Wie wordt Prins Carnaval? m OEST Telefoon-tv: ontdekking voor doven I RNAAL Bliksemactie gemeente stuit ondernemers tegen de borst Een brief van Sint-Nicolaas Subsidie al verdeeld Het voetbal kan beginnen Carolusschool winnaar van Volleybaltoernooi AGAVS Terugblik van een raadslid PAGINA 10 033-4650450 ten waardl 3>HYunani WOENSDAG 3 NOVEMBER 1999 BEZORG(ST)ERS 'De Drie Eiken' irievenbus met muurwerk vernield Illegale reclame moet verwijderd Griepvaccinatie TC VisiNet Nederland in de lift Chopin-concert in Groeneveld Kerkdiensten MedischejliensJ Spanning is nu al merkbaar Soester Courant in Soesterberg Rectificatie: Geen inspraak Overeenkomst tussen Abrona en SVZ Hulpverlening I Agenda MEER slgen40.950,- -21.750,- 8.950,- 6.950,- 6.950,. 14.950,- 6.950,- iekr etc22.950,- 19.950,- 8.450,- 15.950,- GT uitv17.950,- 22.950,- rco35.950,- 28.950,- 16.500,- 13.950,- 20.950,- .bekr8.450,- 7.950,- etc42.500,- PK7.950,- 29.950,- er, oirco etc.37.950,- i etc. id, i de carrosserie garantie rbreker re-cheque n om deze Eeuw e Atos hebben we de Lantra Wagon, m. Overigens heb- eie mooie aanbie- 11.5 GLi, bouwjaar /oor f 26.950,-. ile ;arantie ilijke prijs ken van re-cheque SOESTERBERGSEmCOURANT Correspondentie-adres: P. Taai, Van MaarenpJein 1, 3769 EN Soesterberg Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 PCM Uitgevers zoekt voor de middag bladen NCR en Het Parool in Soesterberg. Geld verdienen doe je met een krantenwijk, ƒ300.- per 4 weken. Dus ben je 15 jaar of ouder en wil je 's middags plm. 45 minuten kranten lopen, meld je dan nu gelijk aan. Inlichtingen en opgave 0346 - 57 52 68 tijdens kantooruren of bel gratis 0800 - 0230351 Diensten Centrum Dorpsplein 18, Soesterberg Telefoon 0346 - 35 14 02 De Aalzangers aterdag 6 november treden om 19.30 jr 'de Aalzangers' uit Harderwijk op. muit het oude vissersdorp brengen ze :zellige zeemansliederen ten gehore, e toegang is gratis. [et Eikenblaadje let ingang van heden is het Eiken- laadje weer verkrijgbaar, deze keer in en rood jasje. Het is de laatste uitgave an deze eeuw, voorzien van veel infor- ïatie over Sint-Nicolaas, kerst en de »arwisseling. )p de Vliegtuiglaan moest vorige week ken rode PTT-bus het ontgelden. Er iwerd vuurwerk in gegooid, waardoor de ■irievenbus werd vernield. Getuigen Biadden kort na de knal drie jongens 5den wegrennen. Een buurtbewoner stel le de post in veiligheid en deponeerde die in een andere PTT-bus. De gemeente Soest gaat, volgens een aantal bedrijven, veel te kort door de bocht voor wat betreft haar optreden tegen reclame-uitingen op de openbare weg. Ondernemers vinden dat hen geen ruimte voor verweer wordt gegeven. 'Langs de Amersfoortseweg en de Amersfoortsestraat zijn in de loop der jaren vele reclameborden als paddestoe len uit de grond gevlogen, dat de prach tige omgeving niet siert. Een optreden daartegen is juist, maar niet op een on menselijk manier', aldus de gemiddelde mening van de bedrijven die onlangs een schrijven van de gemeente Soest hebben ontvangen, waarin wordt gesteld dat illegale reclame moet worden ver wijderd. Hun verweer stuit in grote mate op de zeer korte tijd die de gemeente Soest hen geeft. Binnen ongeveer één week moeten de betrokken de borden verwij deren. Dat daarop onmiddellijk een In de vorige krant konden we vertel len dat Sint-Nicolaas op zaterdag 13 november ook in Soesterberg komt. Er is weer een brief