Een leefbare omgeving en een verantwoorde samenleving Een bezoek van de taxateur, hoe gaat dat in zijn werk? duurzaam Meerjai Inl Niet eens met de huurverhoging? oJ WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 OP 'T HOOGT PAGINA Grondgedachte meerjarenbegroting 2000-2003 WOENSDAG 8 SEf Verbeteren van voetpaden kost 200.000 gulden Zaterdag ook Monumentendag in Soest en Soesterberg f i "Het is een evenwichtig begrotingsvoorstel," zegt mevrouw N. Blommers-Biezeno (WD) wethouder van financiën. "Dingen die niet per se gedaan moeten worden, zijn eruit gehaald, van kleine tot grote dingen. Het is een kwestie van nauwkeurig afwegen waar we in investeren en wat dit voor gevolgen heeft. Dit betekent helaas weinig geld voor leu ke dingen. Daar hebben we maar een heel klein budget voor, minder dan andere gemeenten. Ik vind het wel eens triest dat we "nee" moeten zeggen er iemand een financiële bijdrage vraagt voor een op zich leuk initiatief. Het aantal aanvragen is veel groter dan het bedrag dat ervoor beschikbaar is. De aan de raad ter goedkeuring aangeboden meerjarenbegroting 2000-2003, waarvoor als motto is gekozen ,Een leefbare omgeving en een verantwoor de samenleving', geeft volgens de wethouder van financiën, mevrouw N. Blommers-Biezeno (WD), een duidelijk beeld van de financiële situatie van de gemeente Soest in de komende jaren. Daarbij moet niet uit het oog wor den verloren dat de gemeente altijd afhankelijk is van de rijksuitkering. "Het zal altijd nodig zijn om tijdens de rit een aantal bijstellingen te doen," zegt mevrouw Blommers. "Een leefbare omgeving betekent dat we ervoor moeten zorgen dat die omgeving de mensen inspireert er sa men verantwoordelijk voor te zijn, zich er samen voor in te spannen en zich erbij betrokken te voelen," zegt mevrouw Blommers. Daarvoor wordt ook veel aandacht besteed aan wijk- en buurtgericht werken. In dit verband wijst ze er ook op dat Soest voor openbare orde en veiligheid veel meer uitgeeft dan de meeste andere gemeenten: 67 gulden per inwoner. Hetzelfde geldt voor cultuur en re creatie, met name de sport. "Maar over het algemeen zitten we ver on der het gemiddelde, Dat vind ik zorg wekkend. In de begroting staat dan ook heel nadrukkelijk dat we vooral de kwaliteit willen handhaven. Uit cijfers die de provincie heeft ver zameld over de begrotingspositie 1999 van de Utrechtse gemeenten blijkt dat Soest op zichzelf gezond is en het budget in evenwicht heeft. De gemeente moet er echter wel voor zorgen dat ze meer weerstand heeft voor het geval het niet zo goed gaat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Soest wat betreft weerstandsvermo gen op plaats 32 van de 36 staat. Drie gemeenten staan er wat dat betreft dus slechter voor dan Soest. De ove rige hebben meer weerstandsvermo gen en reserves om eventuele grote problemen op te vangen. Daarom zal Soest elke eventuele meevaller benut ten voor het vergroten van zijn weer standspositie. Afgezien van de gevolgen van de vol gende herverdeling van het gemeen tefonds die in 2001 op stapel staat is het reserveren van redelijke bedragen volgens mevrouw Blommers mede noodzakelijk "omdat we als gemeen te steeds meer verantwoordelijk wor den voor allerlei uitvloeisels van be leid. Een voorbeeld is de Wet Voor zieningen Gehandicapten (WVG). De gemeente voert het beleid uit, krijgt hiervoor een bedrag van het rijk, maar als er een groot beroep op de WVG wordt gedaan, is de ge meente zelf verantwoordelijk voor overschrijdingen. Een ander voorbeeld is de bijstand. In de toekomst wordt de gemeente voor een groter deel van de uitkerin gen zelf financieel verantwoordelijk. "Op dit moment hebben we weinig mensen in de bijstand, maar als het economisch slechter gaat, is het een risicopost," aldus de wethouder. Nog een voorbeeld: Soest is toe aan stadsvernieuwing in een aantal wijken. Dat betekent grote investeringen, maar ook hiervoor komt steeds min der geld van