r A V /s.// jy IIJIJR ^ogteiöm Uur van waarheid voor De Windhond De Kam nieuwe preses Radio Soest Van Breukelen Vastgoed biedt te koop aan 7 ACTUEEL ƒ- 4' Wim van Doorn PAGINA WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 5 tfS jSj Service bij Schoemaker éüiédef Sponsor, donateur of begunstiger Laatste twee Molens in '30 en '51 gesloopt Parkeerders in Soest-zuid opgelet de bestede lekkerste Nieuw bestuur laat frisse wind waaien met sponsoracties Sponsoring Gemeentesecretaris: 'Geen vermenging van functies' DETROMSLAGER De salade- en koud buffet specialist Steenhoff straat 58 ra» voor verkoopinformatie: Van Breukelen Vast-goed Assurantiën mms NVOB SOESTDIJK Burg. Grothestraat 7 Tel. 035 - 601 44 88 BAARN Laanstraat 65 Tel. 035 - 541 5418 Al meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid i en huishoude lijke apparaten. Eigen monteurs i verzorgen snelle en vakkundige reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleuren TV defect; wasautomaat stuk; koel kast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! expert (g) Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 03 44 Fotograferen kan ik van geen kant. leder z'n vak. Ik ben han delaar in springpaarden en bij mij, Handelsstal Lammert Laseur, hoort ook het africhten en trainen. Soms heb je van doen met zo'n lastig varken, dat alles ziet behalve de hindernis. Super, als je daar een attente springer met toekomst van kan maken. Bijna elke week breng ik paarden uit op wed strijden. Eigenaren of poten tiële (vaak ook buitenlandse) kopers van springpaarden wil len foto's waar "alles op te zien" is: het vouwen van de voorbenen, het niet laten han gen van de achterbenen, juiste afzet, soepele rug, vloeiende ronding, de concentratie, noem maar op. Bij concoursen kunnen fotografen niet vlak bij alle hindernissen tegelijk staan. Dan krijg je een klokga- ve actiefoto, maar met te veel rimram eromheen. Willem van Oosten kan prach tige DEELVERGROTINGEN maken, dus het paard in actie, BEELDVULLEND. Juist dat moet ik hebben. Ik haal uit de paarden wat er in zit en Van Oosten doet dat met de foto's. GROTE KLASSE! pWillem Van Oosten fotoservice Soesterbergsestraat 57, Soest-Zuid. (035) 60131 09 Wie een bijdrage wil leveren aan de herbouw van De Windhond kan op verschillende manieren te werk gaan. Bedrijven kunnen geld toe zeggen (en later overmaken) voor bijvoorbeeld een onderdeel van de molen of materialen en/of man kracht beschikbaar stellen. Zij wor den deze maand hierover benaderd door de Stichting tot herbouw van de stellingkorenmolen De Wind hond. Als tegenprestatie krijgen ze naamsvermelding en mogen ze ge bruik maken van de molen voor de ontvangst van gasten of presenta ties. Ook particulieren kunnen een duit in het zakje te doen. Donateur wordt men door jaarlijks een bedrag (minimaal 100 gulden) te storten. In ruil daarvoor krijgen de donateurs periodiek informatie over het reilen en zeilen van de molen en worden ze ieder jaar uitgenodigd voor de Molendag. Begunstigers worden geacht elk jaar 35 gulden over te maken. Deze groep mensen krijgt de informatie bulletins toegestuurd. Daarnaast bestaat de mogelijk eenmalig een bedrag ter beschikking van de stich ting te stellen. Informatie over de stichting, haar doelstelling en acties is uitvoerig na te lezen op de eigen website: www.windhond.nl Soest kende in het verleden vier molens. De Windhond op de hoek van de Molenstraat en de Molen weg, de Vlijt aan de Kerkstraat, De Birkt nabij sportpark Birkhoven op de grens met Amersfoort en de mo len in het Soesterveen/Pijnenburg- bos. De Windhond werd in 1474 ge bouwd. Het was toen een houten bouwwerk, maar werd in 1737 ver bouwd tot een 14,5 meter hoge ste nen molen. De plek op de