TIS anscentrum Dellum :N.. le s jaar Soesterbergse Courant Wijkbeheer ruimt ook rotzooi op Geen VUT voor zuster Marie-Anne Danscentrum Rellum kwart eeuw jong ESSQ Rob Brouwer i? KWIJT! 031119* ourant Rommelmarkt bij Odeon Info van dorpshuis Burgstede COUNTRY LINE DANCE WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 ij la ge is spreekbuis voor vele inwoners ILLIGERSHULP NODIG? Volksdansen voor 55-plussers 7,95 78,00 20,95 21,95 27,95 44,95 Illegale stortplaatsen overbodig Kerkdiensten Medische dienst ^Bu^erlijk^tandJ Hulpverlening jj Agenda Volksdansen op open avond Ivanica Zaterdag 11 september 9.00-15.00 uur i Veel cursussen en activiteiten Viering 25-jarig pastoraat in het vliegdorp 'Van je hobby een sport maken'; Seizoenmarkt in Officiers Casino op 25 september Schrijf je nu in voor een zeer gezellig jubileum seizoen. STIJLDANSEN AERONETICS oesterbergseHcourant Correspondentie-adres: P. Taai, Van Maarenplein 1, 3769 EN Soesterberg Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 SOESTERBERGSE A-COUR, ,p 15 september 1993 begon de «ster Courant met haar bijlage de ioesterbergse Courant'. In zes jaar is ie uitgegroeid tot een wekelijkse J ieuwsvoorziening die voor velen on- i 18 ff lisbaar is geworden. Het was ook de kl H i edoeling Soest en Soesterberg meer VH 1J| 11 cht op elkaar te laten krijgen. I [et was in mei 1993 toen in het dorps- 1 «is een vergadering werd gehouden Ij jb het Verenigings Overleg Soester- I erg. Op de agenda stond ook het on- k I rr.verp: plaatselijke nieuwsvoorzie- I ;ing. Bij de behandeling van dit onder- ,erp betrad wijlen pastor Jules Ypma vergaderruimte. In een gloedvol be- 5-4; VVZ'49 C2-OiirBLdtcd een ^emmend beroep op 749 Dl-SDC Putten I§ï k aanwezigen alles in het werk te stel- D2-Roda'46 D3 0-0- om weer ,een eigen Plaatselijke rov E3 6-1.' Quick E3l ',ant in- ^en !e roePen- eeI> 1-2; WZA E4-WZ'49 ?teekbms voor het vlleêdorp. Hij be- Soest E7-WZ'49 E4 W00' raet: gaan hier maar dood Elt-WZ'49 E5 0 4" vilder dat wij dat weten', een opmer- /VZA F2 17-0- WZ'49 inSdie vee' hi,arileit °P'everde. '3 1-3; Nieuw'land Fsff0'0'6". Werd de perS benaderd 1-6; Achterveld F3- :M ™'den met h? veToek of ze hier" 0-10; WZ'49 F6-C0H1 OT meewerken. Een week later WZ'49 F7-vn eleek dat van de circa tien regionale weekbladen er één was die duidelijk I mogelijkheden bood: de Soest er Cou- .Tint. «Maar toen kwam de vraag: wie wordt Fdie correspondent? Het antwoord was I ondanks diverse argumenten ook dui delijk: "Jij hebt dat gesprek gevoerd, vervolgens ga je binnenkort met de vut, De eerste uitgave van de Soesterberg se Courant opl5 september 1993. dus jij gaat dat doen," kreeg Piet Taai te horen. En zo geschiedde dat na enig overleg met de redactie van de Soester Courant op woensdag 15 september 1993 de eerste uitgave kwam van de Soesterbergse Courant. Dankzij de hulp van anderen kon binnen één jaar de duizendste abonnee in Soesterberg worden genoteerd. Vanaf 15 septem ber 1993 tot heden, verscheen 275 keer de Soesterbergse Courant. Een telefoontje uit Soest van een on bekende: 'Fijn joh, ik leer Soesterberg nu beter kennen en waarderen door die bijlage in de Soester Courant'. Een an dere reactie: 'Heb je daar nu voor ge leerd?' Nee, het is een kwestie van val len en opstaan en de ene keer beter als de andere keer. Per keer leer je meer zoals dat overal zo gaat. De Soester bergse Courant: 'een begrip,' zegt de één; 'het wordt gevreten,' zegt een an der. We gaan gewoon verder over op de 276e uitgave en hopen dat er nog velen zullen