0 SSE Speld en plaquette erelid Apollo ie etages vol omantisch wonen! IDE TAPIJT 26 SEPTEMBER 14 NOVEMBER ess- ƒ399,- DONCBl RADLO PROGRAMMA rilde weer zeer dankbaar ffedb© 10P SOEST! Medisch Centrum Molendael zoekt twee gastvrouwen Dames eisen plaatselijke bridgetitels voor zich op Onzichtbaar J^gina WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT iÜ m/v service-afdeling oemoker JUBILEUMCONCERTEN 1999 ZONDAGMIDDAGMUZIEK 15.00 UUR PETRUS EN PAULUSKERK SOEST - KERKPLEIN NEDERLANDSE CANTORIJ 'R DE BEDIENING KER KEUKEN Gevonden voorwerpen Gildefeesten '"DSSVKCM#" Oud-preses Piet Lüschen 52 jaar bij Soester mannenkoor PAGINA 13 Concert Koninklijke Luchtmacht Kapel in Aqua Indoor Op Radio Soest.... Met een 'TOP' dekkingen uitstekende service, ook bij schade, zijn de premies per f1000,- voor: Altijd dichtbij ook in Baarn Amersfoort- Noord MALIBU100 Primafoori OVERZICHT 'en schitterende collectie <ud- en nieuw geloogd enen-, kersen- en oloniale meubelen. In een unieke sfeer gepre steerd, met bijpassende mkstellen, fauteuils en vonaccessoires! GRATIS BEZORGING in Nederland. 3 JAAR GARANTIE op nieuwe meubelen. Bezoek onze showroom of bel ons voor een folder! ROMANTIEhflN PUUR NATUUR Industrieterrein 'De Slenk' Cannenburgerweg 14 - 's-Graveland Tel. (035) 656 40 02 - Fax 656 40 01 aorAL ARROW TEAKHOUTEN TUINMEUBELSHOW! Dijscholing. oftel. 035-601 03 44 elefoon: (035) 601 03 44 oest is toonaangevend anceerd modisch ie marktbenadering, e Forbo groep, waar insen werken. r functie vacant van: 40 JAAR MUZIEKK.RING DE NEDERLANDSE CANTORIJ Psalm 51 Joh. Seb. Bach/Pergolesi 2e Suite h moll Joh. Seb. Bach Concerto voor traverso, hobo en orkest Johan Friedrich Fasch (M/V) HME functie gaan onze ït: i geschrift van Nederlands, gheden aangevuld met een Requiem Gabriel Fauré KOOR, SOLISTEN en ORKEST van Leiding: MAARTEN KOOIJ TOEGANG NAAR DRAAGKRACHT werkomgeving /ordt zeer op prijs gesteld. es met curriculum an: B.V., >oest. PARADE Jet bestuur van het Groot Gaesbee ker Gilde of Sint Aechten Schutters gilde van Soest wil laten blijken dat het zeer erkentelijk is voor de inzet en medewerking van velen bij de in de periode van 21 tot en met 31 augus- us gehouden gildefeesten. De grote Opkomst gedurende deze periode, het bijzonder goede weer en het uitblij- en van incidenten maakten de orga- lisatie tot een zeer dankbare bezig- leidL Set is een feest geworden voor en oor de Soester gemeenschap, dat keed gedragen wordt en weer tiendui- finden plezier heeft bezorgd. Aange- fien het onmogelijk is allen persoonlijk Tank te zeggen voor hun aandeel in het jen van de gildefeesten wil het sstuur dit op deze wijze doen. Een 3rte termijn.- me n fijne middag of ;entatief en heb je ;ca? afspaak. Jcten voor verwende Reageer dan snel. oning is goed! njehof sche van Oosterom. 1 bos sleutels (6, aan zware op hangring) 3 sleutels aan "Disneyland"-sleu- 1 telhanger 2 sleutels aan ring 2 losse sleutels 1 herenfiets 1 bril 2 zonnebrillen 1 lichtgroen/grijze jas 1 witte sweater 1 wit T-shirt 2 afneembare fietslichtjes 1 horloge Deze voorwerpen zijn af tc halen bij de politie Soest aan het Dalplein. klein aantal van degenen die hieraan een bijdrage hebben geleverd wil het bestuur hier toch met name noemen: College van Burgemeesters en Wet houders van de gemeente Soest, poli tie Eemland-Noord, VW Soest, de familie Van der Grift, de adverteerders in het huis-aan-huis verspreide pro grammaboekje, de sponsors van enke le individuele evenementen, de buurt bewoners die in hun anders zo rustige en rustieke buurt veel verkeer en bedrij vigheid te verwerken hebben gekregen en de medewerkers bij de verschillende programma-onderdelen. Verder de in de organisatie