:N <55 035-6028598 ~Ëm«f"edr Shellshop en -tankstation Zwiers is weer helemaal 'up to date' Dansen voor 55-plussers XL korting op de. monturen 1 HANDEL WANDEL I "De manier van beleggen moet bij de klant passen." Klant Yves Rocher wint prijs van 20.000 gulden Ook voor laatste hotelkamer Molendael sponsor gevonden Medisch Centrum Molendael kijkt terug op goed jaar '98 'ta occasions SOESTER COURANT PAGINA 9 Goed beleggen was nog nooit zo dichtbij. Klusjesdienst voor ouderen SENIOREN DANSSCHOOL Gerdie van Kooten te Soest Stijldanscursussen vanaf 55jaar; u kunt ook zonder partner inschrijven! derzoek 1999 2330 FEESTELIJKE OPENING (MET GRATIS TOMPOEZEN) jAGliMA; WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 Officiële heropening op zaterdag 11 september Soester bedrijf MTE voldoet aan bouwstoffenbesluit 3 03 96 Bij Senioren Dansschool Gerdie van Kooten pmiM - TOYOTA Rabobank Soest-Baarn, telefoon (035) 609 63 50 Rabobank Voor medisch centrum Molendael was 1998 een succesvol jaar. Dat staat in het jaarverslag geschreven dat zojuist verschenen is. Het ziekenhuis heeft een gezond budget als basis, de productie is licht toegenomen, er is meer samengewerkt en het kwaliteits beleid heeft verder vorm gekregen. De productie en de exploitatie zijn bin nen de begroting gebleven en er res teert uiteindelijk een klein positief sal do van 75.000 gulden. In 1999 wordt rekening gehouden met een gelijk blij vende productie. Voor het millennium probleem wordën extra - nog niet te voorziene - kosten gemaakt. Na de onstuimige groei en de daarmee gepaard gaande forse budgetover schrijding in 1997 heeft medisch cen trum Molendael in 1998 pas op de plaats gemaakt. De (dag)opnames zijn gelijk gebleven en het aantal eerste po- likliniekbezoeken is verder gestegen. Het ziekenhuis is uitgegaan van een krappe begroting, waardoor in 1998 het verkrijgen van een toereikend bud get een belangrijke opgave is geweest. Dit is uiteindelijk gelukt door een re gionale insteek te kiezen. In overleg met Ziekenhuis Eemland en de ziekte kostenverzekeraars is een financiële ba sis voor een meerjarenproductie-af- spraak gelegd. De budgetafspraken binnen dit "gezonde" budget zijn goed De klusjesdienst voor ouderen is ont staan om oudere mensen in huis bij te staan. De vrijwilligers komen op verzoek kleine klusjes doen. Daarbij kan worden gedacht aan het ophangen van een schilderij, de cv- ketel vullen, tl-buizen en lampen ver vangen, stopcontacten herstellen, rol gordijnen gangbaar maken en lek kende kranen repareren. Voor een klusje wordt 2,50 gulden in rekening gebracht. Voor twee klusjes moet dus vijf gulden worden betaald. Ook eventuele bijkomende mate riaalkosten worden in rekening van de aanvrager gebracht. De medewerkers verwijzen de oude ren desgewenst ook door naar hulpverleningsadressen. De Klusjes dienst is een initiatief van de drie ouderenbonden in Soest. Het centrale meldpunt van de Klusjesdienst is de SWOS, tel. 6023681. Cursus Dans Je Fit voor dames en heren vanaf 55 jaar Beat Ballet voor dames vanaf 40 jaar, 's avonds en 's ochtends. Informatie en inschrijving dagelijks van 9.00 tot23.00 uur, tel: dt u de top-4'vdn auto's die vbaarheidsonderzoek als minst 'i? "it de bus zijn gekomen. Auto's t/m 5 jaar oud 1 Toyota Camry 2. Toyota Starlet 3. Subaru Justy 4. Toyota Carina Auto's t/m 9 jaar oud 1. Toyota Carina 2. Toyota Starlet 3. Su ba ru Justy 4- Mitsubishi Colt CDHALER. 1.6XLI Comfon 1994 bronsm 22.950, 1.8 XLI Airco 1996 d. turq. 28950. 1.8 XII Airco 1996 zwart m. 30.750, 1.81ExAirco 1997 groen m. 33.450,- 1.61EXIV 1992 rood 10.750,- 1.6 GL1 Airco 1996 turq.m. 27.950,- 1.6 GTS1PS 1997 rood 32.950,- 1.0 TD SOL 1998 zilver m. 43.750,- 8 SOL Aurora. 1998 groen m. 45.950.- .STerm 1999 zwart 46.550.