Eng is het hoogste gedeelte van de in de IJstijd gevormde stuwwal. Vijf generaties lang was de molen in handen van de familie Smits. De naamgeving van de Smitsweg herin nert nog aan het oude molenaarsge slacht dat van 1774 tot de 1917 De Windhond bestierde. De molen werd in 1930 afgebroken, 21 jaar la ter verdween de laatste molen De Vlijt uit het Soester beeld. De Stichting tot herbouw van de stellingkorenmolen De Windhond: Deze twee molens zijn lang beeld bepalend geweest voor de gemeen te, even herkenbaar als de Oude kerk. Kortom, er zijn in 1930 en 1951 gaten gevallen in het profiel van onze gemeente en die willen we gedeeltelijk weer opvullen." In de blauwe zone in Soest-zuid moet rekening worden gehouden met controles van de politie. Het is dus zaak de parkeerschijf te gebrui ken. Wie dat niet doet, krijgt vanaf volgende week onherroepelijkeen bon als de politie dat in de gaten heeft. Sinds anderhalve week zijn in de blauwe zone aan alle wettelijke voor schriften voldaan. Dat betekent dat daar niet langer dan een uur mag worden geparkeerd. Om dat te kun nen controleren is het gebruik van de parkeerschijf verplicht. Sinds vo rige week controleert de politie er regelmatig, maar tot dusver werd preventief opgetreden. Onder dc ruitenwissers van meer dan honderd auto's werden waarschuwingsbrief jes gestopt en op straat werd het winkelend publiek aangesproken. Tot en met zaterdag zal de politie een overtreding nog door de vingers zien, daarna wordt verbaliserend opgetreden. BANKETBAKKERIJ Soesterbergsestraat 53, Soest Telèfoon 035-6012Ó50 De komende maanden zijn het uur van de waarheid voor de stichting die de korenmolen De Windhond wil herbouwen. In december moet duide lijk zijn of er in Soest een financieel draagvlak is om de historie op de hoek van de Molenstraat en de Mo lenweg nieuw leven in te blazen. Er is anderhalf miljoen gulden nodig. Daarom wordt vanaf deze week on der het motto 'De Windhond moet rond!' het lokale bedrijfsleven inten sief benaderd met het verzoek om steun in materiële zin of in klinken de munt De eerste tekenen zijn gunstig. Van de Grift onroerend goed heeft toegezegd zijn schouders onder het project te zet ten. Een bedrijf maakte reeds belange loos zesduizend folders, uit de bankwe reld kwamen positieve berichten en ook andere firma's boden hun diensten aan, terwijl uit diverse geledingen van de Soester samenleving morele steun komt aanwaaien. TVvintig jaar lang probeerde de Stichting tot herbouw van de stellingkorenmolen De Windhond het project van de grond te krijgen. Ze kocht de grond, waar de molen van 1737 tot 1930 stond, aan en kreeg een bouw- en een kapvergunning, de gemeente paste het bestemmingsplan aan, het enige wat er aan ontbrak was dat de kas werd ge spekt. Juist op het moment dat de Stichting, die al twee jaar 'slapend' was, zich wilde ontbinden, klopte Gerhard Sterken aan de deur. Inmiddels waait er een frisse wind door het bestuur dat zich in de rug weet gesteund door een comité van aanbeveling onder voorzit tersschap van burgemeester Hans de Widt. "Dit is de laatste kans," zegt Sterken die in 1989 naar Soest verhuisde en wiens belangstelling voor de molen ruim twee jaar geleden werd gewekt. "Als Soest niet enthousiast is, waarom zouden we er dan nog hard aan trek ken. We zouden het leuk vinden als de molen wordt herbouwd, maar gaan niet tegen beter weten in door. We hebben ons een duidelijk doel gesteld, eind dit jaar moet er duidelijkheid zijn, we gaan niet nog eens twintig jaar doorlopen." De nieuwe stichtingsvoorzitter heeft er alle vertrouwen in, dat de actie gaat sla gen. De komende weken valt bij de Soester bedrijven een brief in de bus, vergezeld met een sponsorboek, waar in alle mogelijkheden