het rijk beschikbaar. Het is niet duidelijk wat van al deze maat regelen de financiële gevolgen voor de gemeente zijn. Er bestaat echter geen twijfel over dat de gemeente onmogelijk maatregelen achterwege kan laten. We proberen de ambtelijke organisa tie afgestemd te krijgen op de nieuwe taken die veel verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Daarvoor moet je een goed ambtelijk apparaat hebben. Daar kan niet meer op be zuinigd worden. De belastingdruk in Soest is volgens mevrouw Blommers nog steeds "ge middeld laag. Dat is dan ook de re den dat we hebben gezegd: vorig jaar hebben we de grote stijging van de onroerende-zakenbelasting gehad, we laten nu een grote stijging achterwe ge. We houden deze beperkt op het inflatiecijfer van twee procent. Daar om stellen we de raad voor om ter compensatie de zogenaamde Zalms nip -voor ieder huishouden honderd gulden korting op de lasten- niet uit te keren, maar dit als het ware recht streeks te verrekenen met de OZB- tarieven. Daardoor kunnen we de belastingverhoging beperkt houden. Wel heeft het college voorgesteld de genen met een inkomen tot het ni veau van 105 procent van de bij standsnorm uit te betalen. Kritisch gekeken Bij alle lastenverhogingen die het col lege voorstelt, heeft het volgens de wethouder "heel kritisch gekeken of het absoluut noodzakelijk is. Dat gold met name de afvalstoffenheffing. Daarvoor zijn we afhankelijk van der den die duurder worden. Die verho ging wordt doorberekend aan de bur ger, die 46 gulden meer gaat betalen. Voor het rioolrecht was al een verho ging voorzien. Vorig jaar ging dit nog met 12 gulden omhoog, nu met 18. Dat heeft te maken met de aanpas sing van het rioolstelsel. Dat zijn zul ke enorme kapitale investeringen, dat daar een apart fonds voor gevormd is." "We hebben nu weer een sluitende begroting, ook voor de komende ja ren. Dit biedt een prima basis om volgend jaar de al eerder afgesproken belastingdiscussie in de gemeenteraad te voeren. Dan zal er ook meer bekend zijn over de uitkomsten van de hertaxatie van de onroerende zaken, die mo menteel in uitvoering is. Iedereen weet dat de nieuwe WOZ-waarden veel hoger zullen uitvallen dan bij de vorige taxatieronde in 1993. Dit be tekent dat de OZB-tarieven in 2001 omlaag zullen gaan. Toch kunnen belastingverschuivingen optreden, bij voorbeeld tussen woningen en bedrij ven. Bij de belastingdiscussie zullen we hiervoor oplossingen moeten aan dragen. Een financieel gezonde meerjarenbegroting, zoals we die nu hebben gepresenteerd, biedt hiertoe de mogelijkheden," aldus mevrouw Blommers. De meeste huurders ontvangen elk jaar in mei van hun verhuurder een voor stel om de huurprijs van hun woning met ingang van 1 juli te verhogen. Wie zo'n voorstel voor huurverhoging heeft ontvangen en het met de verhoging niet eens is, kan hiertegen bezwaar maken. Dit is mogelijk door het invullen van een speciaal formulier, het bezwaarschrift. Men moet dit aan de verhuurder adresseren. Hiervoor heeft men de tijd tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de huurverhoging zou moeten ingaan. Een bezwaarschrift kan men opvragen bij het secretariaat van de huurcommissie en soms ook bij de ver huurder. Bezwaar maken tegen de huurverho ging is mogelijk om de volgende re denen: - door de huurverhoging wordt de kale huurprijs hoger dan de maxi male huurprijsgrens volgens het woningwaarderingsstelsel, en/of - de woonruimte vertoont ernstige gebreken of tekortkomingen. De verhuurder moet daarvan dan al wel eerder op de hoogte zijn ge steld, zodat hij de gelegenheid had om ze te verhelpen, en/of - het voorstel voldoet niet aan de wettelijke eisen. Dit kan bijvoor beeld het geval zijn als er tussen de datum van het voorstel en de ingangsdatum van de huurverho ging minder dan een maand zit. Ook mag de verhuurder de huur prijs met niet meer dan 6,5 pro cent verhogen. Als de verhuurder de verhoging on danks bezwaren van de