Burgemeester De Widt maakt tweede ambtstermijn in Soest niet vol Inspraakavond over Landelijk Gebied Afscheid per 1 februari 2000 Rondje Raadhuis Begroting op pagina 3 Mijn vraag... Begrotingskrant verschijnt op 9 oktober In het jaar waarin hij tien jaar burgemeester van Soest is, heeft de heer J. de VVidt zijn afscheid van het ambt aangekondigd. Officieel per 1 februari 2000 draagt hij de ambtsketen over aan zijn opvolger. Dan komt er een eind aan, zoals hij het zelf zegt, "mijn rol om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad de besluiten kan nemen op een correcte, wettelijk verantwoorde wijze. En er voor te zorgen dat de partijen die niet in het college zitten ook voldoende gelegen heid krijgen hun standpunt naar voren te brengen. De besluitvorming is uit eindelijk aan de raad zelf, maar ik moet ervoor zorgen dat alle 27 raadsle den gelijke kansen hebben om het woord te voeren en hun mening naar vo ren te brengen en ervoor zorgen dat de sfeer in de raad goed is." Er zijn wel eens momenten, vooral tegen het einde van een ambtstermijn, dat de burgemeester een nieuwe sol licitatie heeft overwogen. "Maar be halve dat daarvoor bepalend is welke gemeenten er vrij zijn of vrijkomen, bedacht ik me dan dat ik het hier zo naar m'n zin heb, dat de conclusie steeds was: ik blijf hier. Ook is er nooit sprake geweest van een contro verse tussen de gemeenteraad en mij, dus dat was voor mij ook geen aan leiding om naar elders te sollicite ren." Vroeger was het gewoonte dat een burgemeester in een andere gemeen te ging wonen als hij stopte. Dat gold bijvoorbeeld ook voor predikanten. De grootte van de gemeente speelt daar ook een rol in. "In een klein dorp, waar je iedereen honderd keer per dag tegenkomt, kan het voor de opvolger hinderlijk zijn als je er blijft wonen. De omvang van Soest is zo danig, dat wij, denk ik, hier best kun nen blijven wonen. We wonen boven dien niet in een ambtswoning maar in een eigen huis. Voorlopig hebben mijn vrouw en ik gezegd dat we hier willen blijven wonen. Waarbij ik me sowieso heb voorgenomen mij op geen enkele wijze meer met gemeen telijke zaken te bemoeien. Dat is voor de nieuwe burgemeester. Die moet alle aandacht krijgen en alle gelegen heid om zijn of haar werk te doen." Of het gezin De Widt in Soest blijft wonen, zal ook afhangen "van hoe ik in die nieuwe situatie zal functioneren in Soest, hoe de bevolking ermee omgaat of dat we bijvoorbeeld kleiner moeten gaan wonen. Maar tot nu toe is er voor ons geen enkele reden om weg te gaan." Klankbordgroepen Het afscheid van de heer De Widt, wiens tweede ambtstermijn officieel Openingstijden gemeente Soest. De gemeentelijke afdelingen zijn in het gemeentehuis voor het pu bliek geopend op elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. De balie van de afdeling Publiekszaken is geo pend tot 16.30. Het informa tiecentrum in de hal van het gemeentehuis en het informatie punt aan de balie van de afdeling Publiekszaken zijn geopend tot 16.30 uur. Bij de afdeling Publiekszaken kunt u onder an dere terecht voor: de Gemeente lijke Basis Administratie personen, de burgerlijke stand, rijbewijzen, identiteitskaarten, uittreksels uit geboorteregister, woonruimtever deling, huursubsidie, voorzienin gen voor gehandicapten, vergun ningen voor markten standplaat sen, zaken met betrekking tot de winkelsluitingswet. Op donderdag avond is het informatiecentrum en de afdeling Publiekszaken geo pend van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt er dan echter geen zaken re gelen die de burgerlijke stand be treffen. Aanvragen voor reis- en rijdocumenten kunnen op donder dag wel worden ingediend. Er geldt "klaar terwijl u wacht". Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar onder nummer (035) 60 93 411. Inwoners van Soester- berg die een nummer in Soest wil len bellen, bijvoorbeeld van het ge meentehuis, moeten altijd eerst 035 draaien of intoetsen. De dependance van de afdeling Publiekszaken in het Dorpshuis te Soesterberg is voor het publiek ge opend op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. De afdeling Sociale Dienstverle ning houdt in het Dorpshuis zit ting, elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur. De dependance is telefonisch be reikbaar onder nummer (0346) 35 14 12 Spreekuren Burgemeester en wethouders hou den spreekuur na telefonische af spraak. Burgemeester J. de Widt of