te® quae] De Widt stort geen geld, maar beton Grote Melm decor voor tv-opnamen Stijldansen Filmclub Silver Star Silver Star CD mwrnnTïïTm Soester ontkent diefstal *eld in de Vrije Teugel W95.- FEIKEN lardij! Uit onze Geen medewerking aan bouw metselbedrijf Dorresteinweg ACTUEEL r Najaars collectie f A de Bedstee eKperl (fi) schoemaker Onderzoek samenwerking van drie brandweerkorpsen Geef je nu op voor: Country - Line dansen f WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT iuisweb.nl ycci> kapstok Liset blank staal/beuken 40 cm t Ad 00 ONGEWOON WONEN GEWOON MEENEMEN "DE LAMSWOLKRAAM" Fundering gelegd voor bankgebouw van negen miljoen gulden PAGINA 7 Bouw bedrijfspand toegestaan op oude PUEM-terrein Scholieren bekeurd voor fietsen aan verkeerde kant Stenen gans weg Peter Maris Productions werkt verder aan tiendelige serie Muziek voor het oog BANG OLUFSEN CENTER Burg. Grotbestraat 9, Soest. Tel. 035 601 03 44 Voor Soest, Baarn en Eemnes De Soester Duinen Vrachtwagens laden en lossen op verkeerde plek Boodschappentas met portemonnee van man gestolen Groepen voor Scholieren, jongeren, (echt)paren én alleen van beginners t/m vergevorderd. Kom even langs of bel: (035) 541 33 19 Tussen 15.00 - 17.00 uur Lt. Gen. van Heutszlaan 10 Baarn OPSLAGRUIMTE teu. ichlkt voor stallen ra»'* ;nz. lel. 035-6014^7?^. ^tendeTndememïr tapieren vraagt 1>.i 'AND/HAL bedriifsmi h»ll tukje terrein/gron(j j 13721545. a''el.üfl e huur gevraagdTcrkm^- 1AGA2IJNRUIMTEv^r1- ieriode 1/10/99-31/» J oor het maken van 15 !it -akketten. Heelt u ief®'sl| '3" naar De Kaasspect 'f '.V. tel. 6024321, dh°7 tobberse. leeft u oude ajopiir~ ILEDING? Schenk hel .an Stichting «led!' izameling Depot S"1 Molenstraat 112, Soest Evl Jeel afhalen is m, 'el.: 035 - 6021841 9.00 - 19.30 uur iLAAP STUDIO. anti-allergisch), fifj ems(elektrisch) senioren ikanten, boxsprings Vronm oop slaapkamers dS" en spreien, hoofdkussen, ïatrasbeschermers Wai l «nep Lange BrinkwS' oest. Tel. 035 - 601 gR o& Lanss deze weg bedanken wij iedereen voor de attenties en felicita ties die wij mochten ontvangen tijdens ons 15-jarig jubileum. LAATSTE JUBILEUMAKTIE van 8 t/m 14 september: Nu 5 films voor 1 week, seen f 25,- maar slechts f 17,50 Dubbel CD Eternal Love, seen f 39,95 maar slechts f 24,95 Tijdens deze laatste aktieweek voor iedere klant die koopt of huurt een leuke attentie! voor verhuur van: videofilms spelcomputers en spellen, DVD videoprojectors en schermen en verkoop van: Disc DVD Platen- en CD bonnen Spellen Telefoonkaarten. Dillenburglaan 12, Soest (naast Randstad) Tel. 035 - 6012340 vloerverwarming boilers/geysers thermostaten en alk. hulpmaterialen Alle bekende merken te zien endirektun voorraad leverbaar E AANBIEDING GESLOTEN GASWANDKETEL tijdelijk ARNHEMSEWEG 149 - AMERSFOORT TEL: 033-4621162-FAX: 4655423 jrcnbrochure die nwerpers zet. biedt grediënten Voor Bel voor een itie 035-60 f6251. 3. Een direct me keuken, luxe bad- toiletruimte op 74 m2 itbalkon (Z.O.) met af- iving met parketvloer, ken, badkamer, toilet- 'oorzien van dubbele wandafwerking, gas- rbouw. Maandservice- '.e woonlaag an het winkelcentrum, 3den. Indeling: ruime fruimte, toilet en hal. kamer. Eigen c.v.