Inzameling en verwerking afgedankte elektrische apparaten Bijeenkomst voor bewoners vier wijken in De Vijverhof Per 1 januari 2000 óók de categorie 'kleine apparaten WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 OP 'T HOOGT PAGINA 4 WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 ACTUEEL 1 OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DEGEMEENTE SOEST 1 Op woensdag 22 september Schoonmaken containers I Nieuwe vrijwilligers bij de brandweer HOOGT Uitgave: Gemeente Soest Centrale Voorlichting Raadhuisplein 1 - 3762 AV Soest Telefoon 035 - 609 34 55 Internet: www.soest.nl E-mail: info@soest.nl VOORBEREIDINGSBESLUIT AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN AGENDA RAADSVERGADERING 23 SEPTEMBER 1999 De burgemeester van Soest maakt ter uitvoering van artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat door de raad van de gemeente Soest bij zijn besluit van 26 augustus 1999, nummer RB 99-79, bestemmingsplannen in voorbereiding zijn verklaard voor de per celen en het gebied die op de bij dit besluit behorende tekeningen als zodanig zijn aangege ven: 1. een perceel aan de Amersfoortsestraat nabij de BP-benzinepomp; 2. het perceel Buys Ballotlaan 2 hoek Plesmanstraat; 3. het perceel Van Weedestraat 7-9; 4. het perceel Steenhoffstraat 9a; 5. een perceel aan de Soesterengweg hoek Verl. Talmalaan; 6. het gebied De Grachten 2000. Dit besluit treedt in werking op donderdag 9 september 1999. Vanaf deze datum ligt het besluit voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling pla nologie en bouwen (balie bouwzaken). BOUWZAKEN/VRIJSTELLING De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn op de volgende aanvraag m§t toepassing van het daarbij genoemde voorschrift, vrijstelling/vergunning te ver lenen voor net: bouwen van een antennemast t.b.v. mobilofoonverkeer, Weteringpad 50. (artikel 12 voorschriften bestemmingsplan Bedrijventerrein Soest 1997) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een ter mijn van vier weken, derhalve van donderdag 9 september tot en met woensdag 6 oktober 1999 eventuele zienswijzen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze aanvraag betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, in het gemeentehuis, afdeling planologie en bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1, ter inzage. BOUWPLAATS Apollo 196 Banningstraat nabij nr. 2 Buys Ballotlaan 67 Generaal Winkelmanstr. 123 Goudvink 2 (99667) (99665) (99119) (99659) (99662) (99632) (99668) (99666) (99663) (99661) (99448) Titus Brandmastraat 44 (99660) Veldm. Montgomeryweg nabij (99664) nrs 7 en 13 (99664) Veldweg la (99658) BETREFT HET Hommel 58 Korte Brinkweg 14 Margrietlaan 6 Parklaan 29 Prins Hendriklaan 72 Stadhouderslaan 38 Periode: 27 augustus t/m 2 september 1999 De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ontvangen: Perceel: Valeriaanstraat 44 Insingerstraat 23 Larixlaan 13 Kerkpad Z.Z. 27 Aan de Schoutenkampweg tegen de achtertuin van Semenariehof 1,3,5 Braamweg 101 Kerkpad Z.Z. 92 Koninginnelaan 145 Kerkpad N.Z. 48 Pr. Bernhardlaan 50 Kerkpad Z.Z. 22c Koninginnelaan 67 Anna Paulownalaan 35 Buntweg 25 Betreft: 1 boom 1 conifeer 3 sparren 1 cedrus atlantica glauca 1 boom 4 coniferen 1 boom 1 esdoorn 1 boom 2 coniferen 1 populier 1 boom 1 zilverberk 1 lijsterbes 1. Installatie van nieuw benoemd raadslid. 2. Spreekrecht. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. 4. Vragenhalfiiurtje. eindafrekening 17 provinciale bodemsaneringsprojecten. tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aan schaf van een snelheidscamera met 5 opstelpunten. vaststelling Rampenplan Soest 1999. verslag klachtenregeling 1998-1999. straatnaamgeving en openbaarheid van de op rotonde Amersfoort sestraat aansluitende weg. aankoop grond bij Willaertstraat 41. zakelijk recht van opstal grond nabij Stadhouderslaan. 