Adam PRIMO En dit zijn de knallers van deze week: 9: J GGS verder geïsoleerd in raad Weekend Aanbieding Bijstandsvrouwen dringen aan op beter anti-armoedebeleid Soest 9.98 0.99 5.98 12.99 ^sintratuin 29.90 UW KANS juristen Gevraagd VASTE-, en INVAL- LOPERS Soester Courant 95 Tl WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1999 78e JAARGANG NO. 6 Discussie over Zonnegloren wekt verbijstering bij fracties :t 3 Actueel 3 Actueel 5 Actueel 13 Soesterberg 17 Sport Asbo krijgt sloopopdracht Zonnegloren Hangbuikzwijn op Soester Hoogt Soester aangehouden met valse marken NU 89,00 A. van der Lee Van Breukelen Vast-goed Assurantiën VAN DER GOEN ADVOCATEN Blommers voelt wel voor ruimere arbeidsplicht Installatietechniek BM. NEFKENS jorS SOEST v/ie end Varkenshaas Handappels Pinotage 1996 6 halen - 5 betalen Schouderkarbonade Amstel Pilsenerbier VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest ALLERLAATSTE 2 OKTOBER 'IN BETWEEN THE SHEETS' FL 119.- ■\^p?iuïaAjS<v*^ Redactie en administratie: Abonnement Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33,- Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank126156 Harry Witte (GGS): "Je liegt dat je barst. Ik pik dit niet" Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) dreigt steeds verder geïsoleerd te geraken in de gemeenteraad. De meest recente botsing speelde zich donderdagavond af. Soest heeft het oude Zonneglorenterrein gekocht, wordt vanaf 15 oktober officieel eige naar en wil daarna meteen de bebou wing slopen, zodat het terrein kan worden teruggegeven aan de natuur. Hoewel de transactie al rond is, blijft GGS protesteren. De vijf miljoen gulden, die de gemeen te voor het terrein betaalt, is afkomstig van projectontwikkelaar Netjes die in ruil daarvoor medewerking van Soest krijgt voor permanente bewoning van de 96 appartementen op het oude Soester Natuurbadterrein, waarvoor hij overigens al een bouwvergunning heeft. Het laatste woord is aan de pro vincie. Als die niet akkoord gaat, valt het plan van Netjes in duigen en moet de gemeente 4,25 miljoen gulden uit de algemene reserve halen om hem te rug te betalen. Hoewel het College naar buiten toe een slag om de arm houdt, lijkt het ze ker van zijn zaak. Ongetwijfeld is bij de provincie navraag gedaan of de plan nen een kans van slagen hebben. De geluiden die tot dusver uit het provin ciehuis kwamen, klonken positief. Hoe dan ook, de koop gaat door, de sloop wordt uitgevoerd en wel zo snel moge lijk, omdat de gemeente het risico niet wil lopen dat vandalen of krakers hun slag slaan of dat ze met onderhouds kosten wordt opgezadeld. Het terrein (ongeveer drie van de 26 hectare zijn bebouwd, de rest is al bos) wordt vol ledig teruggegeven aan de natuur. Fi nancieel risico of niet, de inspraakpro cedure voor de wijziging van het be stemmingsplan is daarmee niet meer dan een formaliteit geworden, waarvan de uitkomst al vast staat. GGS wil daar een stokje voor steken en heeft aangekondigd dat het ge meentebestuur binnenkort een voorstel kan verwachten over uitstel van de sloop. Harry Wittes partij vindt dat er moet worden gewacht met de sloop, totdat de provincie haar goedkeuring Wim Roest (D66): "Ik spreek gewoon de waarheid. heeft gegeven aan de wijzigingen in het bestemmingsplan die nodig zijn om de 'deal' tussen de gemeente en Amstel- land en de gemeente en Netjes te kun nen uitvoeren. Maar GGS weet dat de koop rond is en dat de meerderheid van de raad heeft besloten, dat het Zonneglorenterrein sowieso als natuur gebied zal worden ingericht. Financieel risico of niet. Verbazing GGS speelde donderdag de verbazing zelf. Witte deed alsof hij pas een week daarvoor, tijdens een inspraakavond voor burgers, te weten was gekomen, dat