-in- houd. Maandservice- [•IW garage en ien grond. Gekozen is aan de voorzijde. Ge- aedijzeren toegangs- ig evenals de garage, ich in de tuin nog een perfecte sauna, luxe woonhuis: L-vormige ouwapparatuur, grote apkamers, badkamer, izolder. Vanzelfspre- gas. Staat van onder- Voor onder meer een inbraak in de inderboerderij De Vrije Teugel is •ijdag voor de Utrechtse rechtbank gen een 27-jarige Soester tien laanden gevangenisstraf geëist. Bo ndien eiste de officier van justitie tenuitvoerlegging van een voor- aardelijke straf van zes weken, .genten hielden de Soester vorig jaar ibruari op de kinderboerderij aan, na- het inbraakalarm af was gegaan, it een giftenpotje bleek honderd gul len verdwenen. In het gebouw werden ►p diverse plekken bloedsporen gevon den, terwijl de verdachte bloed aan zijn landen had. e Soester ontkende op de zitting dat hij degene was die had ingebroken. Hij zou juist hebben geprobeerd twee an dere mannen daarvan te weerhouden. Dat was volgens de verdachte op een handgemeen uitgelopen, waarbij hij en een van de anderen gewond waren ge raakt. Hij ekende wel twee andere inbraken die hij diezelfde maand eveneens in zijn woonplaats had gepleegd. Bij ééh was het beperkt gebleven tot een po ging, bij de ander had hij onder meer contant geld, sieraden en een horloge buitgemaakt. Daarnaast had de Soester in maart 1997 een buurtgenoot een gebroken neus geslagen. Het slachtoffer kwam zich beklagen over geluidsoverlast. Ook deelde de verdachte vorig jaar novem ber tijdens een kroegruzie een kopstoot en een vuistslag uit. "Ik werd door vier man besprongen. Ik wist niet wat me overkwam", aldus de man. Officier van justitie H. Hoogendijk twij felde aan de woorden van de Soester, dat hij zijn leven inmiddels op orde had. "Ik krijg niet de indruk dat het zo vreselijk goed gaat." Mede op grond van de bloedsporen en de verwondin gen van de verdachte, ging ze ervan uit dat de verdachte wel degelijk de in braak in de kinderboerderij op zijn ge weten had. Hoogendijk wilde geen verplicht reclas- seringscontact eisen omdat een derge lijk maatregel in het verleden weinig succesvol was geweest. Ook zag ze op grond van het strafblad van de man niks in een onbetaalde werkstraf. Advocaat M. IJsseldijk vroeg juist wel om dienstverlening, gecombineerd met een voorwaardelijke straf. De raads man vond dat de verdachte vrij moest worden gesproken van de inbraak in de kinderboerderij. Er was niet onder zocht of de bloedsporen van de man afkomstig waren. Bovendien was de Soester bij zijn aanhouding niet het be zit van de gestolen honderd gulden. De Utrechtse rechtbank doet vrijdag 17 september uitspraak. Birkstraat 101 Soest naast Middelman Wooncentrum r meest fraaie'"" nzend aan natuurge- staat van onderhoud, Koperen goten, auto- iveringsunit, alarmin- grote living met open oon-eetkeuken, grote 2 badkamers, beide hal. Souterrain: Grote 3n, tegelvloer, vloer- tookruimte Dubbele en separate berging. tijen en een prachtige Vooralsnog wil het College geen me dewerking verlenen aan de bouw van een metselbedrijf aan de Dorrestein weg. Het is in strijd met de huidige woonbestemming van het perceel (tus sen de nummers 70 en 72), boven dien zou de bebouwing buiten de daarvoor aangegeven vlakken zijn gepland. Het College weigert in dit stadium mee te werken en wil eerst het nieuwe be stemmingsplan Nieuwegracht II vast stellen. Daarin zal het terrein een woonbestemming houden, maar wordt er misschien een wijzigingsbevoegd heid opgenomen, die de weg voor een metselbedrijf mogelijk vrij zou maken. Het is evenwel de vraag of de gemeen teraad de wijzingingsbevoegdheid wil aannemen, omdat zowel bewoners als bedrijven in de omgeving bezwaar heb ben gemaakt tegen eventuele wijzigin gen van de bestemming van het