7£se I a t mk Jtrnsalon Thmie OP 7hanSEL Hl wandel /- Kunst in winkelcentrum Soestdijk 'NEI brengt balans in je leven' Beckeringh Catering maakt van elk evenement een smakelijk feest Foodmaster en Wonnink verzachten 'Nieuweweg-Ieed' met acties WAARDEBON ard 2.93 - st^'k AD_] "Nieuwe Najaars-collectie Tanja van Sijp signeert boek 'Verfgeheimen' bij Nijhof opent 7 september a.s. PAGINA ft -jóo/V/S/V WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1999 SOESTER COURANT PAGINA 9 'De Schoenveter' van Theo Schreurs Nieuwe methode maakt korte metten met blokkades Wij nodigen u uit voor onze De kracht van de reclame ligt in de herhaling Lustrum-expositie 'Binnenste Buiten' Rijbewijzen van Soesters ingenomen Zwerver wil gaan bivakkeren op Nieuwerhoekplein Dronken man maakt brokken met auto op Steenhoffstraat Donderdag 9 september vanaf 19.00 uur Koude en warme buffetten, barbecues, kinderpartijtjes Vinkenweg 31 Soest Tel. 035 - 602 64 21 Dronken man weigert politie iedere vorm van medewerking Bedrijven zijn via andere route bereikbaar WAARDEBON NU 6.00 Wonnink - Ji - tel. 601 24 25 erdag t/m zaterdag 973), met fraai aangelegde tan plantsoen in een 2eer it, tuingerichte woonkamer )er, half open keuken met uur, inpandige berging met nsluiting, open trap naar (14,10.10 m2), bergkast, bad, separate douche, toilet ste trap naar 2e verdieping. :.v. combiketel (huur 1991) voor wasdroger, ruime ka- 3t veel bergruimte. euw geschilderd. 100,-k.k. ihtiging 35502 ïancieringsbureau arinet 39, 19.00-20.00 uur. 3 van der Pol, 787730 schoten en Leusden jccesvolle iad telt uurd door 'isieregeling e noemen, stekende sioen, spaar- 'rima vakan- ;delen pet itiën, belt u .k (telefoon: tuurt onder- Sinds afgelopen zaterdag is het win kelcentrum Van Weedestraat/Burge meester Grothestraat een kunstwerk rijker. Het is de bronzen sculptuur "De Schoenveter" van kunstenaar Theo Schreurs, geplaatst op de voet gangerspassage naar de Albert He- ijn-supermarkt, vlak voor "Bobs Bloemen". Het beeldje is dan ook een geschenk van AH, ter gelegenheid van de inge bruikneming van de zaak aangeboden aan de gemeente Soest. De officiële onthulling werd daarom verricht door AH-bedrijfsleider J. Koster en kunst- I wethouder Neks Blommers. Dat ge beurde, zoals in Soest gebruikelijk, on der het toeziend oog van een flink aantal kunstkenners en "officials", zo als leden van de adviescommissie Beeldende Kunst en ambtenaren. "We krijgen als gemeente niet zo vaak een beeld aangeboden, dus we zijn hier heel gelukkig mee," stelde Blom mers tevreden vast nadat het gezel schap was begroet door Joost Kreulen (van de Soester galerieën Wind en Anna Paulownahuis, waar het werk van Theo Schreurs is gepresenteerd). Ze vond het een mooie "afronding" van de vernieuwing van het winkelcen trum en van de langdurige verhouding met AH, die jarenlang op deze vurig gewenste vestiging heeft moeten wach ten. Blommers constateerde blij dat de supermarkt dus ook voor "geestelijk voedsel" (=kunst) had gezorgd en was zeer ingenomen met het beeldje zelf: "Iets kleins, iets moois, iets tastbaars," aldus de wethouder. 