verhuurder wil doorzetten, dan moet hij zijn voor stel aan de huurcommissie voorleg gen. Dit moet binnen twaalf weken na de voorgestelde ingangsdatum. De huurcommissie zal dan beoordelen of de voorgestelde huurverhoging wel of niet doorgaat. Zolang het geschil in behandeling is bij de huurcommissie, hoeft de huur der de huurverhoging nog niet te be talen. Het is wel verstandig om elke maand het voorgestelde verhogings bedrag apart te leggen. Als de huur commissie uiteindelijk de verhoging wel redelijk vindt, moet die namelijk alsnog betaald worden, meestal van af de voorgestelde ingangsdatum. Het heeft geen zin bezwaar te maken tegen de huurverhoging als de huur der bijvoorbeeld vindt dat de huur te hoog is ten opzichte van zijn inko men of wanneer zijn buren voor een soortgelijke woonruimte een lagere huur betalen. Ook als de huurder de woonruimte niet modern genoeg vindt, is bezwaar maken niet zinvol. Met vragen over de huurverhoging over andere problemen die met d huurprijs te maken hebben kan me terecht bij het secretariaat van d huurcommissie. Inloopspreekuur O] maandag, woensdag en vrijdag tussei 9.00 en 12.00 uur op het kantoo van het secretariaat. Het bezoekadre is Muntstraat 7 in Utrecht, het post adres Postbus 1548, 3500 BN Utrecht. Daarnaast is er op maandag, woens dag en vrijdag tussen 14.00 en 16.0( uur een telefonisch spreekuur via he nummer 030 - 233 3513 of 030 23 8633. Deze nummers staan 24 uu per dag open voor het aanvragen vai bezwaarformulieren en brochure over het huurbeleid. Meer informatie over de huurcom missie is te vinden op het Internet: http://www.minvrom.nl/wonen huurcommissies. Verzakkingen, ongelijk liggende of gebroken tegels, over het trottoir ste kende begroeiing, gaten en opgroei van boomwortels zijn enkele redenen waarom 5.536 vierkante meter voet paden moet worden hertegeld. Voor het verbeteren van de zich in ,schar- rige' toestand bevindende trottoirs hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorgesteld een be drag van 200.000 gulden beschikbaar te stellen. Dit moet dan vrijgemaakt in de begroting 2000. Overigens hebben medewerkers van de afdeling Wegen, Grondzaken en Verkeer vastgesteld dat door heel Soest begroeiing van derden over de erfgrenzen hangt of loopt. Afgezien van het feit dat dit overlast kan ge ven, wordt het er ook visueel niet fraaier op, aldus een algemene op merking van de afdeling in het over zicht van de te hertegelen voetpaden. Op dit moment zijn de werkzaamheden voor de herwaardering van alle on roerende zaken in de gemeente in volle gang. Een aantal inwoners van de ge meente heeft inmiddels al een bezoek gehad van een taxateur van Damas- tes, het taxatiebureau dat de gemeente bij deze activiteiten bijstaat. Voor veel andere burgers van Soest zal dat in de komende tijd het geval kunnen zijn. Uiteraard heeft de taxateur zich te houden aan een aantal gedragsregels. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze regels. Wat mag de taxateur van u vragen? Het legitimatiebewijs, vraag erom! De taxateur kan zijn of haar werk doen op iedere werkdag, met uitzon dering van de feestdagen. De taxateur mag zich alleen tussen 8 en 18 uur bij u melden, dus niet op een vroeger of later tijdstip. Op het moment dat hij of zij zich aan uw voordeur meldt, zal deze de reden aangeven waarom hij komt. Aan minderjarigen mag geen toegang worden gevraagd. Daarom zal de taxateur soms vragen naar de leeftijd. De raadszaal is voor veel aanstaan de bruidsparen een passende omge ving voor de huwelijksvoltrekking. Als het bruidspaar echter voor een meer intieme sfeer kiest en het gezel schap niet groter is dan twintig perso nen, is ook de kleine trouwkamer be schikbaar. Om deze nog aantrekke lijker te makenis het initiatief geno men om hem opnieuw in te richten. Er is een mooie ovalen tafel geko men met nieuwe verlichting. Het bruidspaar en de genodigden kunnen voortaan rondom de tafel zitten, waardoor de