actueel WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1999 SOESTER COURANT pagina WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1999 WOENSDAG 29 O F F I C IËLE BEKENDMAKING VAN DE GEMEEN TE SOEST Jongens mish door groep fie HOOGT Uitgave: Gemeente Soest Centrale Voorlichting Raadhuisplein 1 - 3762 AV Soest Telefoon 035 - 609 34 55 Internet: www.soest.nl E-mail: info@soest.nl BOUWZAKEN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn op de volgende aanvragen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften, vergunning te verlenen voor het: 1. plaatsen van een blokhut, Groenling 15; (artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 2. vernieuwen en veranderen van een garage/berging, Molenstraat 75; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 3. bouwen van een berging, Parklaan 29; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 4. uitbreiden van de zolderverdieping van een woonhuis, Spinet 84. (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een ter mijn van twee weken, derhalve van donderdag 30 september tot en met woensdag 13 okto ber 1999, eventuele bedenkingen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze aanvragen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, da- gelijks van 8.30 - 12.30 uur, in het gemeentehuis, afdeling planologie en bouwen (balie bouw- ipg zaken), Raadhuisplein 1, ter inzage. BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN INGEDIEND BOUWPLAATS le Heezerlaantje 56 (98435) Biltseweg 35a (99719) Bosstraat 20 (99110) Clauslaan 34-36 (99456) Dr. 's Jacobstraat 43 (99595) Ganzetrek 39 (99709) Ganzetrek 41 Gen.1 Winkelmanstraat 122 (99724) Groenling 15 (99722) Hartmanlaan 8 (98097) Hartweg 45a (99717) Korte Hartweg 9 (99714) Mariastraat 9 (99616) Prins Bernhardlaan 19 (99716) Schrikslaan 62 (99715) Sloothaak 21 (99014) Tensenhof 1 (99712) Van Straelenlaan 6 (99587) Verl. Paltzerweg 1 (99721) Verlengde Talmalaan 29 (99710) Vïnkenweg 27a (99725) Weteringpad 24 (99706) Winterkoning 29 (99713) BETREFT HET VERZENDDATUM gewijzigd uitvoeren van een te bouwen bedrijfshal (toevoegen overheaddeur en vergroten afstand tot perceelsgrens) 13-9-99 bouwen van een shop bij een benzineverkooppunt 15-9-99 bouwen van een woonhuis met atelierruimte en garage 13-9-99 uitbreiden van twee woonhuizen (plaatsen kap op verdieping) uitbreiden van een woonhuis 16-9-99 15-9-99 plaatsen van een dakkapel op het achtergevel- - - - 13-9-99 dakvlak (99708) plaatsen van een dakkapel op het achtergevel- dakvlak 13-9-99 bouwen van een schuurtje 17-9-99 bouwen van een blokhut 16-9-99 bouwen van een garage 13-9-99 uitbreiden van een woonhuis 15-9-99 plaatsen van een dakkapel op het achtergevel- dakvlak 14-9-99 uitbreiden van een woonhuis 15-9-99 plaatsen van een dakkapel 15-9-99 vernieuwen/veranderen van een garage/berging 15-9-99 uitbreiden van een woonhuis 15-9-99 vervangen van een garagedeur door een kozijn met ramen en deur 13-9-99 uitbreiden van een woonhuis en aanbouwen car- port/berging 15-9-99 uitbreiden van een kantoorgebouw 15-9-99 plaatsen van een dakkapel op voor- en achter- geveldakvlak 13-9-99 bouwen van een tuinhuisje 17-9-99 bouwen van een verdiepingsvloer 13-9-99 aanbouwen van een serre 14-9-99 Deze aanvragen kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling planologie en bouwen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN BOUWPLAATS Amersfoortsestraat 85 Apollo 64 Boerenstreek fase 2 Boerenstreek fase 2 Boerenstreek fase 2 Bosstraat 69 Burgemeester Grothestraat Clemensstraat 70 Eigendomweg 13 Gemini 37-90 Hildebrandlaan 11 Julianaplein 10 Kerkstraat 16 Laanstraat 45 Mercury 150-164 Nieuwstraat 34 Olijkeweg 2 Oranjelaan 27 P.C. Hooftlaan 25 Prof. Lorentzlaan 78 Schrikslaan 62 Soesterbergsestraat 2 Soesterbergsestraat 82 Torenstraat 47 Valeriaanstraat 19 Valeriaanstraat 124-122 Weteringpad 58 BETREFT HET VERZONDEN (99600) uitbreiden van een woonhuis 13-9-99 (99615) uitbreiden van een woonhuis 15-9-99 (98421) bouwen van een kelder onder de woning (wijz. verl. verg.) 13-9-99 (98418) uitbreiden van diverse woningen type M4 (wijz. verl. verg.) 13-9-99 (98422) bouwen van een kelder en uitbreiden woonhuis (wijz. verl. verg.) 13-9-99 (98496) bouwen van een woonhuis (wijziging verleende vergunning) 15-9-99 53 (99627) verbouwen van een kantoor-woonhuis en bouwen berging 