per ceel. Het verzoek voor de bouw van een be drijfspand voor metselbedrijf Kuijer is bij de gemeente gedeponeerd door Pe ters Makelaardij. Het is het College op gevallen dat Peters de kavels via adver tenties te koop aanbiedt. In deze adver tenties zou niet het voorbehoud zijn gemaakt, aldus het College, dat de bouwvergunning slechts na vrijstelling van de gemeente kan worden afgege ven. TRADITIE: ZATERDAG 11 SEPTEMBER De nieuwste warme herfstkleuren Speciale aanbieding: lamswol polo met rits of knopen; Chenille pull ron de hals; spencer V-hals lamswol; kabel col lamswol normale prijs 69,95 nu 2 voor 100,- Deze aanbiedingen zijn alleen geldig op 11 sept. a.s. TEVENS EEN GROOT REK MET KLEINE PRIJSJES!!! lusieve damesmode, Byoux, Beenmode^ Leder-accessoires, Schoenen. ZUID PROMENADE 5 SOEST TEL 6024314 Het nieuwe hoofdkantoor van de Ra bobank Soest-Baarn staat er nog niet, maar toch kwam burgemeester Hans de Widt al storten op het Kerkplein. Geen geld, maar beton werd achter gelaten door de eerste burger die nu niet eens de eerste paal mocht slaan of de eerste steen moest leggen, maar de eerste hand legde aan de funde ring. De bouw van het hoofdkantoor, dat negen miljoen gulden kost, zal negen maanden in beslag nemen. Vanaf juni volgend jaar vormt het de uitvalbasis voor 67 van de negentig medewerkers van de Rabobank Soest-Baarn. Naast een bankhal, een kantoorruimte en een parkeergarage komt het te be staan uit een vergaderzaal, waar onder meer de ledenvergaderingen zullen plaatsvinden. De leden zijn immers al lemaal eigenaar van de coöperatieve bank - die op de openingsdag een ver wacht balanstotaal van één miljard gul den zal hebben - en van het uit eigen middelen gefinancierde nieuwe hoofd kantoor. Voordat het oude pand werd afgebro ken, veroorzaakte het nieuwbouwplan veel opschudding. Het plan week op drie punten af van het bestemmings plan, maar ondanks een stroom bezwa ren van omwonenden over onder meer het ontwerp en het bouwvolume gingen de gemeente en de provincie akkoord met een wijziging van hetzelf de bestemmingsplan. Het bouwplan kostte raadslid Teun Middelkoop indirect zijn 'politieke kop'. De CDA-er, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, werd door Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) in verband gebracht met 'schijn van belangenverstrengeling', toen een meerderheid van de raad in stemde met de nieuwbouw. Hoewel Middelkoop naar zijn zeggen noch in Burgemeester Hans de Widt verrichte vorige week de officiële starthandeling voor de bouw van het nieuwe Rabo- bankgebouw. Foto: Aldo Allessie zijn fractie, noch in de raad had deelge nomen aan de vergaderingen en niet meestemde over het plan en de raad zich distantieerde van de uitspraken van GGS, stelde hij wegens aanhou dende publicaties zijn zetel beschikbaar. Tevens legde hij zijn functie bij de Ra bobank neer. Ruim voordat de deuren van het hoofdkantoor aan het Kerkplein voor het publiek opengaan, neemt de Rabo bank een andere vestiging in gebruik. Dat gebeurt op 1 oktober aan de Soes- terbergsestraat, nabij het winkelcen trum. Daar kunnen de klanten terecht voor alle bankzaken, maar de nadruk van de werkzaamheden ligt daar op hypotheekadvies. De Soester J.P. van Asch mag op het voormalige terrein van PUEM aan de Soesterbergsestraat een bedrijfsge bouw realiseren. De gemeente heeft hem echter verzocht eerst te overleg gen, voordat hij het pand eventueel aan derden verhuurt. Volgens het College weet Van Asch