PRIMO En dit zijn de knallers van deze week: 4.98 9? m m Ontsluiting Soest-Zuid verstoord Kamperen voor Youp van 't Hek 1.49 Ssinlratuin p"»i 59ct 11 Op Soest 15 Sport Bewoners zuid willen zelf speeltoestellen financieren Gevraagd VASTE-, en INVAL- LOPERS Soester Courant Mf 6t99 Rundergehakt succes A95 78e JAARGANG NO. 4 WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1999 j Problemen na reconstructie; voorstellen bewonersvereniging 3 Actueel 3 Actueel Dagvaarding voor dronken rijder Speelgoedwapen bijna niet van echt te onderscheiden Woning brandt uit bewoner ongedeerd, oorzaak onbekend Inbrekers slaan tweemaal slag in stomerij C-drie: 'Geen kaartjes voor medewerkers' INSPRAAK BENOEMING NIEUWE BURGEMEESTER Tel. 06 - 53 91 12 37 A. van der Lee NEFKENS derS SOEST W'fi OPEL O Heineken bier Coca Cola Witte bollen Komkommer VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Installatietechniek B.V. Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33 Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank126156 VJ i Op Van de Grift kunnen clubs bouwen. De Willaert: 'Cultuur op maat gesneden.' Kosten De Willaert hoger dan begroot. Bibliotheek: 500 nieuwe leden. Harder optreden tegen illegale borden. DC-2 Uiver landt op de bakermat. WZ'49 kan aan Eemweg niet overtuigen. Soest mist nog koelbloedigheid. Bekersucces gewijzigd Red Stars. Opsteker jonge hockeyers. Sinds de reconstructie van de Ossen- damweg is de ontsluiting van het zui delijk deel van Soest-Zuid verstoord. Vanaf de dr. 's Jacobstraat en de Kas tanjelaan mag niet linksaf in de rich tingvan de Koningsweg worden afge slagen, vanaf de afgesloten Braam- weg is dat niet meer mogelijk en de kruising van de Oude Utrechtsweg wordt - met name tijdens de spits - geblokkeerd door filevorming. Als er al een gaatje is, kan het verkeer uit de woonwijk eigenlijk alleen via de Schoutenkampweg naar de Konings weg toe. Op deze weg ontstaat (sinds de recon structie van de Ossendamweg) op de drukke momenten echter ook al een rij van aanhoudend tien tot vijftien au to's. Bovendien belemmeren gepar keerde wagens de doorgang voor het verkeer dat zich vanaf de Ossendam weg een weg probeert te banen, met onvriendelijke reacties van automobi listen als gevolg. Een enquête onder wijkbewoners heeft uitgewezen dat de nieuwe situatie pro blemen oplevert. Om deze te tackelen en de doorstroming te verbeteren, heeft Bewonersvereniging Soest-Zuid een aantal voorstellen gedaan aan ver keerswethouder Pieter ten Hove die heeft beloofd zich erover te buigen. Kastanjelaan De vereniging wil dat het verkeer van af de Kastanjelaan ook linksaf mag slaan. Het zou betekenen dat hét knel punt op de Koningsweg-route (de spoorwegovergang) nog meer onder druk zou komen te staan. Viermaal per uur gaan de bomen dicht voor de trein en tussendoor gaan de lichten op rood, zodat de bussen van en naar overstap punt Soest-Zuid aan de Eikenlaan vrij baan hebben. Volgens Paul Frijling, voorzitter van de werkgroep verkeer van de bewonersvereniging, zou aan passing van de verkeerslichten bij de Kastanjelaan én de Nieuweweg ertoe kunnen leiden, dat de doorstroming niet nóg meer wordt belemmerd. De deskundigen van de gemeente moeten dat bekijken. Ook wil de bewonersvereniging dat er op de kruising van de Ossendamweg en de Oude Utrechtseweg belijning komt, waardoor het fileverkeer de krui sing vrijhoudt. Nu blokkeert het vrijwel voortdurend de doorgang voor auto's die de Ossendamweg willen oprijden. Volgens de bewonersvereniging kan dit op simpele wijze door een kruis te schilderen op het bewuste wegdek. Schoutenkampweg In de Schoutenkampweg zouden par- keerstroken moeten worden aangelegd, afwisselend aan de ene en aan de an dere zijde van de rijbaan. Nu staan wel eens aan beide zijden auto's gepar keerd, waardoor er nog maar één auto doorkan. Zodra er een rij auto's ont staat, kunnen voertuigen uit de ande re richting