15-9-99 (99557) verbouwen/uitbreiden van woonhuis met entree en studeerkamer 15-9-99 (99574) uitbreiden van de eerste verdieping met extra slaap kamer 15-9-99 (99634) plaatsen van 15 dakkapellen (Gemini 37-47, 51-53, 57-65 en 90) 15-9-99 (99517) uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van dakkapellen 14-9-99 (99026) uitbreiden van een woonhuis en garage (wijz. verl. verg.) 15-9-99 (99515) bouwen van garage, uitbreiden woonhuis en veran deren bijkeuken 16-9-99 (99488) uitbreiden van een woonhuis 13-9-99 (99568) bouwen van 7 dakkapellen 15-9-99 (99537) uitbreiden dakkapel achtergevel, plaatsen dakkapel voorgevel 13-9-99 (99649) bouwen van een zwembad 17-9-99 (99528) uitbreiden en veranderen van een woonhuis 15-9-99 (99585) plaatsen van een dakkapel op het achtergevel- dakvlak 17-9-99 (99612) plaatsen van dakkapellen op voor- en achterdakvlak 13-9-99 (99715) vernieuwen/veranderen van een garage/berging 17-9-99 (99624) bouwen van een parkeerdek tbv het bedrijf bewoners appartementen 13-9-99 (99593) bouwen van een dakkapel en veranderen van een serre 14-9-99 (99622) vernieuwen en veranderen van de begane grond tot kantoorruimte 13-9-99 (99547) plaatsen van een dakopboüw 17-9-99 (99552) doorbreken van twee naast elkaar gelegen woningen 15-9-99 (99606) verbouwen/uitbreiden van een bedrijfsverzamelge bouw (unit 19) 13-9-99 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Bur gemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BINNEN 6 WEKEN na de VERZENDDATUM worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Afdeling Planologie en Bou wen (baliebouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. VERLEENDE SLOOPVERGUNNING Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor: 1. het verwijderen van een asbesthoudend dak (golfplaten) van een loods op het perceel Schoutenkampweg 42a (verzenddatum: 20 september 1999). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Wet Awb) kunnen belanghebbenden een ge motiveerd bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat be zwaarschrift worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzenddatum van de sloopvergun ning worden ingediend. m m BEHANDELING BEGROTING RAADSVERGADERING 11/13 OKTOBER De behandeling van de begroting 2000 vindt plaats op maandag 11 oktober, aanvang 19.00 uur. De behandeling van de begroting wordt voortgezet op woensdag 13 oktober, aanvang 14.00 uur. Deze vergadering zal van 17.30 tot 18.30 uur worden onderbroken. Aansluitend op de begrotingsvergadering zal er naar gestreefd worden 's-avonds de normale oktober-raad af te handelen. Indien dit niet lukt zal de vergadering worden voortgezet op donderdag 14 oktober a.s. om 19.30 uur. De vergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. De op deze ver gaderingen betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het INFOrmatiecentrum hal gemeentehuis). AGENDA RAADSVERGADERING 11/13 OKTOBER 1999 Vergadering op 11 oktober 1999 Algemene beschouwingen. Vergadering op 13 oktober 1999 Begr.1. Voorstel 99-96: tot het vaststellen van de meerjarenbegroting 2000-2003. Voorstel 99-104: eerste nota van wijzigingen behorende bij de meerjarenbegroting 2000-2003. Begr.2. Voorstel 99-99: tot herziening van de belastingverordeningen en voorstel tot aan passing van de tarieven van diverse belastingen, rechten en ande re tarieven voor het jaar 2000. Begr.3. Voorstel 99-108: welzijnsplan 1999-2002. (wordt nagezonden) AGENDA RAADSVERGADERING 13/14 OKTOBER 1999 1. Spreekrecht. 2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 26 augustus 1999. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. 4. Vragenhalfuurtje. 5. Voorstel 99-106: voorbereidingsbesluit voor het perceel Banningstraat 3a. 6. Voorstel 99-105: vaststellen van het programma huisvestings- voorzieningen onder wijs voor het jaar 2000. 7. Voorstel 99-107: planschade ex artikel 49 WRO. AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 17 september t/m 23 september 1999 De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ontvangen: Perceel: Margrietlaan 21 Kampweg 90, Soesterberg Ereprijsstraat 82 Waldeck Pyrmontlaan 58 Pr. Hendriklaan 10 Nassauplantsoen 22 Valeriaanstraat 90 Heuvelweg 18 Betreft: 1 spar en 1 zilverden 1 conifeer 2 dennen 1 fijnspar div. bomen (berken, beuken en eiken) 1 den 2 bomen 1 blauwspar RECTIFICATIE aangevraagde kapvergunning: Rembrandtlaan 2 moet zijn Rembrandtlaan 21 Diegenen die menen in hun belangen te worden geschaad door een eventuele vergunning kunnen dit mondeling of schriftelijk binnen 4 weken na deze bekendmaking kenbaar maken bij de afdeling groen milieu van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, tele foonnummer 035-6093709. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 17 september t/m 23 september 1999 Datum verzending: 23 september 1999 De volgende kapvergunningen zijn verleend: Perceel: Betreft: Choristenpad 44 6 coniferen Rademakerstraat 27A 1 esdoorn Heideweg 6A 1 spar Verleend aan de gemeente Soest: zijkant van perceel Nieuwstraat 45 1 appelboom Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA, te Soest. BESCHIKKINGEN WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest maken bekend, dat bij besluit van 2* september is besloten over te gaan tot het verlenen van de vergunning ingevolge de Wet mi lieubeheer van: 1. UBO Engineering/Aerolift Het betreft een oprichtingsvergunning voor een inrichting ten behoeve van engineering, as semblage en montage van machines. De inrichting is gelegen op het perceel Banningstraat 3b te Soesterberg. Aan de desbetreffende vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het mi lieu. De vergunning en de andere daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 29 september 1999 tot 10 november 1999. - in het gemeentehuis, kamer 2.31 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur - in de dependance publiekszaken, Dorpsplein 17 te Soesterberg tijdens de openingsuren. Gedurende deze termijn kan BEROEP worden ingesteld door: a. de vergunninghouder; b. de betrokken adviseurs; c. belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de ont- werp-beschikking bedenkingen in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een VOORLOPIGE VOORZIENING. Dit verzoek moet eveneens binnen de genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de hierboven genoemde afdeling van de Raad van State. Voor het in stellen van beroep/verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor die datum een verzoek is gedaan tot hét treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen: afdeling groen en milieu, telefoon 035-6093643. GEMEENTEGIDS SOEST 2000 De gemeentegids Soest 2000 wordt volgend jaar februari huis-aan-huis in Soest en Soester berg bezorgd. Medewerkers van de uitgever van deze gids Suurland Falkplan B.V.) benade ren op dit moment telefonisch verenigingen/instellingen en bedrijven met de vraag of de ge gevens zoals ze in de gids Soest 1999 vermeld staan nog juist zijn. Helaas blijkt vaak dat de telefoonnummers en adressen niet meer kloppen. Wanneer Suurland Falkplan B.V. deze verenigingen/instellingen en bedrijven niet meer kan bereiken en ook geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt het adres niet meer vermeld in de gemeentegids Soest 2000. Eventuele wijzigingen en aanvullingen voor de gemeentegids Soest 2000 kan men voor 29 oktober a.s. sturen naar: i Suurland Falkplan B.V. Afdeling Redactie Soest Postbus 9510 5602 LM Eindhoven Vermeld naam, adres, postcode, secretaris en de rubriek waarin u geplaatst wenst te worden. BESLUITEN B. W. d.d. 21 SEPTEMBER 1999 ONDERWERP Verzoek sloopvergunning opstallen Burg. Grothestraat 19. Voorstel wethouder RVO inzake het bezwaarschrift van dhr. J. Groothelm en J.D. Mulder d.d. 21 juli 1999 tegen het besluit van B. en W. d.d. 15 juli 1999 waarbij vergunning is verleend voor het plaatsen van dakkapellen op het voor- en achtergeveldakvlak op de percelen W. Beckmanstraat 344 en 350 (99484). •Verzoek uitbreiding telefoongebouw Albert Cuyplaan 198. •Aanschrijving schutting 3.60 hoog tussen de percelen Middel wijkstraat 57 en 59. •Aanschrijving wilgentenen schutting en hekwerk met pilaren hoger dan 1 meter voor de voorgevelrooilijnen Klaarwaterweg. •Verzoek tot toepassing bestuursdwang tegen uw college ten einde te bewerk stellingen dat de sloop Zonnegloren en Berkenbos wordt opgeschort. •Vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank en Horecawet; Rademakerstraat 34 te Soesterberg. •Vergunning ais bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank en Horecawet; Koninginnelaan 70 te Soest. •Vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank en Horecawet; Koninginnelaan 25 te