er zo snel met de sloop zou wor den begonnen. Maar het was tijdens de raadsvergadering van augustus al mee gedeeld, het stond in de stukken waar alle raadsleden inzage in hebben én was vermeld in de kranten die Witte en zijn fractiegenoten allemaal lezen. Het ach terhoedegevecht van Witte was snel beslist. Wethouder Bart Krol: "In juni was er eigenlijk unanimiteit over het Zonne glorenterrein, er was alleen een verschil van mening over de financiële kant. Ik vind het uiterst storend dat nu wordt gedaan alsof onbekend was wat de ri sico's zouden zijn. Dat noem ik mee deinen met de publiciteit. Slopen staat los van het planologische aspect. We maken het planologisch onmogelijk dat er ooit nog bebouwing komt." Krol hoefde GGS nauwelijks de les te lezen, dat deden de raadsfracties wel voor hem. De 'verbazing' van Witte riep bij de PvdA 'verbijstering' op. "Als je kinderen een speeltje afneemt, blijven ze zeuren. We hebben een democrati sche beslissing genomen en Witte weet zo goed wat er in het bestemmingsplan staat. Wat is dan de zin van dit soort discussies?" vroeg Wil Stekelenburg. "Is GGS in staat een zinvolle besteding te geven aan het pand Zonnegloren? Een andere bestemming dan zorg is niet mogelijk, wat wil GGS er dan mee?" haakte Bert Krijger van de WD in. Witte zei dat de mensen van de Huis Oppas Dienst (HOD) er wat zijn fractie betreft mogen blijven zitten, tot dat de provincie een besluit heeft ge nomen. Waarom hij de gebouwen wil Wiebe Meilof (GPV/RPF/SGP): "Ik snap GGS niet. laten staan, werd niet duidelijk, ook niet toen Krijger hem nog eens vroeg uit te leggen wat hij met de gebouwen wil. Wiebe Meilof (GPV/RPF/SGP) verklaarde GGS niet te snappen en het CDA stelde bij monde van Henk Ko ning vast, dat alle plannen in de lijn van het raadsbesluit liggen. GL/PS hield zich afzijdig van de discussie, maar pleitte wel voor behoud van de kerk- zaal, waarin een comité muzikale acti viteiten wil gaan houden. Bloed Wim Roest (D66) haalde het bloed onder Wittes nagels vandaan door te wijzen op het enthousiasme waarmee deze in eerste instantie had gereageerd op het plan voor het Zonneglorenter rein. Voordat hij met zijn fractie overleg had gepleegd, liet hij zich in de regio nale pers toen positief uit. Witte be weerde destijds dat het voor zijn frac tie een moeilijk punt zou blijven (in verband met het Soester Natuurbad), maar sprak tegelijkertijd van een uitge balanceerd plan. Roest: "Eerst was hij enthousiast, later is hij door zijn fractie teruggefloten." Witte: "Wat bedoelt meneer Roest daarmee?" Kees Boerkoel (PvdA, tegen Roest): "Je mag natuurlijk niet zeggen wat er in een besloten vergadering is gezegd." Roest (kalm): "Ik spreek gewoon de waarheid." Witte (kwaad): "Dit slaat als een tang op een varken, ik pik dit niet." Roest (nog kalmer): "Ik neem dit niet terug, het is waar." Witte (rood aangelopen): "Je liegt dat je barst." De laatste opmerking schoot bij burge meester Hans de Widt in het verkeer de keelgat. Hij berispte Witte, stelde dat dergelijke taal niet in de raad wordt gebezigd en censureerde Wittes woor den door te besluiten dat ze niet in de notulen zouden worden opgenomen. Witte bood even later zijn verontschul digingen aan voor het feit dat hij zijn beheersing was verloren. De Widt ac cepteerde die, maar het lijkt het erop dat GGS het laatste schijntje geloof waardigheid bij de rest van de raad heeft verspeeld. Paardrijden voor gehandicapten op de tocht Meisje ontsnapt aan bedreiging met stiletto Peter van der Torre jongste VVD-er in raad Pauselijke onderscheiding Soesters Veel sfeer tijdens seizoenmarkt Koude douche VVZ '49 tegen hekkensluiter Soest biedt Elinkwijk goed partij Een fase van gewenning voor Red Stars Blessuretijd