nog niet wat hij precies met het ge bouw gaat doen, maar overweegt hij het te gaan verhuren. Alvorens hij daarover verplichtingen met iemand aangaat, wil het College liever met hem afstemmen welke activiteiten er moge lijk of ongewenst zijn. Het gaat om het perceel dat aan de Soesterbergsestraat, schuin tegenover de Korte Ossendam ligt. De bouwvergunning kan het College niet weigeren, omdat het plan van Van Asch voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan. De bouwhoogte is met 5,5 meter eigenlijk 50 centime ter hoger dan het bestemmingsplan toelaat, maar het College mag vrijstel ling voor een overschrijding van maxi maal tien procent (een halve meter) verlenen, zonder dat daarvoor een procedure moet worden gevolgd. Op het gemeentehuis is bekend dat twee buren niet akkoord gaan met deze vrijstelling. Zij zijn gewezen op de mo gelijkheid om bij de bestuursrechter be zwaar te maken. J§& Vooral de schitterende materialen die de mode ontwerpers gebruiken, de nieuwe trends in belijning, sportief geklede items en exclusieve feestelijke kleding zullen u verras sen. Iingerieendamesmode Rademakerstraat 11-13 Soesterberg Telefoon 0346 - 35 18 45 Gratis parkeren voor de deur! Overal in Soest waar het verkeer ter sprake komt, wordt gewezen op de (on)veiligheid voor scholieren. Te veel auto's, te hard rijden, het zijn al lemaal factoren die daarin meespe len. Maar de leerlingen kunnen zich zelf ook in gevaar brengen. Twee weken geleden waarschuwde de politie op de Vredehofstraat al vijftig scholieren die aan de verkeerde kant van weg fietsten. Vorige week toonden de ordebewakers minder clementie. Negentien schoolgaande fietsers wer den op de bon geslingerd, omdat ze niet aan de juiste zijde reden en boven dien geen gebruik maakten van het fietspad. Voor kinderen van twaalf tot zestien jaar bedroeg de boete 25 gul den, ouderen moesten 50 gulden beta len. Op de Regentesselaan bekeurde de politie nog eens drie fietsers en en pas sant werd een bromfietser van een proces-verbaal voorzien, omdat hij zon der verzekeringsplaatje reed. Uit een tuin aan de Molenstraat is vo rige week een stenen gans gestolen. Het beeld vertegenwoordigt een waar de van ongeveer honderd gulden. Drie dagen lang was er extra bedrij vigheid op het erf van de familie Van Roomen aan de Grote Melm. Al die tijd lag er een woonboot voor de deur en liepen acteurs, cameramensen, re gisseurs en andere crew-leden in en uit. Vermoedelijk eind 2000, begin 2001 is het resultaat ervan te zien op de televisie. Vogens de huidige planning zendt de EO dan een tiendelige serie van waar gebeurde verhalen uit, die door Peter Maris Productions in 28 minuten zend tijd worden uitgebeeld. Het Soester be drijf werkte maandag, gisteren en van daag aan de vierde aflevering. Daarin staat een pasgetrouwd echt paar centraal. Door agressief gedrag en overmatig alcoholgebruik van de man wil de vrouw scheiden. De man ziet op een gegeven moment in dat hij zijn ge drag moet veranderen en in therapie moet, de vrouw blijkt vergevingsgezind, maar de aflevering krijgt een open ein de. Voor de serie, die de werktitel 'Echt De meeste opnamen van maandag vonden plaats in de woonboot die voorde gelegenheid bij de familie Van Roomen lag aangemeerd. Foto: Aldo Allessie Waar' kreeg, filmde Peter Maris Pro ductions vorige maand al op verschil lende locaties in Soest. Er werden op namen gemaakt in en bij café 't Puntje aan de Koninginnelaan, op de Rem- brandtlaan en de Oude Raadhuis straat. Het productiebedrijf is gevestigd aan het kerkpad NZ. Kom dichterbij met uw hand en de deurtjes glijden geruisloos opzij. Een zacht licht overstraalt het gehele paneel. Zo heet de BeoSound Ouverture u welkom in een muziekwereld die alle zintuigen boeit. 