'Gewoon' Kunstenaar Theo Schreurs benadrukte op zijn beurt de "gewoonheid" van zijn schepping: "Het is een gewone man die even bukt om z'n schoenveter AH-chef Koster en kunstwethouder Blommers onthulden "de Schoenveter". vast te maken." Hij wees er overigens - gedachtig de idee van "kunst als ge zichtsbedrog" - op dat de schoenveter zélf niet te zien is. "Dat bewijst dat kunst vooral een kwestie is van hóe we ernaar kijken." Doen wat je wilt, zonder angst of vrees. Dat komt voor iedereen binnen handbereik door een nieuwe metho de, die even simpel als doeltreffend is. In een aantal behandelingen kunt u afrekenen met uw angst om op de snelweg te rijden, u zult zich minder onzeker gaan voelen en met meer vertrouwen op andere mensen afstap pen. In Soest werkt Anita Matheij met deze methode, die zich laat sa menvatten in drie letters: NEI. Wat houdt NEI in? Anita Matheij: "Neuro Emotionele In tegratie, (NEI) is een manier om blok kades, die je belemmeren in je doen en laten, op te ruimen. Iedereen heeft van die blokkades. Vaak zijn we ons daar niet van bewust, omdat we hebben ge leerd te leven met onzekerheid, faal angst of een negatief zelfbeeld. Je weet vaak gewoon niet beter. Maar als je een sollicitatiegesprek hebt, of je moet op iemand afstappen die je nog niet kent, slaat de schrik je om het hart. Met be hulp van NEI kun je ontdekken waar om je daar zo bang voor bent. En het mooie van deze methode is dat je er ook echt iets aan kunt doen. Je kunt oud zeer loslaten en dat kan bevrijdend werken." - Hoe gaat zoiets in zijn werk? "Bij NEI gaan we ervan uit dat de her innering aan alles, wat er ooit met jou is gebeurd, ergens is opgeslagen. Zie het maar als een archief, waar alles keurig is gerangschikt. Ook dingen, die je je niet meer herinnert, zijn daar terug :e vinden. Jij bent de enige die een sleutel heeft van dat archief, maar je bent vergeten wat de toegangscode is. Door het stellen van de juiste vragen, in combinatie met een eenvoudige ipiertest, kun je contact maken met dit •nbewuste deel van jou, waardoor alle tntwoorden voor het oprapen liggen. Daar kan een NEI-behandelaar je bij helpen." - Moetje ernstige problemen hebben om zo'n behandeling te doen? "Dat hoeft niet. Het gaat erom of je er gens hinder van ondervindt. Als jij een enorme perfectionist bent en je vindt dat zelf een prettige eigenschap, is er niets aan de hand. Maar als je jezelf in de weg zit, omdat je alles 100 perfect wilt doen, kan het goed zijn om eens te kijken waar die drang vandaan komt." - Welke klachten kun je goed met NEI behandelen? "Mensen komen met uiteenlopende klachten naar mij toe. Zo heb ik laatst iemand behandeld die een onverklaar bare angst had voor onweer. Met be hulp van NEI kun je leren er beter mee om te gaan. Je hoeft geen liefhebber te worden van onweer, maar de paniek is weg. Zo zijn er mensen die het be nauwd krijgen als ze in de spits moeten rijden en mensen die last hebben van spreekangst. Vaak is een behandeling al voldoende om te zorgen dat ze beter in hun vel komen te zitten. Ook kinderen kunnen baat hebben bij een NEI-be- handeling. Wanneer ouders gaan schei den, kan een kind het daar heel moei lijk mee hebben. NEI kan dan helpen om het kind meer zelfvertrouwen te geven en het schuldgevoel weg te ne men. - Vanaf welke leeftijd kun je zo'n behan deling doen? "Daar zijn in principe geen beperkingen aan. Wanneer een kind nog niet spier- bewust is, test je met de hulp van een tussenpersoon. Dat kan bijvoorbeeld de moeder zijn, of een andere ver trouwde persoon. Met kinderen vanaf een jaar of vijf, zes kun je rechtstreeks communiceren. Het is belangrijk dat je woorden gebruikt die voor het kind begrijpelijk zijn. Roy Martina, de arts maJson Soesterbergsestraat 32A, 3768 EJ Soest Tel. 035 - 601 31 82 Anita Matheij. "die deze methode heeft ontwikkeld, zegt dan: "Zo, nou is je binnenkamer tje weer helemaal schoon." Dat vind ik een