ÜS h Visser Matinique 5 Paardrijden voor gehandicapten in Soest staat serieus op de tocht ^ogteïöm Verhuisd 1 ACTUEEL r n Meer dan 10 jaar ervaring ^fJ Overeenstemming over vijf locaties snelheidscamera VERHUUR - REPARATIES - KEURINGEN Meisje (18) ontsnapt aan bedreiging met stiletto Rechter stelt gemeente in gelijk omtrent tredmolen Peter van der Torre (42): jongste VVD-er in raad Heeren Van Brederode AVANT-GARDE PAGÏNaj WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT n Soesterberg srberg zoekt: TEGELLIJMERS -352194 Westeneng) Instructrice Inge Schouten heeft dringend onderdak nodig PAGINA 3 1 BEHEERDER Specialist^ SOEST Ook voor service moet u bij ons zijn Ruim uur praten: ombudsman of klachtenadviseur banketbakkerij de béste, de lekkerste vanaf maandag 4 oktober a.s. Dader aangehouden net XTC-pillen opzak Het blijft genieten! Soester moet trainingsconstructie weghalen Liegen of het gedrukt staat Jongelui houden huis in Aqua Indoor Dronken Soester na wilde rit gepakt MANNENMODE KONINGINNELAAN 24 - SOESTDIJK V, SCHOONHEIDSSALON WORKSHOP I AG 8.00 TOT 14.00 uUR iets te vieren? adres voor uw vlees- rmet-, fondue-, steen- en saladeschotels! li prijsvriendelijk! Desterberg %L- aar een gemotiveerde M/V in en computersystemen, ij klanten. minimaal MBO-niveau. Dos en Windows 95/98. ierver in zoals TCP/LP en IPX. i pré. itieve vaardigheden, een tatief en in bezit van een it veel ruimte voor eigen iend bedrijf dat zich hoe oplossingen waar met Het therapeutisch paardrijden voor gehandicapten in Soest staat op de tocht. Inge Schouten die lesgeeft aan de Birkstraat (waar voorheen Stich ting Stimulans was gevestigd) heeft haar contract met Hippisch Centrum de Stoethoeve per 30 november opge zegd en kan haar activiteiten alleen voortzetten, indien ze voor die tijd een nieuwe locatie heeft gevonden. Ruim tweehonderd mensen, van wie de meesten fysiek- en/of verstandelijk gehandicapt zijn, hangt een grote te leurstelling boven het hoofd als er niet snel hulp wordt geboden. Er zijn contacten met Dennendal in Den Dolder en Abrona (Sterrenberg) in Huis ter Heide, maar vanwege pro cedures zou het zeker anderhalf jaar duren, voordat ze daar met haar dertien paarden en materialen terecht zou kunnen. Vandaar dat de instructrice nu een noodkreet doet uitgaan. "Alles ligt nu open, maar de tijd dringt." In de loop der jaren is er aan de Birk straat te veel gebeurd, vindt Inge Schouten, om daar te blijven. Ze wil daar verder in het openbaar niets in houdelijks over zeggen. Een groot struikelblok is tevens dat het steeds moeilijker wordt de Birkstraat over te steken, als ze met paarden en ruiters in het bos wil gaan rijden. Risico's Daarnaast wil Inge Schouten onder een andere constructie gaan werken. In de huidige situatie loopt ze zelf te veel (financiële) risico's, ondanks de steun op de achtergrond van Stichting Het Rollend Paard. Die werd op haar ini tiatief opgericht en doet aan fondswer ving. "De Stichting zorgt voor spullen die ik nodig heb en ik zorg voor de kennis en de ervaring die de Stichting niet heeft. Maar de kwetsbaarheid van de constructie ligt op mijn nek. Het be drijfsresultaat in 1998 was zesduizend gulden. Daar moet ik van leven en dat kan niet. En als er wat zou gebeuren, draai ik er voor op. Dat is geestelijk niet meer op te brengen," legt ze uit. Ook in fysieke zin valt het allemaal niet mee. Ondanks de hulp van veel vrijwilligers maakt ze structureel ex treem lange werkdagen. "Om het uit voerbaar en rendabel te maken, zou je met minimaal twee mensen moeten werken, maar dat moet de omzet om hoog van 120.000 naar 