Soesterberg. •Vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank en Horecawet; Veldmaarschalk Montgomeryweg 43 te Soesterberg. •Vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank en Horecawet; Banningstraat 3a te Soesterberg. •Definitieve afrekening 1998 Regionaal Orgaan (RIO) Eemland Twee jongens uit Soest, oud, hebben vorige wee aangifte gedaan van mi waren toen ze dinsdag fiets uit Amersfoort kw: groepje van vijf jongek de fiets, op de Birkstra den genomen". Ze 1 klappen in het gezicht e de benen. De oudste I dien een kopstoot. Dt werden op het fietspai Huis door het groepje mishandeling vond pl doorfietsten. Pas. bij d< lukte het de twee jong pen aan hun belagers, litie worden beschrevei of Marokkaanse afkon BESLISSING Gevraagde sloopvergunning afgeven. Conform het voorstel van de wethouder RVO te besluiten: 1. De appelanten ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar; 2. de door de appelanten ingediende bezwa ren gedeeltelijk gegrond te verklaren; 3. het besluit van B en W. d.d. 15 juli 1999, afd. P&B/WA/MS nr. 99484 in stand te houden maar de voorwaarde voor het uitvoeren van de dakkapellen in hout in plaats van kunststof te laten vervallen. Geen medewerking verlenen aan het ver zoek. Eigenaar schutting Middelwijkstraat 59 aan schrijven binnen 6 weken na verzending van het schriftelijk besluit de schutting tot 2 mtr hoogte vanaf zijn maaiveld te verlagen op straffe van een dwangsom van f 4.500,00. Eigenaren wilgentenen schutting en in aan bouw zijnde hekwerk met pilaren aanschrij ven tot verlaging tot 1 meter binnen 6 we ken na verzending schriftelijk besluit op straffe van een dwangsom van f 6.000,00. Geen uitstel verlenen van het voornemen tot sloop Zonnegloren. Het verzoek tot toepassing bestuursdwang afwijzen. Conform concept aan de heer De Bruin en mevrouw Wichhart vergunning verlenen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank- en Horecawet voor het uit oefenen van het horecabedrijf in het perceel Rademakerstraat 34 te Soesterberg. Conform concept vergunning verlenen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank- en Horecawet voor het uit oefenen van het horecabedrijf in het perceel Koninginnelaan 70 te Soest Conform concept aan de heer Ilhan ver gunning verlenen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf in het perceel Koninginnelaan 25 te Soest, (eetcafé Sfinx) Conform concept aan de mevrouw Den Daas vergunning verlenen als bedoeld in bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank- en Horecawet voor het uit oefenen van het horecabedrijf in het perceel Veldmaarschalk Montgomeryweg 43 te Soesterberg. Conform concept aan de heren Tammer ver gunning verlenen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf in het perceel Banningstraat 3a te Soesterberg. - De definitieve subsidie 1998 van het RIO Eemland vaststellen op f 156.741,00 en een bedrag betaalbaar stellen van f 32.210,00 t.l.v. de post reikwijdteverbreding zorg (gbr 423060325); - het Rio conform berichten; - stukken ter kennis brengen van de com missie SOWM. 4 Jarenlang heb ik in d( Nieuw-Guinea, in de Zuid-Amerika, in de n zame gebieden van C vele andere landen v< Shell gewerkt als gec werk en als hobby he grafeerd. Maar daar i en in the middle of nc Willem van Oosten's, dat vak leren: zelf on drukken. Dan besef j> vakkennis en precisii Daarom heb ik ook d ring voor echte vakm kennis en liefde voor dat nou de poelier is ke slager, de warme graaf - die zelfstandii HET ZOUT DER AAI vakmensen op hand Vergelijk hun aanboc hun service en hun k eens met de "high st hun eenheids-bulk-a onpersoonlijk over e worden geschoven, vlakking van de hele op mijn woorden! Neem nou Willem. I- fotograaf met kennis bijvoorbeeld van die gatieven uit de jaren normaliter niet met c ratuur worden afgec persoonlijk met han> fecte afdrukken gen Trouwens, ook mijn zijn zeer gemotivee medewerkers. En d klant: géén bonnetji nee. "Alstublieft, hie neer Gaarenstroon Waar ik mij ook hoe is dat mensen dure dure vakantiereizer sturen ze hun rollet dere ontwikkelcenti lekker goedkoop. E het toch om de kws PRODUCT! Select' te werk gaan zit no Dat doe ik ook met het bouwen van ou daar heb ik een stL adviseer bij de bou pen. Zelf maak ik tl oude zeilschepen, schaal uiteraard. If schap. Willem van

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 4