er niet meer door. Het voor stel is de parkeerstroken met bloembak ken af te schermen. Bewoners hebben zich bereid verklaard deze bakken te onderhouden. Het liefst zou Soest-Zuid zien dat er een oplossing komt voor het probleem bij de spoorwegovergang, maar de ver eniging beseft dat een miljoeneninves tering van de gemeente op dit moment niet aan de orde is. "Onze plannen zijn niet financieel onderbouwd, maar ze zijn reëel en niet duur," zegt Frijling. Voordat ze de plannen maakte, hield de bewonersvereniging een bijeen komst voor de buurtbewoners. De aan wezigen stemden in met de voorstellen. Frijling: "Door deze maatregelen kan het in andere straten drukker worden, bijvoorbeeld in de Kastanjelaan. Helaas was er van deze laan niemand aanwe zig. De bewoners zijn door ons (vorige week-red.) schriftelijk op de hoogte gesteld, maar tot op heden (vrijdag- red.) heeft er nog niemand gerea geerd." De vereniging gaat nog de raadsfracties benaderen met haar plannen. Die zou den de weg kunnen vrijmaken voor de financiering van de plannen. Dan moeten ze snel zijn, want de begroting voor 2000 werd gisteren en eergisteren De doorstroming op de Ossendamweg was al niet optimaal, maar is volgens de Bewonersvereniging Soest-Zuid na de reconstructie nog meer verstoord. Foto: Aldo Allessie in commissieverband besproken en wordt in oktober door de gemeente raad vastgesteld. In het rapport dat aan Ten Hove is overhandigd, staat ook nog een voor stel voor een verbinding tussen de par keerplaats van de Bunt en de christelij ke basisschool De Werveling aan de Oude Utrechtseweg. Ouders die hun kind(eren) met de auto naar school brengen, zouden dan bij de sportzaal kunnen parkeren en vervolgens naar het schoolgebouw lopen. Daarmee zou de overlast van het 'haal-breng- verkeer' op de openbare weg (groten deels) zijn verholpen. Verder heeft de vereniging het College gevraagd een onderzoek in te stellen naar de effecten op het sluipverkeer van de afsluiting van de spoorwegover gang tussen de Foekenlaan en de Den Blieklaan en wil ze een discussie op gang brengen over de bussen die door de wijk rijden. Ter overweging heeft zé tot slot de aandacht gevestigd op het creëren van éénrichtingsverkeer in de wijk en het verleggen van de afsluiting van de Braamweg. Die is gerealiseerd bij de aansluiting op de Ossendamweg, maar zou volgens de bewonersvereniging kunnen worden verplaatst naar de Oude Utrechtseweg. i nnnn„aar wctipn nrnrpnt Vfln Hr hl Als de gemeente een locatie be schikbaar stelt, zijn bewoners in de wijk Soest-Zuid bereid even tueel zelf speelvoorzieningen voor kinderen te financieren. Dat blijkt uit het voorstel dat hun bewoners vereniging heeft gedaan aan de ge meente. De vereniging heeft haar oog laten vallen op het plantsoen op de krui sing Oude Utrechtseweg/'Braam- weg en het brede trottoir langs de Oude Utrechtseweg en de Schou tenkampweg. Het is aan de ge meente te bepalen of één van deze locaties beschikbaar komt voor kin deren. In Soest-Zuid woonden per 31 de cember vorig jaar 425 kinderen in de leeftijd van nul tot tien jaar. Dat is ongeveer zestien procent van de be volking in deze wijk. Het aantal kin deren van deze leeftijd ligt circa 110 procent boven het lokale gemiddel de. In de wijk zijn alleen speeltoe stellen te vinden aan de Hildebrand- laan. Dat is te weinig en bovendien staat die speelplaats onder druk vanwege mogelijke uitbreiding van de Ludgerusschool. Enkele jaren geleden werd de hoek van de Kastanjelaan en de Schou tenkampweg verworpen door het gemeentebestuur, nadat direct om wonenden bezwaar hadden ge maakt. Volgens de vereniging vin den de buurtbewoners van de nu voorgestelde locaties de plannen goed. "Zover bekend," zegt voorzit ter Kees Pronk, "want er kan altijd iemand zijn die toch tegen is." Op de Birkstraat heeft de politie vrij dagnacht een Utrechter aangehouden, die onder invloed van alcohol in zijn auto reed. Omdat