12. Voorstel 99-100: planschade ex art.49 WRO. 13. Voorstel 99-101: verhuur jachtrecht. 14. Voorstel 99-78: bezwaarschrift tegen aanwijzing gronden gelegen tussen de Talma laan, de spoorbaan Utrecht-Baarn, de Molenstraat en de Steenhoff straat waarop Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing wordt verklaard. 15. Voorstel 99-103: benoeming commissieleden. 5. Voorstel 99-91: 6. Voorstel 99-95: 7. Voorstel 99-92: 8. Voorstel 99-94: 9. Voorstel 99-97: 10. Voorstel 99-93: 11. Voorstel 99-98: Diegenen die menen in hun belangen te worden geschaad door een eventuele vergunning Burgemeester en wethouders van Soest maken in verband met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend, dat zij beslo ten hebben: VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN WEGVERKEER Periode: 27 augustus t/m 2 september 1999 Datum verzending: 2 september 1999 De volgende kapvergunningen zijn verleend: BOUWZAKEN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn op de volgende aanvragen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften, vergunning te verlenen voor het: 1. uitbreiden van een woonhuis, Hommel 41; (artikelen 4 en 16 voorschriften bestemmingsplan Overhees 1999) 2. vergroten van een dakkapel, Hommel 58; (artikel 50 lid 5 van de Woningwet) 3. plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, Ploegschaar 17; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 4. bouwen van een bedrijfsgebouw, Soesterbergsestraat 61; (artikel 22 lid d, voorschriften bestemmingsplan Soest-Zuid 1995) 5. bouwen van een bijgebouw/fietsenstalling, Van Weerden Poelmanweg 4-6; (artikel 50 lid 5 van de Woningwet) 6.* verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Veldm. Montgomeryweg 42a. (artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een ter mijn van twee weken, derhalve van donderdag 9 september tot en met woensdag 22 september 1999, eventuele bedenkingen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze aanvragen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, da gelijks van 8.30 - 12.30 uur, in het gemeentehuis, afdeling planologie en bouwen (balie bouw zaken), Raadhuisplein 1, ter inzage. Het met een gemerkte bouwplan ligt tevens ter inzage in de Dependance Publiekszaken, Dorpsplein 17 te Soesterberg, geopend dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN INGEDIEND Perceel: Foekenlaan 20 Beatrixlaan 11 Hildebrandlaan 10 Waldeck Pyrmontlaan 25 Korte Ossendam 40 Verleend aan de gemeente Soest: naast en achter Houtsnip 27 en 29 Betreft: 1 vliegden 1 boom 1 berk 7 coniferen 1 den 4 Inlandse eiken (dunning houtwal) Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders Door middel van het aanbrengen van een onderbroken gele lijn een parkeerverbod instel len op de toegangsweg naar de parkeerplaats achter het Carolus-complex ter hoogte van num mers 2 tot 24 aan de Fokkerstraat; N.B.: Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemees ter en wethouders binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere be palingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan wor den gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de president van de rechtbank te Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd van f 210,- voor een natuurlijk persoon of f 420,- voor een rechtspersoon. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. ONDERWERP Begroting 2000 BESLISSING - De subsidiebijdrage 2000 Soest voor BESLUITEN B. W. d.d. 31 AUGUSTUS 1999 MELDING WEEK 99-36 WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest maken bekend, dat zij de volgende mel ding in het kader van de Wet milieubeheer hebben ontvangen: Besluit horeca-, sport- en recreatie inrichtingen milieubeheer - Soesterbergsestraat 140 te Soest (Openluchttheater Cabrio Soest) Het betreft het toepassen van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieube heer op een reeds aanwezige herstelinrichting. Tegen de melding kan geen bezwaar worden ingediend, genoemde instelling zal aan de alge mene voorschriften, bij de desbetreffende algemene maatregel van bestuur gesteld, voldoen. Desbetreffende stukken kunnen gedurende de periode van 8 september tot 6 oktober 1999 worden ingezien in het gemeentehuis, kamer 2.31, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Inlichtingen: afdeling groen en milieu, tel 035-6093643. ONDERWERP Begroting 2000 Regionaal Indicatiekantoor Eemland VERZENDDATUM bouwen van een blökhut/schuur 27-8-99 plaatsen van een abri 26-8-99 vergroten van de dakkapel op de achtergevel 27-8-99 bouwen van een blokhut 25-8-99 bouwen van een dakkapel op het zijdakvlak 26-8-99 vergroten van een dakkapel op het achtergeveldakvlak 25-8-99 uitbreiden van een woonhuis 27-8-99 uitbreiden van een woonhuis 27-8-99 bouwen van een berging 26-8-99 verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 25-8-99 verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 24-8-99 bouwen van een berging/schuur 25-8-99 plaatsen van een abri 26-8-99 plaatsen van een abri 26-8-99 bouwen van een garage 24-8-99 VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN BOUWPLAATS Bartolottilaan 16 Bazuin 41 Koninginnelaan 56 Speenkruidstraat 79 Zeisterspoor 19 Zuidergracht 45 BETREFT HET VERZONDEN 11e Nationale Straatspeeldag (24 mei 2000) Sloothaak 81 - gebruik garage als werkkamer Bouwaanvraag 99619 (Soesterbergsestraat 61) (99384) (99614) (99646) (99501) (99645) (98594) Deze aanvragen kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling planologie en bouwen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. uitbreiden van een woonhuis en gebruik garage als werkruimte 25-8-99 veranderen van een serre 23-8-99 bouwen van een speelhuisje 23-8-99 uitbreiden van een woonhuis met een dakopbouw 27-8-99 bouwen van een spoelhok 25-8-99 bouwen van kantoor-, kantine en toiletunits en een opslagruimte 25-8-99 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Bur gemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BINNEN 6 WEKEN na de VERZENDDATUM worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Afdeling Planologie en Bou wen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. Verzoek vestigen metselbedrijf Kuijer op een perceel aan de Dorresteinweg tussen nr. 70 en 72 BESLISSING De subsidiebijdrage 2000 Soest voor het RIO-Eemland voorlopig vast stellen op f 592.114,00 en de hogere lasten ad f 70.578,00 t.l.b. van de post algemene middelen (meenemen bij de eerste begrotingswijziging); - de definitieve subsidie vaststellen op basis van het werkelijk aantal uitge brachte adviezen; - het beleidsplan RIO 1999-2000 v.k.a.; - ter kennis brengen van de commissie SOWM. Eenmalige bijdrage aan de Stichting Kinderen Voorrang van f 230,00 zulks t.l.v. de post "onvoorzien welzijn". 