'Nee bedankt' Hóe dat moet geeft het rapport ook aan: door het voorkomen en ontmoe digen van drugsgebruik onder jongeren (voorlichting op school, met name ge koppeld aan het voorlichtingsproject "Nee bedankt" over agressie en vanda lisme); het zo snel mogelijk opsporen van personen die (dreigen te) ontspo ren als gevolg van drugsgebruik (o.a. via een "loketfunctie" van het maat schappelijk werk); het terugdringen van overlast en criminaliteit (actie van justitie en politie) en het bestrijden van de drugshandel (op straat, bij scholen, in de horeca en in woningen). En ten slotte wordt er o.a. ook gepleit voor nauwere samenwerking tussen ge meente, politie en horeca, met verre gaande afspraken om de drugshandel te beteugelen. Stoptrein Baarn- Utrecht ontspoort. Gildekoning Leo Valk in nadagen heerschappij. Filmhuis start met 'Shakespeare in Love'. Negen - negen negenennegentig. Een inbreker die klaagt dat hij te lang op zijn aanhouding moest wachten. De politie maakte het vo rige week woensdag mee op het hockeycomplex aan de Koningsweg. Daar was het inbraakalarm afge gaan, nadat een 28-jarige Soester daar een ruit had ingegooid en naar binnen was geslopen. In afwachting van de politie consu meerde hij enkele dranken uit de koelkast en stilde hij zijn trek met wat etenswaren. Hij had niet de in tentie te vluchten, voordat hij in de kraag zou worden gegrepen, maar wilde juist dat hij zou worden opge pakt. Op die manier hoopte de man, die verslaafd is aan verdoven de middelen, dat hij versneld in aanmerking zou kunnen komen voor opname in een afkickcentrum. Kennelijk ging het hem allemaal niet snel genoeg, want bij het club huis beklaagde hij zich bij de politie over de lange tijd dat hij op hun komst had moeten wachten. Plotseling stond een bewoonster van de Anna Paulownalaan maan dagmorgen om half tien oog in oog met een vos. Ze schrok, maar het roofdier ook, want hij zocht zijn toe vlucht in de garage. De vrouw durf de de garagedeur niet dicht te doen en belde vannuit haar woning de politie. Die verscheen ter plekke, maar kon de vos niet vinden, 's Nachts om kwart voor één meld de de vrouw zich wederom telefo nisch bij de politie. De vos was weer in de garage gesignaleerd. Medewer kers van de afdeling bijzondere wet ten van de politie gingen op bezoek en troffen het dier ditmaal wel aan. Met behulp van een speciale stok en een kooi slaagden ze erin het te vangen. Daarna werd de vos in het bos uitgezet. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 De opruiming is voorbij en de nieuw^collectie is in huis, maar toch hebben wij nog enkele-- restanten (in de meest uiteenlopende maten en merken, van klein tot heel groot) van kostuums, colberts, pantalons, shirts, polo's, pullovers, jacks, etc. over, die wij beslist kwijt willen. Daarom nog één week lang van 25 t/m 31 augustus extra voordeel met... HERENMODE Winkelcentrum Hartje-Zuid, Soest Lange Brinkweg 71a, Soest Eemnesserweg 26, Baarn tel.nr: (035) 60 96 333 E-mail: rabosoba@tref.nl *let op: ma t/m vrij van 09.00 -17.00 uur zat van 09.00 -12.00 uur Amersfoort mocht in het weekeinde in het teken staan van het Latijns- Amerikaans muziekspektakel Dias Latinos, ook in Soest werd op straat gedanst. Het is namelijk teerjaar voor het Groot Gaesbeeker Gilde en dan gaan rond de gildeboom aan de Lange Brinkweg de voetjes van de vloer. um ae vier jaar noudt het gilde teer jaar. Dan worden de pachtgelden van de grond opgemaakt en krijgen alle le den een maaltijd aangeboden. Ko mende vrijdag gaan ze aan tafel. Na de eucharistieviering, waarmee de tien daagse gildefeesten zaterdag officieel waren begonnen, trokken de gilde- broeders en -zusters van de Petrus- en Pauluskerk in looppas naar de boom op de hoek van de Lange Brinkweg en de Korte Melmweg. Koning Leo Valk en zijn koningin Ineke kregen voor de gelegenheid een voorkeursbehandeling en werden gereden in een Utrechtse tentwagen uit het begin van deze eeuw. Even later zette ouderman René van Hal het gildelied 'Een Babyloontje' in, zorgde het gildekorps voor de muzika le ondersteuning en werden de dans pasjes ingezet. Daarna verleidde de Soester Boerendans Groep menig Soester tot deelname aan verschillende oud-Hollandse dansen. Dat het gilde vasthoudt aan tradities, bleek verder onder meer uit het schenken van een borreltje. Na afloop trok het gilde zich terug ih het Gildehuis aan de Steenhoffstraat. Laat werd het niet gemaakt, want de volgende dag nam het tamboer-, hoornblazer, vendel- en schutterskorps deel aan de Vrije Gildedag in het Lim burgse Blitterswijck. In een deelnemers veld van 49 gilden, werd het Groot Gaesbeeker Gilde eerste in de klasse A muziektrom en bazuinen en bij het groepsvendelen met zes of meer ven deliers. In de individuele B-klasse leg de Edwin Kortekaas beslag op de der de plaats met zijn muziektrom. Vrijwel altijd sleept het Soester gilde prijzen in de wacht en ook in Blitters wijck oogstten de Soesters veel waar- Foto; Aldo Allessie dering en applaus. Komend weekeinde geven ze demonstraties op de Blaak, het feestterrein aan de Ferdinand Huycklaan, waar tot en met maandag de meest uiteenlopende activiteiten plaatsvinden (zie ook het programma elders in deze krant). Fietstocht Bij de Schaapskooi van de familie Van de Grift aan de Ferdinand Huycklaan stapten maandagavond 360 mensen op de fiets voor een recreatieve tocht van ongeveer 25 kilometer. Bij terug keer spraken de deelnemers hun waar dering uit voor de route die door leden van Tempo Toer was uitgestippeld in de natuurgebieden van Soest. Onder weg zorgde de toervereniging op ge vaarlijke plekken voor begeleiding en halverwege kregen de fietsers een ver snapering. Als het zaterdag weer zo goed weer is, verwachten de organisa toren van Tempo Toer een record aan tal deelnemers aan de toertochten over 40 en 150 kilometer. zie pagina 5 n a k e I a a r e Burg. Grothestraat 54 TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS 250 gram 2 kilo: lichtkruimige aardappele 5 kilo: 1 met maanzaad een heerlijke Italiaanse rode wijn per fles 6.98 een heerlijke Italiaanse witte wijn per fles 6.98 automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 in Soest voor de Aanmelden: tel. 601 41 52 Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. SCHOONHEIDSSALON v. Weedestraat 211A (achter Valkenberg) Soest Tel: 60 1 O ~71 ~7 De bosrank (Clematis) is een klimplant met mooie grote bloemen in verschillende kleuren. Nu tijdens de Warenhuis op Stelten-dagen waanzinnig voordelig geprijsd. Geen 14.95, 11.95 of 9.95 maar nu allemaal AMERSFOORT Amsterdamseweg 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1. Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 u Amersfoort ma. vanaf 10.00 u 4

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1