200.000 gul den en dat kan alleen als je het lesgeld met vijftig procent verhoogt. Dat kan natuurlijk niet." Vandaar dat Inge Schouten op zoek is naar een locatie op een terrein van een instelling, zoals Dennendal en Abrona. "Dergelijke instellingen zijn ingericht op en bekend met mijn doelgroep. Het is het best als ik bij een niet-commer- ciële instelling onderdak krijg. Dat is duidelijk naar je sponsors en de ge meente." Gesprekken zijn er al geweest met Abrona en Dennendal. De reacties waren enthousiast en er werd meege dacht. Zelfs de mogelijkheid dat Inge Schouten in loondienst zou komen en dat de instellingen een eigen manege zouden starten, werd geopperd. Tot een concrete oplossing kwam het, om financiële of procedurele redenen, nog niet. "Ze willen wel, maar bij Abrona zeggen ze dat het nog zeker anderhalf jaar zal duren, voordat ik daar terecht kan en zoveel tijd heb ik niet." Omwille van haar vrijwilligers en doel- Als Inge Schouten niet snel een ander terrein tot haar beschikking krijgt, moet ze stoppen met het geven van paardrijles aan gehandicapten. Foto: Aldo Allessie groep blijft Inge Schouten het liefst in Soest of omgeving, maar als zich er gens in het land een oplossing aan biedt, neemt ze de wijk. Want ze wil haar werk voortzetten. "Iedereen heeft een ideaal, dit is het mijne," zegt de Zuid-Hollandse die ruim drie jaar ge leden haar baan en andere zekerheden opgaf om paardrijles te gaan geven aan zieken en mentaal-, fysiek- en meer voudig gehandicapten. Therapeutische waarde "De therapeutische waarde van paard rijden voor deze mensen is erg groot en er bestaat ontzettend veel behoefte aan. Dat erkent iedereen. Er is veel vraag naar kampen, maar dat kan ik onder deze omstandigheden niet op brengen, dan ben ik zestien, zeventien uur per dag in touw. Dat is niet vol te houden." De klok tikt door, het duurt niet meer zo lang of het is 30 november en Inge Schouten moet haar spullen inpakken en haar paarden, die zijn getraind voor de doelgroep, elders onderbrengen. Op dit moment vergt de zoektocht naar andere huisvesting alle tijd en energie van Inge Schouten. Ze geeft de moed vooralsnog niet op, heeft kranten op de hoogte gesteld en wil ook de televi sieomroepen benaderen om publiciteit te krijgen. Wie een oplossing voor haar probleem heeft, kan haar bellen, tel. 033-4650180. Eigen technische dienst met 24- uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60 Het is maar goed dat er een gemeen teraad is. Dan weet de burger ten minste waar hij aan toe is en tot wie hij zich kan vervoegen als hij een klacht heeft. Dat kan namelijk bij de onafhankelijk klachtenadviseur. Mr. G.B. Spruit is voorzitter van de commissie voor de bezwaar- en be roepschriften. Bij hem kan men ook te recht met klachten over de gemeente. In de praktijk heeft Spruit ondervon den dat de term 'voorzitter van....' ver warring veroorzaakt bij de burgers. Hij had het gemeentebestuur daarop geat tendeerd en stelde voor zijn functie naam te wijzigen in klachtenadviseur of (gemeentelijke) ombudsman. Nou, om daar een besluit over te ne men, hadden de dames en heren poli tici wel even de tijd nodig. In de com missievergadering van 8 september werd al een half uur aan deze 'meer keuzevraag' besteed en afgelopen don derdag deden ze het tijdens de ge meenteraad nog eens dunnetjes over en hadden ze aan dertig minuten niet voldoende. Het werd uiteindelijk onafhankelijk klachtenadviseur, maar er was een hoofdelijke stemming voor nodig, voor dat de raad in haar wijsheid tot een be sluit kwam. Negentien van de zeven twintig raadsleden (onder wie de Col