3 jaar garantie BANG &OLUFSEN OOIT KIEST U VOOR MOOIST De brandweer Soest gaat mogelijk samenwerken met de korpsen van Baarn en Eemnes. In opdracht van de drie burgemeesters gaat een pro jectgroep de mogelijkheden onder zoeken, waarna ze advies zal uitbren gen. Doel van de samenwerking is dat de kwaliteit en doelmatigheid van de uitvoering van de brandweer- taken in de toekomst gewaarborgd blijft. De samenwerking mag (los van de fi nanciële effecten van het project ver sterking brandweer) geen extra kosten voor de afzonderlijke korpsen tot ge volg hebben. Dat is één van de uit gangspunten en randvoorwaarden die de burgemeesters hebben gesteld en waaraan de projectgroep zich dient te houden. De samenwerking dient ge richt te zijn op een toegevoegde waar- BOURGONDISCH MIDDAG BUFFET MET LIVE MUZIEK Zondag 26 september Aanvang 15.00 uur Onbeperkt genieten voor slechts f 34.50 p.p. Culinaire parade van: soep, salades en diverse soorten koud vlees, vis en paté Als hoofdgerecht een keuze uit diverse warme vlees- en visgerechten, met groente en aardappelgarnituur Als slot een feestelijk ijsje Bel en reserveer, dan zit u zeker. Ook Bourgondische buffetten op: 31 oktober en 28 november RESTAURANTS PARTY- EN VERGADERCENTRUM Soesterbergsestraat 188, Soest Telefoon 035 - 603 60 10 de voor de kwaliteit en de doelmatig heid van de brandweerkorpsen. Belangrijk is dat de eigen identiteit van de korpsen niet wordt aangetast en dat een goede afstemming wordt gewaar borgd tussen de inzet van vrijwillige en professionele brandweerlieden. Verder dient de projectgroep rekening te hou den met een aantal (lopende) projec ten. De projectgroep bestaat uit de drie brandweercommandanten, een be leidsmedewerker van elke gemeente en als voorzitter de Soester gemeentese cretaris Wim de Kam. Een extern advi seur zal de groep bijstaan. De korpsen en andere betrokkenen mogen te zijner tijd hun mening geven ó^er het advies van de projectgroep. De korpsen worden tussentijds bij het onderzoek betrokken. Het advies zal uiteindelijk op het bordje van de stuur groep komen te liggen. De stuurgroep wordt gevormd door de burgemeesters van Soest, Baarn en Eemnes. In de blauwe zone van de Van Weede- straat zijn speciale laad- en loshavens gecreëerd voor vrachtwagens. Hissen 9.00 en 11.00 uur mogen automobilis ten niet in deze vakken parkeren. Het is daarom de bedoeling dat vrachtwa genchauffeurs ook gebruik maken van de met gele strepen gemarkeerde plaat sen, maar dat gebeurt niet altijd. De politie bekeurde vorige week dinsdag vier chauffeurs die zich niet aan de richtlijnen hielden. In een winkel aan de Van Weedestraat is een 83-jarige man donderdag zijn portemonnee met geld en persoonlijke bescheiden kwijtgeraakt. De beurs zat in zijn boodschappentas die hij in een winkelwagentje had gelegd. Terwijl hij zich even omdraaide, werd de tas uit de wagen gegrist. De man verklaarde tegenover de politie dat op dat mo ment in zijn nabijheid en vrouw van cir ca 35 jaar en een kind van ongeveer 15 liepen. Toen hij de diefstal ontdekte, was het tweetal uit het zicht verdwe nen. en van 19.00 - 21.00 uur U BENT OOK HARTE WELKOM 0 TOT 14.00 UUR

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 7