prachtige manier om weer te geven wat NEI voor je kan doen." - Is zo'n behandeling niet belastend voor een kind? "Mijn ervaring is dat kinderen het juist heel leuk vinden. Ik vraag of ze een spelletje met me willen spelen, waarbij ze een denkbeeldig veertje tussen hun vingers mogen vasthouden. Spelender wijs verkrijg je de informatie die nodig is om het kind te helpen. Vaak is een NEI-behandeling nodig om het kind weer in balans te brengen. En soms is een simpele handreiking voldoende. Laatst zat ik bij de kapper, toen er een jongetje van een jaar of twee kwam binnenstappen. Het was duidelijk de eerste keer dat hij bij de kapper kwam. Terwijl de kapster zijn babykrullen af knipte, zat het ventje gebiologeerd naar zijn spiegelbeeld te kijken. In een onbe waakt moment dook hij naar voren en viel met stoel en al om. Hij zette het op een huilen en was niet tot bedaren te brengen. Ik heb de kapster ingefluisterd even haar hand op zijn voorhoofd te houden. Het jongetje kalmeerde met een en doordat hij goed is opgevan gen, zal hij de volgende keer weer vro lijk de kapsalon binnenstappen. Dat is NEI in de dagelijkse praktijk." Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Anita Matheij, Wilhelminalaan 8 in Soest, tel. 035-6028931. Voor al uw verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen - beleggingen. Veenbesstraat 128 Soest Tel. 035 - 601 60 11 Fax 603 55 74 Atelier "Binnenste Buiten" opent het tentoonstellingsseizoen van Cultureel Centrum "De Speeldoos" te Baarn met de lustrum-expositie: "Nagenieten of voorpret???" Dagelijks (behalve op zondag) te bezoeken vanaf 27 augus tus t/m 10 september van 9.00 tot 17.00 uur. Ook tijdens de vijfde Baarn- se Kunst Kijk Route is de Speeldoos op zaterdag 28 augustus vanaf 11.00 uur geopend. De schilders van "Bin nenste Buiten", die evenals de KKR hun eerste lustrum vieren, geven dan graag toelichting op hun werk. Zij zul len de toeschouwer laten meegenieten van hun (vakantie-)herinneringen. Zo zijn er bijvoorbeeld de dromerige landschappen van Els Rijke; de krijtte keningen van Netty Ruttenberg; naakt- studies en landschappen van Wilma de Leeuw en de serie "strandtaferelen met een knipoog" van Ineke de Vroede. Met de pastels van Hilda Heslinga waant men zich even in de Grand Ca- nyon en de zonnige schilderijen van Nely van den Driesschen, de dolfijnen en kleurrijke acrylschilderijen van res pectievelijk Tiny de Rooy en Gert van Hoeyen roepen ongetwijfeld een va kantiegevoel op. Uiteraard is dit slechts een tipje van de welbekende sluier. Vanaf vrijdag 27 augustus (de eerste dag van de tentoonstelling) is de folder van de K.K.R. in de Speeldoos aan de Rembrandtlaan te verkrijgen. Uiteraard ook tijdens de Kunst Kijk Route op zaterdag 28 augustus. Wellicht ten overvloede: zondag 29 augustus is de Speeldoos gesloten. Een 28-jarige Soester heeft zijn rijbe wijs op het politiebureau moeten ach terlaten, nadat hij onder invloed van alcohol was gaan autorijden. De poli tie zag hem de nacht van vrijdag slinge rend over de Burgemeester Gro thestraat rijden, zette de achtervolging in en hield de man op de Heuvelweg aan. Hij kreeg een proces-verbaal. Ook een andere Soester, eveneens 28 jaar, moest zijn rijbewijs afstaan. Hij werd zondagmorgen om vijf uur op de Soesterbergsestraat aangehouden om te blazen. Daaruit bleek dat hij te diep in het glaasje had gekeken. Een veertigjarige zwerver is maandag morgen weggestuurd door de politie. De man werd aangetroffen op het Nieuwerhoekplein, waar hij op een