uit Ma drid gekomen met aanvullende ge gevens. Begin oktober vertelde iemand die net terugkwam uit Madrid dat hij daar een zwarte piet had gesproken. Deze vertel de hem dat de sint het deze keer nog drukker had dan andere jaren en mis schien geen tijd had om in Soesterberg te komen. Nel Ruis, die we allemaal kennen als de mevrouw die de intocht van Sint-Nicolaas in het vliegdorp re gelt, is toen zelf naar Madrid gegaan. Daar heeft zij met de sint gesproken en die vertelde haar dat de Fabeltjes zwarte piet dat had gezegd en dat hij beslist naar Soesterberg wilde komen, omdat hij daar ontzettend veel kinderen kent. Hij noemde toen Jantje uit de Plesman- straat en Charlotte uit Apollo en nog veel meer. Vooral de kinderen van de Pruttelpot kende hij bijna allemaal. Sinds die tijd is het feest bij veel Soes- terbergse kinderen en onlangs kreeg Nel Ruis weer een brief. Het was deze keer :en grote witte, met weer heel veel rode lakzegels. Daarin stond dat hij op zater- lag 13 november in Soesterberg hoopt lan te komen. Hij gaat dan even rusten m dorpshuis Burgstede, maar 's mid dags om twee uur begint hij met zijn rondgang door het vliegdorp. Hoe dat allemaal gaat zal hij in een volgende brief vertellen. Samen met de Route zwarte piet heeft hij vastgesteld dat ze dan door de vol gende straten gaan: Dorpsplein, Van Angerenstraat, Prof. Lorentzlaan, Rade- makerstraat, Kampweg, Van Maaren plein, Gen. Winkelmanstraat, Fokker straat, Prof. Lorentzlaan, Buijs Ballot laan, Kamerlingh Onneslaan, Oude Tempellaan, Wostok, Apollo, Oude Tempellaan, Vliegtuiglaan, Kamerlingh Onneslaan, Kampweg, Moerbessenberg en terug naar het Dorpsplein. Als de volgende brief komt zal de sint vertel len wat hij dan verder gaat doen. Wel heeft hij gezegd dat alle kinderen tot en met acht jaar na de rondrit in de sport zaal van dorpshuis Burgstede welkom zijn. En omdat de sint het alleen van zijn Spaanse AOW moet doen vraagt hij van elk kind een bijdrage van fl 1,50. Daarvoor krijgen ze drinken en iets lek kers en nog een verrassing. De sint vroeg ook of de kinderen mee in de optocht door het dorp wilden gaan. Ze moeten dan wel iets origine els verzinnen, en wie weet zit daar ook nog een prijsje aan vast. Iedereen die aan de optocht mee wil doen moet zich vooraf even melden bij Nel Ruis, tel. (0346) 353129. dreigement moet volgen, is volgens de bedrijven kennelijk een gewoonte van ambtenaren, waardoor de sfeer voor nader overleg een negatieve toonzetting krijgt. Meer bezwaren hebben ze tegen een bij gevoegd bezwaarschrift, dat in eerste instantie heel attent van de gemeente is. Daarin wordt gesteld dat men zes we ken de tijd krijgt om zich tegen het be sluit van de gemeente te verweren. Voor democratische begrippen van deze tijd is dat zeer aannemelijk. Immers heeft men dan ruim de tijd om het bezwaar schrift zo gegrond mogelijk te doen zijn. Maar het venijn zit in de staart, want heel subtiel wordt aan het eind van het bezwaarschrift gesteld: Tijdens de perio de dat u een bezwaarschrift heeft inge diend, geldt de genomen beslissing. Men kan dus duizend bezwaren indie nen, het betrokken bord moet vóór het verstrijken van die termijn verwijderd zijn. Ook daar kan men tegen in beroep bij de rechter, maar dat kost wel ruim vier honderd gulden. 