- Op zaterdag 11 september wordt ons Shell station Zwiers feestelijk heropend. En dat vieren we graag samen met u. Wanneer u op deze dag komt tanken, trakteren wij u namelijk op een gratis doosje tompoezen van Banketbakkerij Verkley. Bovendien kunt u dan zelf zien wat wij u allemaal te bieden hebben. Onze handige en uitgebreide Shell shop bijvoorbeeld. Ideaal voor de lafe boodschappen. Volop aanleiding dus om op zaterdag 11 september even bij ons langs te komen. U bent van harte welkom! SHELL STATION ZWIERS Weegbreestraat 54, 3765 XN Soest Telefoon (035)601 76 58. Openingstijden: ma t/m vr: 7.00-21.00 uur, za 8.00-21.00 uur, zo 9.00-21.00 uur. «tot. En: te ajn bij ons deze weel plaatsgevonden. Ook de Shell-shop heeft in de tussentijd een opknapbeurt gehad. Alles is schoongemaakt en op nieuw geschilderd. De winkel is in de loop der jaren uitgegroeid tot een soort "minisupermarkt" waar van alles en nog wat te krijgen is - en niet alleen voor de tankende automobilist. "Ik ben destijds begonnen met sigaretten," her innert Zwiers zich. "Dan vroeg ik een klant welk merk hij wilde, en dan zorg de ik ervoor dat ik ze de volgende keer in huis had. Ik heb nu eenmaal graag mensen over de vloer..." De shop van Zwiers was in de begin jaren een voorbeeld voor Shell. "Ze zeiden tegen andere ondernemers: ga toch eens kijken hoe Zwiers in Soest dat doet. Ik was ook de eerste in Ne derland die bloemen verkocht. Ik heb ooit zelfs nog schoenen verkocht. Het werd wel een beetje te gek toen ze ook vroegen of ik aardappels verkocht. Toch ben ik nog altijd op zoek naar aanvul lingen van het assortiment. Je hebt nu eenmaal een bepaalde functie in deze buurt." J. Zwiers en zijn medewerksters bij het nieuwe Shell-station aan de Weeg breestraat. Foto: Aldo Allessie Trots Zwiers is naar eigen zeggen "trots op het nieuwe spul", en dat geldt ook voor zijn medewerksters Tilly en Willy (gek scherend ook wel aangeduid als "T\vil- ly") en Sylvia. Tilly is al 15 jaar in vas te dienst bij Zwiers, Willy zelfs al 17 jaar als parttimer, en Sylvia draait in middels ook al vijf jaar mee. Ze krijgen binnenkort versterking van de partti mers Mark en Carlijn. De heropening van het tankstation - dat nu weer helemaal "up to date" is en de afgelopen dagen al succesvol heeft proefgedraaid - vindt zonder na dere toeters en bellen plaats op zater dag 8 september. Voor de tankklanten is er die zaterdag een smakelijk pre sentje: een kwartet heerlijke tompou- ces, zo lang de voorraad strekt. Ook voor de zesde en laatste hotel kamer heeft Medisch Centrum Mo lendael een sponsor gevonden. Met een gift van 90.000 gulden neemt Thresoor Bunschoten bv de kamer voor zijn rekening. De hotelkamers worden gebruikt door familie van ernstig zieke patiënten. Ook patiënten die van ver komen en het prettig vinden de nacht voor de opname in het ziekenhuis door te bren gen, mogen er slapen. De laatste groep betaalt daarvoor een kleine onkosten vergoeding. "Dat is nooit een probleem, want de mensen stellen het zeer op prijs dat deze mogelijkheid er is. Familieleden van ernstig zieke patiënten mogen na tuurlijk gratis overnachten en zij ga; altijd voor, want voor hen doen we het," zegt voorzitter P.L.J.M. Storimans van de Stichting Vrienden van Molen dael, die zich bijzonder verheugd toon de met de gulle bijdrage uit Bunscho ten. Eigenaar Veerman van Thresoor zei blij te zijn dat zijn bedrijf op deze manier een goed, maatschappelijk doel kan steunen. "Je wordt zelf ook ouder en er kan ons allemaal wat gebeuren. Dan vind je het prettig als je dierbaren dichtbij je zijn. Natuurlijk hopen we er zelf geen gebruik van te hoeven maken, maar het is fijn te weten dat het zie kenhuis deze service biedt." nagekomen, waardoor een klein posi tief saldo van 75.000 gulden is overge bleven. Samenwerking Met ziekenhuis Eemland zijn in 1998 contacten gelegd om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ko men die toegesneden is op de huidige en komende ontwikkelingen. De sa menwerking met verpleeghuis Daelho- ven in Soest is onveranderd goed ge bleven. Naast de twaalf revalidatie- plaatsen is een vijftal plaatsen voor thuisrevalidatie gerealiseerd. Met ver zorgingshuis Schoonoord in Baarn is ook een samenwerkingsproject opge zet. Belangstellenden kunnen een jaarver slag opvragen bij het PatiëntenService- Bureau. De openingstijden zijn 9.30 tot 13.00 uur, tel. 5482658. Sinds het per 1 juli van kracht