wet houder P.V. ten Hove kan men spreken na telefonische af spraak met secretaresse mevrouw S.J. Wolzak, telefoon (035) 60.93.443. Een afspraak met de wethouders N. BIommers-Biezeno of R. W. Krol kan men regelen via secreta resse mevrouw L. Vogel, telefoon (035) 60.93.511. Belangrijke telefoonnummers zijn: - 1 1 2 Algemeen alarmnummer (politie, brandweer en ambulan ce). - 60.93.459 Klachtentelefoon. Voor klachten over door de ge meente niet of te laat beant- Telefoon nummers woorde brieven, of het niet nako men van toezeggingen. - 60.93.665 Informatietelefoon. Op dit nummer is een bandje aan gesloten met gemeentelijke infor matie over raadsvergaderingen en dergelijke, maar ook over opge broken wegen in de gemeente. - 60.93.666 Infolijn afvalstoffen en grof vuil ophalen. Voor al uw vra gen over afval zoals klein chemisch afval(KCA) groente-, fruit- en tuinafval enzovoort. Aanmelden van grof vuil ophalen van 08.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 uur. - 60.93.666 Meldpunt woonomge ving (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur) voor klachten over het onderhoud van de woonomgeving. Deze worden zo mogelijk binnen 24 uur verhol pen. - 60.93.593 Klachtentelefoon mi lieu. Voor al uw vragen en klach ten over milieu. Voor noodgeval len telefoon 54.87411 (politie). Agenda 1999 woensdag 8 september, commissie sport, onderwijs, welzijnszaken en milieu donderdag 9 september, commis sie financiën, economische zaken, sociale zaken en cultuur maandag 13 september, behande ling begroting 2000 in raads commissies dinsdag 14 september, behande ling begroting 2000 in raads commissies dondenlag 23 september, gemeen teraadsvergadering maandag 27 september, commis sie algemene bestuurszaken, volksgezondheid en maatschappe lijke dienstverlening dinsdag 28 september, commissie ruimtelijke ordening, volkshuisves ting, openbare werken en recreatie woensdag 29 september, commis sie sport, onderwijs, welzijnszaken en milieu donderdag 30 september, com missie financiën, economische za ken, sociale zaken en cultuur maandag 11 oktober, aanvang 19.00 uur, behandeling begroting 2000 woensdag 13 oktober, aanvang 14.00 uur, behandeling begroting 2000, en gemeenteraadsverga dering, eventueel voort te zetten op donderdag 14 oktober, aanvang 19.30 uur Alle vergaderingen worden gehou den in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein en beginnen om 19.30 uur, tenzij anders aangege- in 2001 zou aflopen, valt na een pe riode waarin gemeentebesturen, ook dat van Soest, op zoek zijn geweest naar nieuwe vormen van het betrek ken van de burgers bij het ontwikke len van plannen. In Soest zijn daar van de klankbordgroepen op ver keersgebied een goed voorbeeld, vindt de burgemeester. "Dit werkt redelijk succesvol. Het is toch een vorm van in een vroeg stadium bur gers bij een plan betrekken. Het is daardoor voor de gemeenteraad wel moeilijker. Als de raad aanbevelingen overneemt, is er geen probleem. Maar als hij om welke reden dan ook daarvan wil afwijken, dan moet hij dat heel goed motiveren en kunnen uitleggen aan de burger. Daarom is het heel belangrijk dat je in het begin stadium de grenzen van de plannen aangeeft. Je moet de planologische mogelijkheden en beperkingen heel goed formuleren. Anders wek je mis schien verwachtingen bij burgers die naderhand, bijvoorbeeld om finan ciële redenen, niet gehonoreerd kun nen worden." Voldoende informatie en goede voorlichting Het gat tussen bestuur en burgers is naar de indruk van de heer De Widt op dit moment niet zo groot als wel eens wordt gesuggereerd. "De mon dige burgers weten de weg te vinden en wij als gemeentebestuur proberen de burgers zoveel mogelijk bij allerlei zaken te betrekken." Het college streeft daarbij naar het verstrekken van voldoende informatie en het ge ven van een goede voorlichting. Bij elke installatie in de drie gemeen ten waar hij tot burgemeester werd benoemd, heeft de heer De Widt al tijd gezegd dat er geen misverstand over moet bestaan dat hij lid is van een politieke partij, de VVD. Maar op het moment dat hij als burge meester functioneert, dus ook als voorzitter van de gemeenteraad, stelt hij zich altijd objectief op en laat hij zich niet leiden door partij-politieke uitspraken of gedragingen. "Met name ben ik dus geen verlengstuk van de WD-ffactie of de afdeling van de WD, in dit geval in Soest." Meer bevoegdheden Het ambt is