G. FAURE REQUIEM Bijles nodig Christy N: 'Ik probeer zingend een soort richtingaanwijzer te zijn' PVO-concert in teken van jubileum 7 NOVEMBER 1999 Nederlandse Cantorij brengt het Requiem van Fauré 15.00 uur PETRUS EN PAULUSKERK Info: 035-601 70 89 aruóhoch I WOENSDAG 3 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 16 'Soester' concert in Julianakerk, vrijdag 12 november Passage-Soestdijk over Wereldwinkel Zondagmiddag in Petrus en Pauluskerk SOLISTEN, KOOR EN ORKEST van de NEDERLANDSE CANTORIJ O.L.V. MAARTEN KOOIJ KERKPLEIN Sanne Wallis de Vries met 'Zin' in C-drie 'Het vrrreselijk verrschrikkelijke avontuur van Cor Kraai' Hoedenontwerpster Marianne Jongkind in RVU-programma Colenso Consort in St. Aegtenkapel 'Het geluid van God schokt de wereld' Voor alle vakken en alle nivo's stap je naar de studiespecialisten van Tramei Expositie Margöt Bultink 'L'éternité et un jour' Jazzconcert 'More than 1 step 7 seas' Wandelen 'Die Schöpfung' bij Concertkoor Baarn De Samen op Weg-kerken organise ren op vrijdagavond 12 november een gospelconcert in de Juliana kerk, waarin de Soester zangeres Christy N met haar band optreedt. Ze presenteert daar ook haar nieu we cd, "Your world - our vision". In het voorprogramma kunnen de be zoekers luisteren naar het koor Amazing Graze, ook uit Soest, on der leiding van Gert Muts. Voor Christy - in het dagelijks leven Christa Nieuwenhuis - is het zeker niet de eerste keer dat ze in een (Soester) kerk optreedt. Ze verleent regelmatig haar medewerking aan kerkdiensten in Soest en wijde omgeving, waar ze in middels kan rekenen op een vast en en thousiast "publiek", dat lang niet alleen uit jonge mensen bestaat. Ze schrijft de meeste van haar songteksten zelf en is thuis in diverse muziekstijlen, uiteenlo pend van symfonische rock tot rustige luistemummers. In de Julianakerk treedt ze op met haar eigen (professionele) band: Vïctor Lakranzie (drums), Eduard van Amstel (bas), Mike Smit (gitaar) en Richard Poot (keyboard). De laatste schreef ook de muziek voor de meeste nummers. Haar artiestennaam Christy N verwijst niet alleen naar haar eigen naam, maar vooral ook naar haar christen-zijn. "Dat is de basis voor mijn muzikale expres sie. De naam is een soort pseudoniem, maar geeft wel aan waar ik voor sta. Ik ben iemand met een missie, zou je kun nen zeggen. Ik heb een 'drive'; ik moet dit doen, geloof ik. Zingen is voor mij God ontmoeten." In haar songteksten klinken haar eigen vragen en verwondering door, en die blijken voor heel veel mensen zeer her kenbaar. Ze is al een poosje geleden gestopt met het optreden op bruiloften en partijen. "Daar heb ik bewust voor gekozen. Ik ben er niet goed in om Christy N (foto 'Willem van Oosten). mensen alleen maar te vermaken. Er is een Verhaal. Niet mijn verhaal, maar een Verhaal dat ik krijg aangereikt. Zo voel ik het. Ik probeer zingend een soort richtingaanwijzer te zijn. Dat roept vaak reacties op. Ik krijg ook best veel res pons. Kennelijk verwoord ik dingen die in veel mensen leven." Een brug slaan Religieuze popmuziek, zo omschrijft ze haar repertoire. "Mensen moeten zich niet laten afschrikken door de term go spelconcert. Het gaat om teksten die richting geven. Er zijn soms zo veel toe standen in de kerk - over gebouwen, over de liturgie - dat de mensen worden afgeleid van waar het wérkelijk om gaat. Muziek kan een brug slaan; muziek is toegankelijk voor iedereen. Het komt wel uit mijn pen, maar ik evangeliseer niet. Ik wórd zelf geëvangeliseerd, zeg ik wel eens..." Christy N heeft het de laatste maanden Op donderdag 11 november is er weer de maandelijkse bijeenkomst van "Pas sage" v/h NCVB afd. Soestdijk. Deze keer komt mevrouw Holleman uit Soest vertellen over alles wat met de Wereld winkel te maken heeft. Ook zal zij arti kelen laten zien die in de Wereldwinkel te koop zijn en wat over het land van herkomst vertellen. De bijeenkomst wordt gehouden in de wijkzaal van de Emmakerk aan de Re- gentesselaan 2 en begint om acht uur. Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom. Als tegemoetkoming in de kos ten wordt van gasten een bijdrage van drie gulden gevraagd. Informatie: me vrouw A.G. van Mourik, tel. 6025411. Solisten, koor en orkest van De Ne derlandse Cantorij brengen komen de zondagmiddag het Requiem van Gabriel Fauré voor solisten, koor en orkest in Soest De uitvoering in de Petrus en Pauluskerk aan het Kerkplein staat onder leiding van Maarten Kooy en begint om 15.00 uur. Gabriel Urbain Fauré leefde van 1845 tot 1924. Een hoogtepunt uit zijn oeuvre is de "Messe de Requiem' die hij óp 43-jarige leeftijd schreef. Dit prach tige verstilde werk is niet voor niets even populair geworden als de requiemmis sen van Mozart en Brahms. De oor spronkelijke bezetting is zeer bijzonder en bestaat uit de lage instrumenten: alt violen, celli en contrabassen en verder twee trompetten, drie trombones, twee hoorns, orgel, harp en pauken. Een be langrijk instrument dat in de periode waarin Fauré dit werk schreef altijd van de partij is, is de harp, hét instrument dat zowel in de salonmuziek, orkestmu ziek als religieuze muziek nooit ontbrak. De harpiste zal nog in een afzonderlij ke compositie een solo ten gehore bren gen. Helaas wordt het requiem van Fauré al tijd in een latere orkestbewerking ge speeld. De Nederlandse Cantorij voert dit werk in de schitterende oorspronke lijke versie van Gabriel Fauré uit. Ook het koor is, evenals het orkest, bijzon dere fijnzinnig, expressief en zonder bombastische romantische overdaad. Twee vocale solisten, Susanne Weide, sopraan, en Koen van Stade, bas, vertol ken het zeer bekende"Pie Jesu" en het "Libera me, domine". Het geheel staat onder leiding van Maarten Kooij, die vooraf een korte toelichting geeft. Zoals altijd bij de Nederlandse Canto rij wordt de toegangsprijs door de be zoeker zelf bepaald, zodat het mogelijk is om bijvoorbeeld met het gehele gezin te komen, leder betaalt naar draag kracht. Heb geen drempelvrees, kom 7 november, u zult er geen spijt van heb ben. STICHTING MUZIEKKRING DE NEDERLANDSE CANTORIJ TOEGANG NAAR DRAAGKRACHT behoorlijk druk. Niet alleen met de voorbereiding en de organisatie van haar concerten, maar ook met de uitga ve van haar nieuwe (Engelstalige) cd, die tijdens het concert in de Julianakerk wordt gepresenteerd. Het heeft nogal wat moeite gekost om zo ver te komen, maar nu is de schijf dan eindelijk klaar. Alle nummers zijn haar dierbaar. "Ze hebben allemaal een verhaal - soms schiet een thema me opeens te binnen of ik bedenk onder het stofzuigen een paar regels en die schrijf ik dan gauw op - maar vooral 'Just a Prayer' vind ik zelf erg mooi. Het gaat erover dat God al tijd bereikbaar is, en dat je ook zelf be reikbaar moet proberen te zijn voor an deren." Amazing Grace Het concert in de Julianakerk begint op vrijdagavond 12 november om 20.00 uur. In het voorprogramma kunnen de bezoekers een optreden tegemoet zien van een betrekkelijk nieuw en enthou siast Soester koor, "Amazing Grace", dat bestaat uit twaalf vrouwen met een repertoire van gospels tot liederen van Huub Oosterhuis. De zangeressen, vooral afkomstig uit het Wilhelmina- kerkkoor en de cantorij van de Oude Kerk, zochten een wat "luchtiger" re pertoire. Ze treden onder leiding van Gert