van sponsoring staan vermeld. Daarna worden de di recties persoonlijk benaderd. Het gaat in eerste instantie om toezeggingen. Die komen te vervallen, mocht blijken dat de herbouw van De Windhond geen haalbare kaart is. De actie wordt ondersteund met 32 sandwichborden die de komende twee weken, en nog eens twee weken in november, in Soest worden geplaatst. Op de hoek van de Molenstraat en de Molenweg komt een bord (gratis ge maakt door De Lasenberg) te staan met een meterstand van de financiële stand van zaken en er worden folders ver spreid. Anderhalf miljoen gulden is niet een bedrag dat zomaar in de kas zal vloeien. De kosten kunnen evenwel aanzienlijk lager uitvallen, indien de sponsors ma terialen en/of mankracht beschikbaar stellen. Daar rekent het bestuur van de stichting ook enigszins op. Zodra de reacties uit het bedrijfsleven hoopge vend zijn en de stichting besluit verder te gaan, zal ook de bevolking actief worden benaderd. Particulieren kunnen structureel of eenmalig donateur of be gunstiger van De Windhond worden. Foto's, tekeningen en schilderijen (van onder anderen de Soester kunstenaar J.H. Isings) zijn de visuele herinnerin gen aan verloren gegane geschiedenis van Soest. Of het de stichting lukt 'De Stenen Reus op de Zoester Engh' (zo als het boek heet, dat in 1985 in op dracht van de stichting werd geschre- Een opname uit het begin van deze eeuw van De Windhond op de hoek van de Molenstraat en de Molen weg. Foto: archief gemeente Soest ven door Mr. Janzn van Hees) in het heden te projecteren, zal vooral afhan gen van ondernemend Soest. Exploitatie Dat het stichtingsbestuur optimistisch én realistisch is, blijkt uit de plannen die bestaan voor de exploitatie. "Bou wen is één, maar de exploitatie is min stens zo belangrijk. De molen moet straks gaan malen en we hopen dat de Soester bakkers het meel gebruiken bij het brood bakken. Dat betekent inkom sten voor ons," zegt Sterken die stelt dat meel van de molen niet alleen voedzamer, maar ook lekkerder is. Daarnaast wil de stichting de ont vangstruimte in de molen beschikbaar stellen aan de sponsors die er gasten kunnen ontvangen. Ook verhuur van deze ruimte moet geld in het laatje brengen. Verder kan de molen een toe ristische trekpleister worden. Hij komt dan immers te staan langs een wandel pad en een bestaande fietsroute en Sterken oppert het idee dat de molen kan worden opgenomen in de boerde rijroute in Soest. "In samenwerking met de Smickel zou het misschien mo gelijk zijn om in de molen pannenkoe ken te eten." Om de lasten zoveel mogelijk te druk ken, is de stichting ook al aan het uit zoeken of de toekomstige beheerder via een project voor langdurig werkzoe kenden en met overheidssubsidie kan worden aangesteld. Tevens gaat de stichting diverse nationale en Europe se fondsen aanschrijven. Sterken: "Ja, het worden spannende maanden voor ons. 't Is erop of eron der. Het gaat nu om de snelheid waar mee het geld binnenkomt. Voortdu rend zullen we naar buiten treden, zo dat ook bij de burgers het idee rijpt, dat de molen er gaat komen." Het liefst luistert hij naar de pro gramma's, waarin Soesters aan het woord komen en plaatselijke activi teiten uitgelicht worden. Het enthou siasme, waarmee medewerkers Ra dio Soest hebben gemaakt tot wat hij noemt 'een lokale zender die er mag zijn' heeft hem aangestoken en voortaan speelt hij een belangrijke rol in het nest van vrijwilligers. Wim de Kam werd immers vorige week woensdag door de ledenraad una niem tot voorzitter gekozen. In zijn hoofd speelde enige tijd het idee om iets voor Radio Soest te gaan doen, zodra hij van zijn pensioen zou kunnen genieten. Eerder dan verwacht is De Kam een - niet onbelangrijke - tand in de omroepketting