e's CULTUREEL SOEST VERRIJKT: BIBLIOTHEEK EN C-DRIE IN EEN a las 50 Bibliotheek Soest en Cultureel Centrum C-drie samen onder één dak Interessant en verrassend theaterseizoen in Cultureel Centrum C-drie Soest iden Informatie en demonstraties cursusaanbod Cultureel Centrum "-drie 13.00 tot 16.00 uur Een nieuwe opstelling in de nieuwe bibliotheek PAGINA 1 Woensdag 8 september 1999 SOESTER COURANT PAGINA 11 r-stunt w w mmwm erij Inschrijving en cursusprogramma ESTELIJKE OPENING NIEUW GEBOUW BIBLIOTHEEK EN C URIE TERDAG 11 SEPTEMBER 11.00 TOT 16.00 UUR PLAATS TIJD 10.45 OPTREDEN Ieuwe collectie en uitleensysteem unstuitleen Soest Binnenkort te verwachten in de bibliotheek Nieuwe computers in de bibliotheek Dverhees ^uid m C-drie Het zal weinig Soesters ontgaan zijn: sinds kort zijn de Bibliotheek Soest en het Cultureel Centrum C-drie samen te vinden aan de Willaertstraat. Na ja renlange voorbereiding is er nu een voorziening gerealiseerd waar Soest trots op kan zijn. En waar voor jong en oud veel te genieten valt op het gebied van ^formatie, recreatie, kunsteducatie en theater. De bibliotheek heeft haar beningstijden verruimd en het meubilair en het automatiseringssysteem pmpleet vernieuwd. Cultureel Centrum C-drie kan de cursisten in volledig ieuwe en goed geoutilleerde leslokalen ontvangen. Het bowling- en partycen trum is uitgebreid en opnieuw ingericht. Het gebouw is tot stand gekomen dankzij de inzet van velen. De gemeente Soest stelde financiën en ambtelijke ondersteuning beschikbaar, bestuursle den en adviseurs leverden belangeloos veel kennis en tijd, leveranciers dach ten mee en stelden er eer in om naar beste kunnen producten te leveren. De medewerkers van C-drie en de bibliotheek wendden al hun creativiteit en ken nis aan om het gebouw functioneel in te delen en in te richten. Met gepaste I trots kunnen we zeggen dat het gebouw klaar is om de 2 le eeuw in te gaan. In die nieuwe eeuw zullen de bibliotheek en C-drie nog nauwer samenwer ken. Hierdoor zal het aanbod van beide instellingen nog interessanter en veel- ijdiger worden. Hopelijk vinden heel veel Soesters de weg naar de vele voor- leningen die in "De Willaert" (zoals het pand nu genoemd is) worden aan- Bboden. En komen zij regelmatig terug! Foto: Aldo Allessie HA Soest 2 57 In C-drie zijn vier spiksplinternieuwe pkalen gebouwd. Het teken- en schil- Berlokaal is ruimer en beter van vorm, namelijk rechthoekig. Vier daklichten zorgen voor een prachtige, neutrale lichtval van boven, het beste werklicht dat een schilder zich kan wensen, 's Avonds zorgen TL's met de juiste kleur voor verlichting. Deze TL's kunnen ge dimd worden, wat een innovatie is voor rdit type verlichting. Tet danslokaal, voorheen gesitueerd in de theaterzaal, heeft een verdiende ei gen plek gekregen en daarmee kan een passende sfeer gecreëerd worden. Twee grote rijen spiegels en barres, met als i extra voorziening een barre op kinder hoogte. Een goede geluidsinstallatie, voldoende verlichting en mooie gordij nen completeren dit lokaal. Het lokaal ruimtelijk vormen is groot. Het kenmerkt zich door de ruime opzet en heeft veel faciliteiten: van speciale gasbranders voor de cursussen edel smeden tot een aparte ruimte voor de keramiekoven. Het lokaal audiovisueel tot slot is intie mer van karakter. Cultuurgeschiedenis, literatuur en architectuur hebben min der ruimte nodig omdat er veel geluis terd wordt in deze lessen. De nieuwe doka is zo ingericht dat cursisten maxi maal gebruik kunnen maken van deze ruimte. In alle lokalen zijn docenten aanwezig voor meer informatie iten gebreidste 'verhees Teken- en schilderlokaal: "Het Rariteitenkabinet" en expo sities van het werk van cursisten uit de diverse cursussen van vorig seizoen. U krijgt een goede indruk over wat u kunt leren. Lokaal ruimtelijk vormen: Cursisten demonstreren het ma ken van sieraden en het hakken in steen, er is een kleine expositie van cursistenwerk. Danslokaal: Videoregistraties van de cursussen Bewegingstheater, Capoeira en de jongerentheatercursus "Beken tenissen". Vanaf 14.30 uur meer demon straties in de theaterzaal. Lokaal