volgen. Elke woensdag middag de Soester- én de Soesterberg se Courant bij u thuis bezorgd en dat slechts voor f 16,50 per half jaar. Nog geen abonnee? Dan kunt u bellen naar Piet Taai, tel. 351252, of naar het kan toor van de Soester Courant, tel. 035- 6014152. traal Meldpunt jwiüigershulp ;t - Soesterberg lirAHZ indweerkazcrae )|;s iiunvuardbasw •erkazerne j j; audbaar Rndtvi-crkazcriic :j;r^ ^KravaanÖtMï I In Soesterberg kunnen 55-plussers deelnemen aan een volksdansgroep. Het programma bestaat uit authen tieke dansen uit verschillende landen en diverse stijlen. Behalve muziek en bewegen biedt de volksdansgroep sociale contacten, want J in de pauze wordt gezamenlijk koffie of f thee gedronken en ontstaan mogelijk ideeën voor nevenactiviteiten. Belangstellenden kunnen kiezen uit i twee mogelijkheden. Iedere woensdag komt de volksdansgroep van 10.15 tot 111.15 uur bijeen in de Drie Eiken en j op donderdag kan men van 19.00 tot 20.00 uur meedoen in de sportzaal van Abrona (v/h Sterrenberg). Voor meer informatie kan contact wor den opgenomen met Lea van der Eijn- den, tel. 6012986. Die Baakensverzet steen droge witte wijn uit Zuid-Afrika van 8,95 nu doos a 12 flessen Olifant jonge jenever liter, van 23,95 nu Dujardin vieux liter, van 24,95 nu Ballentines whiskey 0,7 Itr, van 29,95 nu Remy Martin cognac* 0,7 Itr, van 49,95 nu WIJNHANDEL SLIJTERIJ Gen. Winkelmanstraat 37 Soesterberg Tel: 0346-353439 eerka/erne i; ■aordbaar fÏS Rndtveerkazcrnc ;:l- 'ïuanvuarfbaar tot 1 januari 2000 Soesterberg bezit veel groen dat niet alleen bewaard, maar ook goed on derhouden moet worden. Dagelijks kan men 'mensen van groen' bezig zien om dit moois zo mooi mogelijk te houden. Voor de duidelijkheid is een blik in de keuken van groen dan look wenselijk. Voor het vele groen dat Soesterberg bezit, zijn namens de afdeling wijkbe heer van de gemeente Soest Johan Ossendrijver en Henk de Knegt aange wezen om dit te onderhouden en te bewaren. Vooral Soesterberger De Knegt zal men snel herkennen en kan men op het gebied van groen aanspre ken, wat hij zeer op prijs stelt. Je hoort nog wel eens een opmerking van: die lui rotzooien maar wat aan en dan zijn ze hier en dan weer daar aan het werk. Als dat 'rotzooien' in positie ve zin wordt bedoeld, is dat juist, want ze moeten heel wat rotzooi van een ander opruimen. Bij herhaling stuiten ze op vuil dat een ander zo maar in het algemene groen heeft gegooid. Vaak is het duidelijk wie dat gedaan heeft, maar elk gesprek met betrokkene resul teert meestal in een pertinent ontken nend betoog of een woede uitbarsting. Het enige alternatief is dat betrokkene schriftelijk wordt verzocht het binnen een bepaalde termijn op te ruimen. Zo niet, dan wordt het op zijn kosten door de reinigingsdienst Soest. Geen postzegel! Ook Soesterberg kent enkele van der gelijke illegale vuilstortplaatsen, zoals de droge sloot langs het voetpad tus sen de Kampweg en Bloemheuvel en de bermen langs het fietspad van Mer- cury. Ook achter enkele woningen tus sen de Chr. Huygenslaan en de Ant. Van Leeuwenhoeklaan zijn illegale stortplaatsen te zien. Voor de mensen van groen zijn dat doornen in hun ogen. Het is immers helemaal niet no dig, want met één telefoontje naar Grof Vuil (tel. 035-6093666) kan men zich verzekeren dat het vuil wordt op gehaald. Illegaal snoeien De mensen van wijkbeheer hebben hun verzorgingsgebied in Soesterberg goed in kaart gebracht. Het is precies bekend wat, waar en wanneer groen geplant is. Bij herhaling zien ze dat be woners dit groen zelf snoeien