lege-leden en de mensen uit de coali tie-fracties) werden het eens. Dit tot teleursrtelling van onder anderen D66- er Wim Roest die ombudsman veel be kender en vertrouwder vindt klinken dan onafhankelijk adviseur. Wie een klacht heeft, kan de onafhan kelijk adviseur bereiken via de gemeen te Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Soesterbergsestraat 53, Öoest Telefoon 035-6012050 in 00% Ruim drie jaar is Inge Schouten werkzaam in Soest al instructrice. In samenwerking met Stichting Het Rollend Paard geeft ze thera peutisch paardrijles aan zieken en mentaal-, fysiek- en meervoudig gehandicapten. Ook mennen en voltige behoren tot de activiteiten. Verder worden proeflessen gegeven aan nieuwe leerlingen en kunnen vrijwilligers leren hoe ze minder-va- liden moeten begeleiden bij het ver zorgen en berijden van de paarden, terwijl Inge Schouten tevens excur- siedagen en -weken organiseert voor scholen en verenigingen. Daar naast biedt ze plaats aan stagiaires die werken met gehandicapten. In het kader van de integratie is er be perkt plaats voor valide ruiters, mits die bereid zijn vrijwilligerswerk te verrichten. Inge Schouten is in het bezit van het diploma van de Federatie Paardrij den Gehandicapten (FPG), is jury lid van deze FPG en de Koninklijke Nederlandse Federatie van Lande lijke Rijverenigingen en beschikt over meer dan tien jaar ervaring. Ze is ook men-instructrice, studeerde pedagogiek met als specialisatie or thopedagogiek en haalde tevens haar EHBO-diploma. In het verle den fungeerde ze ook als coach van nationale gehandicaptenteams. Voordat ze naar Soest kwam, was Inge Schouten boekhoudkundig medewerkster van een bedrijf. De fracties in de gemeenteraad zijn het eens geworden over de vijf loca ties, waar vanaf volgend jaar afwisse lend een snelheidscamera wordt ge plaatst. Deze punten komen te staan langs de Koningsweg, de Soesterberg sestraat, de Birkstraat, de Stadhou derslaan en de Vredehofstraat. Deze vijf invalswegen van Soest venverken dagelijks tien- tot twintigduizend voertuigen. De dure camera wordt gedeeld met Baarn, Bunschoten en Eemnes. Soest betaalt veertig procent van de kosten (voor Soest, inclusief de opstelpunten, circa honderdvijftigduizend gulden) en mag de camera evenredig vaak gebrui ken. Dat komt neer op ongeveer vijf Openingstijden maandag t/m vrijdag 7.30 - 17.30 uur Vanaf vrijdaqmiddaq 16.00 uur Speciale weekend tarieven Voor bedrijf en particulier Naast Hooijer Bouw Techniek BV - Technische Groothandel Nieuwegracht IA - 3763 LP Soest Tel. 035 - 601 55 66 maanden per jaar. Hetzelfde geldt voor de dummy, een 'nepcamera' die welis waar flitst als er te snel wordt gereden, maar de overtreding niet registreert, zodat de betreffende bestuurder geen bekeuring zal krijgen toegezonden. Hoewel het er volgens wethouder Pie- ter ten Hove niet om gaat zo veel mo gelijk boetes uit te delen (de staat int het geld), maar om de snelheid van het verkeer terug te dringen, ziet hij geen heil in het plan van de PvdA om ook in Soesterberg twee opstelpunten te rea liseren. De fractie diende donderdag avond tijdens de raadsvergadering een motie in om steun te krijgen voor een opstelpunt nabij de roomskatholieke kerk aan de Rademakerstraat en op de hoek van de Kampweg en de wijk Mer- cury. Daar zou veel te hard worden ge reden door menige automobilist. Ten Hove wees de motie af en kiest er voor de drukste wegen in de gaten te houden. De verkeersintensiteit op de genoemde locaties in Soesterberg is aanzienlijk lager dan op de invalswegen van Soest. "Maar het gaat toch niet om het aantal auto's, maar