audiovisueel: de docent fotografie nodigt be zoekers uit tot het maken van fo togrammen met als thema: "Wat zit er in je broekzak"? Fotogram men zijn afdrukken direct op fo topapier van dat wat onder de vergroter ligt. Verder is er infor- I matie over de cursussen tuinar chitectuur en literatuur. sè De (heaterzaal: van 14.30 tot 16.00 uur presen- I taties van 7 cursussen: dans, I theater en literatuur. In sommige j gevallen wordt het publiek uitge nodigd mee te doen. Onze pre- I sentator is Mark Boode, tevens I theaterdocent. Cursisten van In- grid Krabbe, selectie classiek 14 jaar en ouder, laten een jazzdans zien. De kinderen van de toneel cursus spelen een inspringspel met het publiek. Dit is gebaseerd op improvisatie: de inspringer tikt iemand af en speelt door met de tekst en gebaren van de voor gangers). De jongeren laten kor te scènes zien uit hun laatste voor stelling "Take Two" en de salsa- groep geeft een demonstratie van wat ze vorig seizoen geleerd heb ben. Ook dan kan het publiek meedoen! Capoeira is een afro-braziliaanse vechtdans die momenteel erg in de belangstelling staat. De docent laat een korte demonstratie zien met 4 cursisten en iedereen die mee wil doen is welkom. Speciaal voor jongeren! Ook voor jonge ren een optreden van Clarence Koorendijk: streetdancer en do cent. Tot slot draagt de docente literatuur voor uit werk van cursis ten. Het volledige cursusprogramma ligt bij de receptie van C-drie. Daar kunt u zich ook inschrijven. De meeste cursussen starten in de week van 20 september. U kunt nu ook al elke werkdag bellen met de administratie van 13.00-17.00 uur via het nieuwe directe num mer: 035-6095839 voor een in schrijfformulier of informatie, 's Ochtends: 035-6095829 van 9.30-12.30 uur. Entree 11.00-12.00 7 okt. Kleuterhoek bibliotheek 11.00-11.45 12.45-13.30 14.15-15.00 Theaterzaal 12.00-12.30 13.30-14.00 14.30-16.00 Kunstuitleen Vaklokalen Leeshoek bibliotheek Hele gebouw Officiële opening Willaertgebouw door wethouder Mevr. A. Blommers-Biezeno Het Youp van 't Hek "kaartjesuur" bij de theaterkassa Voorverkoop voorstelling Youp van 't Hek doi Kindervoorstelling door Rijn en Trijn Voor iedereen vanaf 4 jaar! Kindervoorstelling door Rijn en Trijn Kindervoorstelling door Rijn en Trijn Feestelijk welkom door ds. Gremdaat Hilarische, warme, emotionele, kritische act door bekende tv-persoonlijkheid Optreden van het PVO orkest Korte presentaties cursussen theater, toneel en dans en voordrachten uit eigen werk van cursisten literatuur Een doorlopend programma in het theater. Presentatie: Mark Boode 13.00-16.00 Tussen Kunst en Kitsch door Toon Wildeboer in de Kunstuitleen. Een kenner op het gebied van Eemlandse schilders beoordeelt werk van het publiek Start actie: verloting kunstwerk nieuwe leden Kunstuitleen 13.00-16.00 Informatie en demonstraties cursussen In de vaklokalen zijn docenten en cursisten aanwezig 15.00-16.00 Marjan Berk leest voor inde leeshoek van de bibliotheek. Zij signeert haar werk na afloop. Haar werk is te koop in de kraam van Boekhandel Van de Ven 13.00-16.00 Goochelacts van PeterVogel 13.00-15.00 Optredens door het Soester Kamerkoor Tourdion Winkelcentrum Overhees Ook het winkelcentrum viert feest Er zijn verschillende activiteiten, zoals een springkussen, een dweilorkest en kooischieten (met 10 prijzen) De bibliotheek is op deze dag open van 11.00 tot 16.00 uur voor inschrijven, lenen van materialen, lezen en opzoeken van informatie In de vitrines van de Vijverzaal wordt aandacht besteed aan de Soester Monumentendag De receptie bij de ingang is de gehele dag geopend voor cursus-inschrijvingen en kaartverkoop theater C-drie Er wordt cursistenwerk geëxposeerd in de centrale hal De Willaert Willaertstraat 49, 3766 CP Soest Telefoon Bibliotheek 6095811 Telefoon Cultureel Centrum C-drie 6095821 iinds 1 april werkt de Kunstuitleen est samen met Kunstuitleen 't Gooi Hilversum. Het gevolg hiervan is dat let uitleensysteem en de collectie ver- iderd zijn. De totaal vernieuwde col- :tie is actueel en gevarieerd. De :unstwerken zijn gemaiakt door zowel jerenommeerde