of soms helemaal verwijderen. Als beheerders stuit hen dat tegen de borst, want het is met zorg door hen aangelegd en be taald uit geld van ons allemaal. Als een struik of een plant in de weg staat of vuil moet worden opgehaald, dan kan in overleg met de gemeente een af spraak worden gemaakt via het Meld punt Woonomgeving, tel. 035- 6093666. Er wordt dan meteen actie ondernomen. "We zijn dagelijks aanspreekbaar en een telefoontje naar meldpunt woon omgeving, dat is het hetzelfde als van grof vuil, moet het toch kunnen," is hun reactie. Maar ook omgekeerd is het mogelijk. Het kan voorkomen dat een bepaald gedeelte gesnoeid moet wor den, maar de bewoners daarop tegen zijn. Dan is er altijd een oplossing te vinden met de mensen van groen. In plaats dat men blij is dat ze het groen zo goed onderhouden, krijgen ze vaak de ene na de andere opmerking naar hun hoofd geslingerd. Vooral over het gras tussen de straattegels, krijgen ze nogal eens wat te horen. Maar dat is niet hun terrein, maar van de afdeling reiniging. Een ander voorbeeld is het stukje grond tussen Mercury en het fietspad bij de Kampweg. De mensen van wijkbeheer proberen de natuur alle ruimte te geven. Zo ook op dat stukje grond met als gevolg dat het de afge lopen zomer een prachtige verzameling werd van zeker meer dan vijftig soorten planten, waaronder bijzonder zeldza me. Niet alleen was het een mooi ge zicht met al die kleuren, ook rook het heel lekker door de vele kruiden. En dan alle insecten die daar leefden met als gevolg dat vele soorten vogels voedsel konden vinden. Nu dat alles weer voorbij is, werd het gemaaid en opgeruimd in afwachting van dezelfde pracht in het volgend jaar. Zondag 12 september ROOMS-KATHOLIEKE KERK Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Zaterdag 19.00 cantores Zondag 10.30 oecumenische startzon dag in Vredekerk HERVORMD/GEREFORMEERD (Samen op Weg) Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 10.00 ds. Zandstra en pastor V.d. He ijden STERRENBERG 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10.30 mw. Z. Hageman-Vos WORLD OUTREACH CHURCH Sterrenbergweg 10.30 Mark Six maandag 08.00 uur: (0346) Huisarts Vrijdag 18.00 P.L. Galjart Prof. Lorentzlaan 21, tel. 351200 Tandarts Spreekuren 13.00 en 19.00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, 352467; weekenddienst na afspraak; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. GEBOREN 18 augustus Nikki, d.v. Ronald en Claudette Bernhards GEHUWD 28 augustus Marijn Sies en Joke van Leyenhorst Opgaven: tel. 351252. Hulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Werkdagen 09.30-11.00 uur, 035- 6031119. Stichting Hulpdienst Soesterberg Hulp aanvragen: dagelijks 09.00-10.00 uur, 351789, b.g.g. 351658 of 352626. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland verpleegkundige 24 uur per dag bereik baar, tel. 033-4600046; maatschappe lijk werker elke woensdag 09.30-10.30, Vredekerk, Generaal Winkelmanstraat 101, tel. 352606. Huisvesting De Drie Eiken Mevr. D. Elie, tel. 352391. Politie Veldm. Montgomeryweg 2 (Kon. Ma rechaussee); werkdagen 12.00-13.00 uur; centrale meldkamer: 035- 5487411; alarmnummer: 1.1.2. Grofvuil 035-6093666. Woensdag 8 september 08-12 Markt, Rademakerstraat Donderdag 9 september 20-24 avondvliegen Vrijdag 10 september 14.00 feestelijke seizoenopening, Drie Eiken Zaterdag 11 september 09-15 rommelmarkt, gebouw Odeon. Zondag 12 september 14.00 Koersbal, Drie Eiken 20-24 avondvliegen Ook dit seizoen opent Ivanica met twee open lesavonden. Wie kennis