'En dat zit ons als be drijven dwars. Je kunt nu maar één ding doen en dat is alles verwijderen, want anders gaat het je veel geld kosten. Want stel dat ik na het verwijderen van het bord in beroep ga en ik win dat, dan zegt de gemeente: de kosten van zowel verwijderen als van nieuw plaatsen zijn voor eigen rekening. Een ruwe bereke ning stelt dat het ons dan gemiddeld ongeveer 2000 gulden minimaal gaat kosten. Waarom geeft men ons niet de volle zes weken voor het verplaatsen, c.q. opruimen van het bord of gewoon normaal in beroep gaan. Nu zetten ze het pistool op de borst en kunnen we geen kant op', aldus de mening van en kele bedrijven. Mevrouw J.M. van den Berg van de af deling milieu en stadsbeheer van de ge meente Soest deelt mee dat de gemeen te Soest rechtens de Algemene Wet Be stuursrecht handelt. Uit informatie blijkt dat enkele bedrijven opnieuw een ver gunning tot het doen plaatsen van recla meborden bij de gemeente hebben inge diend, omdat sommigen spreken van een 'verworven recht' op grond van soms meer dan dertig jaren gebruik van een reclamebord. Dokter Galjart: 4 november: 16.00- 16.30 uur Drie Eiken. Dokter Creutz- berg: 5 november: 19.00-20.00 uur praktijk. TC VisiNet Nederland in Soester- erg is gespecialiseerd in de onder- leuning van mensen met beperkin- ;en bij het horen of het spreken. Zij 'iedt diensten aan die voor de doel- oep de mogelijkheden vergroten m te communiceren met de goed- orende omgeving. Deze dienstver- uiing is gebaseerd op beeldge- iënteerde technologie, op tekstge- iënteerde technologie en op de itsluiting van kennis en informa- (erscholen achter de huizen aan de iiersfoortsestraat in Soesterberg staan Jnkele vrij nieuwe gebouwen. Op num- (ler 70D is TC VisiNet Nederland ge- istigd. Op het bord met de firmanaam test men: "Partners bij tolkdiensten en lommunicatievoorzieningen". In het gebouw is het stil, terwijl er toch diver- 2 mensen werken en met elkaar com municeren. Dat gebeurt echter door piiddel van gebarentaal, soms met enig Itemgeluid gepaard. Een dove jonge man begroet de gasten op zo'n manier lat men nauwelijks merkt dat hij ge hoorgestoord is. Scherp kijkt hij naar de Vond van de gast en beantwoordt feil loos een vraag. Hij is één van de ca. [twintig medewerkers van dit jonge be- prijf, dat op 1 februari 1997 is opgericht [en binnen de wereld van de gehoorge stoorden niet meer weg te denken is. )onderdag 28 oktober was het een bij- [zondere dag omdat het bedrijf zijn plan- Inen voor de toekomst presenteerde. Ter [gelegenheid daarvan kreeg het van de Rabobank een cheque van 50.000 gul den aangeboden, een bedrag dat zeer welkom is ter ondersteuning van het I vele werk dat op dit speciale gebied nog verricht moet worden. Directeur J.P. Klapwijk was er zeer gelukkig mee. In zijn toespraak gaf hij een overzicht vanaf de oprichting in 1997 en een uiitleg over het doel van TC VisiNet. Daaruit was een worsteling te horen om soortgelijke landelijke instanties op één lijn te krij gen. Inmiddels kan men stellen dat dit is gelukt en dat men nu een gezamen lijke aanpak kan leveren ten behoeve van doven en slechthorenden. Beeldverbinding Als bewijs daarvan werd een beeldver binding tot stand gebracht tussen een dove man uit Groningen en een dove mevrouw in het bedrijf van TC VisiNet. Beiden spraken met gebarentaal, die door één der aanwezigen in klare taal werd omgezet. Opvallend was het opti misme dat uit de gesprekken werd ver nomen; ondanks hun handicap. Klap wijk: 'Vergeet niet