om de snel heid? Iedereen rijdt daar 60 tot 80 ki lometer," reageerde Wil Stekelenburg op de wethouder die haar partijgenoot is. Ten Hove bleef echter op zijn stand punt staan. Hij vindt het onverstandig twee extra opstelpunten te realiseren, omdat de camera dan nog korter op elke locatie staat en het effect ervan minder is. Hij kreeg de steun van een ruime raadsmeerderheid. Vanuit de raad werd geopperd de situatie in Soesterberg in het oog te houden, waarna in een later stadium kan wor den bekeken of er in het vliegdorp als nog één of meer opstelpunten moeten komen. De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 20-jari- ge man uit Amersfoort aangehouden, die daarvoor een I8-jarig meisje uit Soest met een stiletto had bedreigd. Hij wilde dat ze met hem meeging, omdat hij geld nodig had. Bij zijn aanhouding bleek hij 52 XTC-pillen op zak te hebben. Het meisje reed woensdagavond om streeks 23.00 uur vanuit Baarn over de Stadhouderslaan naar huis en hoorde een vreemd geluid aan haar fiets. Ze stapte af en besloot naar huis te lopen. Op het Nassauplantsoen werd ze, ter hooget van de Lindenhof, ploteling van achteren vastgepakt. Haar belager draaide haar armen op de rug en zei dat ze moest luisteren en meekomen. Om zijn woorden kracht bij te zetten haal de hij een stiletto tevoorschijn. Het meisje volgde hem noodgedwon gen naar de overkant van de Van Weedestraat, waar hij haar geld bij een automaat wilde laten tappen. Ze voel de zich zeer bedreigd en bood hem f 25 aan uit haar eigen portemonnee, maar dat vond hij te weinig. Het meisje wist echter los te komen van haar belager en liep de rijbaan op, waar ze probeer de de aandacht te trekken van passe rende auto's. Eén auto stopte en het meisje probeerde haar verhaal te ver tellen, maar de man gedroeg zich op dat moment heel amicaal, waarna de auto aanvankelijk wegreed. Een paar meter verder stopte de auto, waarin een man en vrouw uit Soest, alsnog. Ze namen het meisje mee, brachten haar thuis en waarschuwden de politie. De man was intussen in de richting van de Stadhouderslaan verdwenen. Op basis van het signalement kon de politie hem enige tijd later aanhouden op de Dalweg. Aanvankelijk beweerde hij dat hij in Leusden woonde, maar dat bleek bij nader onderzoek Amers foort te zijn. Hij bekende het meisje, dat hij toevallig was tegengekomen, bedreigd te hebben. De stiletto had hij nog; hij was verder in het bezit van de XTC-pjJlen. Volgens de politie had hij die in Soest willen verkopen, maar we gens gebrek aan cliëntèle had hij beslo ten naar Utrecht te vertrekken. Voor de reis had hij geld nodig gehad, reden waarom hij het meisje had willen bero ven. De man is ingesloten. BAR, GRILL RESTAURANT Onze alom beroemde vlees- en visspecialiteiten? Onze gemoedelijke en informele sfeer? (al onze gerechten ook om af te halen) STEENHOFFSTRAAT 47 SOEST 035-6018252 De Soester J.L. Zoetelief heeft nog ongeveer een week de tijd om de tred molen te verwijderen van zijn terrein tussen de Lange Brinkweg en het Kerkpad NZ. Voor elke dag dat hij de termijn overschrijdt, moet hij de gemeente 1500 gulden boete beta len. Dat heeft de arrondissement- rechtbank bepaald. De rechtbank stelde daarmee de ge meente Soest in het gelijk. Die had vastgesteld dat de trainingsmolen voor paarden zonder vergunning was neer gezet en liet Zoetelief weten dat het il legale bouwwerk moet worden wegge haald. De gemeente legde hem zelfs een dwangsom op van 1.500 gulden (met een maximum van 15.000 gul den) voor elke dag dat de tredmolen zou blijven staan. Hij kreeg zes weken de tijd het bouwwerk te