Muts in de Julianakerk voor het eerst naar buiten. De cd "Your world - our vision", uit gebracht op het Evocata-label, is na het concert en de presentatie ook te koop in de Julianakerk (f 29,90), en vervolgens bij de platenwinkels. Het concert begint om 20.00 uur. Toegangskaarten (f 7,50) zijn o.a. verkrijgbaar bij de evangelische boekhandel De Fontein aan de Soester- bergsestraat en op 12 november vanaf 19.30 uur aan de ingang van de kerk. Soesterbergsestraat 32A, 3768 EJ Soest Tel. 035 - 601 31 82 DRIE Cultureel Centrum Willaertstraat 49, tel. 609 58 21 Zaterdag 6 november Haar nieuwste programma heet "Zin". Na het winnen van het Leids Cabaret Festival in 1996 werd Sannes debuut- programma SOP stormachtig ontvan gen. Sanne Wallis de Vries blijkt met haar volstrekt eigen stijl een groot pu bliek aan te spreken. De vraag na zoveel succes was natuurlijk of Sanne het aan zou durven een nieuwe voorstelling te maken. Haar antwoord luidt onomwon den JA. Ze heeft het idee dat haar pen nog lang niet leeg is en ze popelt om met de ervaring van Sop een nieuw pro gramma te creëren. "Zin" is te zien op zaterdag 6 novem ber in het theater van Cultureel Cen trum C-drie. De toegang is f 20,-/f 17,50 (CJP/Pas65/VVV). Aanvang: 20.15 uur. Woensdag 10 november De ietwat verstrooide vogel Cor Kraai bewoont een gezellig huisje in een hol le boom. Als de lente aanbreekt, barst het bos van een nieuw leven en vrolijk heid. Zijn oom Henk, een avontuurlij ke trekvogel, verrast Cor met een ca deautje uit een warm, ver land. Het is een flesje van kristal dat prachtig fon kelt. Cor is verrukt en wil het intrigeren de flesje dolgraag openmaken. De waar schuwing op het flesje "Alleen kijken, nooit openmaken!" maakt hem nog nieuwsgieriger. Hij besluit het even, heel eventjes maar, open te draaien... Op eens flitst een witte gedaante te voor schijn. Het is de winter uit het warme verre land, die lang geleden gevangen is genomen. De ijzige verschijning ont snapt en teistert het bos met sneeuw, wind en vrieskou. Ook Cor Kraai krijgt hij in z'n kille greep. Hoe krijgt hij die ijsgeest weer terug in de fles? Met hulp van zijn bosvrienden ontdekt Cor datje je tegen de winter kunt wapenen als je maar niet bang voor hem bent.... Max Verstappen is allround poppenspe ler voor theater en televisie. Sinds zijn tiende beoefent hij het poppenspel. Ook op televisie is volop te genieten van het werk van Max Verstappen. De Avro zond najaar 1998 Otje uit, waarvoor Max Verstappen de poppen ontwierp en in samenwerking met anderen be speelde. Otje heeft het Gouden Beeld gewonnen voor de beste televisieserie in de categorie jeugd-fictie tijdens de uit reiking van de Dutch Academy Awards 1999. Voorts maakt hij al geruime tijd programma's voor Vpro's Villa Achter werk (Pakweg de Pakstraat, Kippen- feuilleton). Door de kleurrijk vormgegeven poppen en hun decor zijn de voorstellingen vi sueel zeer aantrekkelijk. In combinatie met de muziek zijn de verhalen direct aansprekend voor een breed publiek. Het Vrrreselijk Verrschrikkelijke Avon tuur van Cor Kraai is voor iedereen van af 4 jaar te zien op woensdag 10 novem ber om 14.00 uur in het theater van cul tureel centrum C-drie. De toegang is f 7,50/f 6,- (strippenkaart)/f 10,- (vol wassenen). Aanvang 14.00 uur. De Soester hoedenmaakster Ma rianne Jongkind is te zien in de twee uitzendingen die de RVU wijdt aan de hoedenbranche. De afleveringen van Werken aan Werk zijn vandaag en woensdag 10 november te zien via Nederland 3, aanvang 20.30 uur. Marianne Jongkind begon als zestienja rige op een atelier. Na enkele jaren be gon ze voor zichzelf en tegenwoordig werkt ze voor onder anderen Edgar Vos en andere couturiers. Ook geeft ze les aan jonge ontwerpsters, omdat ze het belangrijk vindt dat oude technieken worden doorgegeven aan de jonge ge neratie. De Soesterse is dan ook een warm voorstandster van een vakoplei ding hoeden maken. Colenso Consort treedt zondag 7 no vember op in de St. Aegtenkapel aan 't Zand in Amersfoort. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang bedraagt 15 gulden (cjp 12,50). De 22 geschoolde amateur musici staan onder leiding van dirigent Gregory Hu- bert. Ze spelen barokmuziek en krijgen zondag medewerking van de solisten Ragna ten Holder (gitaarconcert van Vivaldi) en de hoboïsten van het ensem ble, Sacha Hubert en Elias van IJken. Zij soleren in een dubbelconcert van dezelfde componist. Verder worden uit gevoerd een Concerto grosso van Gemi- niani, twee symfonieën van William Boyce, een sinfonia en Heinicken en 'The Arrival of the Queen Sheba' uit Solomon van Handel. Kaarten kunnen telefonisch worden ge reserveerd via 6017698, maar zijn 's middags voor het concert ook aan de kapel verkrijgbaar. "Het geluid van God schokt de we reld". Dat is de boodschap die ds. J. Wesseling zondagmorgen 7 november doorgeeft in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Parallelweg 1. De predikant uit Ede koos dit thema voor zijn preek over hoofdstuk 12 vers 25-29 uit de brief aan de Hebreeën, een bijbel boek uit het nieuwe testament. De dienst begint om 10.00 uur en er is op pas voor de allerkleinsten. 's Middags is er ook een kerkdienst en wel om 17.00 uur. De voorganger is dan ds. E. Heres uit Spakenburg. In beide diensten zijn belangstellenden hartelijk welkom. Voor gasten zijn er bijbels en zangbundels aanwezig voor gebruik. Nadere informatie: tel. 6027898 of 6025234. Steenhoffstraat 46, tel. 601 95 77 I Vrijdag 5 november Aanstormende toppers in Shock-inn Het poppodium Shock-inn blijft zijn bezoekers verbazen. Zo hebben ze vo rige maand de veelbelovende metalband Whispering Gallery over de vloer gehad en zullen ze op 5 november het Soester publiek weer verrassen met Nederlands opkomend talent en wel in de vorm van "Sixteen Down" en "Poëtica in Silen- tio". De starter voor deze avond is "Poëtica in Silentio". Deze band zal met een mix van violen en stevige gitaren haar eigen aardige en psychedelische nummers ten gehore brengen. "Sixteen Down" is een afsplitsing van de "Prodigel Sons". Eigenlijk zijn het de "Prodigel Sons", maar met een andere zanger. Qua geluid kun je "Sixteen Down" het best omschrijven als een mix van "Radiohead" en de nieuwere "Smashing Pumpkins" met een vleugje "drama". Hun titelloze cd-demo schud de veel muziekjournalisten wakker. Met in je achterhoofd dat ze al hebben op getreden bij KRO's Leidse Kade Live!, staat het vast dat dit weer een niet te missen optreden op het poppodium Shock-inn is. Open: 21.00 uur. Prijs f 15,-. Sixteen Down. Zaterdag 6 november Kleur is kenmerkend voor haar werk. Of het nu gaat om haar abstract en fi guratief werk, de landelijke tafelen die ze vast legt. De impressies, opgedaan tijdens haar reizen, vindt men terug in haar werk. Het gebruik van gewaagde, sprankelende en contrastrijke kleuren is typerend voor haar werk. Haar flair en elan doen de rest. Margót Bultink expo seerde eerder met groot succes in Italië (Como, Porlezza) en in Zwitserland (Lugano, Seseglio). Laren en Loosd- recht kennen haar ook. Opening om 21.00 uur. Toegang gratis. Zaterdag 13 november en zondag 21 november van 14.00-17.00 uur te be zichtigen via de ingang van Museum Oud Soest. Margót is 20 november zelf aanwezig. Ook buiten genoemde tijden bent u