1. Akkoord met gebruik garage Sloothaak 81 als werkkamer; 2. aanvrager berichten conform concept brief. Vergunning verlenen met toepassing van de vrijstelling voor het bouwen van een hoogte tot 5.50 meter om te kunnen vol doen aan de voorgeschreven hoogte van een verblijfsgebied in een niet tot woning bestemd gebouw. Mevr. Daniël en mevr. Swanink hiervan in kennis stellen en wij zen op de mogelijkheid van bezwaar op grond van de Algemene wet bestuurs recht. De heer Van Asch verzoek over het ge bruik eerst afspraken c.q. toestemming te vragen van de gemeente alvorens te ver huren, m.d.v. dat eerst ter inzagelegging plaatsvindt. Geen medewerking verlenen. Besluit ter inzage leggen voor de commissie RVO. Inwoners van Soest kunnen in een persoonlijk gesprek van gedachten wisselen met de leden van het colle ge van burgemeester en wethouders tijdens informele spreekuren. Het eerstvolgende spreekuur is bestemd voor bewoners van de wijken Over hees, Hees, Boerenstreek en Klein Engendaal. Het wordt gehouden op woensdag 22 september in De Vij verhof, Klarinet 39. Tussen 20.00 en 22.00 uur zijn hier burgemeester Hans de Widt en de wethouders me vrouw Neks Blommers en Bart Krol aanwezig voor het luisteren naar vra gen en opmerkingen. Ambtenaren zijn niet aanwezig bij de spreekuren die in de plaats zijn geko men van de formele wijkbijeenkom sten onder het motto "Praten met burgemeester en wethouders". Deze werden enkele keren per jaar gehou den, telkens in een andere wijk van Soest. Het college van burgemeester en wethouders heeft echter voor een andere opzet gekozen omdat geble ken is dat mensen met klachten of vragen die huiverig zijn voor een groot gezelschap wegbleven. Hier door werden dus niet alle inwoners bereikt. Op woensdag 22 september kunnen de bewoners van de vier bovenge noemde wijken vrij binnenlopen in De Vijverhof. Zij kunnen zich recht streeks tot het betrokken collegelid wenden. Ze krijgen zo mogelijk di rect antwoord op hun vragen of een reactie op hun opmerkingen. Indien nodig krijgen ze aanvullend nog schriftelijk antwoord of een reactie. De eerste uitvoering van de nieuwe opzet "Praten met burgemeester en wethouders" werd al in Soestdijk, in Soesterberg en in Klaarwater/Smits- veen toegepast. Verschillende inwo ners maar ook belangenverenigingen maakten van de gelegenheid gebruik om bepaalde kwesties aan de leden van het college voor te leggen. Elke wijk komt met het spreekuur aan de beurt. Dit wil echter niet zeg gen dat bewoners uit andere delen van de gemeente op woensdag 22 september niet welkom zouden zijn. Wachtende bezoekers worden op de hoogte gebracht van de gemeentelij ke informatiemogelijkheden, zoals Internet en Teletekst. Op het eerste gezicht lijkt er in Soest en Soesterberg niets veranderd te zijn. Wie zijn oude koelkast, wasmachi ne, t.v. of computer kwijt wil, kan deze (nog steeds) als grof huisvuil zelf naar het afvalstoffenpark "De Schans" brengen. Een tweede moge lijkheid is de afgedankte apparaten - eventueel met ander grof afval - na afspraak (tel. 60 93 666) door de af deling Reiniging en Vervoer aan huis op laten ophalen. In beide gevallen belandt het zogenaamde wit- en bruingoed op de Schans in speciale groene containers, die enkele keren Regelmatig wordt de gemeente ge beld om adressen van bedrijven die de groene en bruine containers kun nen schoonmaken. De gemeente heeft aan twee bedrij ven vergunning verleend om de con tainers - natuurlijk tegen betaling - te reinigen. Het zijn de firma's Agros uit Meerkerk, tel. 0183 - 352615 VCCS uit Leersum, tel. 0343 - 420698. per week worden afgevoerd naar het regionale overslagstation (ROS) in Amersfoort Als de apparatuur nog intact is en jius een 'tweede leven' kan krijgen, is kringloopcentrum "Spullenhulp" aan de Schans 20 het aangewezen adres. Het ligt aan de route naar het afval stoffenpark, dus brengen kost nau welijks extra moeite. Halen kan ook: een telefoontje naar tel. 60 18 730 en het wordt op het afgesproken tijdstip aan huis opgehaald. Achter de schermen is er sinds kort wel degelijk iets veranderd in het