dat in Nederland cir ca 300.000 mensen met ernstige hoor- problemen wonen; dus doven en slecht horenden. Voor hun communicatie zijn zij mede afhankelijk van schrift en ge baar. Wij bieden diensten aan waardoor hun leven meer zin krijgt. Wij werken samen met diverse partners om een kwalitatief hoogwaardige dienstverle ning te ontwikkelen. De kern van deze dienstverlening richt zich op het bouwen van een communicatiebrug tussen de goedhorende omgeving en mensen met beperkingen bij het spreken of horen'. Mensen of organisaties die gebruik wil len maken van tolken kunnen 24 uur per dag een beroep op het bedrijf doen. Per 1 december openen ze zelfs een gra tis faxlijn: 0800-TolkNet. Klapwijk: 'Eén van de dingen die bij de start niet goed liepen was de telefoonverbinding. Doven horen immers geen telefoon; daarom hebben we daar snel een oplos sing voor gezocht'. TC VisiNet Nederland, fax en teksttele foon: 0346-353888, Amersfoortsestraat 70D, 3769 AL Soesterberg. Postadres: Postbus 936, 3800 AX Amersfoort. De Baarnse Muziekkring organiseert op zondag 7 november een herdenkings concert voor Frédéric Chopin, die op 17 oktober 150 jaar geleden in Parijs over leed. Matthijs Verschoor (piano) spelt werken van Chopin in de Hasselaerzaal van kasteel Greoeneveld. Aanvang 15.,00 uur. Toegang: f 12,50 (kinderen 12 jaar f 7,50). Reserveren: tel. 5420446. Zondag 7 november ROOMS-KATHOLIEKE KERK Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Vrijdag 14.30 pr. Hulskamp (de Heij- bergh) Zaterdag 19.00 zr. Marie-Anne, canto- res Zondag 10.30 zr. Marie-Anne; ge mengd koor HERVORMD/GEREFORMEERD (Samen op Weg) Vredekerk, Gen. VVinkelmanstraat 101 10.00 ds. R. Zandstra; H.A. 10.00 ds. C.J. Jansen; H.A. (Drie Ei ken) STERRENBERG 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10.30 ds. H. Henstra WORLD OUTREACH CHURCH Sterrenbergweg 10.30 Mark Six Huisarts Vrijdag 18.00 - maandag 08.00 uur: F.P. Prause, Oud Tempellaan 6, tel. 351517. Tandarts Spreekuren 13.00 en 19.00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, 352467; weekenddienst na afspraak; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. De carnavalsvereniging 'De Zotte- klappers' maakt op zaterdag 6 no vember bekend wie Prins Carnaval wordt om hen door een grandioos millennium te slepen. Diverse ge ruchten doen de ronde, maar zeker heid komt pas op de grote avond. Elk jaar kiest de carnavalsvereniging haar eigen Prins Zotteklap, die geduren de de carnavalsweek 'de baas' van het vliegdorp is en de grote sleutel van de burgemeester mag ontvangen. Deze keer staat ook de carnavalsvereniging voor de 'millenniumstap' en dat laat ze uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is een hele grote eer om als Prins Carnaval en leider van de vele Zotte- klappers van de ene naar de andere eeuw over te stappen. Hij is de enige die dan kan zeggen: 'Ik was twee eeuwen Prins Zotteklap'.Het is ook de prins die de sleutel voor de laatste keer van bur gemeester Hans de Widt krijgt en dat wordt in de annalen van de plaatselijke carnavalsvereniging opgetekend. De naam van deze Prins, of wie weet Prinses, zal op zaterdag 6 november 's avonds om 'elf over elf in het hoofd kwartier van de Zotteklappers, 'De Gouden Leeuw', worden bekend ge maakt. Daarbij is een ieder welkom, want de nieuwe prins zal deze keer op spectaculaire wijze worden voorgesteld, een feest dat geen