sfeer intiemer wordt en iedereen zich meer bij het feestelijke gebeuren betrokken voelt. Bij de af deling burgerlijke stand is de indruk dat er sprake is van een toenemende belangstelling voor de kleine trouw kamer. Wanneer er geen huwelijksvoltrek king is, wordt de kamer ook gebruikt als ontvangstruimte voor het college van burgemeester en wethouders of voor vergaderingen. Het spreekt vanzelf dat de taxateur beschikt over een legitimatiebewijs. Dit legitimatiebewijs is afgegeven door het college van burgemeester en wet houders van Soest. In de meeste ge vallen zal de taxateur het legitimatie bewijs al tonen als deze zich bij uw voordeur meldt. Wanneer dit niet het geval is, vraag er dan om! Mag u de taxateur de toegang weige ren? Ja, dat mag. Wanneer de taxateur toegang tot uw pand vraagt, staat het u uiteraard vrij de toegang te weige ren. U kunt ook vragen op een later tijdstip terug te komen wanneer een bezoek u op dat moment niet gele gen komt. Mocht dit het geval zijn in de situaties waarin een afspraak met u is gemaakt, laat dit dan tijdig van te voren weten aan het taxatiebureau. U voorkomt daarmee dat de taxateur onnodig uw pand bezoekt. Wanneer het de taxateur niet is toe gestaan het pand te betreden, dan zal hij hiervan in zijn gegevens aanteke ning maken. Het spreekt vanzelf dat weigering de kwaliteit van de taxatie- gegevens kan beïnvloeden. Hoe stelt de taxateur zich op bij een bezoek? Het spreekt voor zich dat de taxateur zich aan normale omgangsvormen heeft te houden. Hij of zij zal behoor lijk gekleed moeten zijn en behoort u ook correct te woord te staan. Wan neer u aan de taxateur toegang heeft verleend zal hij of zij vaak een aantal vragen stellen. Ook kan hij of zij vra gen één of meer onderdelen van het pand te mogen bezichtigen. Hoe te handelen als u niet tevredei bent over het gedrag van de taxateur' In dat geval vragen wij u zich zc spoedig mogelijk te wenden tot d( afdeling Financiën en Belastingen van de gemeente Soest. Bij voorkeur de zelfde dag nog, zodat de gemeente direct stappen in de richting van het taxatiebureau kan ondernemen. Ge beurt dit pas veel later, dan is het vaak niet meer goed mogelijk het ge beurde nog in beeld te brengen. U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Financiën en Belas tingen van de gemeente Soest door te bellen met het telefoonnummer 035 - 6093504. Mflieubericht van cf e G ente Soest Nr 4, september 1999 Dit is een uitgave van de Gemeente Soest afdeling Groen Milieu Postbus 2000, 3760 CA Soest Tel.: (035) 6093202 of 6093512 de f^/eke^f WAT? NIEUWE PROJECTEN IN SCHOOLSEIZOEN 1999-2000 In het najaar 1999 worden er vanuit De Kwekerij aan de Molenstraat 157 nog 2 les projecten georganiseerd Tentoonstellingen Lezingen Excursies Informati Workshops Bibliotheek Soester Landschappen-tuin Natuur- en Milieu Educatie VOOR WIE? Alle inwoners van Soest e.o. Organisaties en verenigingen Natuur- en milieu groepen Scholen en docenten Vrijwilligers WANNEER? Elke dinsdag- woensdag- v en donderdagmiddag 13.00 - 16.30 uur Tijdens les-projecten Les-bezoek op afspraak Veldwerk in de educatieve tuin (september) Deze activiteit is bestemd voor de groepen 7 en 8. Belangrijk doel van de activiteit is dat de leerlingen ontdekkend leren dat er samenhang bestaat tussen biotische (bijvoorbeeld: vegetatie, insecten, dieren, bodem) en abiotische (bijvoorbeeld: licht, vochtigheid en klimaat) factoren. De thema's die de leerlingen gaan onderzoeken, zijn: bodem, water, vegetatie (planten, struiken en bomen) en weer. WAAR? Molenstraat 157, Soest Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag kunt u dus terecht om vragen te stellen, gewoon iets op te zoeken of een tentoonstelling of activiteit te bekijken. U kunt ons telefonisch bereiken op 6093202 (gemeentehuis, Johan Simon) of 6022530 (tijdens openingstijden van De Kwekerij). Vleermuizen in de basisschool (oktober-december) Dit les-project is voor de