verwijderen. Zoetelief stapte naar de rechter, dien de bezwaar in en vroeg om een voorlo pige voorziening, maar die is afgewe zen, zo werd vorige week duidelijk. De Soester exploiteert op zijn terrein een stoeterij waar paarden worden ge traind en gefokt. Voorde trainingen van de paarden wilde hij een tredmolen la ten bouwen, maar die past niet in het bestemmingsplan. Het perceel maakt immers deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Zoetelief had alleen via een artikel 19-procedure eventueel een vergunning kunnen verkrijgen, maar hij volgde die niet. Volgens de Soester is de tredmolen, bestaande uit een betonnen blok met daarop een metalen paal met vier ar men en hekken, geen bouwwerk en is er geen bouwvergunning voor nodig. Volgens de gemeente is de molen wel een bouwwerk, want dat is elke con structie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die direct met de grond is verbonden. De rechtbank stelde dat de gemeente gelijk heeft, verklaarde het bezwaar on gegrond en wees het verzoek voor een voorlopige voorziening af. Zoetelief rest nog de mogelijkheid in beroep te gaan bij de bestuursrechter. In het an dere geval moet hij de molen verwijde ren. Doet hij dat niet, dan krijgt hij een boete en als de molen dan nog niet na twee weken is weggehaald, laat de ge meente dat doen op de kosten van de Soester. Het was donderdag weer een boeiende raadsvergadering, die door Radio Soest werd uitgezonden. Een leuk een emotioneel programma. "Je liegt dat je barst!!" schreeuwde Harry Witte (GGS) door de deftige raadzaal tegen Wim Roest (D66). De laatste herinner de zich wat iedereen in het circuit weet, dat Harry in juni als eerste voorzichtig positief reageerde op de berichten dat Zonnegloren aangekocht zal worden en teruggegeven aan de natuur. Logisch als je de ideoloog bent van Ge meentebelangen Groen Soest. Groen (natuur) voor rood (stenen) nietwaar? Ideaal voor de konijnen van vossen van partijgenoot Bert van t' Holt. Het was niet de eerste keer dit jaar dat er lelijke woorden in de raadsvergade ring gebruikt werden. Wat moet het nieuwe VVD-raadslid V.d. Torre, die donderdagavond de eed aflegde, hier van denken? En de vrome mijnheer Koning (CDA), wiens oren van zijn hoofd vielen. Burgemeester Hans de Widt liet onmiddellijk weten dat de uitspraak van Witte uit de notulen zul len worden geschrapt. Liegen wat gedrukt staat. Tom Scherder, verslaggever van de Gooi- en Eemlander, meldde op 11 juni 1999 in zijn krant dat Harry nog een slag om de arm hield, maar een po sitieve grondhouding demonstreerde. Letterlijk citeert de Gooi- en Eemlan der uit zijn mond: "Helder is dat dit voorstel veel beter is dan de eerste ver sie. Hier is sprake van een uitgebalan ceerd plan. Alle zaken grijpen in el kaar. Het is natuurlijk puur winst dat nu ook het zwembad is meegenomen." Politicus als hij is voegde de groene Witte er wel aan toe; "Het blijft voor onze fractie natuurlijk toch een moei lijk punt." In de tweede ronde donder dagavond bood Harry zijn excuses aan voor zijn woordgebruik. Maar hij bleef ontkennen. Ans Mann van GroenLinks/Progres- sief Soest trachtte nog een lans te bre ken voor het behoud van het kerkge bouw op het Zonneglorenterrein. Te recht strijdt Berna Kousemaker (luctor et emergo) met 200 medestanders te gen de sloopplannen van dit waarde volle concertzaaltje met zijn goede acoustiek. Verkoop haar het gebouw voor een gulden en laat het aan haar over. Zie haar resultaten met het ver waarloosde Openluchttheater. Zo kan het college nog iets redden van het schrale kunst- en cultuurbeleid van de laatste vijfjaar. Bert