bankje had geslapen. Hij maakte geen aanstalten weg te gaan en was eerder van plan er te gaan bivakkeren. De po litie deelde de man mee, dat hij voor overnachtingen terecht kan bij instan ties als het Leger des Heils en som meerden hem te vertrekken. Ze stuur de de veertigjarige man in de richting van station Soestdijk en verzekerden zich ervan, dat hij in de trein stapte. Een 41-jarige man heeft woensdag brokken gemaakt op de Steenhoff straat. Hij reed 's avonds om zeven uur onder invloed in zijn auto en had zijn voertuig niet onder controle. Het ge volg was dat hij twee geparkeerde au to's raakte. Vervolgens botste hij tegen een derde auto die daardoor tegen een andere wagen schoof. De dronken bestuurder moest mee naar het politiebureau, waar hem de ademanalyse werd afgenomen. De po litie nam zijn rijbewijs in beslag. Zelf een verweerde Toscaanse muur maken, trornpe I'oeil schilderingen aanbrengen of een frescotechniek schilderen? Met behulp van het boek "Verfgeheimen" van Tanja van Sijp kunt u zelf aan de slag. In het boek wordt duidelijk uitgelegd hoe stap voor stap een decoratief ef fect kan worden aangebracht op bij voorbeeld een wand of meubelstuk. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de ondergrond op de juiste manier moet voorbehandelen. In het boek staan prachtige sfeerbeelden om een indruk te geven hoe u met decoratieve tech nieken een ruimte kan veranderen. "Verfgeheimen" is een boek vol prak tische en technische informatie waar mee u direct aan de slag kunt. Alle producten die in het boek gebruikt worden zijn in Nederland te koop. "Verfgeheimen" is uitgebracht door uitgeverij Cantecleer, ISBN 9021327791. De prijs van het boek is f 39,90. De auteur van het boek, Tanja van Sijp, is meesterschilder en heeft in bin nen- en buitenland verschillende oplei dingen gevolgd op het schildersvakge bied. Zij geeft cursussen en opleidin gen bij het Instituut voor Restauratie en Decoratie in Schiedam. Ook is zij regelmatig te zien als verfdeskundige bij het populaire televisieprogramma TV Woonmagazine van Veronica. Presentatie Op donderdagavond 9 september vindt in het restaurant van Nijhof bouw en woonwaren in Baarn de pre sentatie van het boek "Verfgeheimen". Judith de Klijn, de bekende presenta tie van TV Woonmagazine, is een van de sprekers bij deze feestelijke intro ductie van het boek aan genodigden. Tanja van Sijp signeert tijdens deze presentatie haar boek. En niet alleen voor genodigden. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom om het door hun gekochte boek "Verfgeheimen" persoonlijk door Tanja van Sijp te laten signeren. De laatste jaren heeft Tanja van Sijp bij Nijhof vele workshops de coratieve verftechnieken gegeven. Vooral voor degenen die deze work shop gevolgd hebben is het donderdag 9 september een uitgelezen mogelijkhe den om in het bezit te komen van een uniek gesigneerd exemplaar. "Beckeringh Catering" is de naam waaronder Theo Lub, in Soest een bekende horecaman, de voormalige Foodmaster Catering aan de Becke- ringhstraat 53 heeft voortgezet. Hij verzorgt de catering bij bedrijven en particulieren en maakt daarbij van elk evenement een smakelijk feest. Sinds het begin van de zomer is Theo - die op z'n 15e begon als kelner bij Darthuizen en daarna horeca-ervaring heeft opgedaan in Brabant en Limburg - eigenaar van het cateringbedrijf waar hij de laatste jaren achter de schermen werkte. De Foodmaster-cafetaria's (zo wel aan de Laanstraat als aan de Ei gendomweg) vallen niet onder de Beckeringh