de man al eerder voor een dergelijke overtreding was be keurd, kreeg hij ditmaal geen bon, maar een dagvaarding. De Utrechter, die zich moet verantwoorden voor de po litierechter, kreeg tevens een rijverbod van vijf uur. De politie heeft vrijdagmiddag een wapen in beslag genomen van een veertienjarige jongen. Dat gebeurde op de Groen van Prinstererstraat, waar een agent de jongen had zien lopen. Een bekeuring kreeg de jonge Soes- ter niet, want het bleek te gaan om een speelgoedwapen. Volgens de politie was het nauwelijks van echt te onderscheiden. De gelijkenis was zo groot, dat het speelgoedtuig - af komstig uit Spanje - mogelijk ande re mensen schrik zou aanjagen. Daarom besloot de politie in overleg met de ouders van de jongen het neppistool mee te nemen. Of hij er een ander speelgoedpistool voor heeft teruggekregen, vertelt het ver haal niet. Een appartement aan de Smitsweg is vrijdagmorgen vroeg uitgebrand. De bewoner, een 28-jarige man, bleef ongedeerd. Onderzoek naar de oor zaak vindt nog plaats. De man was rond half twee 's nachts naar bed gegaan, maar werd om een uur of vier wakker van vreemde gelui den. Hij ontdekte een rode gloed en verliet spoorslags zijn woning. De ge waarschuwde brandweer had een kwar tiertje nodig om het vuur te blussen. Er was sprake van een middelbrand. Hoe die is ontstaan, werd niet meteen duidelijk. De bewoner is weliswaar ro ker, maar verklaarde dat hij in zijn wo ning nooit een sigaret of shaggie op steekt. In een stomerij aan de Koningsweg is vorige week tot tweemaal toe ingebro ken. In de nacht van donderdag op vrij dag werd een ruit ingegooid, drongen de daders naar binnen en namen ze twintig jassen mee. Zondagmiddag zag een getuige dat twee mannen met do zen liepen te sjouwen bij het bedrijf. De politie werd gewaarschuwd, maar toen die arriveerde, waren de inbrekers er reeds vandoor. Dit keer bestond de buit uit vier dozen met in totaal 48 tot zestig jassen. De politie hoopt dat de getuige aan de hand van een foto-con frontatie de verdachten kan herken- ZIE PAGINA 4 'OP 'T HOOGT ACTUEEL' in Soest voor de 1 Aanmelden: tel. 601 41 52 Lubbersen Autoservice Voor reparatie en onderhoud van uw auto ook aan huis. Met vier liter jus d'orange, tien boter hammen, een radiocasetterecorder, een paar boeken, een zaklamp, extra kleding en natuurlijk een stoel nestel de hij zich vrijdagavond acht uur voor de ingang van de Willaert. Veer tien uur vóór de verkoop van de kaar ten voor de try-out van Youp van 't Hek zat Pieter Hoebe pal voor de hoofdingang. Omdat daar de volgende morgen de officiële opening zou plaatsvinden, werd hij teruggestuurd naar het begin van de brug, maar hij bleef de eerste in de rij die zich in de loop van de nacht zou vormen en was verzekerd van toe gangsbewijzen voor hemzelf en een vriend uit Amersfoort. Drie kwartier na zijn aankomst kreeg Pieter gezelschap van de veertienjarige Eric van Dorst. Hij wilde, gewapend met kippepootjes, chocomel en cola, voor zijn onlangs vijftig geworden vader best wel een nachtje doorbrengen op 'Camping Wil- laertstraat'. Daar was het overigens goed toeven in de zwoele zomernacht. De deken had hij net zo goed thuis kunnen laten bij zijn moeder die hem de volgende morgen zou komen aflos sen. "Ik moet eerst bij de F-jes fluiten en later met de B3 van S.O. Soest spe len," aldus Erik om kwart over negen 's avonds. Gebroederlijke sfeer Op dat moment waren de jonge Soes- ters nog met z'n tweeën, in de loop van de nacht voegde één van Pieters broers en enkele anderen zich bij het geduldi ge tweetal. De gebroederlijke sfeer uit te zich in het feit dat gevulde koeken en appels werden rondgedeeld. Er werd geslapen op de brug, gekaart bij een lantaarnpaal en de overige tijd Autobedrijf CITROÊN Exclusief-Desler voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 a u tomobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 werd met praten