Krijger (WD) en zijn adjudant Peter van der Weij organiseren inci denteel een fantastische Seizoen- markt, maar een structurele bijdrage aan ons Soester koor- en muziekleven zal meer waardering oogsten. De politie kreeg in de nacht van zater dag op zondag een telefoontje over een drietal jongelui die omstreeks 03.00 uur waren gesignaleerd toen ze op het Dalplein liepen, komend uit de richting van Aqua Indoor. Ter plaatse bleek dat er aan de achterkant van het zwembad was ingebroken. In het re creatiegedeelte hadden ze enkele stoe len en een kunststof plant in het water gegooid. Het drietal is nog spoorloos. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 23-jarige Soester aan gehouden, die onder invloed zijn auto bestuurde. De man trok op de Soester bergsestraat de aandacht van de politie, maar ging er via de Ossendamweg en de Koningsweg vandoor. Op de Obrechtstraat scheurde hij links langs de vluchtheuvel, tot hij op het Scal- meyerpad tot stoppen werd gedwon gen. Hij moest blazen en kreeg ter plaatse een dagvaarding mee. Verder kreeg hij een boete van 900 gulden plus een proces-verbaal voor zijn roe keloos rijgedrag. Sinds donderdag heeft Soest een nieuw gemeenteraadslid. Het is Peter van der Torre die de opengevallen plaats van de naar Sittard verhuisde Bartho Anderson heeft ingenomen. Met zijn 42-jaar is Van der Torre het jongste fractielid van de WD. Achter de schermen was hij de laatste tijd al actief in liberale kringen. Hij maakte drie jaar deel uit van de scha- duwfractie en stond anderhalf jaar ge leden tiende op de verkiezingslijst. De WD kreeg toen in Soest acht zetels toebedeeld, maar door het tussentijds vertrek van Sander Brunekreef en An derson kwam er voor hem een plek vrij. Van der Torre zat ook in de werkgroep lokaal. Dat is niet alleen een 'klasje voor de raad', maar tevens een denk tank voor de fractie van de partij en een achterban, waarmee georganiseerd overleg plaatsvindt. Als raadslid zal Van der Torre de WD vertegenwoordigen in de commissie fi nanciën. In het dagelijks leven is hij leraar eco nomie en financiën op de Heao in Amsterdam. Nachtegaalweg 7 Soest 035 - 602 69 14 Persoonlijke presentatie in kleding en make-up Aan de start van het nieuwe modeseizoen geeft schoonheidsinstituut AVANT- GARDE een workshop, die een ontdekkingsreis is naar de kleuren in kleding en make- up, die u het beste staan. Het gaat erom de kleuren te vinden, die bij uw uitstraling passen. Het geheel moet aansluiten op uw persoonlijkheid, de kleur van de huid, haarkleur en de kleur van de ogen. De bedoeling is alles in harmonie te krijgen waardoor u er beter uitziet, zich beter voelt en beter overkomt. Wie onzeker is over zichzelf, vindt via een nieuw uiterlijk ook nieuwe zekerheden. Kortom, het doel van deze workshop is: Uw zelfbewustzijn te vergroten. U een optimale persoonlijke presentatie te geven. Leren zien welk effect de juiste kleur van kleding en make-up bij u heeft. Ontvangst met koffie/thee Persoonlijke kleurenanalyse en uitleg over kleurencombinaties Lunch Theorie van de make-up Het leren aanbrengen van de make-up, die bij uw kleurbeeld en type past 17.00 uur Afsluiting Data: Iedere woensdag en zaterdag in oktober en november 1999. Andere dagen is in overleg mogelijk. Prijs: 175,-pp. inclusief lunch en workshopmap. Reserveren: Bellen op werkdagen 035 - 602 69 14. TEVENS AANBIEDING PERMANENT MAKE-UP: Wenkbrauwen 395,- Eyeliner boven of onder 250,- Eyeliner boven en onder 395,- Lipconfour 395,- Programma: 10.00 uur 10.30 uur 13.00 uur 14.00 uur 15.00 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 3