Catering en zijn dus onder de oude naam verder gegaan. Voor Theo is er qua werk niet al te veel ver anderd, al wil hij nog meer dan voor heen de nadruk blijven leggen op de kwaliteit. Beckeringh Catering is bij feestelijke bij eenkomsten en partijen inmiddels een bekende naam in Soest. Waar er iets te vieren valt treft men het bedrijf niet zel den aan. Theo levert complete diners voor doet-er-niet-toe hoeveel perso nen en verzorgt ook alle toebehoren. Ook voor belegde broodjes, in alle soorten en maten, en voor barbecues ("nergens zo goed en goedkoop", al dus Theo) is Beckeringh Catering het adres. "En het maakt me echt niet uit of het voor twee of voor 600 personen is, al wil ik dat laatste natuurlijk wel graag een weekje van tevoren horen." Bij grotere evenementen kan Theo een beroep doen op de assistentie van in totaal vier parttimers. Ook voor kinderpartijtjes kan men bij, Beckeringh Catering goed terecht. "Op de afgesproken tijd zetten we alles neer - compleet met bordjes, bestek en alle toebehoren - en als het klaar is halen we het gewoon weer op. Dus ook over de afwas hoeven de ouders zich geen zorgen te maken." Zo'n geheel ver zorgd kinderpartijtje is niet duur: f 7,50 per kind. En dan is er voor de jarige al tijd een presentje bij. Beckeringh Cantering bezorgt de be stellingen met de auto gratis aan huis, gebruik makend van speciale voorzie ningen om de gerechten warm (of juist koel) te houden. Goeije Dorus Een apart onderdeel van de Becke ringh Catering is "Goeije Dorus" (de naam is ontleend aan zijn (ex)collega Theo de Goeij), dat zich dagelijks be zighoudt met de aan-huis-bezorging van kant en klare, altijd dagverse ge rechten, variërend van spare ribs, sala des, dressings en groenten tot aardap pelgerechten/frites, sauzen, complete menu's, (óók aardappelen-groenten- vlees of nasi met kroepoek) kinderme nu's, toeten en toetjes, drinks en sha- kes, alles in diverse variëteiten en prij zen, uit de nationale en internationale Theo Lub van Beckeringh Cateringh en zijn medewerkster Esther Post. keuken. De bestellingen worden alle dagen van de week uitgevoerd en de keuken sluit om 22.00 uur. De politie heeft het zaterdagmorgen om kwart over twee te stellen gehad met een 41-jarige Soester. Die werd op de Dalweg aangehouden tijdens een verkeerscontrole. Omdat zijn adem naar alcohol riekte, wilde de politie hem meenemen naar het bureau, maar dat weigerde hij. De man wilde zelf zijn auto parkeren, maar mocht dat niet. Niettemin zag hij kans in zijn auto te stappen en er vandoor te gaan. Op de WUlaertstraat werd hij later voor de tweede keer aangehouden en meege nomen naar het bureau. Daar wilde hij geen medewerking verlenen aan een ademanalyse en gedroeg hij zich vol gens de politie recalcitrant. Nadat een arts hem had onderzocht, mocht hij in een cel zijn roes uitslapen. Tijdens het verhoor gaf hij de volgende morgen toe dat hij zich vervelend had gedragen. Zijn rijbewijs werd ingenomen. HÏÏ1ÏÏTTÏÏBHB Foodmaster Nieuweweg 70 3765 GG Soest Friet-emmer van 9,50 4 frikadellen of 4 kroketten normaal 17,50 NU 12.50 (1 x per klant) Geldig van 25/8 tot 1 /9 Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u 10% korting op ALLE BINNEN- EN BUITENZONWERING TIJDENS HET ONGEMAK. Voor het betere zonweringswerk Technisch Bureau Wonnink en co. b.v. 1 3765 GE Soest Tel.(03S) 609 06 90 3828 AC Hoogland Tel. (033) 480 72 44 Nieuweweg 66 Fax(03S) 609 06 96 Hamseweg 89a Fax (033) 480 25 20

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 9