weer fataal voor SEC Asbo bv krijgt de sloopopdracht voor het oude ziekenhuis Zonneglo ren en de bijgebouwen (met uitzon dering van de verpleegsterswonin gen in het Berkenbos die voorlopig blijven staan). De aanbesteding is maandag gedaan door de gemeente. De offerte van het Soester bedrijf was verreweg het goedkoopst van de acht bedrijven die op inschrijving reageerden. "We blijven ruim bin nen het budget, wat we met de ge meenteraad hebben afgesproken," aldus wethouder Bart Krol die geen Ibedragen wilde noemen. Officieel moet de opdracht nog wor den gegund. Dat betekent zoveel dat de inschrijving van Asbo nog op detail wondt nagekeken. Wethouder Bart Krol verwachtte maandag dat de overeenkomst vandaag zou rondkomen. Het is de bedoeling dat maandag 18 oktober niet de Sloopwerkzaamhe den wordt begonnen. Drie dagen daarvoor passeert de koopakte van het Zonnegloren-terrein de notaris en is de gemeente eigenaar van het 26 hectare tellende perceel dat zal worden teruggegeven aan de na tuur. De politie kreeg zaterdagavond een telefoontje over een hangbuikzwijn, dat op het Soester Hoogt gesigna leerd zou zijn. Inderdaad werd het dier daar op de rijbaan aangetroffen. Omdat het niet duidelijk was waar het zwijntje vandaan kwam werd de dierenambulance ingeschakeld. Die ving het dier en nam het mee. De politie in Amerogen heeft vorige week woensdag een 39-jarige Soester aangehouden, die daar bij een filiaal van de SNS-bank een vals biljet van 500 Duitse marken aanbood. De man had ook bij de banken in Soest en in Baarn valse biljetten aangeboden, evenals in Weesp. Hij legitimeerde zich wel en kon dus gemakkelijk achter haald worden. (t/m zaterdag 2 oktober a.s.) Overhemden 100% katoen in diverse kleuren (lichtgrijs tot antraciet, lichtblauw, alsook fijne streepjes en kleine ruitjes). Merk "ANDREW" Normale prijs 119,- HERENMODE Winkelcentrum Hartje-Zuid, Soesterbergsestraat 51, Soest Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 1 zie pagina 5 Wij vragen voor sterk expanderende praktijk: die werkzaamheden kunnen verrichten ter ondersteuning van de advocaten. Ook wie zijn studie nog niet (geheel) heeft afgerond kan reflecteren en op parttime basis reeds werkzaam zijn. In de omgeving wonen is voordeel (vandaar advertentie in dit medium). Sollicitaties schriftelijk/e-mail t.a.v. prof. mr. P.A. Stein aan: Postbus 318, 3760 AH Soest Tel. 035 - 601 50 80 Fax 035 - 602 43 45 e-mail: vandergoen@wxs.nl Net als in tal van andere plaatsen in Nederland is ook in Soest afgelopen maandag actie gevoerd voor een beter anti-armoedebeleid. Hier bood het Comité Vrouwen in de Bijstand Soest/Soesterberg een aantal sugges ties aan het gemeentebestuur aan, in de persoon van VVD-wethouder Neks Blommers van Sociale Zaken. Het "wensenpakket" had o.a. betrek king op scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden die via een Mel- kertbaan inmiddels aan de slag zijn en voor vluchtelingen/buitenlanders die het inburgeringprogramma volgen. Daarnaast werd gevraagd om voorzie ningen om kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen buiten school tijd op computers te leren werken en om faciliteiten en vergoeding voor "in formele" kinderopvang. Comitéwoordvoerster Olga Duijm had de wensen neergelegd in een aantal "verbeterpunten", die zij maandagmor gen in een toepasselijk "koffertje" (a la minister Zalm op Prinsjesdag) aan bood aan Blommers. Zij deed dat ook namens een aantal andere groepen die zich in Soest met het anti-armoedebe leid bezighouden, zoals Vrouwen voor Vrede, de Stichting Vluchtelingenwerk, de vakbonden FNV en CNV en de werkgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Soest en de dia conie van de Samen-op-Weg-kerken. De wethouder nam het