welkom. Maak dan een telefoni sche afspraak 035-6019577. De avond wordt muzikaal omlijst door Jazzclub formatie Perron 5B. Maandag 8 november De film volgt de terminaal zieke, gevier de schrijver Alexander, gespeeld door de Duitse acteur Bruno Ganz ("Der Himmel über Berlin"), op de laatste dag van zijn leven. Een scène uit de film re fereert aan de keuze van de hoofdrol: Angelopoulos had MarcelloMastroian- ni voor deze rol op het oog. Als zij el kaar voor het laatst in Milaan ontmoe ten, stapt Mastroianni na afloop in een taxi tijdens een regenbui. Mastroianni opent het raampje en zwaait naar An gelopoulos. Deze laatste nam deze scè ne precies zo op voor "L'éternité et un jour" met Bruno Ganz. Het is zijn per soonlijke afscheidsscène voor Marcello Mastroianni. Droombeelden Een dag die een eeuwigheid duurt door alle herinneringen die voorbij komen. Hij blikt terug op zijn verleden, herin nert zich zijn jeugd en zijn liefdes en heeft nog tijd voor één ontmoeting, na melijk met een Albanese jongen die il legaal in Griekenland verblijft. Hij helpt hem op een boot te stappen die hem misschien naar een leven in vrijheid brengt. Aan de jongen vertelt hij het verhaal over de in Italië opgegroeide Griekse schrijver Solomons, die in het Grieks wilde schrijven maar de taal niet kende. Daarom kocht hij van passanten woorden. Ook Alexander koopt drie woorden waarmee hij zijn leven afsluit: Bloempje, vreemdeling, heel laat. De drie woorden vatten zijn leven samen waarbij "Vreemdeling' wellicht het be langrijkste is. Alexander beseft dat hij altijd de buitenstaander is gebleven die nooit in staat is geweest om deel uit te maken van het leven van anderen. Aanvang 20.30 uur. Entree f 9,00; cjp/ 65+f7,00. Reserveren: tel. 6019577. Agenda: ma. 15 nov. "Deconstructing Harry"; ma. 22 nov. "Daar in dat land". 29 nov. "Happiness'. Zondag 7 november Na de uitstekend ontvangen debuut-cd "Speaking about" en de succesvolle VIP-toernee die de groep "1 step 7 seas" vorig jaar maakte langs het Ne derlandse jazz- en schouwburgcircuit, is er nu ook een grotere versie van de groep onder de naam "More than 1 step 7 seas". Nieuw zijn sopraansaxofonist/ basklarinettist Paul Weiling en trombo nist Femand de Willigen. Leider Steven Kamperman schreef een suite voor de groep, met als titel "Mefisto leert jong leren'. Het werk kenmerkt zich door felle contrasten: solopassages, groeps- improvisaties, 205,c-eeuws gecompo neerd, quasi-volksmuziek en jazz wisse len elkaar in hoog tempo af. Speciaal het vermelden waard is de warme klank van de combinatie van twee trombones met alt- en basklarinet. Een unieke be zetting! Degenen die het vorige concert van "1 step 7 seas" in Artishock heb ben gezien, zullen zeker weer van de partij zijn. Voor de rest is er nu een nieuwe kans... Bezetting: Steven Kamperman, altklari net, altsax, composities; Paul Weiling, basklarinet, sopraansax; Kees Adolfsen, trombone; Fernand de Willigen, trom bone; Tjitze Vogel, contrabas; Chris Barchet, drums. Entree f 5,00. Aanvang 15.00 uur. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen Secretariaat, tel. 601 76 22 Vrijdag 12 november houdt de huis vrouwenvereniging weer een wandel tocht. Die begint om 10.00 uur en het vertrekpunt is de parkeerplaats bij Kas teel Groeneveld in Baarn. Bij terugkeer wordt nog wat gedronken in het kasteel. Bij twijfelachtig weer, tel. 6017418. Zo'n 150 belangstellenden waren naar de aula van het Baarns Lyceum getogen om daar het jubileumcon cert van de 100-jarige Soester har monievereniging PVO bij te wonen. Oorspronkelijk zou dit concert plaatsvinden in de aula van het Soester Griftlandcollege