gedood. Vanaf vier uur 's morgens werd het drukker voor de brug aan de Willaertstraat en rond half acht begon de groep zienderogen te groeien. In onderling overleg werd een lijst samengesteld, waarop de wachtende mensen op volgorde van aankomst hun naam konden vermel den. Eventuele voordringers zouden zodoende geen kans krijgen. Deze lijst was niet, zoals sommige boze tongen beweerden, rondgedeeld door iemand van C-drie, maar berustte puur op ei gen initiatief van de aanhangers van Youp van 't Hek. Pas om tien uur kwamen medewerkers van C-drie, zoals aangekondigd, in beeld. Zij deelden nummertjes uit aan de wachtende mensen. Een glunderen de Pieter Hoebe kreeg nummer één en twee, de moeder van Eric nummer drie en vier en zo ging het door totdat er 113 nummertjes in ontvangst waren genomen, per persoon maximaal twee. Alleen mensen met een nummer kon den later een entreebewijs voor de voorstelling van de cabaretier kopen. Teleurgesteld Om elf uur, een kwartier na de officiële opening van de Willaert door wethou der Neks Blommers van cultuur, werd het geduld van het tweetal en ruim vijf tig anderen beloond en startte in de hal van C-drie de verkoop. In de rij die daar ontstond, sloten ook mensen aan die even later hevig teleurgesteld en soms boos de Willaert verlieten. "Ik vind dit belachelijk, ze hadden gezegd, dat de verkoop pas om elf zou begin nen en nu zijn ze kaarten toch al ver deeld," aldus een vrouw die zojuist bot had gevangen. De reactie van Evëline Paalvast, waar nemend directeur van C-drie: "We hebben aangekondigd dat we vanaf met gratis flesopener krat 24 flesjes m normaal t Vi liter 6 pack 10 stuks van .3^49' voor J SOEST Tel:035-6037050 Fax: 035-6037046 Pieter Hoebe (links) en Eric van Dorst waren er vrijdagavond als eersten bij- tien uur nummertjes zouden uitdelen. Als er een bekendheid komt, weet ie dereen dat mensen van tevoren in de rij gaan staan. Die mensen hebben zelf een lijst gemaakt en daar ben ik blij om, want je hoort ook wel eens dat er wordt gevochten om kaartjes. Dergelijke tafe relen zijn ons gelukkig bespaard geble ven. Jammer dat mensen die teleurge steld zijn, meteen allerlei verhalen gaan ophangen." In de theaterzaal van C-drie, waar Youp van 't Hek op donderdag 7 ok tober om 20.00 uur optreedt, is. plaats voor 154 mensen, maar C-drie ver kocht zaterdag 113 kaartjes. Volgens Idelette de Nooy, hoofd theaterzaken van C-drie, is het pertinent niet zo, dat de resterende kaarten zijn gereserveerd voor medewerkers van het centrum. Dat bevestigt Eveline Paalvast: "We hebben een publieksfunctie, dat zouden we niet kunnen maken." Impresariaat De voorstelling van de cabaretier is een try-out voor de oudejaarsconference. Van 't Hek heeft zelf een groot aantal kaarten geclaimd voor zijn impresariaat en technische medewerkers. Zij moeten de try-out kritisch bekijken en in over leg met hen zal de cabaretier desge wenst zijn show aanpassen, voordat hij in de middelgrote theaters en grote schouwburgen het podium opgaat. "Dat is heel gebruikelijk en je zit zo op veertig kaarten. Op een kleine zaal is dat een groot aantal. Verder hebben we een paar kaarten gereserveerd voor enkele genodigden," zegt Idelette de Nooy die er verder eigenlijk niet zoveel woorden over vuil wil maken. "We hebben duidelijk gezegd: wie het eerst komt, die het eerst maalt." Pieter Hoebe en Eric van Dorst weten dat ze in de zaal zullen zitten wanneer het doek opgaat voor Van 't Hek. Een grote groep anderen kan zich op oudejaarsavond troosten wanneer de conference wordt uitgezonden op de televisie. De Calluna of struikheide bloeit met paarse, witte of rose bloempjes. Tot het eind van de herfst zorgt hij voor kleur in de tuin. Ook schitterend in combinatie 0 met andere najaarsplanten. 4.95 per stuk, 3 voor AMERSFOORT Tmsterdamseweg 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 ui 1

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1