wil maken met volksdansen en de sfeer op deze groep, is van harte welkom op donderdag 9 september 20.00-22.30 Kroostweg 58a te Zeist. Men dient dans- of gymschoenen mee te nemen. Voor nadere informatie kan men te recht bij Paula Niekerk, tel. 2204911 of bij Astrid Zwaneveld, tel. 2205732. januari 2000 overgaat matisch toegezonden. Zaterdag 11 september gaan de deu ren van Muziekvereniging Odeon aan de Rademakerstraat voor de 20e keer open voor de jaarlijkse rommel markt Van 9.00 tot 15.00 uur kan men te recht om te snuffelen tussen de twee dehands spullen die in de voorafgaan de week zijn opgehaald. De spullen variëren van meubels, speelgoed, glas werk, serviesgoed en boeken tot curiosa en nog veel meer. De toegang is gratis. Het is inmiddels bekend dat de op brengst voor een groot deel wordt be steed aan het opknappen, vervangen of aanschaffen van instrumenten. Aangezien Odeon ook dit jaar weer nieuwe leden mocht verwelkomen, is er een grote behoefte aan nieuwe instru menten ontstaan en daar is veel geld voor nodig. De vereniging is behalve met de rom melmarkt ook al druk met de voorbe reidingen voor het najaar. De majoret tes gaan in oktober op concours en zijn hard aan het oefenen om weer hoge punten te scoren. Begin november is er weer een kerstkaartenactie. De leden van het harmonieorkest zijn bezig met het najaarsconcert. Dat zal op 27 no vember worden gehouden met specia le gasten, zoals zanger Ernst Daniël Smid en violiste Helen Hulst. Kaarten a f 25,- per stuk zijn vanaf he den in voorverkoop verkrijgbaar bij: Drogisterij Sukking, Rademakerstrat 21 en VW Boekhandel Matjolein, Rade makerstraat 30. Dorpshuis Burgstede is op zoek naar een betere imago om meer klanten te trekken. Daartoe heeft zij een enquê te opgesteld, waarin men zijn mening kan geven over verschillende onder werpen, en zelf mogelijke alternatie ven kan aandragen. Onder de inzen ders wordt een mobiele telefoon ver loot Wil men hiervan geen gebruik maken dan is een rechtstreekse mening ook welkom of via Postbus 75, 3769 ZH Soesterberg of via de witte brievenbus nabij de ingang van het dorpshuis. Voor het nieuwe seizoen staan weer diverse activiteiten op het programma die in dorpshuis Burgstede zullen plaatsvinden. Zo zijn er verschillende cursussen, zoals gitaarspelen, decoreren met bloemen, cursus tai chi chuan, be leggen en snoeien. Wie meer informa tie hierover wil, wordt uitgenodigd op vrijdag 17 september van 19.00 tot 21.00 uur in Burgstede aanwezig te zijn. Ook wordt een folder verstrekt die met ingang van heden in het dorpshuis is te verkrijgen en in de loop van deze maand huis-aan-huis wordt verstrekt. Maandag 20 september begint ook weer het dartseizoen. Vanaf 20.00 uur is men op die datum welkom om zich individueel of in groepsverband onder het genot van een drankje in deze dy namische sport uit te leven. Borden zijn aanwezig en de darts liggen al klaar. De agenda vermeldt op 9 oktober de kinderkleding- en speelgoedbeurs, za terdag 16 oktober van 10.00 tot 15.00 uur de najaars-vlooienmarkt en op 5 en 6 november de traditionele toneel uitvoering van Utile Dulci. Klaverjassen en jokeren kan men er op 1 en 22 ok tober, 12 november en 3 december met als slot op vrijdag 17 december de zo bekende kerstbingo. In 1974 kwam als hulp voor wijlen pastor Jules Ypma zuster Marie- Anne naar Soesterberg, waaraan zij in 25 jaar verknocht is geraakt. Om gekeerd veel vliegdorpers aan haar. Velen zien haar dagelijks op de fiets door het dorp snellen, met gevolg dat ze eens 'het vliegend