Soest blijft coffeeshop gedogen En dit zijn de knallers van deze week: 7.98 blauw 5 Geflitst: Echte camera of dummy? 1.69 44.98 8.98 jgginliatuin Soest houdt komende jaren zeven ton over Inspraak voor burgers op profielschets burgemeester Douglas DC-2 Uiver doet Soesterberg aan OPEN HUIS Gevraagd VASTE-, en INVAL- LOPERS 6027493 95 'Beter gecontroleerde verkoop dan gevaarlijke straathandel' Bewoner laat inbreker na bedreiging gaan Beschonken Soester valt met arm door ruit trappenhuis BANKZAKEN OP ZATERDAG Rabobank Soest-Baarn is open van 9 tot 12 uur* Elke zaterdag voor alle bankzaken Rabobank Soest - Baarn 3 Actueel 5 Actueel 5 Actueel 19 Sport 11 Cultuur uw 1 Bijlagen Kopij s.v.p. zo vroeg mogelijk inleveren Soest wil apparatuur samen met andere gemeenten aanschaffei A. van der Lee TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT Van Breukelen Vast-goed Assurantiën Zaterdag 11 sept. van 9-16 uur FYSIO FITNESS PROMOTIONS Tei. 06-53 91 1237 NEFKENS derS SOEST W'e OPEL O Alkmene hand appels Yogho! Yogho! Rode vruchtenmix Zeeuwse roem mosselen Santa Cruz Hollandse kipfilet VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Soester Courant KLAREN® Ook 's avonds en in 't weekend 88 s Coffeeshop Hacas aan de Koningin- nelaan mag doorgaan met de ver koop van softdrugs. Met uitzondering van het CDA en GPV/RPF/SGP steunen alle raadsfracties het beleid dat de gemeente sinds enkele jaren voert De voorstanders hebben liever dat op één punt gecontroleerde ver koop plaatsvindt dan dat straathan delaren en andere uitwassen hun gang gaan. Met de eigenaar van Hacas zijn duide lijke afspraken gemaakt en wordt regel matig overleg gepleegd. Zolang hij de zaak runt, wordt de verkoop van soft drugs toegestaan. De handel in soft drugs is wettelijk verboden, maar Ne derland voert ook een gedoogbeleid. Op basis van deze regelgeving kunnen burgemeesters bij wijze van uitzonde ring de verkoop van softdrugs onder voorwaarden laten plaatsvinden. Dat er een verkooppunt is, waar de politie en gemeente zicht ophebben, betekent niet dat er op straat niets meer wordt verhandeld. Uit onderzoek is gebleken dat er ook huis-, straat- en schooldealers actief zijn. Volgens PvdA-er Kees Boerkoel zijn dergelijke figuren zelfs al bij basisscholen gesigna leerd. "Dat hoor je van mensen die dat hebben gezien. Die zeggen: je zou dat in de gaten moeten houden, want daar gebeuren rare dingen." Boerkoel wil dat het College de raad voorstelt 20.000 gulden beschikbaar te stellen voor preventie en voorlichting aan ouders en kinderen. "Anders die nen wij een voorstel in," aldus de so ciaal-democraat die maandagavond in de commissie algemene bestuurszaken (ABZ) bijval kreeg van D66 en GL/ PS. Namens de laatste fractie pleitte Ans Mann voor een steunpunt vooi scholieren en hun ouders en onder steuning van projecten opscholen. Wim Roest (D66) vroeg de situatie rond het verkooppunt aan de Konin- ginnelaan nauwlettend in het oog te houden. Hij zou zelf wel eens hebben gezien, dat zeer jeugdigen buiten op straat 'iets' krijgen toegestopt door jon geren die in de coffeeshop zijn ge weest. Ook GGS en de WD willen dat het gedoogbeleid wordt gecontinueerd. De liberaal Karei van Geet: "Als de cof feeshop wordt gesloten, neemt de straathandel toe. De kwaliteit daarvan is slecht en dat heeft een nog negatie vere invloed op de gezondheidszorg." Wiebe Meilof van GPV/RPF/SGP is nog lang niet overtuigd van het effect van voorlichting. "Degenen die gebrui ken, zijn gemiddeld mensen die er el- Soest houdt de komende jaren aanzienlijk meer geld over dan aanvankelijk werd gedacht. Voor volgend jaar was niet zo lang gele den een verlies begroot Bij de laat ste tussenstand werd rekening ge houden met een winst van 200.000 gulden, nu is dat al ruim zeven ton. Ook in de twee daarop volgende jaren verwacht de ge meente zo'n bedrag opzij te kun nen leggen. In 2003 blijft er nog bijna vijf ton over. Dat zijn volkomen andere geluiden