geworden. Niet dat hij anders met zijn duimen zou zitten te draaien. De Kam is gemeente secretaris, heeft tal van hobby's en werd onlangs al gekozen tot voorzitter van de Historische Vereniging Soest. Ideeën over zijn functie bij de radio heeft hij ook al, maar daar laat hij zich niet over uit. "In eerste instantie ga ik me oriën teren. Er zijn voldoende mensen die van wanten weten en ik ga me eerst maar eens voorzichtig in hun voetspo ren bewegen." Als baas van het Soester ambtenaren apparaat is De Kam volledig op de hoogte van de (financiële) problemen, waarmee Radio Soest kampt. De ge meente stelt weliswaar in de kelder van het gemeentehuis een studio beschik baar, de subsidie is ingetrokken. De omroep moet zichzelf bedruipen en is afhankelijk van sponsorgelden en gif ten. Wie denkt dat De Kam zijn invloed in het gemeentehuis gaat aanwenden om gemeenschapsgeld voor Radio Soest los te peuteren, komt bedrogen uit. "Van de kant van de gemeente zal ik me onthouden van adviezen. Dat heb ik van tevoren helder in de richting van Radio Soest aangegeven. Ik heb ook eerst met het College en mijn plaats vervanger overlegd en de behandelend ambtenaar meegedeeld, dat alle con tacten met Radio Soest via mijn plaats vervanger lopen. Het kan niet zo zijn dat er vermenging van functies aan de orde is. Dat wil ik duidelijk gezegd hebben." Wim de Kam is van vele markten thuis. Jarenlang vertolkte hij de rol van Thomasvaer tijdens de nieuwjaarsrecep ties van de gemeente. Toekomst Op de stoel van omroepvoorzitter voelt De Kam zich op zijn gemak. "Bestuur lijk werk ligt me wel, maar ik denk niet dat er door mijn komst ineens van al- voor particulieren en bedrijven 035-6022871 les gaat veranderen. De laatste jaren is er hard gewerkt om de financiën te re gelen. Momenteel vindt er een luister onderzoek plaats om te kijken of de programmering aansluit op de doel groep. De uitkomsten van dit onder zoek zullen heel bepalend zijn voor de toekomst van Radio Soest," aldus De Kam. De resultaten van het luisteronderzoek zullen waarschijnlijk aan het einde van dit jaar bekend zijn. Daarop vooruitlo pend meent De Kam te mogen vast stellen dat Radio Soest er, zeker in ver gelijking met andere lokale zenders, best mag zijn. Niet dat hij elke dag aan de radio zat gekluisterd. "Om te zeggen dat ik vaak luister, is overdreven, maar op zondag kruis ik meestal wel de her halingen. In algemene zin bevallen,de programma's met gesprekken me het best. De serie van Jan Visser in 'Ont moeting met...' vond ik goed en ik luis ter ook vaak naar Soest Actueel." Een van de belangrijkste dingen voor Radio Soest is volgens De Kam dat programma's worden uitgezonden, waarin Soesters en plaatselijke gebeur tenissen aan bos bod komen. Dat zijn de items waarom mensen afstemmen op de zender. "Je moet voortdurend acte de presence geven bij zaken die in Soest spelen. Als je je overal laat zien, zoals onlangs bij de gildefeesten, dan dwing je een plaats in de samenleving af. Muziek is niet belangrijk, dat kun je op alle zenders horen." Programmaleider Naast De Kam is ook Ab Faas nieuw in het team van Radio Soester. De beken de ex-bakker heeft de dagelijkse leiding over de programmering in handen ge kregen. Dat betekent dat Thari Schrö- der, die deze functie tijdelijk waarnam, een stapje terug kan doen. Ze blijft wel bestuurslid programmazaken. Door de komst van De Kam kon ook Ralph Hakkert zich terugtrekken als interim voorzitter. Hij blijft aan als adviseur en zal in die hoedanigheid de bestuursver gaderingen bijwonen. Het bestuur bestaat verder uit Rob van Es (technische zaken), Gerda Aiders (commerciële zaken), Huib Reumer- man (penningmeester), Doris Sijtsma (eerste secretaris) en Ada van Os (tweede secretaris). Gevraagde koopsom ƒ895.000,- kosten koper •n'iBK ili» Sterrenbergweg SOESTERBERG-NOORD Vrij gelegen, op ca. 900 m2 grond, een geheel gemoderniseerd en uitgebouwd vrijstaand woonhuis met grote garage, paardenstal en schitterend aangelegde vrije tuin. Ind.: hal, toilet, m.k., ruime L-vor- mige woonk. met parketvloer en schouw, mod. hoekkeuken met inb.app. (o.a. vaatwasmach., koelk., oven, gask.pl.) en bijkeu ken. Verd.: overloop, luxe badkam. met ligb. en apar te douche, apart 2e toilet, 4 sl.km. (2 met balkon), zolder met vaste trap en ruime 5e sl.km. Alg.: deze woning verkeert in uitstekende staat van onderhoud en is o.a. voorzien van extra isolatieglas, nieuwe gara ge, paardenstal (3m x 4m), aangelegde tuin met o.a. vijverpartij, bloemenkas, volière en meerdere terras sen. Van Weedestraat SOEST Op de 1e verdieping gelegen 3- kamerappartement met berging op de begane grond en parkeer plaats. Indeling: ruime woonk., 2 grote sl.km., moderne keuken, hal, toilet, m.k., ruime douchecel. Dit appartement verkeert in uit stekende staat van onderhoud. Servicekosten: fl. 222,- per maand. Gevraagde koopsom ƒ315.000,- kosten koper Gevraagde koopsom ƒ439.000,- kosten koper Gevraagde koopsom ƒ1.150.000,- kosten koper Gevraagde koopsom 296.000,- kosten koper Gevraagde koopsom ƒ219.000,- kosten koper Koninginnelaan 40 Soest Tel.: (035) 601 79 62 Fax. (035) 602 60 61 vbreukel@worldoriline.nl Kamperfoeliestraat SOEST Vrij gelegen met uitzicht over plantsoen, ruime mod. uitgebouw de midd.woning met berging. Ind.: hal, toilet, m.k., kelderkast, ruime L-vormige woonk. met open haard, uitgebouwde keuken met inb.app. (o.a. oven, kookpl., koelk., afz.kap). Verd.: 3 ruime sl.km. en luxe douchecel met 2e toilet, zolder met vaste trap en grote 4e sl.km. met dakkap. en berging. Deze woning verkeert in zeer goede staat van onderhoud en is o.a. voorzien van dubb. glas, parketvloer en mooi aange legde tuin. Wieksloterweg SOEST Schitterend gelegen aan de rand van de bebouwing van Soest, te genover de Pijnenburgse bossen, een vrijstaand woning op ca. 1500 m' eigen grond. Ind.: hal, toilet, L- vormige woonk., mod. keuken en bijkeuken. Verd.: 3 ruime sl.km en douchecel, bergzolder met vlizo- trap. Algemeen: deze woning ver keert in redelijke staat van onder houd. De mogelijkheid bestaat om de woning nog uit te bouwen. Ranonkelstraat AMERSFOORT In de gewilde bloemenbuurt en nabij de Soesterweg een goed on derhouden middenwoning met tuin, c.v. en extra grote schuur met zolder en achterom. Ind.: hal, m.k., woonk., mod. keuken, bij keuken en toilet. Verdieping: overloop, 2e ruime sl.km., badkm. met ligbad en 2e toilet, zolder met vaste trap. Alg.: deze woning is op de begane grond en 1e etage voorzien van hou ten vloerdelen, nieuwe c.v.-combi-ketel (1998), nieu we grote schuur met zolder (1998), nieuwe kunststof kozijnen met dubb. glas, keuken vernieuwd (1998). Deze woning verkeert in goede staat van onderhoud. Albert Cuyplaan SOEST Gunstig gelegen 2-kmr apparte ment (v.h. 4-kmr.) op de 4e etage met berging op de begane grond. Ind.: hal, toilet, douchecel, keuken, bijkeuken, ruime woonk., grote oudersl.km. (v.h. 2 sl.km) Alg.: dit appartement verkeert in uitsteken de staat van onderhoud. Service kosten: 405,- per maand (ind. erf pachtcanon en voorschot c.v.) SOEST LANDHUIZEN/BUNGALOWS Momenteel hebben wij enige landhuizen en bunga lows in de verkoop vanaf 1.395.000,- tot 2.495.000,-. Brochures op aanvraag. S>| VBO BOUWBEDRIJF SOEST «0 NVOB lid B MEER DAN 35 JAAR EEN BEGRIP IN DE BOUW NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD LAANSTRAAT 52 - 3762 KE SOEST - TEL. (035) 601 50 73 FAX (035) 601 74 96

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 5