in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig geweest. "De laatste tijd is er bijvoorbeeld een tendens om de burgemeester toch weer meer bevoegdheden te geven. Dat merkje ook in de discussies. Een recent voorbeeld is de bevoegdheid die de burgemeester door een wijzi ging van de Opiumwet heeft gekregen om panden te sluiten waar drugs ver handeld worden of waar op een an dere manier overlast veroorzaakt wordt." Nog een verandering: "Vroeger was je meer een rijksvertegenwoordiger, terwijl de burgemeester, ook sedert de verantwoordingsplicht aan de ge meenteraad, veel meer eengemeen te-orgaan' is geworden, naast de an dere twee, gemeenteraad en het col lege van burgemeester en wethou ders. Ook de invloed van de raad, de politiek dus, in de benoemingsproce dures is veranderd in de loop van de 24 jaar dat ik nu burgemeester ben. Vroeger had je alleen maar te maken met de commissaris van de koningin en de minister van binnenlandse za ken. Tegenwoordig ook met een ver trouwenscommissie." Zo vader, zo zoon Omdat zijn vader burgemeester was, "zijn er momenten geweest datje als kind ook in die richting denkt," her innert de heer De Widt zich. Zijn va der werd kort voor de Tweede We reldoorlog benoemd als burgemeester van Pekalongan op Java. Hij was toen de jongste burgemeester van Nederlands-Indië. Al enkele weken na zijn installatie werden hij en zijn gezin tijdens de invasie van de Japan ners opgepakt. Na de bevrijding uit het Japanse interneringskamp keerde het gezin De Widt terug naar Neder land. Daar solliciteerde De Widt sr. met succes naar het ambt van burge meester van de gemeente Avereest in Overijssel. In 1958 werd Middelburg zijn nieuwe standplaats. Drie jaar la ter werd hij benoemd tot burgemees ter van Amersfoort. In die functie overleed hij in 1971. Zoon Hans, de huidige burgemeester van Soest, volgde eerst vier jaar een militair-wetenschappelijke opleiding op de Koninklijke Militaire Acade mie (KMA). Na een periode als be roepsofficier, kwam hij in dienst van Philips in Apeldoorn. In die periode nam hij de beslissing om te proberen burgemeester te worden. "Ik reali seerde me dat dit niet zomaar kon. Daar waren m'n opleiding en achter grond nog niet volledig genoeg voor. Ik moest dus nog een tussenstap doen. Toen er een vacature was bij het Kabinet van de commissaris der koningin in Overijssel, leverde zijn sollicitatie een benoeming op in Zwolle. Hij herinnert zich dat de commissa ris hem vroeg of hij burgemeester wilde worden. De Widt antwoordde positief, "maar ik weet niet of ik er geschikt voor ben." De commissaris zei hem "dat je dan hier op de ge schikte piek bent om het te leren." Op 16 augustus 1975 was het zover dat hij benoemd werd tot burgemees ter van Bennebroek. Op 1 septem ber 1983 volgde zijn benoeming in het Brabantse Best. Op 1 september 1989 werd hij daar herbenoemd. Anderhalve maand later al volgde zijn vertrek naar Soest, waar hij met ingang van 16 november 1989 tot burgemeester werd benoemd. EEN BETER MILIEU /*T BEGINT BIJ JEZELF Vooruitlopend op de behandeling van de begroting 2000 in de raads commissies en de gemeenteraad, wordt op pagina 3 van deze Op 't Hoogt een indruk gegeven van de fi nanciële positie van de gemeente, de meerjarenbegroting 2000-2003 en de belastingvoorstellen voor het jaar 2000 in hoofdlijnen. Het ontwerp-bestemmingsplan 'Lan delijk Gebied, eerste herziening 2000' staat ter discussie tijdens de inspraakavond die op dinsdag 14 september 's avonds om half acht wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden krijgen onder meer een toelichting over de inspraakprocedure en de plan procedure. De herziening van het be stemmingsplan Landelijk Gebied 1994 vloeit voort uit de ontwikkelin gen die betrekking hebben op de ter reinen van het voormalige ziekenhuis Zonnegloren aan de Soesterberg- sestraat 125 en het voormalige Soes- ter Natuurbad aan de Van Weerden Poelmanweg 4-6. Het terrein Berkenbos op het Zonne gloren-terrein waarop de voormalige verpleegsterswoningen staan, valt buiten deze herziening. Hiervoor is al een aparte procedure in gang gezet. In de herziening is de aanduiding 'Bijzondere Doeleinden (zorg)' van het voormalige Zonnegloren-terrein verwijderd. Hierdoor wordt de be staande bebouwingsmogelijkheid van 25.000 vierkante meter voor instel lingen op het gebied van de gezond heidszorg ongedaan gemaakt. Verder wordt de bouw van vijf