kunstenaars als getal- inteerde jonge kunstenaars. Er komt regelmatig nieuw werk bij! unstenaars van wie nu werk in de col lectie zit zijn o.a. Frida Kale, Bep Tos- cani, Michel van Overbeeke, Christien ten Haaf, Laetitia de Haas en Peter van den Akker. t Uitleensysteem Ook het uitleensysteem is veranderd. De leden kunnen in het vervolg per maand één of meer kunstwerken le nen. De variatiemogelijkheden zijn groter, de ene maand leent u bijvoor beeld één kunstwerk, de volgende maand twee of zelfs drie. Net wat u wilt. Ook is het mogelijk op een voor delige manier te sparen voor de aan koop van een kunstwerk of kunstvoor werpen zoals keramiek, sieraden en le derwaren. Het nieuwe systeem houdt in dat de tarieven per maand berekend worden en niet meer per jaar. Voor bedrijven en instellingen bestaat een aantrekkelijke aparte regeling. Verloting kunstwerk Kunstuitleen 't Gooi stelt een kunst werk beschikbaar van de kunstenares Joke Konijn. Het is een zeefdruk van 50 bij 70 centimeter en heet "Adam en Eva". Iedereen die tussen 11 septem ber 1999 en 1 januari 2000 een nieuw abonnement op de Kunstuitleen neemt, doet automatisch mee aan de verloting. Dominee Gremdaat Marjan Berk Foto: Willem L. Bos Van de verhuizing naar een nieuwe lo catie heeft de bibliotheek gebruik ge maakt om de collectie op een andere manier aan het publiek te presenteren. Zowel voor de jeugdcollectie als voor de collectie voor volwassenen is een nieuwe indeling gemaakt. De traditio nele opstelling zoals die in de meeste bibliotheken nog gebruikt wordt, is voor veel bibliotheekgebruikers ondui delijk en weinig overzichtelijk. Het uit gangspunt voor de nieuwe opstelling is dat u uw informatie snel en makkelijk kunt vinden. Romans In het filiaal in Overhees stonden de romans al op genre. Gezien de en thousiaste reacties gaat de centrale bi bliotheek op dezelfde manier verder. Dit betekent dat de romans gesplitst worden in vier populaire genres, te we ten: *Misdaad spanning ^Romantische verhalen *Science fiction en *Oorlog verzet De andere genres zoals psychologische romans, humoristische romans en reis verhalen kunt u bij de overige romans vinden. De literaire romans, de zogenaamde lijstboeken, die door middelbare scho lieren veel geleend worden staan nu apart tussen de volwassenen romans en de scholierenhoek in. Internet Het raadplegen van internet is op dit moment nog niet mogelijk. Wanneer alle verbindingen met de providers ge regeld zijn kan iedereen weer het web op. Cd-roms Binnenkort is het opnieuw mogelijk om op een aantal computers naslag cd- roms te raadplegen, zoals de Encarta- encyclopedie, Literom, de Routeplan ner en de Medische Encyclopedie. De keuze in naslag-cd-roms zal uitgebrei der zijn. Ook wordt het mogelijk cd- roms uit de uitlening te bekijken, zodat u in de bibliotheek al kunt zien of u de cd-rom mee wilt nemen naar huis. Tekstverwerking Op een aantal computers zal MS-Word 97 en MS-Excel 97 geplaatst worden. U kunt dan zelf in de bibliotheek aan de slag met dit tekstverwerkings- of spreadsheetprogramma. Kortom: Het begin is er, maar het wordt nog veel beter! Informatie Helemaal nieuw voor de bibliotheek is de indeling van de informatieve boe ken. Die wordt onderverdeeld in elf hoofdrubrieken met ieder een eigen kleur. Er is gekozen voor de volgende rubrieken: 1. Algemeen en filosofie 2. Mens maatschappij 3. Natuur, planten en dieren 4. Hobby, sport en vrije tijd 5. Opvoedingenonderwijs 6. Gezondheid 7. Kunst, taal en muziek 8. Wetenschap techniek 9. Algemene geschiedenis 10. Landen en volken 11. Nederland. Alle materialen, dus zowel de boeken, video's, naslagwerken als tijdschriften over hetzelfde onderwerp staan bij el kaar. Dan is er de scholierenhoek. Hier kunt u alle materialen vinden die vooral door middelbare scholieren veel ge bruikt worden, zoals uittrekselboeken en boeken over schrijvers, opleidingen en beroepen. Ook staan hier de docu mentatiemappen, literaire recensies, knipselkranten buitenlandse bladen die gebruikt kunnen worden voor het ma ken van scripties en het houden van spreekbeurten. Dan is er nog een apart