wensenpakket gaarne in ontvangst, al deed ze geen enkele concrete toezegging over de ver vulling ervan en verwees ze vooral naar de rijksregels. Ze vond trouwens dat er in Soest al een heleboel goeds gebeur de (bijzondere bijstand, minimafonds, woonkostentoeslag, kwijtscheldingsre geling van gemeentelijke belastingen etc.). Volgens Blommers horen daar ook de (zo nodig) gratis toegang bij tot peuterspeelzalen en kinderopvang, ac tiviteiten bij de Vrije Teugel en de plan nen voor een project "sociale active ring", dat de gemeente samen met de stichting Balans op poten wil zetten. Daarvoor heeft de raad inmiddels al SOEST Tel:03S-60370SQ Fax: 035-6037046 automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 6012364 in Soest voor de Aanmelden: tel. 601 41 52 500 gram keuze uit 5 soorten waaronder Elstar De mooiste druif uit Zuid-Afriko Mooi volle zachte rode wijn 12%'vol. per fles 5,98 per doos a 6 fles Alles kan! Alles moq! kilo krat 24 flesjes a 30 cl 100.000 gulden uitgetrokken, maar er is nauwelijks "aanbod". Blommers: "We zijn er hard mee bezig, maar de provincie Utrecht heeft het laagste aantal werkzoekenden en daarbinnen heeft Soest de laagste werkloosheid van allemaal." Wat de "verbeterpunten" betreft speelde ze de bal graag door naar an dere instanties. Voor scholingsmoge lijkheden moeten de uitkeringsgerech tigden bijvoorbeeld bij het Arbeidsbu reau zijn. Voor de computerlessen zag ze in principe wel mogelijkheden, om dat ook de scholen redelijk enthousiast voor zo'n plan zijn. "Die computers staan daar na vier uur toch maar te staan..." En Soest "studeert" nog op een notitie over de eventuele vergoe ding voor kinderopvang buiten het of ficiële circuit (wat voor het kind soms wel beter kan zijn) maar die komt pas in november. Kwaliteiten benutten Desgevraagd reageerde Blommers ook op de actuele discussie over de verrui ming van de arbeidsplicht voor bij standsmoeders (volgens het kabinet ook gewenst voor moeders met kinde ren jonger dan vijf jaar). Hoewel de Haagse politiek al in meerderheid af wijzend staat tegenover deze voorge nomen maatregel had de WD-wet- Olga Duijn (l.) overhandigt het koffer tje met het wensenpakket aan wethou der Blommers van Sociale Zaken houder er wel begrip voor. Je moet het laten afhangen van een individuele be nadering. In Soest hebben we al veel resultaat gezien als mensen in die pe riode alvast beginnen met een oplei ding, zodat ze als de kinderen naar school gaan zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Ik vind het wel positief als daarvoor meer ruimte komt. De sa menleving moet de kwaliteiten van de mensen kunnen benutten," aldus Blommers." Ze benadrukte dat de gemeente en de Sociale Dienst "zo zorgvuldig moge lijk" naar passende oplossingen blijven zoeken. Het wensenpakket zou ze ter inzage leggen voor de raadsleden, van wie er overigens ook een aantal pre sent waren bij de aanbieding. WORKSHOP fj Kleurenanalyse en make-up -J AANBIEDING ■^y' Permanent make-up bij: AVANT-GARDE zie pagina 3 Eén-na-laatste show Een avond IN BETWEEN THE SHEETS bestaat uit: Culinair 5-gangen diner Professionele LIVE Soap show Welkomstcocktail Onbeperkt wijn tijdens het diner NORMAAL FL 149.50 SOESTDUINEN ROYAL PARC Tel. 035 - 603 83 83 www.hi-socstduinen-rp.nl BOVENSTAAND ARRANGEMENT INCL. OVERNACHTING ONTBIJT Eenmalig aanbod fl 179.- De Nephrolepis cordifolia kennen we beter als 'Lemon Button' varen. Een ijzersterke plant die ook in de winter z'n blad behoudt. In de mooie ecru kleurige vaas komt hij goed tot zijn recht. Hoogte plant 30-35 cm, hoogte vaas 24 cm. Zondag 3 oktober Amersfoort open van 10.00 tot 17.00 uur. Nijkerk gesloten. AMERSFOORT Amsterdamseweg 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1