wor den van het bouwstoffenbesluit (BsB) is er grote onduidelijkheid ontstaan omtrent de omgang met verontreinig de grond. Door een onafhankelijke certificeringsregeling heeft het Minis terie VROM getracht een éénduidige regeling te creëren voor de wijze van monsternemen en de omgang met verontreinigde grond. Sinds 15 juli jl. is het mogelijk om op grond van het BsB gecertificeerd te worden voor monstername van de grond. Als ISO-9001 gecertificeerd ad viesbureau en milieutechnisch aanne mingsbedrijf heeft Milieu Techniek Eemland (MTE) de ontwikkelingen op het gebied van het BsB op de voet gevolgd, hetgeen in augustus heeft ge resulteerd in de gewenste certificering. MTE behoort hierbij tot één van eerste vijftien bedrijven in Nederland, die par tijen grond in het kader van het bouw stoffenbesluit mogen bemonsteren. Het voordeel van de certificering is de eenduidige werkwijze en een zorgvul dige wijze van monsterneming. Nieuw op het gebied van partijbemonstering is dat, in het kader van het bouwstoffen besluit, de grond in-situ (vanuit de vas te grond) mag worden bemonsterd. Op grond van de voormalige richtlijnen diende de grond altijd in depot te wor den gezet, alvorens deze mocht worden bemonsterd. Het vanuit de vaste grond bemonsteren is derhalve kostenbespa rend, omdat deze maar één keer hoeft te worden verplaatst. Bij Yves Rocher werd vrijdagmid dag een prijs van 20.000 gulden uit gereikt. Die was gewonnen door mevrouw W. van Beilen uit Spijke- nisse die als klant van de cosmetica- producent automatisch meedeed aan een zomerwedstrijd. Te winnen waren bedragen van twintig, tien en vijf mille die desgewenst kunnen worden omgezet in een reis ter waarde van die bedragen. De Travelsweep, zoals de wedstrijd heette, was gekoppeld aan de zo- mermailing van Yves Rocher. Met hun klantennummer maakten de af nemers van Yves Rocher kans op een van de prijzen. Notaris J. Jager uit Soest verrichtte de trekking, waar mevrouw Van Beilen als win nares van de hoofdprijs uitrolde. Na aftrek van de kansspelbelasting houdt zij 15.000 gulden over. Marketing-directeur G. van Dijk en coördinatrice prijzenfestival Marjo lein Battefeld van Yves Rocher ont vingen de gelukkige hoofdprijswin nares vrijdag in de hoofdvestiging aan de Nieuwegracht in Soest om haar de prijs alvast symbolisch te overhandigen. Benefietconcert 6 november info: JAN SMEEING I 1 In- en verkoop O.G. B.V. 035 - 601 25 57 vragen naar Manon Smeeing Er zijn nog kaarten beschikbaar. Te verkrijgen bij: VVV-kantoor, kantoren Rabobank Soest, Primera Zuid, Zuidpromenade Primera De Beer, Tamboerijn Tabak-gemakswinkel Bon, Laanstraat Boekhandel Marjolein, Soesterberg De Witte Burchthoeve, Soester Engweg Senioren Dansschool Gerdie van ode bloem- >.95 voor t blad of zolang de voorraad strekt iMER- EN TUINPLANTEN. zomerplantencheques mee! In de afgelopen weken hebben voor bijgangers het bekende Shell-benzi- nestation Zwiers aan de Weegbree- straat/Smitsweg eerst zien verande ren in een gigantische bouwput en Vervolgens weer zien opbouwen tot een modern tankstation, dat aan de strengste veiligheids- en milieueisen voldoet. Het station wordt op zater dag 8 september feestelijk opnieuw in gebruik genomen. Het hele station moest plat, aldus on dernemer J. Zwiers, die al vanaf 1972 ^n de Weegbreestraat gevestigd is. faarvoor exploiteerde hij het kleine snzinestation aan de Birkstraat (te- :nover garage Bosboom), dat veel idere Soesters zich nog wel zullen :rinneren. Zijn vader bediende daar stijds al de pomp-met-de-zwengel En in 1958 nam de jonge Jan pwiers, net uit militaire dienst, op ver- iek van Shell, het station over. •e werkzaamheden begonnen op 20 zodat het station al met al zo'n ien weken dicht is geweest. De grond ;n de Weegbreestraat werd tot op een iepte van 8V2 meter afgegraven. In de jut is eerste fijn grind en vervolgens :hoon zand gestort. De grond was fel enigszins vervuild, aldus Zwiers, iaar de verontreiniging bleek voorna- lelijk afkomstig van het voormalige joopbedrijf dat al voor de bouw van [et Smitsveen (in de jaren zestig) op jeze plek gevestigd