evangelie' werd genoemd. Op zondag 26 september wordt daar in de viering van 10.30 uur aandacht aan geschonken. Als Zuster Marie-Anne de telefoon in de pastorie opneemt en hoort dat een gesprek over haar 25-jarig verblijf in Soesterberg zal gaan, is haar reactie: 'Is dat wel nodig'. En daar typeert ze zich zelf ten voeten uit: altijd dienend, nooit op de voorgrond, onopvallend. Achter de pastorie, in de lekkere war me zon volgt een kort gesprek. Kort, want ondanks de jeugdige leeftijd van 66 jaar, is ze bijna 24 uur per dag 'in dienst van de Heer'. 'Weet je, wij kennen geen vut of een vastgestelde pensioengerechtigde leef tijd. Zolang je gezond bent van lijf en leden, ga je door. Nu pastor Van der Heijden erbij gekomen is, doe ik het wel wat kalmer aan en stoot ik een stuk organisatorisch werk af. Vrije tijd? Ja, die heb ik thuis in Nieuwegein, waar ik woon. Maar die tijd besteed ik aan stu die. Ja, als je het zo bekijkt, heb ik nooit vrij." "Al 25 jaar in Soesterberg, waar blijft de tijd, het is alsof ik er nog maar pas ben. Het is wei de langste tijd op één en dezelfde plaats, waar ik mag dienen en ik denk dat ik hier ook nog wel een poosje zal blijven, als het me gegund is. In al die jaren is er een verbondenheid ontstaan met de parochie, maar ook tussen anderen en mij. Ik heb met hen veel plezier mogen delen en ik ben als het ware met velen gestorven. Dan leer je ze kennen en van ze houden. Geloof en kerkgang is in de loop der jaren an ders geworden. Het is net als het eeu wen geleden. Geen opgelegde ver plichtingen van je moet zus en zo, je beleeft je geloof in je leven. Als iets de mens diep raakt, in zijn ziel, dan zoeken ze houvast en hebben ze je nodig. Dan moet je er zijn, wie die mens op dat moment ook is. Dan komt dat pure, dat echte geloof dat niet afhankelijk is van kerkgang. Maar elke zaterdag en zondag en wanneer dat ook nodig is, ben ik wel in de kerk om in de viering het geloof met anderen te delen die dat nodig hebben en van me verlangen. k Die arbeid in zijn totaliteit wil ik graag voortzetten, zolang de lieve Heer mij daartoe de kracht geeft'," aldus zuster Marie-Anne. Gevraagd aan een jongen van 16 jaar: "Wat denk je van onze Zuster?" Ant woord: "Ze mag blijven." Dinsdag 21 september is het 25 jaar geleden dat in Soesterberg Danscen trum Rellum van start ging. In de daaropvolgende jaren hebben velen de vele dansen van het echtpaar André en Leny Rellum geleerd en zelfs op nationaal niveau hoog ge scoord. Het staat vast dat dit jubi leum met velen op verschillende ma nieren gevierd zal worden. Het begon in 1974 in een zaal van het dorpshuis en via het Carolushuis, ves tigde het Danscentrum Rellum zich in het huidige pand aan de Rademaker straat. Aan de bar in dit centrum zit het goedlachse echtpaar André en Leny Rellum. Al pratende komen de vele en vaak leuke activiteiten van de afgelopen 25 jaren naar voren, zoals het stijldan sen voor echtparen, groepen en de jeugd. En om het lichaam in goede conditie te houden, werden de avon den met aeronetics ingevoerd. Het on der deskundige leiding de spieren ver beteren of op peil te houden alsmede de ademhalingsoefeningen door mid del aerobic en callanetics. Bij de cursis ten beter bekend als 'het wegwerken van de zadeltasjes en rijbroeken'. De gedachten gaan terug naar de tijd in het Carolushuis, ook wel Vetkeet genoemd. Stijldansen voor oudere da- Meer berichten over Soesterberg op pagina 31 Zaterdag 25 september kan men van 10.30 tot 15.00 uur de ge meentelijke seizoenmarkt bezoeken die deze keer