van Gildefeesten Soest 1999 participerende verenigingen (AV Pijnenburg, Tempo Toer, Wandelcomi té Jacob van Gaesbeek, P.V.O., Warm- bloedpaardenfokvereniging Eemland, zangkoren Carolus Borromeus en St. Caecilia, scoutinggroep Don Bosco, Eemlander Blaaskapel, de gezamenlij ke ouderenbonden Soest en Soester- berg, Vereniging Vrijwillige Brand weer), EHBO Soest, Radio Soest, Taxi Klomp (voor het rolstoelvervoer), Sla gerij van Asch (voor de attentie op de ouderencontactmiddag en de verzor ging van de teermaaitijd), Chubb Flame Control (voor het beschikbaar stellen van brandblusmiddelen), het Vaarder- hoogt voor de aankleding van het ter rein, v. Oest voor de aankleding van de tent, de deelnemers aan de verschillen de activiteiten, het in zeer grote getale aanwezige publiek en alle anderen, die op de één of andere wijze hun steen tje aan de organisatie van dit evene ment hebben bijgedragen. Het Groot Gaesbeeker Gilde hoopt ook in 2000 op aller inzet en mede werking te mogen rekenen en er weer een feest van te maken voor en door de gehele Soester gemeenschap. Bestuur Groot Gaesbeeker Gilde eigen collectie gouden sieraden met edelsteen en brillant zilveren sieraden met edelsteen en colliers reparaties, colliers knopen etc. eigen slijperij Lange Brinkweg 66 - Soest - 035 - 601 30 42 Wat geef je iemand cadeau die vijftig jaar is getrouwd en al 52 jaar lid is van je koor? Voor de leden van het Soester Mannenkoor Apollo was de keuze niet moeilijk: je maakt hem erelid. Aldus geschiedde. Piet Lü schen ontving donderdagavond uit handen van voorzitter Jos Sesink de bijbehorende speld en plaquette. De Soester had zijn eretitel niet zozeer te danken aan zijn succesvolle huwelijk, maar aan zijn verdiensten voor Apollo. Hij meldde zich reeds in 1947 aan als lid, moest er vanwege werkzaamheden een poosje tussenuit, maar is al met al 45 jaar actief zanger van het gezel schap. Daarvan hanteerde hij zestien jaar de voorzittershamer en toen hij zijn functie als preses neerlegde, werd hij benoemd tot lid van verdienste. Nu kreeg hij een nog hogere waardering en daar is hij met recht trots op. De leden vergadering ging unaniem akkoord met de benoeming tot erelid. Na zijn voorzittersschap bleef Lüschen actief voor het mannenkoor. Hij was bestuurslid en actief in verschillende commissies. Mede dankzij hem wordt nog steeds oud papier ingezameld, ver koopt Apollo jaarlijks oliebollen en or ganiseert het koor boekenmarkten. Het zijn activiteiten die de kas spekken, maar tevens de onderlinge banden ver stevigen. Verder stond Lüschen aan de wieg van van samenwerking met koren in de regio, maar ook uit het Duitse Soest en Windesheim. In huiselijke kring is de betrokkenheid eveneens altijd merkbaar geweest. Vrouw Jopie, met wie hij in juni het Jos Sesink speldt jubilaris Piet Lüschen de onderscheiding op. Foto: Aldo Allessie vijftigjarig huwelijksfeest vierde, is een trouw bezoekster van optredens en ac tiviteiten, hun zoon en kleinkinderen zijn actief betrokken bij het Sinterklaas feest voor de kinderen en kleinkinderen van Apollo-leden. De liefde van het echtpaar voor het mannenkoor gaat zelfs zo ver, dat het zijn gouden bruiloftsfeest nog eens dunnetje wilde overdoen in het bijzijn van alle leden en aanhang. Dat gebeur de donderdagavond in het Gildehuis. Bij die gelegenheid werden nog twee zangers onderscheiden. J. Holtrop en K. Fonken kregen een speld, omdat ze 25 jaar lid zijn van Apollo. In de sporthal van Aqua Indoor is vrijdagavond a.s. geen ruimte voor sport. Dan vormt de hal aan de Dal- weg het decor voor het concert van de Koninklijke Luchtmacht Kapel. De aanvang is 20.00 uur. Het optreden vindt plaats in het kader van de jubileumactiviteiten