Zotteklapper wil mis sen. Kinderen zingen deze tijd Sinter klaasliedjes; echte Zotteklappers roe pen: "Alaaf, alaaf, alaaf!" Correspondentie-adres: P. Taai, Van Maarenplein 1, 3769 EN Soesterberg, tel./fax (0346) 351252. In tegenstelling tot wat vorige week in de Soesterbergse Cou rant werd gemeld, zal er geen extra informatiebijeenkomst worden gehouden over de beste ding van de extra subsidie die de gemeente krijgt voor de renovatie van de Rademakerstraat. Het bedrag 225.000 guldenwordt benut voor onderdelen, die na de in spraakprocedure moesten worden geschrapt, omdat er onvoldoende geld voor was. Het gaat daarbij om het deel van de Van der Griendtlaan dat aansluit op de Rademakerstraat, het fiets- en voetpad in het verleng de van de Generaal Winkelmanstraat en aanpassingen aan beide koppen van het gebied dat wordt gereno veerd. Of de gemeente de 225.000 gulden inderdaad krijgt, hangt nog af van Gedeputeerde Staten van de provin cie Utrecht. Zij nemen in december een besluit. Mocht de subsidie alsnog niet worden verstrekt, dan zal de ge meente bovengenoemde onderdelen niet uitvoeren, maar de gemeente gaat ervan uit dat ze de subsidie wel krijgt. Na vele maanden van overleg zijn Stichting Abrona en Sportvereni ging Zeist overeengekomen dat de jeugd van Soesterberg op het voet balveld van Sterrenberg kan voet ballen. De mogelijkheid bestaat dat dit initiatief wordt uitgebreid met andere faciliteiten ten dienste van voetbal. Het Soesterbergse Voetbal Comité dat dit plaatselijk zal ver zorgen, zoekt financiële steun bij gemeente en plaatselijke instanties. Geen knallende kurken van champag neflessen en grote taarten, maar een kop zwarte koffie en een ferme handdruk bezegelde eindelijk de afspraak dat de jeugd van Soesterberg weer georgani seerd kan voetballen. Het is het resultaat van een periode van veel praten en overleggen tussen partijen. Een drie hoek tussen Stichting Abrona, de Sport vereniging Zeist en namens die vereni ging het zogenaamde Soesterbergse Voetbal Comité. In dit comité zitten Flip Werkhoven, Henk Timmerman en Jolanda de Jong, bekende personen van onder andere het plaatselijke school- voetbal dat zij ook organiseren en dat de afgelopen jaren op Sportpark Dijnsel- burg werd gehouden. Zij zaten vorige week woensdag in het hoofdgebouw van Abrona voor de laat ste besprekingen. Binnen een uur waren de hoofdpunten gepasseerd. Nog enkele kleine dingen worden in klein comité verder uitgewerkt. Het voetbalveld van Sterrenberg is door de afdeling groen voorziening van Abrona gebruiksklaar gemaakt. In de tussentijd is ook vanuit Abrona een voetbalteam opgericht, het zogenaamde G-team. Organisatie De deelnemers van 'de Soesterbergse Voetbalclub' zijn alle kinderen van de 4 drie plaatselijke basisscholen, die in Soesterberg wonen. Zij worden opge vangen door de Sportvereniging Zeist (SVZ) die in Soesterberg is vertegen woordigd door het Soesterbergse Voet bal Comité. Dat betekent dat onder de vlag van SVZ en de KNVB wordt ge- speeldt. Dat wil niet zeggen dat elk kind vanaf het begin direct lid moet worden van SVZ. Voorzitter Barneveld: 'Elk kind uit Soesterberg is welkom en mag met het voetballen kennismaken. Je zou kunnen zeggen een soort gastlid zonder enige verplichtingen. Als daarna de za ken serieuzer gaan worden en het kind bijvoorbeeld in KNVB-competitiever- band gaat meespelen, komt een echt lid maatschap