infocentrum waar de encyclopedieën, adresboeken, plattegronden e.d. staan. Afgezien van de collectie Soest met diverse boeken en knipsels over Soest is hier ook infor matie te vinden over Soester verenigin gen en instellingen. In de bibliotheek staan allemaal spiksplinternieuwe computers. Op de uitleenbalie zijn zelfs platte monitoren te vinden. Deze computers zullen in de nabije toekomst verschillende moge lijkheden gaan bieden voor het Soester publiek. Op dit moment kan de catalo gus erop geraadpleegd worden. Catalogus De bibliotheek is overgegaan op een nieuw bibliotheekautomatiseringspak ket, genaamd BICAT van de firma HKA uit Groningen. Dit betekent dat de catalogus er totaal anders uitziet dan iedereen gewend was. Het is een catalogus onder Windows en het zoe ken gaat dus met de 'muis'. Door op de 'muis' te klikken kunnen keuzes ge maakt worden. Op dit moment kan men boeken en andere materialen zoe ken op achternaam van de schrijver, ti tel, onderwerp en SISO. Het Theater van C-drie heeft niet zo zeer een verbouwing ondergaan. Wel heeft het in het afgelopen jaar een deugdelijk verwarmingssysteem gekre gen waardoor het in de zomer koel blijft en in de winter aangenaam warm is. Voor reserveringen en kaartverkoop kunt u terecht bij de geheel nieuw in gerichte receptie die u direkt aantreft aan uw rechterhand wanneer u het Willaertgebouw via de nieuwe loop brug binnenkomt. Theaterprogramma Inmiddels hebben de inwoners van Soest en Soesterberg de nieuwe thea terfolder via de huis aan huis versprei ding thuis ontvangen. Het theater van C-drie biedt u het ko mende seizoen 1999/2000 meer dan 50 voorstellingen aan. Voor jong en oud zijn er in het komend theatersei zoen weer mooie, vrolijke, ontroeren de, poëtische en uitbundige program ma's te zien en te horen. Veel cabaret met toppers uit de cabaret wereld. Zeer blij zijn wij dat de koning onder de cabaretiers Youp van 't Hek het culturele seizoen opent op donder dag 7 oktober met zijn oudejaarscon ference 1999. Kaartverkoop voor deze voorstelling -is uitsluitend tijdens de feestelijke openingsdag van het nieuwe gebouw op zaterdag 11 september bij de theaterkassa tussen 11.00 en 12.00 Wat kunt u nog meer verwachten? Een greep uit het programma. Theaterconcerten in het voorjaar 2000 8 januari: de muziekgroep Mazzeltov speelt klezmer en jiddisje liederen. 23 januari: het Armando Quartet - Armando leest en speelt. 12 februari: Thé Lau zingt Thé Lau. Cabaret: met o.a. 28 oktober: de betweters Van Houts en de Ket. 6 november: de eigenzinnige Sanne Wallis de Vries. 25 november: de smartlappenkoningin Marijke Boon. 20 januari: de scherpe Job Schuring. 24 februari: de Friese Groninger Jaap Mulder. 16 maart: de altijd verliefde Jan Rot. Jeugdprogramma Met name voor de allerkleinsten - de peuters en de kleuters - is er een vro lijk en soms spannend programma sa mengesteld met veel muziek- en pop pentheater. Iedere woensdagmiddag staan de deuren van het theater open voor de kinderen. Voor het hele gezin zijn er de speciale familievoorstellingen op de zondag middag. Een gezellig middagje theater voor kinderen, ouders, opa's en oma's. 31 oktober: Circustheater Meatball van de Camp met 'het geheim van de Graal'. 16 januari: de Vlaamse vertelster Lina Decock met 'De griezels'. 6 februari: kinderconcert van Eric Beekes met 'Droomwolken'. 5 maart: Heddy Lester en Eric Beekes met 'M'n tante en ik op vakantie'. 16 april: poppentheater Damiët van Dalsum met 'DagNacht'. De theaterfolder Heeft u een anti-reclamesticker op de brievenbus, dan kunnen wij de folder helaas niet bezorgen. De folders liggen voor u klaar in C-drie, Gemeentehuis, VW, Bibliotheek. Woont u buiten Soest? Bel dan naar de Theaterkassa van C-drie dan krijgt u een boekje toegestuurd. Ook voor meer informatie en reserveringen 3* 035-6095829 van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.30 van 13.00- 17.00 uur. Het oude nummer (6022188) wordt tot 1 januari 2000 automatisch doorgeschakeld naar het nieuwe nummer. Bezoekadres: Wil laertstraat 49c, 3766 CP Soest.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 11