wordt gehouden in het Officiers Casino aan de Kamp weg. Zowel in als buiten het gebouw zullen bijna veertig kramen staan waar verenigingen uit Soest en Soesterberg hun activiteiten promo ten. Voorts zijn diverse activiteiten en demonstraties gepland, zoals een optreden van de Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht. Ook met de inwendige mens is rekening gehouden en natje en droogje zijn, uiteraard tegen betaling, verkrijgen. Soesterberg zal vertegenwoordigd zijn door stands van ANBO/PCOB Soesterberg, badmintonvereniging BADSO, Bridge Club Soesterberg, Dienstencentrum 'De Drie Eiken', Militair Luchtvaart Museum, Open bare Bibliotheek, muziekvereniging Odeon, Politie met de wijkagent voor Soesterberg,- de Vredekerk, Stichting Hulpdienst Soesterberg, Vereniging Soesterbergs Belang, Dansschool Rellum en Sportvereni ging Laetitia. Van dc in totaal 39 kramen zullen er 13 door Soesterberg worden be zet. Gezien het aantal verenigingen en stichtingen die hei vliegdorp kent, is dat slechts een kleine afspie geling. Jammer, want dc Seizoen markt is een goede gelegenheid zich te profileren. W&Wwm mes in de leeftijd van 70 tot ruim 90 jaar. Een stukje nostalgie komt bij bei den naar boven als ze daar aan denken. Dan het meedoen van alle groepen aan de plaatselijke Avondvierdaagse; zelfs tien keer. De actie voor de jeugd in het oprichten van de jeugdclub 'For Ever Young', die zelfs uit 130 leden be stond en waarvan jongeren het echt paar nu nog vragen of dat nog eens te rug kan komen. Helaas is daar geen ruimte voor, want bijna elke avond is het 'full-house' in het danscentrum, vooral sinds ze in 1997 begonnen met de sterk opkomende Country Line Dance. Ook nu is die dans zeer in trek en stromen de aanvragen van jong en oud binnen. Zelfs iemand in de leeftijd van 86 jaar heeft zich daarvoor aange meld en dat kan allemaal bij André en Leny. Is het stijldansen dan voorbij? 'Zeker niet, ook dat gaat gewoon door voor (echt)paren, clubs voor beginners, ge vorderden en zelfs topklassen', reageert André. Onder deskundige leiding heb ben velen met veel succes meegedaan in de landelijke nationale danswedstrij den. 'Dat zijn voor hen maar ook voor ons zware dagen, met veel spanning en stress. Maar daarna de heerlijke ont spanning en plezier als het weer gelukt is', lacht Leny. Jubileumseizoen Dinsdag 21 september is het precies 25 jaar geleden dat ze samen begonnen met het geven van danslessen. Het hele seizoen staat in het teken van dit jubileum. Op 21 september zijn geno digden welkom op de informele recep tie van 16.00 tot 18.00 uur, terwijl hun cursisten van 20.00 tot 22.00 uur in de watten worden gelegd. Het belooft een bijzonder feestelijke dag te wor den, zo ook voor de rest van het jubi leumseizoen dat nog even geheim wordt gehouden. En sluit Danscen trum Rellum na dit jubileum? Of door een wesp gestoken reageren beiden: 'Nee zeker niet, zolang we nog zo ge zond zijn hebben we nog heel wat plannen. Ophouden? Dan moeten ze ons beiden eerst uit deze ruimte sle pen'. Beginners tm Wedstrijdklasse 26 lessen van IV2 uur per (echt)paar 450,- 1 lesuur per week per persoon ƒ35,- per maand 1 lesuur per week per persoon: 35r- per maand per (echt)paar: 50,- per maand Persoonlijk langskomen voor info of inschrijving kan op ma-, wo- en vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur of. bellen voor info: dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur Rademakerstraat 24 - tel.: 0346 - 352213/352590

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 29