naar voren. Vanaf het begin vangen wij het meisje of de jongen op en met onze kennis en faciliteiten gaan we ze begeleiden. Dat doen we om de ouders de zekerheid te geven dat hun kind bij ons veilig is, daar staat onze naam voor.' Ook kan gebruik worden gemaakt van de kleedruimte annex kan tine in de zogenaamde 'varkensschuur' die naast het voetbalveld ligt. In bespre king zijn de fraaie sporthal en zwembad voor het geval er niet buiten getraind kan worden. De Soesterbergse tak van SVZ zal de scholen benaderen met het verzoek kinderen en hun ouders hiervan in kennis te stellen en uit te nodigen tot de oprichting van de Soesterbergse af deling. Indeling, trainingstijden, verzor ging en andere zaken worden daarna bekend gemaakt. In de Bernhardkazer- ne van Amersfoort is een opleiding voor militaire sportinstructeurs. Het is be kend dat die gaarne hun kennis in de praktijk willen brengen en met hen zal contact worden opgenomen voor het participeren als trainers onder controle van' SVZ. Ook gaat het comité in ge sprek met de gemeente Soest om deze bijzondere Soesterbergse sportactiviteit financieel te steunen. Het jaarlijkse volleybaltoernooi voor basisscholieren werd een tref fen tussen de Carolus- en de Postil- jonschool, want de Wethouder de Haanschool was niet van de partij. Voor de derde keer werd gestreden om de bokaal die beide voorgaande keren door de Postiljonschool werd gewonnen. Nadat de kinderen in drie poules waren ingedeeld, werden er volleybalwedstrij den van 15 minuten gespeeld. Na even te hebben moeten wennen aan de zwaarte van de bal en de hoogte van het net, ging de jeugd er eens flink tegen aan. Bij de jongens kon je soms spreken van 'fanatiek', zoals zij de bal uit de ver ste hoeken konden terugslaan. Er was gevraagd om elk team te voorzien van begeleiders, maar aangezien die er niet in voldoende mate waren zette AGAVS eigen mensen in en 'dat liep best goed' volgens de jeugd. Na drie wedstrijden kwam er tekening in de strijd en waren het vooral de meis jes van groep 7 van de Carolusschool die goed gingen. De vierde wedstrijd moest voor de beslissing zorgen en zo stonden Carolus en Postiljon tegenover elkaar. Het werd een verbeten gevecht, waarin ze tqt het uiterste gingen. Voor de Carolus was er maar één doel: zor gen dat de Postiljon niet de beker kreeg. Vlak voor het laatste fluitsignaal sloeg Carolus het beslissende punt. Een dave rend gejuich brak los. De Postiljonjeugd vierde het feest sportief mee. 'Het is zo beter, want'anders was deze bokaal ons eigendom geworden en nu blijft hij in Sinds enige tijd opereren de raads leden Van Geet (VVD), Van t' Holt (GGS) en Storimans (CDA) als nieuwe Soesterbergse raadsleden in de gemeenteraad van Soest. Naast Wil Stekelenburg (PvdA) wordt van hen verwacht dat zij ook de Soester bergse belangen daarin behartigen. Een evaluatie van Pierre Storimans. 'Een gemeente op hoofdlijnen besturen werkt heel anders dan het besturen van een eigen zaak. Je hebt bij de gemeen te te maken met een schip waarop 27 kapiteins aanwezig zijn. Dat is heel las tig en daar heb ik in het begin veel moeite mee gehad. Ik merk dat het raadswerk met daarnaast een volledige baan en een normaal gezinsleven soms moeilijk te combineren is. Je merkt dat je daardoor eigenlijk alleen maar tijd hebt om de gewone reguliere commis siewerkzaamheden te behandelen, waar door de contacten met