was. "We gaan :hoon het nieuwe millennium in," al- lus de heer Zwiers. vijf oude ondergrondse tanks aakten plaats voor twee exemplaren fan elk wel 40.000 liter, nu van het igecompartimenteerde" soort, wat wil :ggen dat er in één ondergrondse tank teer dan één soort brandstof wordt ipgeslagen. Het voordeel is dat er nu >ij elk van de vier pompen ook alle oorten brandstof - diesel, euro 95 etc. kunnen worden ingenomen. Dat 'oorkomt in elk geval dat de klanten ang moeten wachten. Minisupermarkt nmiddels is de oude luifel ook weer )oven het tankstation aangebracht, zo- lat aan de buitenkant alleen de nieu- ve pompen (type 2000) verraden dat er een ingrijpende verandering heeft Kooten specialiseert zich al ruim 17 jaar in het geven van danscursussen aan dames en beren vanaf 55 jaar. Er zijn stijldanscursussen voor begin ners en gevorderden en er is een cur sus Dans Je Fit 55+. Een ander vast onderdeel van Dansschool Gerdie van Kooten is het Beat Ballet voor dames vanaf 40 jaar. "Met name voor de leeftijdsgroep van af 55 jaar is bewegen en ontspannen op muziek ontzettend belangrijk en ge zond", aldus Gerdie van Kooten. Vooral het stijldansen voor ouderen is enorm populair, want: je bent nooit te oud om te leren! Het unieke van Se nioren Dansschool Gerdie van Kooten is dat de senioren zich ook zonder partner kunnen inschrijven voor een danscursus. In de danslessen wordt steeds van partner gewisseld; dat komt het leren van stijldansen en de gezel ligheid ten goede! Natuurlijk zijn (echt)paren ook van harte welkom, zij dansen echter niet de hele les uitslui tend met elkaar. Gerdie van Kooten wil namelijk dames en heren senioren die alleen zijn beslist niet uitsluiten van de stijldanscursussen. Op de beginnerscursus leert men de basispassen en enkele figuren van de Quickstep, Engelse Wals, Tango, Rum ba, Cha Cha Cha en Jive. Ook voor dames en heren die lang geleden dans les hebben gehad, is dit een prima ge legenheid om de kennis weer eens op te frissen en uit te breiden. Het pro gramma van de gevorderde cursus be staat uit een herhaling en uitbreiding van genoemde dansen. Halverwege de les is er een gezellige pauze om even uit te rusten en bij te praten. Minstens zo belangrijk als het leren van danspas sen is het sociale aspect op dansles; men maakt snel nieuwe kennissen tij dens het wekelijkse uitje. Aanvang cur sussen medio oktober, lesgeld f 130,- voor 20 lessen. Dans je fit 55+ De cursus Dans Je Fit voor dames en heren vanaf 55 jaar is gymnastiek voor hersenen en lichaam. Na een warming up worden alle spieren "dansend" ge oefend en versterkt op gezellige mu ziek. Als je niet (meer) aan sport doet, beweeg en oefen je je spieren steeds minder. Thuis komt men er vaak niet toe om wat oefeningen te doen. Deze cursus is stimulerend, omdat je met leeftijdgenoten onder elkaar bent en, heel belangrijk; iedereen doet naar ei gen kunnen mee. Door de inspanning tuut. an de lucht. is Dans Je Fit ook ontzettend ontspan nend. De cursus omvat 10 lessen van 35 minuten en het lesgeld bedraagt f 50,-. Aanvang medio oktober. Beat Ballet De Beat Ballet cursussen voor dames vanaf 40 jaar worden gegeven op dins dagavond en woensdagochtend. Er wordt niet prestatiegericht gewerkt, er zijn geen uitvoeringen of optredens en halverwege de les is er een gezellige "koffie-break". Belangrijk is dat ieder een naar eigen kunnen mee kan doen. Bij deze cursus ligt het accent op het leren van verschillende choreografieën. De les bestaat uit een warming up, een dansgedeelte en stretchen, alles op muziek van deze tijd. Een eventueel gemiste les mag men bij Dansschool Gerdie van Kooten kosteloos op een ander tijdstip inhalen. De Beat Ballet cursus omvat 12 lessen van 65 minu ten, aanvang 5 en 6 oktober. Alle cursussen worden gegeven in Danscentrum Sepp aan de Weegbree straat. Men kan zich dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur telefonisch aanmelden voor de cursussen: uiteraard is Gerdie van Kooten graag bereid telefonisch nog meer informatie te geven, tel. 6028598.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 9