maar die bleek op de geplande avond niet be schikbaar. Aangezien Soest verder niet of nauwelijks beschikt over voor een concert geschikte zaal ruimte moest derhalve worden uit geweken naar de (fraaie) aula in Baarn. Het orkest bracht o.m. ten gehore: Ou verture Francaise, Little Suite for winds en Choral and Rock out. Het beheers te spel en de prima akoestiek zorgden voor een prima vertolking en een warm applaus van het publiek. Ook de slag- i werkgroep liet van zich horen. Het wer velende "The Whistling Scout", Jubile- rium en de Lyra Sound bracht de zaal in vervoering. PVO beschikt sinds enkele jaren niet meer over een majorette-afdeling, maar speciaal voor dit jubileum was een groep majorettes bereid om nog een maal voor het voetlicht te treden, even als overigens een aantal oud-muzikan ten van PVO die speciaal voor dit con cert het orkest kwam versterken. Na de pauze was de beurt aan het leer lingenorkest, dat een mooie vertolking gaf van het nummer Three Bagatelles. Vervolgens was weer de beurt aan het orkest. Dirigent Peter Rieken heeft spe ciaal voor het jubileum het nummer Tri colore gecomponeerd, wat met verve ten gehore werd gebracht. Daarnaast kon het publiek nog genieten van o.m. West Side Story en Fryske Variaties. Drie drumbandleden (eerste prijswin naars van een solistenconcours) traden daarna voor het voetlicht met een eigen optreden. De drumband rondde zijn optreden vervolgens af met When the saints en Noblesse Oblige. Voorts werden tijdens dit concert drie leden door de voorzitter van PVO, Rob Joustra, gehuldigd en onderscheiden met het ereteken voor langdurig lid maatschap. Dit jaar waren dat Joke Wil- lemse (bestuurslid), Peter Rieken (diri gent) en Adri Verlaan (muzikant). Adrie kan hierbij zelfs bogen op maar liefst 30 jaar trouw lidmaatschap! Het concert werd besloten met het spe len (en zingen!) van het speciaal voor het 100-jarig jubileum gecomponeerde jubileumlied (tekst Jan Visser/muziek Henk Meutgeert). De bezoekers en PVO kunnen terugzien op een zeer ge- 1 concert. Het Concertkoor Baarn geeft op vrijdag 19 november een uitvoering van het oratorium "Die Schöpfung" van Joseph Haydn. Het concert begint om 20.00 uur in de sfeervolle Nicolaaskerk aan de Kerkstraat in Baarn. Die Schöpfung bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de schepping van licht, aarde, water en plantenrijk geschil derd. Telkens treft in dit werk de muzi kale illustratie, zoals bij de schildering met stijgende hele tonen van de zonsop gang. Het eerste deel wordt besloten met het beroemde koor: "Die Himmel erzahlen die Ehre Gottes". In het tweede deel wordt de schepping van de dierenwereld muzikaal verbeeld. Ook hier wordt de aandacht getrokken door belangwekkende toonschilderin- gen: het gebrul van de leeuw, het sprin gen van het hert, het zwermen van de insekten, enz. Met de schepping van de mens is het werk voltooid. Na een me lodieuze aria wordt het tweede deel dan ook besloten met het koorstuk: "Vollen- det ist das grosse Werk". In het derde deel zingen Adam en Eva in een prachtig duet de lof van de Schepper. Het werk wordt besloten met een schitterende fuga: "Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewigkeit". Medewerking verlenen; Lisette Em- mink, sopraan; Frangoise Keesom, alt; Jan van Elsacker, tenor; Pierre Mak, bas; Baarns Begeleidings Ensemble; David Jansen, klavecimbel. Algehele Leiding: Thijs Kramer. Toegang: f 30,- CJP/pas 65 f 25,- (prijs incl.tekstboekje). Kaarten zijn in Soest verkrijgbaar bij: VW-kantoor, De Gouden Snaar en D.J.M. Toet, tel. 6015823.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 16