van de honderdjarige muziekvereniging PVO en is mede tot stand gekomen dankzij de inspanningen van burgemeester Hans de Widt. Een toegangsbewijs voor het concert kost 7,50 gulden. Kaarten zijn telefo nisch te bestellen bij Adri Verlaan, tel, 6016888, verkrijgbaar bij de VW aan de Steenhoffstraat of 's avonds aan de Ontmoeting Met....; Donderdag 9 september om 11.00 uur. Dit keer wordt aandacht besteed aan de Open Hof aan de Veenbesstraat, waar 11 september een symposium onder het thema 'Het hedendaags kerklied' wordt gehouden ter gelegenheid vanb het 25- jarig jubileum van organist Tjalling Roosjen. Geert Kramer praat hierover met predikant Gerrit Olsman, Wim van de Dool en organisator Kees van Am- stel. De Soester en zijn muziek; Maandag 13 september om 10.00 uur. Lonneke Meijer praat met Dick van Eist, accor deonist van het Jazzquintet The Swin ging Seniors, die zijn favoriete muziek mag afspelen. Burgers 2000; Maandag 13 septem ber om 12.00 uur. Rob Joustra in ge sprek met paul Janmaat, eigenaar van café bar de Oude Enghe over het ver leden, het heden en de toekomst van de horeca. Herhaling op 16 september om 12.00 uur. Opstalverzekerins steen/hard v.a. 0,55 Opstalverzekering steen/riet incl. glas v.a./ 1,45 Inboedelverzekeringsteen/hard 1,35 Inboedelverzekering steen/riet 1,95 Verder voor al uw verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen - beleggingen. Veenbesstraat 128 Soest Tel.: 035 - 601 60 11 Fax: 035 - 603 55 74 Medisch Centrum Molendael is op zoek naar vrijwilligers voor de zoge naamde "gastvrouwfunctie" en voor het PütiëntenServiceBureau. De gast vrouw staat patiënten te woord en ver wijst ze door of brengt ze naar de be treffende afdeling in het ziekenhuis. Daarnaast is ze er om vragen van pa- Voor de eerste keer werd het Soester bridgekampioenschap voor paren ge koppeld aan de Gildefeesten. De dri ves vonden vorige week, een dag na de afsluitende teermaaitijd van het Groot Gaesbeelker Gilde, plaats in het Gildehuis, waar de dames Van Esseveld en Van der Meer de lokale titel in de wacht sleepten. Met een score van 69,75 procent hiel den zij de 59 andere paren achter zich. Het winnende paar kreeg uit handen van voorzitter Toon Smits van bridge club Ontspanning Na Inspanning de wisselbeker en flessen wijn aangebo den. ONI was dit jaar aan de beurt het kampioenschap te organiseren en ge zien het vlotte verloop en het gezellige karakter, is zeker niet overdreven te stellen dat de vereniging daarin is ge slaagd. De eerste tien van het eindklassement: 1. Dames Van Esseveld/Van der Meer, 2, Echtpaar Barendregt, 3. Echtpaar Kok, 4. Echtpaar Vlastuin, 5. De heren Posthumus/Van Beek, 6. De heren Smits/Van Dorresteijn, 7. Echtpaar Vriend, 8. De heren Kurvers-Stekelen- burg, 9. De heren Kelderman-Verkade, 10. De heren Hilhorst-Van Esseveld. tiënten te beantwoorden en moet ze oog hebben voor service aan patiënten, zoals het bellen van een taxi en het brengen van een rolstoel naar de pa tiënt die slecht ter been is. Verder zijn er nog aanvullende werkzaamheden, waaronder het zorgdragen voor nette leestafels en het gereedmaken van dé archiefmappen. Het blijkt dat patiënten deze vorm van serviceverlening zeer waarderen. Het doel van het PatiëntenServiceBu- reau is patiënten en hun familie voor zien van ondersteunende informatie over onder andere algemene gezond heidsklachten, adressen van patiënten verenigingen en informatie over het ziekenhuis zelf. Het PatiëntenService- Bureau wordt gerund door een en thousiast en zelfstandig team van vrij willigers. Zij geven de patiënt zo moge lijk direct informatie of verwijzen door. Op het servicebureau wordt ook met de computer gewerkt. Voor beide