lan delijke systeem voor gescheiden inza meling en verwerking van huishoude lijk afval. Sinds 1 januari van dit jaar is voor de grote elektrische appara ten de producentverantwoordelijkheid van kracht geworden. Per 1 januari 2000 volgt de categorie kleine appa raten (van broodroosters tot scheer- apparaten en babyfoons, alle warm water- en verwarmingsapparatuur, enz.) Voor de burger/consument betekent dit dat hij bij aanschaf van een nieu we apparaat de leverancier kan aan spreken op de "oud-voor-nieuw"-re gel. Deze houdt in dat de leverancier (detailhandelaar) wettelijk verplicht is bij levering van een nieuw apparaat het oude exemplaar in te nemen. Het apparaat hoeft niet van hetzelfde merk te zijn, maar het moet natuur lijk wel hetzelfde soort apparaat zijn: een oude koelkast terugnemen bij aanschaf van een nieuwe, een oude videorecorder voor een nieuwe, en zovoorts. Deze 'service' is niet onre delijk, als men bedenkt dat de consu ment hiervoor een in de aanschaf prijs verwerkte verwijderingsbijdrage (van 15 tot circa 40 gulden) betaalt. Recycling De nieuwe inzamelstructuur voor wit- en bruingoed heeft alles te ma ken met een meer milieuverantwoor de verwijdering en verwerking van dit deel van het huishoudelijk afval. Er is een wettelijk verbod afgekon digd om wit- en bruingoed te storten of te verbranden. Het door gemeen ten en handelaren apart ingezamelde wit- en bruingoed wordt landelijk in circa 55 regionale overslagstations verzameld. Daar vandaan gaat het naar bedrijven, die gespecialiseerd zijn in ontmanteling en het geschikt maken van de materialen voor herge bruik. Dat is goed voor het milieu, omdat dit het gebruik van nieuwe grondstoffen vermindert. Hergebruik nog beter Nog beter uit milieu-oogpunt is pro duct-hergebruik. Dit houdt in dat eerst wordt nagegaan of de apparaten (eventueel na reparatie) nog een 'tweede leven' kunnen krijgen. Het niet functioneren van apparaten blijkt vaak samen te hangen met kleinig heidjes als een doorgebrande zekering of losse bedrading. Voor het uitschif ten en repareren van nog herbruikba re apparaten is nog geen sluitend sys teem voorhanden. Op landelijk ni veau wordt hierop gestudeerd. Een interessante optie is het zogenaamde ROS-plus-concept. Dit gaat ervan uit dat er bij de regionale overslagstations sorteer- en reparatiewerkplaatsen ko men. Een in 1996 gestart proefpro ject in Arnhem levert in dat opzicht positieve resultaten op. Daar blijkt 19 procent van de ingezamelde appara tuur te kunnen worden geselecteerd voor reparatie en produkt-herge- bruik. De in het ROS gerepareerde apparatuur wordt verkocht aan kringloop-bedrijven en handelaren in tweedehands goederen. Het Soester kringloopcentrum "Spul lenhulp", draagt zijn steentje aan pro duct-hergebruik bij door nog werken de apparatuur van burgers in te ne men. Spullenhulp heeft echter geen reparatiewerkplaats en evenmin op slag en sorteerruimte om defecte apparatuur te kunnen verwerken. In dat geval is dus de gemeentereiniging (tel. 60 93 666) of de leverancier ("oud-voor-nieuw") het aangewezen adres. Nadere info: Joop van Haaften, tel. 035-60 93 512 De ook via Op 't Hoogt gehouden wervingsactie voor vrijwilligers bij de brandweerkorpsen van Soest en Soesterberg heeft zeven nieuwe leden opgeleverd, terwijl er nog twee op de nominatie staan om als vrijwilliger toe te treden. Het korps Soest kreeg er drie vrijwilligers bij, zodat er nu 51 zijn. Voor Soesterberg meldden zich vier nieuwe vrijwilligers aan, zodat de sterkte van dit korps nu 33 bedraagt. Van de vier vrijwilligers voor Soester berg kunnen er drie veelvuldig over dag beschikbaar zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 36