villa's moge lijk gemaakt. Het straks, na sloop van alle gebouwen, niet meer bebouwde terrein wordt teruggegeven aan de natuur (bestemming multifunctioneel bos/natuurgebied). De gebruiksmogelijkheden van de re creatie-appartementen op het voor malige Natuurbad-terrein worden verruimd. Voor deze appartementen is op 15 mei 1991 en 22 april 1992 bouwvergunning verleend. Het maxi mum aantal hotelkamers wordt uit de voorschriften geschrapt. Het huidige maximale bebouwingsoppervlak wordt gehandhaafd. Tijdens deze inspraakavond bestaat de gelegenheid op de planherziening te reageren door een inspraakformu lier in te vullen. De inspraakformulie ren moeten voor X oktober 1999 bij de gemeente binnen zijn. Wanneer met niet in de gelegenheid is om op 14 september de inspraak avond bij te wonen, dan kan men de planherziening inzien - in het gemeentelijk informatiecen trum in de hal van het gemeentehuis, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donder dag van 19.00 tot 20.00 uur; - bij de balie bouwzaken, tweede ver dieping gemeentehuis, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, - in de dependance Publiekszaken Soesterberg aan het Dorpsplein 17, geopend dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Op al deze plaatsen zijn ook in spraakformulieren verkrijgbaar. Naam:man/vrouw Adres: Telefoon: Ik zou aan het college van burgemeester en wethouders het volgende willen vragen: Insturen vóór dinsdag 14 september aan Voorlichting, Antwoordnummer 120,3760 VB Soest. (Een postzegel is niet nodig). Op zaterdag 9 oktober wordt huis-aan-huis -met uitzondering van de adressen waar door middel van de speciale sticker wordt aan gegeven dat men geen prijs stelt op ongeadresseerd drukwerk- de speciale begrotingskrant bezorgd. Hierin zijn opgenomen de algeme ne beschouwingen van alle fracties in de gemeenteraad: WD, CDA, Gemeentebelangen Groen Soest, PvdA, Groen Links/Progressief Soest, GPV/SGP/RPF en D66. De behandeling van de begroting in de gemeenteraad begint op maandag 11 oktober 's avonds om zeven uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De algemene be schouwingen zullen dan niet meer worden voorgelezen. Burgemees ter en wethouders gaan direct in op opmerkingen en op die punten die bij de fracties vragen hebben opgeroepen. De tweede ronde van de begrotingsbehandeling is op woensdag 13 oktober, 's middags om 14.00 uur. Aansluitend wordt de maandelijkse gemeenteraads vergadering gehouden. Er is reke ning gehouden met een eventuele voortzetting op donderdag 14 ok tober, 's avonds om half acht. Voorafgaand aan de discussies in de gemeenteraad, wordt de be groting behandeld in de commis sies. Op maandag 13 september om 9.00 uur begint de commissie algemene bestuurszaken. Om 13.30 uur is het de beurt aan de commissie sport, onderwijs, wel zijnszaken en milieu. De commis sie ruimtelijke ordening, openbare werken en verkeer begint de be handeling op dinsdag 14 septem ber 's morgens om 9.00 uur. Ten slotte buigt de commissie finan ciën zich 's middags om 13.30 uur over de begroting. Uitbreiding Oude Kerk voornamelijk ondergronds. Da's toch de verkeerde richting?! Zonnegloren: Molendeal. Lama's in een tredmolen: kunstland- bouwvoorwerp? Die rotonde in Soesterberg is Tam mer dan de automobilisten die er dwars overheen rijden. Man 's nachts van buidel beroofd. Australiër? Bibliotheek Albert Cuyplaan: geslo ten boek. Jongen steelt broek. Dan sta je pas goed in je hemd Nieuwe straatnaam in Soest: Burge meester J. de Wïdtweg. Vos in garage op Anna Pauiowna- laan. Dan toch maar liever zo'n Rover op vier wielen. Om over na te denken: Berkenboos. Metaalbedrijven trekken dieven aan als magneten. Sinds het verdwijnen van het koren is het m(a)is op de Soester Eng. Krantenkop: Meisje ziet eigen fiets staan. Dat schijnt toch wel vaker voor te ko men. In Molendael nieuwe behandeling tegen snurken. Zeker door de mensen wakker te houden. Kop: Fietsster aangereden door po ny's. Hoe dan? Op rollerskates? Kop in de Aipersfoortse Courant: Patiënt graag terug naar Molendael. Dan moet je toch wel echt ziek zijn. Krijgen ze bij Achtgoed ook een acht voorrekenen? Wim Roest (D66) vindt de mega- deal niet netjes... Milieudefensie in de aanval. Dat kon natuurlijk niet goed aflo pen. Visafval in t Hart niet zuiver op de graat. Gouden Ploeg: vroegtijdigblauwe zone*.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 33