service-activiteiten is het ziekenhuis op zoek naar vrijwilligers die één dagdeel in de week het team van vrijwilligers komen versterken. Belang stellenden kunnen voor meer informa tie contact opnemen met Ingrid Bol- derwijk (gastvrouwfunctie) en Anita Hilhorst (PatiëntenServiceBureau), tel. 5482511. Digitale draadloze telefoon met display voor nummer-weergave tijdelijk van 449,- Brinkstraat 9b Baarn Emiciaerhot 376 Amersfoort-nrd kpn> telecom contactlenzen Smitsweg 30 3765 CT Soest Telefoon 035-6018626 VAN DONDERDAG T/M WOENSDAG FM 107.9 (stereo); ether: FM 105.9. Elke dag nieuws op de hele uren DONDERDAG 9 SEPTEMBER 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz. 10.00 FAVORIETE KEUZE Klassieke verzoekplaten; pr. Jap van Vuur- en/Mieke Boon. 11.00 ONTMOETING MET... 12.00 OP SOEST NATUURLIJK (H) 13.00 LUNCHROOM pr. Mini Schneider. 14.00 OPERETTELAND Gouden Operettestemmen; pr. Paul Spar- naaij. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 ONTMOETING MET... (H) 17.00 DE VERREKIJKER chr. kinder/jeugdprogramma. 18.00 Sluiting VRIJDAG 10 SEPTEMBER 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Miep Jansen. 10.00 OVER HET VOETLICHT pr. Ad van Wijngaarden. 11.00 SOEST 55-PLUS pr. Elly v.d. Wel. 12.00 SPORTCAFÉ pr. Joop van Ipenburg 13.00 LUNCHROOM pr. Thari Schröder. 14.00 DE SOESTER EN ZIJN MU ZIEK (H) 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 JAZZY LISTENING pr. Peter v.d. Weij. 17.00 ORLANDO pr. Jan Visser. 18.00 Sluiting. ZATERDAG 11 SEPTEMBER 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 OUD GOUD pr. Ap Kruitbosch. 12.00 COCKTAIL pr. Cock Schouten. 15.00 DE MIDDENSTIP pr. Ivo van Gurp. 17.00 RAAD VAN KERKEN 18.00 Sluiting. ZONDAG 12 SEPTEMBER 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 INTERLUDIUM pr. Jacques v.d. Griendt. 09.00 RELIGIE EN POËZIE pr. Maria Drost. OMMETJE IN NATUUR EN MI LIEU pr. Ina Aangeenbrug en Annclies Nelis 11.00 VAN HET RAADHUISPLEIN gemeentevoorlichting; pr. Yvonne Dijkhuis en Ben van Os. 12.00 PARA-CONTACT pr. Wim Kiezebrink. 13.00 RADIO SOEST NON-STOP 14.00 SOEST M.M. pr. Eef v.d. Horst 16.00 HET BOEK BINNENSTE BUI TEN pr. Herman Spoor. 17.00 Sluiting MAANDAG 13 SEPTEMBER 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Eef v.d. Horst. 10.00 DE SOESTER EN ZIJN MU ZIEK pr. Lonneke Meijer. 11.00 ACHTER DE GEVEL pr. Gerda Alders 12.00 BURGERS 2000 pr. Rob Joustra; gast: Paul Janmaat 13.00 LUNCHROOM pr. Gerda Alders. 14.00 UIT HENKS'S HOGE HOED 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 MUZIEKPALET pr. Wim Leeuwenkamp. 17.00 DE DERDE HELFT pr. Joop van Ipenburg. 19.00 Sluiting. DINSDAG 14 SEPTEMBER 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Jan Visser. 10.00 FAVORIETE KEUZE Populaire verzoekplaten; pr. Jap van Vu ur en/Mieke Boon. 11.00 ONTMOETING MET... 12.00 MISDAADRECONSTRUCTIE pr. Dick de Vree. 13.00 LUNCHROOM pr. Ada van Os. 14.00 RATJETOE pr. Ingrid de Jong. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 ORLANDO (H) 17.00 A COUNTRY SONG pr. Gerard van Holland. 18.00 Sluiting. WOENSDAG 15 SEPTEMBER 07.00 RADIO SOEST NON-STOP 08.00 GOEDEMORGEN SOEST pr. Eef v.d. Horst. 09.00 SOEST ACTUEEL pr. Ernst Jawetz. 10.00 OMMETJE IN NATUUR EN MILIEU pr. Annelies Nelis/Ina Aangeenbrug. 31.00 VAN 'T RAADHUISPLEIN gemeentevoorlichting; pr. Yvonne Dijkhuis/ Ben van Os. 13.00 LUNCHROOM pr. Ria Hilhorst. 14.00 NEDERLANDS OP RADIO SOEST pr. Thari Schröder. 15.00 SOEST ACTUEEL (H) 16.00 MUSICA AETERNA pr. Liesbeth en Jaap Gankema. 17.00 DIVERTIMENTO pr. Jacques v.d. Griendt. 18.00 Sluiting. Radio Soest, 6093851/6093852. maison TELEFOON 601 31 8I SOEST SOESTERBERGSESTRAAT 32A

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 13