Soesterbergers, naburige gemeenten, provincie, defen sie, het rijk enz. op een veel te laag pit je komen te staan. Ik heb nog mazzel dat ik in een redelijk grote fractie zit, waardoor de werkzaamheden verdeeld kunnen worden. Ik heb veel respect voor de kleinere fracties, die met veel minder mensen toch dezelfde werk zaamheden moeten verrichten. Ik heb wel gemerkt dat je, ondanks de het spel. Straks een nieuwe eeuw, dan moeten we de bokaal weer terughalen. Zeker weten!', was hun reactie. De stand na vier wedstrijden was. 1. Carolus II, 2. Postiljon III, 3. Postiljon II, 4. Carolus I, 5. Postiljon I. De organisatoren van AGAVS: 'Voor ons was het een leuk en geslaagd toer nooi en uiteraard hopen we het volgend jaar op nog meer deelname van jeugd. Als ze allemaal mee doen dan is het pas echt een feest.' langzame en beperkte invloed die je kunt uitoefenen, bepaalde zaken wel kunt bereiken. Op diverse niveaus is nogal wat overleg met de gemeente Soest. Bijvoorbeeld met defensie, on dernemersverenigingen, kamer van koophandel, belangenverenigingen, pro vincie, rijkswaterstaat, omliggende ge meenten enz., ook ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen in Soester berg. Helaas zijn deze overlegmomenten afhankelijk van de relaties die er tussen personen bestaan en is de onderlinge communicatie tussen de diverse over legsituaties niet gewaarborgd. Ik hoop dat er in mij nog resterende periode als raadslid een overlegorgaan gaat komt waarin de gemeente Soest met al haar contacten een toekomstige visie op Soesterberg kan realiseren. Ik blijf het jammer vinden dat ons ge zamenlijk vragenhalfuurtje in de biblio theek is komen te vervallen. Mogelijk dat daarvoor nog een redelijk alternatief wordt gevonden, want daarin komen de belangen en vragen van Soesterbergers duidelijk naar voren. In dit verband noem ik onder andere weg- en groenbe- heer, rijksweg A28, jeugdwerk, open baar vervoer, buurtpreventie, winkelbe- leid enz. Alleen dan krijg je een breed inzicht in de verlangens en wensen van de Soesterbergers. Wie weet zijn dat nog plannen voor de nabije toekomst', aldus Pièrre Storimans. Hulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Werkdagen 09.30-11.00 uur, 035- 6031119. Stichting Hulpdienst Soesterberg Hulp aanvragen: dagelijks 09.00-10.00 uur, 351789, b.g.g. 351658 of 352626. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland verpleegkundige 24 uur per dag bereik baar, tel. 033-4600046; maatschappelijk werker elke woensdag 09.30-10.30, Vredekerk, Generaal Winkelmanstraat 101, tel. 352606. Huisvesting De Drie Eiken Mevr. D. Elie, tel. 352391. Politie Veldm. Montgomeryweg 2 (Kon. Mare chaussee); werkdagen 12.00-13.00 uur; centrale meldkamer: 035-5487411; alarmnummer: 1.1.2. •Woensdag 3 november 08-12 markt, Rademakerstraat Donderdag 4 november 19.30 kaarten maken, Drie Eiken 20-24 avondvliegen Vrijdag 5 november 09.30 Kijk op Kunst, Drie Eiken 18-20 chemokar, Buijs Ballotlaan 20.00 Utile Dulci, Burgstede Zaterdag 6 november oud papier, bij Rabobank 19.30 de Aalzangers, Drie Eiken 20.00 Utile Dulci, Burgstede Zondag 7 november 10.00 kerkdienst (HA), Drie Eiken Maandag 8 november 09.30 zijdeschilderen, Drie Eiken 20-24 avondvliegen Dinsdag 9 november 20-24 avondvliegen Woensdag 10 november 08-12 markt, Rademakerstraat 19.30 bloemen decoreren, Burgstede

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 11