dan de laatste jaren, toen de prog noses voor het begin van het nieu we millennium negatief uitvielen. De inkomsten worden nu verhoogd door onder meer de stijgende belas tingen en legeskosten die 145.000 gulden extra in het laatje brengen. Een fikse meevaller is geboekt op de stelposten welzijnssalarissen. Daarvoor hoeft de gemeente de ko mende vier jaren 320.000 gulden minder uit te geven, dan aanvanke lijk was gedacht. Ook de rijksbijdra ge uit het gemeentefonds is hoger dan was berekend, 133.600 gulden om precies te zijn. Het bedrag op deze laatste post schommelt overi gens voortdurend. Een paar andere posten vallen lager uit, maar evengoed blijft er volgend jaar 527.236 gulden meer over dan bij de laatste begrotingsopmaak. Een tegenvaller is het bouwkundig onderhoud aan het gemeentehuis dat nodig is. Die werkzaamheden vergen een uitgave van 200.000 gul den, maar het College stelt de raad voor deze kosten te dekken uit de algemene reserve. Een bewoner van de Insingerstraat overliep zondagmiddag rond vijf uur een insluiper. Hij greep hem in de kraag, maar liet hem gaan toen de in dringer hem dreigde met een stuk ge reedschap te slaan. De ongewenste be zoeker ging er op een fiets vandoor in de richting van Overhees. Iets verderop werd dezelfde middag, vermoedelijk door dezelfde man, ingebroken. De be woners missen evenwel niets. Door gebonk en glasgerinkel werden sommige bewoners van een flatgebouw aan de Haverweerd zondagmorgen rond half zes gewekt. De gewaarschuw de politie trof even later in een trap penhuis op de zesde etage een man aan, die in beschonken toestand ver keerde. De 22-jarige Soester was met zijn arm door een ruit gevallen en had daarbij vleeswonden opgelopen. Die werden behandeld en verbonden door medewerkers van de ambulance. Lange Brinkweg 71a, Soest Eemnesserweg 26, Baarn tel.nr: (035) 60 96 333 E-mail: rabosoba@tref.nl *let op: ma t/m vrij van 09.00 -17.00 uur zat van 09.00 -12.00 uur lendig aan toe zijn. Als die al info krij gen, hebben ze alleen maar meer kijk op de gevaren, maar ik geloof niet dat dat werkt. Je moet het meer zoeken in de zorg voor jongeren." Volgens Mei- lof is de situatie met de coffeeshop niet de slechtste, maar blijft het irreëel de verkoop van softdrugs legitiem te maken. Want iemand die gebruikt, is minder toerekeningsvatbaar en daar mee een risico voor zichzelf en zijn om geving. Het CDA is en blijft tegenstander van een gedoogbeleid. Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat drugsgebruik in Soest 'zeer beperkt van aard is', hebben de onderzoekers tevens vastgesteld dat het aantal gebruikers is toegenomen. Fractievoorzitter Henk de Koning wees op de risico's van drugs en stelde dat gedogen haaks staat op de beleidsno ta. Zonder met een alternatief op de proppen te komen, wees hij het ge doogbeleid dan ook van de hand. De meerderheid van de raad steunt evenwel het beleid van burgemeester De Widt. Indien de verkoop van soft drugs in de coffeeshop zou worden drooggelegd, dan wordt de situatie volgens de VVD, GGS, PvdA, GL/PS en D66 alleen maar onoverzichtelijker. De Widt onderschrijft dat informatie aan basisscholieren, met name uit groep 8, ook heel belangrijk is. Of er een voorstel komt om twintig mille be schikbaar te stellen voor voorlichting, kon hij niet toezeggen. Hij zal dat be spreken in het College. "U weet hoe moeilijk het is de begroting rond te krij gen. Het College heeft al een lijst van voornemens, ma ar ik zal uw gedachten nog eens doorgeven." Het drugsbeleid zal in november worden vastgesteld door de gemeenteraad. Alcohol Tijdens de discussie in de commissie ABZ vestigden Meilof en Roest de aandacht op alcohol dat volgens hen een veel grotere schade berokkent dan softdrugs. Het nuttigen van alcohol is echter maatschappelijker veel meer ge accepteerd en vaak wordt er volgens Meilof lacherig over gedaan. Volgens Roest wordt in sportkantines en cafés veel alcohol genuttigd en zou daar