groepen 5 en 6. Aan de hand van een prachtige tentoonstelling en praktische opdrachten doen de leerlingen kennis op van het leven van dit bijzondere zoogdier. De opdrachten en de ervaringen stellen de leerling in staat om gedurende de les in de huid te kruipen van de vleermuis en door zijn ogen de wereld te bekijken. /N, AW Ook voor volwassenen is de tentoonstelling een aanrader! t*gt Soest zet stappen naar duurzaamheid. Want een beter milieu begint bij jezelf. KLUSKEET-ACTIE BIJ SOESTER BOUWMARKTEN OP 1-2 EN 8-9 OKT. Op zijn tournee door Eemland zal de 'Kluskeet' binnenkort ook Soest aandoen. Het mobiele voorlichtings-centrum over milieuvriendelijk klussen staat: - op vrijdag en zaterdag 1 en 2 oktober staat bij de de entree van 'Karwei Bouwmarkt', Weteringpad 13: - op vrijdag en zaterdag 8 en 9 oktober bij 'Big Boss Bouwmarkt', Nijverheidsweg 8. Beide bedrijven zijn gelegen op het industrieterrein Soestdijk. De Kluskeet zal ook tijdens de koopavond op vrijdag te bezoeken zijn. In de Kluskeet geven speciaal opgeleide vrijwilligers (zogenaamde "Kluskezen") bezoekers - die daar prijs op stellen - voorlichting en tips over milieuvriendelijke klusmethoden, materialen, enz. b.v. verfsoorten, isolatiematerialen, water- en energiebesparing, hardhout met FSC-keurmerk, enz.). Bezoekers van de 'Kluskeet' kunnen tijdens de Soester actie-dagen leuke attenties en aanbiedingen tegemoet zien. De bouwmarkten van 'KARWEI' en 'BIG BOSS' zullen daaraan elk hun eigen invulling geven. Voor de kinderen is er een Rad van Avontuur/Quiz en een grabbelton met leuke prijsjes. Nadere inlichtingen: Joop van Haatten, tel. 60 93 512 LET OP! Als u dit deel van de "Duurzaam Soest-rubriek" uitknipt en op 1-2 ol 8-9 oktober IN de Kluskeet laat afstempelen, kunt u aanspraak maken op een attentie/ aanbieding van de bouwmarkt. Op 11 en 13 oktober be sief de eerste en eventui Daarvóór, op 13 en 141 missies: bestuurszaken, volks maatschappelijke dit sport, onderwijs en n ruimtelijke ordening openbare werken en i financiën, economisi sociale zaken en cul In dit artikel worden d stellen belicht. De complete meerja van het gemeentehu De gemeentelijke uitgaven en inkomsten Het gemeentelijk budget voor 2000 in totaal bijna joen. Dit budget is in de 1 verdeeld over een tiental hl ken, ofwel hoofdfuncties. In de volgende tabel ziji hoofdfuncties weergegever (bedragen 1.000.000) In ftet kader van de Open, Monu mentendag op zaterdag 11 september bestaat voor de laatste keer de unie ke mogelijkheid om iets van de oor spronkelijke sfeer van het kloosterle ven in het voormalig slotklooster Ce- nakel aan de Amersfoortsestraat 18 in Soesterberg te proeven. Ook de kloostertuin is dan voor pubhek toe gankelijk. Het klooster zal kort na de Open Monumentendag worden ver bouwd. Het behoort dan tot het naastgelegen conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten. Net als in het klooster zijn belangstel lenden tussen 10.00 en 17.00 uur ook welkom in het voormalig pomp station van het waterleidingbedrijf aan de Van Weerden Poelmanweg 2 in Soestduinen; in de Oude Kerk aan de Torenstraat 1 in Soest en (na 182 tre den) op de 46 meter hoge toren van de kerk, en in het voormalige r.k. bejaardentehuis Sint Joseph, nu Mu seum Oud-Soest. Hoofd- Omschrijv functie Sociale voor dienstverlen heid, zorg) Cultuur en i groen, biblii Onderwijs Verkeer, ve: Algemeen 1 zaken, gem Ruimtelijke (o.a. bouwj Openbare i Volksgezoi riolering) Economist Subtotaal Financierii (belastingt renteopbr Totaal De inkomsten van d< kunnen ook op andere den onderscheiden. W 1. Algemene uitker meentefonds). 2. Specifieke uitkei een specifiek do rijkste betreft d standslasten). 3. Belastingen (Oï 4. Leges/rechten tatie of dienstvi afvalstoffenheffi 5. Bijdrage uit res' betaald uit opgi 6. Inkomsten bou 7. Overige inkor inkomsten, etc In de afbeelding hien weergegeven. Algeme Specil

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 34