het beleid op moeten worden toegespitst. CDA-er Henk de Koning opperde dat dan maar meteen het roken van tabak moet worden meegenomen. De Widt erkende dat de maatschappe lijke schade van alcohol en tabak vele malen groter is. "Maar daar is in het verleden veel tijd en aandacht aan be steed, nu gaat het om softdrugs." Wonen in Soest wordt weer duurder. Patiowoningen op bedrijven terrein. i Wim de Kam nieuwe preses Radio Soest. Uur van de waarheid voor De Windhond. Soest zorgt bijna voor stunt tegen Argon. w, Bibliotheek en C-drie in één. Op 't Hoogt. Hees-krant. Seniorennieuws. Een vriendelijk verzoek van de re dactie: In Soest worden veel activiteiten ge organiseerd door verenigingen, in stellingen, andere organisaties en particulieren. De Soester Courant is er onder meer om die aan te kondi gen en de redactie is dan ook ver heugd dat menigeen haar van kopij voorziet. Meestal wordt deze kopij op maan dag (of in het weekeinde) aangele verd. Dat is twee dagen voor ver schijning van de krant, maar slechts één dag voordat de Soester Cou rant technisch wordt verwerkt. Vaak is al veel eerder bekend dat een bepaalde activiteit plaatsvindt. Daar om verzoekt de redactie van de Soester Courant iedereen, die iets te melden heeft, kopij zo vroeg moge lijk in te leveren, indien mogelijk zelfs een week voor de publicatie. Dan wordt voorkomen dat de aan kondigingen terechtkomen op de grote berg kopij, heeft de redactie meer tijd en kan ze nauwkeuriger aandacht schenken aan de bericht geving ervan. Kopij kan worden gestuurd aan de Soester Courant, Postbus 57, 3760 AB Soest of Van Weedestraat 227, 3761 CD Soest. Het redactiekan toor is gevestigd aan de Van Weede straat. De openingstijden zijn maan dag-donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.45 uur. Het kan toor is op deze tijden telefonisch be reikbaar via nummer 6014152. Het faxnummer is 6024904. Het e-mail adres is: soestcrt@casema.net (bij voorkeur Word97). Redactie Soester Courant Inwoners van en verenigingen en in stellingen uit gemeente Soest kunnen aangeven aan welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet vol doen. De mogelijkheid tot inspraak op de profielschets voor de opvolger van Hans de Widt, die in februari af scheid neemt, bestaat tot donderdag 23 september. Voor die datum moeten burgers hun ideeën, wensen en opvattingen in een brief verwoorden, en die sturen aan de gemeenteraad, p/a gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest. De voorzitters van de zeven politieke raadsfracties hebben erop aangedron gen dat de burgers hun mening mógen geven, voordat de raad een profiel schets opstelt. De reacties van indivi duele en verenigde burgers zijn open baar, evenals de discussie in de ge meenteraad. Daarna worden de profielschets van de raad en de reacties van Soesters tei kennis gebracht aan de Commissaris van de Koningin (CdK) in Utrecht, mr. B. Staal. Vanaf dat moment is de pro cedure vertrouwelijk. Uit de sollicitanten zal de CdK onge veer vijf tot tien kandidaten voorstel len. Een vertrouwenscommissie, be staande uit raadsleden, voert gesprek ken met deze mensen. Daarbij wordt de profielschets gebruikt als handlei ding om te beoordelen of de kandida ten voldoen aan het gewenste profiel. Het is echter niet de raad die bepaalt wie de nieuwe burgemeester van Soest wordt. Ze kan louter haar voorkeur uitspreken aan de CdK. Die doet op zijn beurt een aanbeveling aan de minis ter van binnenlandse zaken die verant woordelijk is voor de beslissing van de Kroon. Het wordt spannend voor de auto mobilist die straks wordt geflitst in Soest De grote vraag is of de hardrij der door de echte snelheidscamera of door de dummy-uitgave is betrapt en er wel of geen bekeuring in de brie venbus glijdt. Op de vijf invalswegen van de gemeente zal afwisselend een radar met bijbehorende camera wor den opgesteld, tenminste als de raad deze maand akkoord gaat met de aanschaf ervan. Soest moet de apparatuur delen met Baarn, Bunschoten en Eemnes. De echte camera, de radar en de dummy kosten ruim 84 mille. Soest neemt daarvan veertig procent (35 mille) voor haar rekening en beschikt er dan onge veer vijf maanden per jaar over. Dat is, volgens het College en de politie, te weinig voor een blijvend effect op het snelverkeer. Vandaar dat ook de dummy vijf maan den per jaar zal worden ingezet. Deze geeft weliswaar een flits af indien ie mand te hard rijdt, maar registreert de overtreding niet, zodat de automobilist of motorrijder met de schrik vrij komt. Omdat zij niet weten of de echte dan wel de nep-camera is geplaatst, hoopt de gemeente dat iedereen zich aan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur zal gaan houden. De apparatuur wordt afwisselend ingezet op de Birk- straat, de Koningsweg, de Soesterberg- sestraat, de Vredehofstraat en de Stad houderslaan. Langs iedere invalsweg wordt een opstelpunt neergezet, het geen de totale kosten voor Soest op 1,5 ton brengt. Het merendeel daarvan wordt gefinancierd uit fondsen. In de drie overige gemeenten komen in totaal acht opstelpunten. Zij delen in de kosten van de camera's en de radar, gerelateerd aan het aantal inwoners. Zonder deze samenwerking zou de in vestering voor de meeste gemeentes te hoog zijn geweest. Twee echte snel heidscamera's zouden helemaal te duur zijn, zodat gekozen werd voor een combinatie met de dummy-uitvoering. De commissie verkeer bespreekt het College-voorstel vanavond om half acht in het gemeentehuis en als de raad op donderdag 23 september akkoord gaat, kunnen de camera's vanaf begin volgend jaar worden gebruikt. In Soest zullen de camera's per jaar maximaal 4.800 bekeuringen tot gevolg hebben. Die limiet heeft te maken met het be leid dat in het politiedistrict Eemland- Noord jaarlijks niet meer dan 12.500 processen-verbaal op kenteken worden opgemaakt. De Vredehofstraat is één van de in valswegen van Soest waar vanaf volgend jaar periodiek een snelheidscamera zal komen te staan. Foto: Aldo Allessie Volgens het College is het niet de be doeling dat er zoveel mogelijk bekeu ringen worden opgestuurd, maar dat het rijgedrag van de weggebruikers po sitief wordt beïnvloed. Veel ongeluk ken worden veroorzaakt door te hoge snelheden en vaak is de aard van letsel ernstiger naarmate de snelheid hoger was. De gemeente wordt zelf geen cent wij zer van de bekeuringen. Soest betaalt en plaatst weliswaar de camera's en ra dar, maar de politie gaat de registraties van overtreders verwerken en de staat int de boetes. De legendarische Douglas Dc-2 'Uiver' zal zondag 12 september vliegbasis Soesterberg bezoeken. De Koninklijke Luchtmacht heeft hiertoe bij hoge uitzondering de vliegbasis Soesterberg op zondag opengesteld voor vliegverkeer. Belangstellenden die het toestel wil len bezichtigen, kunnen via de Van Weerden Poelmanweg de vliegbasis betreden. Het publiek zal van 13.30 uur tot 16.30 uur worden toegelaten tot het tentoonstellingsterrein, gele gen aan de oostzijde van de vliegba sis. Ook het Militaire Luchtvaart Mu seum in Soesterberg zal op deze dag zijn deuren openen voor het pu bliek. Van 12.00 uur tot 16.30 uur is hier een unieke collectie van militai re toestellen uit het verleden te be zichtigen. Toegang tot het museum is gratis. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS Telefoon 033 - 4729097 23e pagina 5 voor verantwoord bewegen zie pag. 23 Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 Nieuwe oogst, kilo ff 1 liter nu 2 kilo 'n mooie Chileen, rood en wit per fles 7.98 per doos kilo in Soest voor de Aanmelden: tel. 601 41 52 Burg. Grothestraat 54 zie pagina 12 De trompetachtige blauwe bloempjes van de gentiaan bloeien tot in het late najaar. Deze vaste plant komt het best tot zijn recht in rotstuinen of borders. Van 9.95 voor AMERSFOORT tmsterdamseweg 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK '\Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1